Haku

FINE-020335

Tulosta

Asianumero: FINE-020335 (2019)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 07.11.2019

Lämminvesivaraajan vuoto. Vedeneristys. Rajoitusehdot. Vakuutuksen kohteena olevan omaisuuden rakennusvirheestä aiheutunut vahinko. Muulle vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle aiheutunut vahinko.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksen kohteena olevan rivitalon (rakennusvuosi 1986) asunnon A1 eteisessä sijaitsevan lämminvesivaraajan pohjassa olevasta lämmitysvastuksen liitoksesta oli vuotanut vettä lattialle. Tarkastusraportin 20.11.2018 mukaan vettä oli valunut ulkoseinän ja lattian rajapinnassa olevista raoista lattia- ja ulkoseinärakenteeseen. Kosteusvaurioita aiheutui muun muassa eteisen lattiarakenteille ja eteistä ympäröiville seinärakenteille, ulkoseinän rakenteille sekä kodinhoitohuoneen lattiarakenteille.

Korvauspäätöksessään 26.11.2018 vakuutusyhtiö viittasi ehtokohtaan 3.2.3, jonka mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut vakuutuksen kohteena olevan omaisuuden suunnittelu-, valmistus-, materiaali-, rakennus- tai asennusvirheestä tai rakentamismääräysten, - ohjeiden tai hyvän rakentamistavan vastaisesta rakentamisesta. Ehtokohdan mukaan vakuutuksesta korvataan kuitenkin virheen seurauksena muulle vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle aiheutunut vahinko. Vakuutusyhtiön mukaan kyseessä on korvattava vuotovahinko. Koska lämminvesivaraajan vuoto on tapahtunut huonetilassa, jossa sovellettavien rakennusmääräysten perusteella tulisi olla vedenpitävä lattia, vakuutuksesta ei ehtokohdan 3.2.3 perusteella korvata eteisen lattiarakenteille ja eteistä ympäröiville seinärakenteille aiheutunutta vahinkoa. Muulle vakuutetulle omaisuudelle aiheutunut esinevahinko kuitenkin korvataan vakuutuksesta vakuutusehtojen mukaisilla ikävähennyksillä ja omavastuulla vähennettynä.

Asiakas pyysi vakuutusyhtiötä useissa uudelleenkäsittelypyynnöissään oikaisemaan korvauspäätöstään. Eteisen lattiarakenteessa tai eteisen seinärakenteissa ei ole ollut mitään vikaa, joten niitä ei voida rajata pois korvauksen piiristä. Asiakkaan mukaan seinärakenteella ja lattiarakenteella ei ole mitään tekemistä vesieristeen kanssa, koska rakenteet on voitu ensin rakentaa oikein ja myöhemmin vesieriste on voitu tehdä puutteellisesti. Seinä- ja lattiarakenteet ovat täysin erillisiä rakenneosia vesieristeeseen nähden. Asiakas hyväksyy ratkaisun eteisen lattian ja seinien pinnoitteiden osalta.

Vakuutusyhtiö ei muuttanut korvauspäätöstään. Huonetilaa ympäröivissä rakenteissa on ollut rakennusvirhe, koska niistä on puuttunut kosteuseristys. Vuotovesi on päässyt ulkoseinän ja lattian rajapinnassa olleista raoista suoraan rakenteisiin. Tilan lattia ei ole näin ollen vedenpitävä ja tilassa ei ole vesieristystä. Yhtiö katsoo, että lattian vedeneristeen puuttumisen johdosta huonetila ympäröivine rakenteineen on kokonaisuutena puutteellinen ja tällöin virheellinen.

Asiakkaan valitus

Asiakas pyytää Vakuutuslautakunnan lausuntoa siitä, tulisiko eteisen lattiarakenteelle ja seinärakenteelle aiheutuneet vauriot korvata vakuutuksesta. Vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan koko huonetila rakenteineen on puutteellinen, ja jää näin korvauksen ulkopuolelle. Asiakkaan mielestä ainoa virhe on vedeneristeen puuttuminen eteisestä ja ylösnostot seinille, jolloin tämän virheen seurauksena muuta sinänsä virheetöntä omaisuutta on kastunut. Asiakkaan mukaan lattian ja seinien runkorakenne rakennetaan lähtökohtaisesti samalla tavalla, tuli päälle vedeneristettä tai ei. Nämä ovat vedeneristeestä täysin erillisiä. Pelkkä vedeneristeen puuttuminen ei tee koko rakenteesta puutteellista. Vakuutusyhtiö ei ole myöskään osoittanut, että eteisen runkorakenteissa olisi jotain muuta virheellisyyttä.

Vakuutusyhtiö ei aiemmin ole vedonnut siihen, että ehtokohdan 3.2.3 toisessa kappaleessa mainittu muu vakuutuksen kohteena oleva omaisuus tarkoittaisi vakuutusehtojen kohdassa 2 olevaa vakuutuksen kohteena olevan omaisuuden määrittelyä, minkä johdosta muuta vakuutuksen kohteena olevaa omaisuutta olisivat rakennusta palvelevat koneet ja laitteet sekä muu omaisuus. Sen sijaan yhtiö on vedonnut vain siihen, että lattian vedeneristeen puuttumisen takia huonetila ympäröivine rakenteineen olisi kokonaisuutena puutteellinen.

Asiakas huomauttaa, että ehtokohdassa 3.2.3 ei viitata vakuutusehtojen kohtiin 2 tai 2.1.2. Asiakkaan mielestä ehtokohtaa 3.2.3 tulee tulkita niin, että vakuutus korvaa muulle vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle kuin virheelliselle omaisuudelle aiheutuneen vahingon. Näin ollen korvattavaa on kaikki vakuutuksen kohteena oleva omaisuus virheen kohteena olevaa omaisuutta lukuun ottamatta. Asiakas pitää ehtokohtaa tulkinnanvaraisena ja katsoo, että sitä on tulkittava vakuutuksenottajan eduksi. Jos ehtokohtaa olisi tulkittava vakuutusyhtiön vastineessa esitetyllä tavalla, vakuutus ei jatkossa kattaisi mitään rakennus- tai asennusvirheestä aiheutunutta rakenteiden kastumista.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö kiistää asiakkaan vaatimukset. Yhtiön mukaan ehtokohdan 3.2.3 sanamuodon perusteella korvaamatta jäävät ne vahingot, jotka ovat syy-yhteydessä ehtokohdassa mainittuun vikaan tai virheeseen. Tällaisia vahinkoja puheena olevassa vahinkoasiassa ovat eteisen lattia- ja seinärakenteille aiheutuneet vesivahingot. Vahingot, jotka eivät ole syy-yhteydessä ehtokohdassa mainittuun vikaan tai virheeseen, voivat tulla korvattavaksi vakuutuksesta.

Asiakas on vaatinut eteisen lattia- ja seinärakenteille aiheutuneiden vahinkojen korvaamista muulle omaisuudelle aiheutuneena vahinkona. Vakuutusyhtiö viittaa ehtokohdan 3.2.3 toiseen kappaleeseen, jonka mukaan korvattavaksi voi tulla ”muulle vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle aiheutunut vahinko”. Vakuutuksen kohteena oleva omaisuus on määritelty vakuutusehtojen kohdassa 2, jonka mukaan vakuutuksen kohteena voi olla rakennus, rakennusta palveleva kone ja laite sekä muu omaisuus.

Puheena olevassa tilanteessa vahinko oli kohdistunut rakennukseen, johon nähden muuta vakuutuksen kohteena olevaa omaisuutta ovat vakuutusehtokohdan 3.2.3 toisen kappaleen mukaisesti rakennusta palvelevat koneet ja laitteet sekä muu omaisuus. Vuotoveden aiheuttama vahinko ei kutenkaan käytettävissä olevan tiedon perusteella ole kohdistunut muuhun vakuutuksen kohteena olevaan omaisuuteen.

Vakuutusyhtiö ei ole väittänyt, että eteisen runkorakenteissa olisi vedeneristyksen puuttumisen lisäksi jotakin muuta virheellisyyttä. Vakuutuskorvaus jää maksamatta sen vuoksi, että vahingot, joista korvausta vaaditaan, ovat aiheutuneet vakuutusehtokohdan 3.2.3 mukaisesta syystä. Korvausta eteisen lattia- ja seinärakenteille aiheutuneesta vesivahingosta­ ei makseta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on riidatonta, että kyseessä olevan asunnon eteisen lattia- ja seinärakenteet eivät ole rakentamismääräyskokoelman osassa D1 (1976) edellytetyllä tavalla vedenpitäviä, minkä johdosta varaajasta vuotanut vesi on päässyt lattiarakenteisiin ja kastellut muun muassa eteisen lattia- ja seinärakenteita. Osapuolten välinen erimielisyys koskee sitä, millä tavoin vakuutuksen kohteena olevan omaisuuden rakennus- tai asennusvirheestä tai rakentamismääräysten, -ohjeiden tai hyvän rakentamistavan vastaisesta rakentamisesta aiheutunutta vahinkoa koskevaa rajoitusehtoa 3.2.3 on esillä olevassa tapauksessa sovellettava.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Laajan kiinteistövakuutuksen ehtojen (voimassa 1.1.2018 alkaen) kohdan ES 2 (Vakuutuksen kohde) mukaan vakuutuksen kohteena on jäljempänä mainittu omaisuus.

Ehtokohdan ES 2 alakohdan 2.1 (Rakennus) mukaan vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjaan merkitty rakennus.

2.1.1 (Rakennusta palvelevat koneet ja laitteet)
Rakennukseen kuuluvat, sen käyttöä palvelevat kiinteästi asennetut
- lämmitys-, jäähdytys-, sammutus-, vedenjakelu-, jätevesiviemäröinti-, sisäpuoliset sadevesiviemäröinti-, ilmanvaihto-, valvonta-, ja tiedonsiirtojärjestelmät. Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin kuuluvat myös lämpöpumput ja aurinkopaneelit sekä aurinkokeräimet,
- hissit, rullaportaat ja nosto-ovet,
- yksityistalouksien yhteiseen käyttöön tarkoitetut koneet ja laitteet.
- vakuutuksenottajan omistamat tai muutoin vakuutuksenottajan vahinkoriskillä olevat, rakennuksen käyttöä palvelevat rakennuksen ulkopuolella olevat kiinteät vesijohto-, jätevesiviemäri-, lämpö-, jäähdytys-, öljy-, kaasu- ja höyryputkistot, sähköjohdot, tiedonsiirtokaapelit sekä niihin liittyvät koneet ja laitteet yleiseen liittymään saakka.

2.1.2 Muu omaisuus
Vakuutuksenottajan omistamat tai muutoin vakuutuksenottajan vahinkoriskillä olevat, rakennuksen käyttöä palvelevat
- rakennuksen ulkopuolella olevat kiinteät tavanomaiset rakenteet,
- rakennuksen käyttöön liittyvät enintään 40 m² suuruiset kevytrakenteiset rakennukset, auto-, jäte-, varasto- ja muut katokset sekä jäteastiat,
- kiinteistön hoitoon kuuluvat tavanomaiset työkoneet ja -kalut sekä polttoaineet,
- yksityistalouksien yhteiseen käyttöön tarkoitettujen tilojen kalusto ja
- piha-alueella oleva puusto ja istutukset enintään 5 000 euron määrään saakka.

Ehtokohdan 3.1 (Korvattavat vahingot) mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteelle aiheutunut suoranainen esinevahinko sekä näissä ehdoissa erikseen mainitut muut kustannukset, jos esinevahinko on aiheutunut välittömästi vakuutuksen voimassa ollessa sattuneesta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta. Ennalta arvaamattomuutta arvioidaan objektiivisesti ja vahingon syyn, ei seurauksen perustella.

Ehtokohdan 3.2.3 (Valmistusviat ja työvirheet) mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut vakuutuksen kohteena olevan omaisuuden suunnittelu-, valmistus-, materiaali-, rakennus- tai asennusvirheestä tai rakentamismääräysten, -ohjeiden tai hyvän rakentamistavan vastaisesta rakentamisesta.

Vakuutuksesta korvataan kuitenkin virheen seurauksena muulle vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle aiheutunut vahinko.

Asian arviointi

Vakuutusehtojen asennus- ja rakennusvirhettä koskevan rajoitusehtokohdan 3.2.3 mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutuksen kohteena olevan omaisuuden rakennus- tai asennusvirheestä tai rakentamismääräysten, -ohjeiden tai hyvän rakentamistavan vastaisesta rakentamisesta aiheutunutta vahinkoa. Ehtokohdan 2. kappaleen mukaan vakuutuksesta kuitenkin korvataan virheen seurauksena muulle vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle aiheutunut vahinko.

Esillä olevassa tapauksessa lämminvesivaraajan vuodosta on aiheutunut kosteusvaurioita eteisen lattia- ja seinärakenteille. Asiassa on riidatonta, että veden pääseminen rakenteisiin on johtunut siitä, että eteisen lattia ei ole ollut rakennusmääräyksissä ja – ohjeissa edellytetyllä tavalla vedenpitävä siten, että vedeneristys on nostettu myös seinien alaosaan. Tämän vuoksi rakenteiden kastumiseen johtanutta vahinkoa on lautakunnan näkemyksen mukaan pidettävä ehtokohdassa 3.2.3 tarkoitetulla tavalla rakennusvirheestä tai rakentamismääräysten, -ohjeiden tai hyvän rakentamistavan vastaisesta rakentamisesta aiheutuneena.

Arvioitavana on, miltä osin vahingon on katsottava tässä tapauksessa aiheutuneen vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle ehtokohdassa 3.2.3 tarkoitetusta syistä, ja miltä osin vahingon on katsottava kohdistuneen ehtokohdan 3.2.3 toisessa kappaleessa tarkoitettuun muuhun vakuutuksen kohteena olevaan omaisuuteen. Kyse on vakuutusyhtiön vakiosopimusehtojen soveltamisesta. Yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaan vakioehtojen ollessa sisällöltään ristiriitaiset tai tulkinnanvaraiset niitä tulkitaan laatijansa vahingoksi. Vakuutuksen rajoitusehtoja on lisäksi tulkittava suppeasti. Vakuutusehtoja on tulkittava kokonaisuutena ja niissä käytetyille ilmaisuille on yleensä annettava yleisen kielenkäytön mukaista sisältöä vastaava merkitys.

Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan vakuutusyhtiön vastineessa kuvattu, esimeriksi rakennusvirheen osalta puhtaasti vahingon ja rakennusvirheen syy-yhteyteen perustuva tulkintatapa johtaisi siihen, että ehtokohdan toiselle kappaleelle, jonka mukaan rakennusvirheestä muulle omaisuudelle aiheutunut vahinko kuitenkin korvataan, ei lähtökohtaisesti jäisi järkevää merkityssisältöä. Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan ehtokohdan 3.2.3 on sitä sanamuodon mukaisesti ja kokonaisuutena tulkittaessa katsottava tarkoittavan, että esimerkiksi virheellisesti rakennettuun omaisuuteen kohdistuva ja siten rakennusvirheestä johtuva vahinko ei ole virheellisesti rakennetun omaisuuden osalta vakuutuksesta korvattava, kun taas ehtokohdan 2. kappaleessa tarkoitetulle muulle omaisuudelle rakennusvirheestä aiheutuva vahinko kuuluu vakuutuksesta korvattavaksi.

Vakuutusyhtiö on korvauspäätöksessään katsonut, että vakuutuksesta ei ehtokohdan 3.2.3 perusteella korvata eteisen lattiarakenteille ja eteistä ympäröiville seinärakenteille aiheutunutta vahinkoa. Sen sijaan muulle omaisuudelle aiheutuneet vahingot on ilmoitettu korvauspäätöksen mukaan korvattaviksi. Kartoitusraportin sivuilla 3 ja 16 olevien piirrosten perusteella lämminvesivaraajan vuodosta aiheutunutta kosteutta on eteistä ympäröivien lattia- ja seinärakenteiden lisäksi ollut ainakin makuuhuoneen ulkoseinässä, saunan ulkoseinässä ja kodinhoitohuoneen lattiarakenteessa. Kartoitusraportin ja korvauspäätöksen perusteella arvioituna vakuutusyhtiö on pitänyt puutteellisesti vedeneristettyä eteisen lattiarakennetta ja niin ikään puutteellisesti vedeneristettyjä eteisen seinien alaosia asennusvirheen johdosta vaurioituneena omaisuutena, jonka osalta vahinko ei kuulu korvattavaksi, kun taas makuuhuoneen ulkoseinän, saunan ulkoseinän ja kodinhoitohuoneen lattiarakenteen osalta vahinkoa on korvauspäätöksen muotoilun perusteella pidetty korvattavana.

Vakuutusyhtiö on lausunut vastineessaan, että ehtokohdan 3.2.3 toisessa kappaleessa oleva ilmaisu ”muu vakuutuksen kohteena oleva omaisuus” tarkoittaa vakuutusehtojen kohdassa 2.1 (Rakennus) ja alakohdissa 2.1.1 (Rakennusta palvelevat koneet ja laitteet) sekä 2.1.2 (Muu omaisuus) tarkoitettuja omaisuuseriä. Vakuutusyhtiö on aiemmasta korvauspäätöksestään poiketen esittänyt tämän merkitsevän sitä, että rakennuksessa olevan rakennusvirheen aiheuttaessa vahinkoa korvattavaksi voisivat tulla vain ehtokohdassa 2.1.1 tarkoitetuille rakennuksen koneille ja laitteille sekä ehtokohdassa 2.1.2 tarkoitetulle muulle omaisuudelle aiheutuvat vahingot. Lautakunnan käsityksen mukaan tämä merkitsisi vakuutusyhtiön korvauspäätöksessä ja vastineessa esitettyyn (korvauksen ulkopuolelle kerrotaan molemmissa rajattavan vain eteisen lattia- ja seinärakenteiden vahingot) nähden ristiriitaisesti sitä, että rakennukselle aiheutuneet vahingot eivät olisikaan lainkaan korvattavia.

Ottaen huomioon, että vakuutuksen rajoitusehtoja on tulkittava suppeasti, Vakuutuslautakunta katsoo, että ehtokohdan 3.2.3 määräystä ei voida tulkita niin laajasti, että jonkin rakennuksen osan vaurioituessa siinä olevan rakennusvirheen johdosta, rakennuksen muille osille aiheutuneet vahingot eivät olisi vakuutusehtojen kohdan 2 vakuutettua omaisuutta koskevien määräysten perusteella lainkaan korvattavia. Antamansa korvauspäätöksen perusteella myöskään vakuutusyhtiö itse ei ole tulkinnut vakuutusehtojaan tällä tavalla.

Vakuutuslautakunta toteaa, että eteisen lattia- ja seinärakenteet ovat tässä tapauksessa vaurioituneet lattia- ja seinärakenteiden rakennusvirheenä pidettävän puutteellisen vedeneristyksen takia. Lattiakaivollisen tilan lattian vedeneristämistä koskevien rakennusmääräysten ja rakentamista koskevien ohjeiden tarkoituksena on, että vettä ei pääse esimerkiksi viemärin tukkeutuessa tai tilassa olevan varaajan rikkoutuessa lattiarakenteisiin. Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan eteisen lattiarakenne ja seinien alaosat ovat olleet kokonaisuutena rakenteeltaan virheellisiä vedeneristyksen puuttumisen johdosta. Tämän vuoksi vakuutusyhtiön korvauspäätöstä, jonka mukaan eteisen lattia- ja seinärakenteiden vaurioitumista ei korvata ehtokohdan 3.2.3 perusteella, on pidettävä vakuutusehtojen mukaisena. Sen sijaan muulle omaisuudelle aiheutuneet vahingot, joihin kuuluvat makuuhuoneen ulkoseinän, saunan ulkoseinän ja kodinhoitohuoneen lattiarakenteen vauriot, kuuluvat korvauspäätöksen perusteella vakuutuksesta korvattaviksi.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Bygglin

Sihteeri Siirala

Jäsenet:

Maso
Vaitomaa
Vyyryläinen
Yrttiaho

Tulosta