Haku

FINE-020269

Tulosta

Asianumero: FINE-020269 (2019)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 22.08.2019

Lakipykälät: 31, 34

Varkausvakuutus. Rajoitusehto vai suojeluohje? Korvattava vakuutustapahtuma.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan Porsche Cayenne Turbo S - henkilöauton talvirenkaat varastettiin kameravalvotusta lukitusta pysäköintihallista. Renkaat olivat lukittuna toisiinsa ketjulla ja ketju oli lukittu riippulukolla. Vahingon havaitsemisen jälkeen maasta löytyi lukon rikottuja osia.

Yhtiö on antanut asiassa kielteisen korvauspäätöksen, koska renkaat eivät olleet lukittuna kiinteään rakenteeseen vahinkohetkellä.

Asiakkaan valitus

Asiakas vaatii korvausta varastetuista renkaista. Asiakkaan oli tarkoitus viedä renkaat mökille pääsiäisenä. Koska renkaat vievät paljon tilaa autossa ja ovat myös painavina renkaina erittäin vaaralliset pitää autossa ajon aikana, asiakas päätti poistaa renkaat väliaikaisesti autostaan autotalliin auton ja seinän väliin, missä niitä ei voinut nähdä kuin menemällä auton sivuitse asiakkaan auton ja viereisten autojen välistä auton eteen. Asiakas osti renkaiden väliaikaista hallisäilytystä varten vahvan ketjun ja lukon ketjun lukitsemiseksi renkaisiin. Ketjulla toisiinsa lukittuina renkaita oli asiakkaan mielestä mahdotonta siirtää, koska renkaat ovat erittäin painavat.

Perjantaina 12.4. asiakkaan kummityttö tuli lainaamaan asiakkaan autoa. Hän jätti oman autonsa asiakkaan auton parkkipaikalle lainauksen ajaksi. Tällöin renkaat olivat vielä paikoillaan. Kun kummityttö palautti auton ja parkkeerasi sen parkkipaikalle sunnuntaina 14.4., renkaat oli varastettu. Renkaista ja lukoista ei näkynyt jälkeäkään, mutta myöhemmin asiakas huomasi maassa lukon osia. Lukosta oli jäänyt maahan paloja lukitusosasta. Osat ovat asiakkaalla tallessa. Lukko oli asiakkaan käsityksen mukaan rikottu melkoisella varmuudella ns. sähköisellä katkaisulaikalla. Autotallin sisäänkäynnit on varustettu sähköisillä lukoilla ja se on myös kameravalvottu. Asiakas on pyytänyt talonyhtiötä tallettamaan kuvamateriaalit varkauden ajalta ja myös ovien avaintunnistetiedot.

Vakuutusyhtiö kieltäytyi korvaamasta renkaita sillä perusteella, ettei ketjua oltu kiinnitetty talon kiinteisiin rakenteisiin. Asiakkaan mielestä tämä sääntö on kohtuuton. Asiakas kysyy, mikä on talon kiinteää rakennetta. Renkaiden kytkeminen tällä samalla ketjulla hallin kiinteään rakenteeseen ei olisi muuttanut varkausolosuhteita mitenkään varkaille vaikeammaksi tai tuonut minkäänlaista lisäturvaa renkaiden säilytykseen. Toisiinsa kytkettyinä renkaita oli asiakkaan mielestä mahdotonta varastaa ilman ketjun katkaisua. Renkaita ei olisi mitenkään pystynyt kuljettamaan pois autojen välistä toisiinsa kytkettyinä. Asiakas oli omasta mielestään tehnyt kaiken mahdollisen estääkseen kyseisen varkauden. Ketjun kiinnittäminen talon rakenteeseen on asiakkaan mielestä kohtuuton vaatimus ja täysin merkityksetön.

Lisäkirjelmässään asiakas toteaa, että koska autotalliin on sisäänpääsy vain sähköisellä avaimella, niin sinne pääsevät murtautumatta sisään vain ne henkilöt, joilla on siellä autopaikka. Tämä tarkoittaa, että talliin pääsevät vain ne henkilöt, joilla on kyseisellä hetkellä voimassa olevat avaimet. Vanhat avaimet yleensä poistetaan järjestelmästä. Tämä mahdollistaa sen, että vanhoja toimivia avaimia ei voi olla ihmisillä, jotka on vain aikaisemmin ollut tallissa autopaikka. Tämäkin luo lisäsuojaa verrattuna esim. taloyhtiön omiin kellaritiloihin. Vakuutusyhtiön mukaan taloyhtiön kellaritilassa olevassa oman asunnon säilytystilassa säilytettävät renkaat korvataan vaikka ns. kanaverkkokellarikomeroihin voi murtautua jopa ilman erikoisia työkaluja. Kellaritilan avaimia voi myös olla kulkeutunut lähes kenelle vain.

Vakuutusyhtiön vastine

Yhtiö toteaa vastineessaan, että autovakuutuksesta voidaan suorittaa korvausta vakuutussopimukseen sovellettavien vakuutusehtojen mukaisessa laajuudessa. Yhtiön saamien tietojen perusteella varastetut renkaat olivat vahingon sattuessa pysäköintihallissa. Vakuutusehtojen mukaan yhteistallissa, muussa tilassa tai avoimessa autokatoksessa ajoneuvon varusteet ovat varkausvakuutuksen kohteen vain niiden ollessa lukittuna rakennuksen kiinteään rakenteeseen siten, ettei niitä voi murtamatta irrottaa. Tässä tapauksessa renkaat olivat vahingon sattuessa lukittuna toisiinsa ketjulla, mutta niitä ei ollut lukittu pysäköintihallin kiinteään rakenteeseen. Näin ollen renkaiden varkausvahinkoa ei voida korvata autovakuutuksesta. 

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Onko renkaiden varkaus varkausvakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma? Onko ehtomuotoilussa kyse rajoitusehdosta vai suojeluohjeesta?

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslaki

3 § Säännösten pakottavuus

Sopimusehto, joka poikkeaa tämän lain säännöksistä muun vakuutetun tai vakuutuskorvaukseen oikeutetun kuin vakuutuksenottajan vahingoksi, on mitätön.

Sopimusehto, joka poikkeaa tämän lain säännöksistä vakuutuksenottajan vahingoksi, on mitätön kuluttajaa kohtaan sekä sellaista muuta luonnollista henkilöä taikka oikeushenkilöä kohtaan, joka huomioon ottaen hänen elinkeinotoimintansa tai muun toimintansa laatu ja laajuus sekä olosuhteet muutoin on vakuutuksenantajan sopijapuolena rinnastettavissa kuluttajaan. Mitä tässä momentissa säädetään, ei koske ryhmävakuutusta.

31 § Suojeluohjeiden noudattaminen vahinkovakuutuksessa

Vakuutussopimukseen voidaan ottaa määräyksiä laitteesta, menettelytavasta tai muusta järjestelystä, jolla on tarkoitus estää tai rajoittaa vahingon syntymistä, tai määräyksiä siitä, että vakuutuksen kohdetta käyttävällä tai siitä huolehtivalla henkilöllä tulee olla määrätty kelpoisuus (suojeluohjeet).

Vakuutetun tulee noudattaa suojeluohjeita.

Jos vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt 2 momentissa säädetyn velvollisuutensa, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä.

34 § Korvauksen alentaminen ja epääminen vahinkovakuutuksessa

Harkittaessa, onko korvausta vahinkovakuutuksessa tässä luvussa säädetyllä perusteella alennettava tai evättävä, tulee ottaa huomioon, mikä merkitys seikalla, jota vakuutuksenottajan tai vakuutetun antama väärä tai puutteellinen tieto koskee, tai vahingonvaaraa lisänneellä muuttuneella olosuhteella taikka vakuutetun tai 33 §:ssä tarkoitetun henkilön toimenpiteellä tai laiminlyönnillä on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi tulee ottaa huomioon vakuutuksenottajan, vakuutetun tai 33 §:ssä tarkoitetun henkilön tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä olosuhteet muutoin.

Kuluttajansuojalaki

4 luku 3 §

Jos tässä laissa tarkoitetun sopimuksen ehto on laadittu etukäteen ilman, että kuluttaja on voinut vaikuttaa sen sisältöön, ja ehdon merkityksestä syntyy epätietoisuutta, ehtoa on tulkittava kuluttajan hyväksi.

Autovakuutuksen vakuutusehdot (voimassa 1.4.2018 alkaen)

4 Esinevakuutus

4.1 Vakuutuksen kohde

Vakuutuksen kohteena on

– vakuutuskirjassa mainittu moottoriajoneuvo

– moottoriajoneuvon ohjehintaan sisältyvät vakiovarusteet

– moottoriajoneuvoon kiinteästi asennetut, ajoneuvon käyttöön olennaisesti

liittyvät lisävarusteet

– varusteet, jotka on valmistettu ainoastaan ajoneuvossa käytettäviksi

– toinen rengaskerta vanteineen, henkilöauton osalta vakuutuksen kohteena on kaksi rengaskertaa autossa kiinni olevan rengaskerran lisäksi sekä

– moottoripyörää, mopoa ja moottorikelkkaa, mönkijää, kolmi- ja nelipyörää tai ilman koria olevaa kevyttä nelipyörää käytettäessä myös kypärä ja kypäräpuhelin.

4.1.4 Säilytettävinä olevat varusteet ja lisälaitteet

Vakiovarusteet ja vakuutuksen kohteeseen kuuluvat lisälaitteet ovat (palo-

ja varkausturvan) vakuutuksen kohteena myös ollessaan ajoneuvosta irrotettuina ja säilytettävinä ajoneuvosta erillään olevassa säilytyssuojassa. Tämä ei koske maataloustraktoria. Säilytyssuojan tulee olla lukittu ja katettu tila tai paikka, johon ilman avaimia ei voi murtautumatta päästä.

Yhteistallin tai muun tilan, johon useilla henkilöillä on avaimia, voidaan varkausvahingossa katsoa olleen ehtojen kohdan 4.10.1 mukaisen lukitun säilytyssuojan vain siinä tapauksessa, että sinne on päästy murtautumalla.

Yhteistallissa, muussa tilassa tai avoimessa autokatoksessa ajoneuvon varusteet ovat varkausvakuutuksen kohteena vain niiden ollessa lukittuna rakennuksen kiinteään rakenteeseen siten, ettei niitä voi murtamatta irrottaa.

Murtautumisella tarkoitetaan sitä, että lukittuun tilaan päästään väkivaltaa käyttäen lukkoja tai rakenteita rikkoen siten, että siitä jää murtojäljet.

4.10 Varkausturva

4.10.1 Korvattavat vahingot

Varkausturvasta korvataan vakuutuksen kohteen menettämisestä tai vahingoittumisesta aiheutunut vahinko vain, jos

– syynä on ollut ajoneuvoon, sen vakiovarusteeseen tai vakuutuksen

kohteena olevaan lisälaitteeseen kohdistunut rikoslain 28 luvussa tarkoitettu varkaus, luvaton käyttö, käyttövarkaus taikka näiden yritys ja

– teon kohde on ollut teon tapahtuessa lukittu kohdassa 4.10.2 mainitulla

tavalla tai se on ollut kohdassa 4.1.4 määritellyn kaltaisessa lukitussa säilytyssuojassa, ajoneuvossa, perävaunussa, ajoneuvoyhdistelmässä tai vastaavassa ja

– vakuutuksenottaja tai muu vakuutettu on vaatinut rangaistusta tehdystä rikoksesta.

Varkausturvasta korvataan ajoneuvon menettämisestä suoranaisesti aiheutunut vahinko, jos ei vakuutettu tai poliisiviranomainen ole saanut tietoa ajoneuvon löytymisestä 30 päivän kuluessa siitä, kun vakuutusyhtiölle on toimitettu poliisiviranomaisen antama jäljennös ajoneuvon luvattomasta käytöstä tai käyttövarkaudesta tehdystä rikosilmoituksesta.

Varkausturvasta korvataan myös kohdassa 4.10 mainitun korvattavan tapahtuman seurauksena ajoneuvon noutamisesta tai palauttamisesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset.

Asian arviointi

Vakuutusehtojen kohdan 4.1 mukaan vakuutuksen kohteena on moottoriajoneuvo ja kaksi rengaskertaa autossa kiinni olevan rengaskerran lisäksi. Ehtokohdan 4.1.4 mukaan yhteistallin tai muun tilan, johon usealla henkilöllä on avaimia, voidaan varkausvahingossa katsoa olleen kohdan 4.10.1 mukaisen lukitun säilytyssuojan vain siinä tapauksessa, että sinne on pääty murtautumalla. Ehtokohdan 4.1.4 mukaan yhteistallissa, muussa tilassa tai avoimessa autokatoksessa ajoneuvon varusteet ovat vakuutuksen kohteena vain niiden ollessa lukittuna rakennuksen kiinteään rakenteeseen siten, ettei niitä voi murtamatta irrottaa. Murtautumisella tarkoitetaan sitä, että lukittuun tilaan päästään väkivaltaa käyttäen lukkoja tai rakenteita rikkoen siten, että siitä jää murtojäljet.

Vakuutusehtojen kohdan 4.10.1 mukaan varkausturvasta korvataan vakuutuksen kohteen menettämisestä tai vahingoittumisesta aiheutunut vahinko vain, jos syynä on ollut ajoneuvoon, sen vakiovarusteeseen tai lisälaitteeseen kohdistunut varkaus, luvaton käyttö, käyttövarkaus tai niiden yritys ja teon kohde on ollut teon tapahtuessa lukittu kohdassa 4.10.2 mainitulla tavalla tai se on ollut kohdassa 4.1.4 määritellyn kaltaisessa lukitussa säilytyssuojassa, ajoneuvossa, perävaunussa, ajoneuvoyhdistelmässä tai vastaavassa.

Vakuutussopimuslain 3 §:n 1 momentin mukaan sopimusehto, joka poikkeaa vakuutussopimuslain säännöksistä muun vakuutetun tai vakuutuskorvaukseen oikeutetun kuin vakuutuksenottajan vahingoksi, on mitätön. Lainkohdan 2 momentin mukaan sopimusehto, joka poikkeaa tämän lain säännöksistä vakuutuksenottajan vahingoksi, on mitätön kuluttajaa kohtaan.

Vakuutussopimuslain 31 §:n 1 momentin mukaan vakuutussopimukseen voidaan ottaa määräyksiä laitteesta, menettelytavasta tai muusta järjestelystä, jolla on tarkoitus estää tai rajoittaa vahingon syntymistä tai määräyksiä siitä, että vakuutuksen kohdetta käyttävällä tai siitä huolehtivalla henkilöllä tulee olla määrätty kelpoisuus (suojeluohjeet). Lainkohdan 2 momentin mukaan vakuutetun tulee noudattaa suojeluohjeita. Lainkohdan 3 momentin mukaan, jos vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt 2 momentissa säädetyn velvollisuutensa, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä.

Vakuutussopimuslain 34 §:ssä säädetään tarkemmin seikoista, joita otetaan huomioon harkittaessa korvauksen alentamista tai epäämistä suojeluohjeen noudattamisen laiminlyönnin yhteydessä.

Lain esitöiden, hallituksen esityksen 114/93 mukaan vakuutetun on noudatettava suojeluohjeita riippumatta siitä, onko määräys nimenomaisesti otsikoitu suojeluohjeeksi. Suojeluohjeen on kuitenkin oltava niin selkeä, että vakuutettu suoraan sen perusteella voi tietää, miten hänen on meneteltävä säilyttääkseen oikeutensa vähentämättömään korvaukseen. Hallituksen esityksen mukaan 31 §:ssä tarkoitettuja laitteita ovat esimerkiksi lukot. Menettelytapamääräys on esimerkiksi säilytystilojen sulkeminen. Muu järjestely voi olla omaisuuden vartioinnin järjestäminen.

Vaikka suojeluohjeen noudattaminen on vakuutetun velvollisuus, laissa annetaan myös suojaa vakuutetulle velvollisuutta rikottaessa. Jos vakuutettu on laiminlyönyt noudattaa suojeluohjetta, arvioitavaksi tulee, onko huolimattomuus ollut vähäistä suurempaa ja jos on, pitäisikö laiminlyönnistä huolimatta kuitenkin maksaa osakorvaus. Pääsääntö on, että suojeluohjeen noudattamisen laiminlyönti ei johda korvausten täysimääräiseen epäämiseen.

Jos sopimusehto on asialliselta sisällöltään sellainen, josta vakuutussopimuslaissa on sääntöjä kuluttajan suojaksi, vakuutusyhtiö ei voi sopimusehdon otsikoinnilla, sijoittelulla tai muulla vastaavalla tavalla heikentää kuluttajan suojaa. Tämä periaate lain säännösten pakottavuudesta ilmenee vakuutussopimuslain 3 pykälästä. Siten, jos sopimusehtoon sisältyvä vaatimus tai määräys on luonteeltaan suojeluohje, noudatetaan suojeluohjeeseen liittyviä normeja ja oikeusvaikutuksia, ei ankarampia seuraamuksia.

Tässä tapauksessa asiakkaan auton painavat renkaat olivat lukittuina toisiinsa ketjulla ja ketju oli lukittu riippulukolla. Varkauden tapahtuessa renkaat olivat kameravalvotussa ja lukitussa pysäköintihallissa auton ja seinän välissä. Pysäköintihalliin ei ole murtauduttu. Lukko on rikottu ja renkaat varastettu. Vakuutusyhtiö ei ole kiistänyt lukituksen murtamista tai sitä, että renkaita ei olisi voinut anastaa ilman ketjun murtamista.

Vakuutuslautakunta toteaa, että renkaat on riidattomasti varastettu niiden ympärillä oleva ketju katkaisemalla. Yhteistallin ja muun tilan, johon usealla henkilöllä on avaimia, osalta ehtokohdassa 4.1.4 todetaan ensin, että varkausvahingossa voidaan katsoa olleen kohdan 4.10.1 mukaisen lukitun säilytyssuojan vain siinä tapauksessa, että sinne on päästy murtautumalla. Sitten todetaan kuitenkin, että yhteistallissa, muussa tilassa tai avoimessa autokatoksessa ajoneuvon varusteet ovat varkausvakuutuksen kohteena vain niiden ollessa lukittuna rakennuksen kiinteään rakenteeseen siten, ettei niitä voi murtamatta irrottaa.

Korvattavuuden edellytyksenä varkausturvan ehdoissa kohdassa 4.10.1 on, että teon kohde on ollut lukittu tai kohdassa 4.1.4 määritellyn kaltaisessa lukitussa säilytyssuojassa, mutta kiinteään rakenteeseen lukittujen vakiovarusteiden korvausedellytystä ei mainita. Vakuutuslautakunta pitää edellä mainittuja ehtokohtia ristiriitaisina ja epäselvinä renkaiden yhteistallissa säilyttämisen osalta.

Vakuutuslautakunta toteaa, että asiakkaan renkaat on varastettu lukitusta pysäköintihallista niiden toisiinsa kiinnittämiseen käytetty ketju murtamalla. Ehtojen epäselvyyden vuoksi vakuutuslautakunta katsoo, että kyseessä on ehtojen perusteella korvattava varkausvahinko. Vakuutuslautakunta toteaa, että määräys siitä, että renkaiden tulee olla lukittuna rakennuksen kiinteään rakenteeseen, on vakuutussopimuslain 31 §:n mukainen määräys menettelytavasta, jolla on tarkoitus estää tai rajoittaa vahingon syntymistä. Vakuutuslautakunta katsoo, että edellä kuvattuja ehtokohtia kiinteään rakenteeseen kiinnittämisen osalta on pidettävä vakuutussopimuslain 31 §:ssä tarkoitettuna suojeluohjeena.

Vakuutussopimuslain 34 §:n mukaan harkittaessa, onko korvausta vahinkovakuutuksessa tässä luvussa säädetyllä perusteella alennettava tai evättävä, tulee ottaa huomioon, mikä merkitys vakuutetun toimenpiteellä tai laiminlyönnillä on ollut vahingon syntymiseen. Vakuutuslautakunta katsoo, että tässä tapauksessa on menetelty suojeluohjeena pidettävän ehtokohdan vastaisesti, mutta koska renkaat olisi ketju katkaisemalla voitu anastaa täysin samalla tavalla silloinkin, jos renkaat olisi lukittu kiinteään rakenteeseen, suojeluohjeen laiminlyönti ei ole vakuutussopimuslain 34 §:n mukaisesti vaikuttanut vahinkotapahtuman sattumiseen. Näin ollen vakuutuslautakunta katsoo, että vahinko tulee korvata alentamattomana.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö maksamaan asiakkaalle korvauksen renkaiden varkausvahingosta alentamattomana.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

puheenjohtaja Bygglin

sihteeri Turunen

Jäsenet:

Maso

Rantala

Vaitomaa

Vyyryläinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia