Haku

FINE-020229

Tulosta

Asianumero: FINE-020229 (2019)

Vakuutuslaji: Lääkevahinkovakuutus

Ratkaisu annettu: 07.11.2019

Vakuutusehtojen tulkinta. Artelac-silmänkostutustippojen laiton yhteydessä syntynyt sarveiskalvon vaurio. Väite kertakäyttöpipetin puutteellisesta turvallisuudesta. Tuliko vahinko korvata lääkevahinkovakuutuksesta?

Tapahtumatiedot

Lääkevahinkoilmoituksen 31.8.2018 mukaan A (s. 1960) kärsii kuivasilmäisyydestä, jonka hoitoon hänellä on ollut käytössä kertapipeteistä annosteltavat Artelac- ja Oftagel-kostutustipat. A laittoi 27.2.2015 Artelac-kostutustippoja, kun liukas pipetti luiskahti silmään ja rikkoi terävällä reunallaan sarveiskalvon. Artelac-pipetin kyljessä ei ole jurmuja kuten Oftagel-pipetissä. A katsoi, että Artelac-tippojen pipetti oli turvallisuudeltaan puutteellinen ja haki korvausta lääkevahinkovakuutuksesta. 

Vakuutusyhtiö totesi korvauspäätöksessään, että oireilun korvaaminen lääkevahinkona edellyttää todennäköistä syy-yhteyttä lääkkeen käytön ja ilmenneiden oireiden välillä. A:n tapauksessa henkilövahinko ei ollut itse lääkkeen aiheuttama, vaan se oli aiheutunut lääkettä laitettaessa mekaanisesti tulleesta haavaumasta. Myöskään siitä, että lääkkeen annostelupakkaus olisi ollut viallinen, ei ollut esitetty selvitystä. Vakuutusyhtiö katsoi, ettei A:lle aiheutunutta vahinkoa voitu pitää lääkevahinkovakuutusehtojen mukaisena lääkevahinkona. Tällä perusteella A:n korvaushakemus hylättiin. 

Asiakkaan valitus

A ilmoittaa tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyytää asiassa Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta. 

A käy valituksessaan läpi tapahtumatietoja ja esittää kritiikkiä julkisen sektorin hoitolaitoksissa tehtyjä tutkimuksia ja annettua hoitoa kohtaan. A toteaa, että sarveiskalvon vaurio parantui hitaasti ja vaati jatkuvaa lääkitystä. Koska tarvittavaa hoitoa ei ole saanut julkiselta sairaanhoitosektorilta, A on joutunut käymään yksityislääkärillä useita kertoja. Vahinko on johtunut Artelac-silmätippojen pipetin virheellisestä suunnittelusta. Pipetti on liukas ja sen kaulaosaan muodostuu avatessa teräviä piikkejä. Vahingon jälkeen A on siirtynyt kokonaan Oftagelin käyttäjäksi. Vastaavaa ongelmaa ei ole Oftagel-tippojen pipetissä. A katsoo, että Artelacin valmistaja tulisi velvoittaa muuttamaan annostelupakkausta. Korvausta A vaatii aiheutuneista kuluista sekä kivusta ja särystä. 

Siltä osin, kuin vakuutusyhtiö on korvauspäätöksessään viitannut 1.1.2017 voimaan tulleisiin vakuutusehtoihin, A katsoo, ettei näitä ehtoja voida soveltaa, koska vahinko on tapahtunut 27.2.2015. 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toistaa vastineessaan aiemman kantansa. 

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse siitä, tuleeko A:lle Artelac-silmätippojen laiton yhteydessä annostelupipetistä tullut sarveiskalvon vaurio korvata Artelacin aiheuttamana lääkevahinkona. 

Vakuutuslautakunta ei ole toimivaltainen arvioimaan hoitohenkilökunnan toimintaa tai velvoittamaan lääkkeen valmistajaa muuttamaan lääkkeen annostelupakkausta. 

Sovellettavat vakuutusehdot

Lääkevahinkovakuutuksen ehtojen (voimassa 1.1.2017 alkaen) kohdan 1.1 mukaan lääkevahinkovakuutuksesta korvataan henkilövahinko (lääkevahinko), joka johtuu (1.1.1) lääkkeen käytöstä lääkkeenä, kun vakuutukseen liittynyt tuotteen valmistaja, maahantuoja, jakelija tai myyjä on tavanomaisessa elinkeinotoiminnassaan luovuttanut lääkkeen Suomessa kulutukseen.

Ehtojen kohdan 1.2 mukaan lääkevahinko katsotaan sattuneeksi, kun korvausvaatimus on esitetty vakuutusyhtiölle (…). 

Ehtojen kohdan 4 (Lääkevahinko) mukaan lääkevahingolla tarkoitetaan ruumiillista sairautta tai vammaa tai psyykkistä sairautta, jonka vahingonkärsineen käyttämä, ehtojen kohdassa 2 tarkoitettu lääke on todennäköisesti aiheuttanut. (…) 

Asian arviointi

A on esittänyt, ettei asiassa voida soveltaa 1.1.2017 alkaen voimassa olleita lääkevahinkovakuutusehtoja, koska vahinko on tapahtunut 27.2.2015. Vakuutuslautakunta toteaa, että sovellettavat vakuutusehdot määräytyvät lääkevahinkovakuutuksessa vahinkoilmoituksen tekoajankohdan mukaan. Nyt käsillä olevassa tapauksessa vahinkoilmoitus on tehty 31.8.2018, jolloin sovellettavaksi tulevat 1.1.2017 alkaen voimassa olleet ehdot. 

Asiassa on osapuolten kesken riidatonta, että A:lle on aiheutunut sarveiskalvon vaurio, kun Artelac-kostutustippojen kerta-annospipetti on livennyt A:n kädestä tippojen laittamisen yhteydessä. Riidanalaista on, onko kyseessä lääkevahinkovakuutusehtojen mukainen korvattava lääkevahinko. 

Lääkevahinkovakuutuksesta korvataan vahinko, joka aiheutuu lääkelain mukaisen lääkkeen käytöstä lääkkeenä, kun vakuutukseen liittynyt tuotteen valmistaja, maahantuoja tai markkinoija on tavanomaisessa liiketoiminnassaan luovuttanut lääkkeen Suomessa kulutukseen. Vakuutusehtojen mukainen lääkevahinko on mm. ruumiillinen vamma, jonka vahingonkärsineen käyttämä lääke on todennäköisesti aiheuttanut.

Artelac-silmätipat ovat kostutustippoja, joita käytetään silmän pinnan kuivumisesta johtuvien oireiden hoitoon. A:lla on ollut käytössä kerta-annospakkauksiin pakatut tipat. 

Vakuutuslautakunta toteaa, ettei vahinko nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa ole johtunut lääkeaineesta. Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena eikä suosita päätökseen muutosta.  

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen. 

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norio
Sihteeri Laine 

Jäsenet:
Jokelainen
Järvinen
Mervaala
Soinila 
 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia