Haku

FINE-020149

Tulosta

Asianumero: FINE-020149 (2019)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 28.06.2019

Elinkeinonharjoittajan vastuu. Asiakkaan liukastuminen kauppakeskuksessa.

Tapahtumatiedot

Asiakas (syntynyt vuonna 1948) kaatui kauppakeskuksessa infopisteen luona 28.12.2018. Kaatumisen seurauksena asiakkaan jalka ei pitänyt, hänellä oli voimakasta kipua ja hänet vietiin ambulanssilla sairaalaan.

Asiakas on vaatinut korvausta sairaanhoitokuluista ja kivusta särystä elinkeinonharjoittajalta, joka on tehnyt vahinkoilmoituksen vastuuvakuutusyhtiöönsä. Asiakkaan elinkeinonharjoittajalle 18.1.2019 antaman selvityksen mukaan hän liukastui lattialla olleeseen pesuainelätäkköön. Elinkeinonharjoittajan edustajan 7.2.2019 tekemän vahinkoilmoituksen mukaan vartija oli kirjannut, että tilanteessa lattialla oli ollut nestettä, jonka alkuperää yritettiin selvittää kameratallenteista. Neste oli ilmeisesti läpinäkyvää ja sitä oli pieni määrä.

Vakuutuksenottaja on toimittanut vakuutusyhtiölle 18.2.2019 selvityksen tilojen kunnossapidosta. Vakuutuksenottajan mukaan lattioita pestään kauppakeskuksessa joka yö ja lisäksi lattioita pyyhitään jatkuvasti. Lattia oli pesty päältä ajettavalta koneella viimeksi vahinkoa edeltävänä yönä. Kiinteistössä on jatkuvasti neljästä viiteen siivoojaa, jotka putsaavat lattiaa mopein. Lattialla oleva kosteus tai esimerkiksi lastenvaunuista pudonneesta lumesta johtuvat lätäköt kuivataan heti havaittaessa. Vahinkopaikan ohi oli kulkenut alueen siivooja moppi kädessä noin viisi minuuttia ennen tapahtumaa, mikä kävi ilmi myös tapahtumasta otetusta valvontakameratallenteesta. Siivooja ei kuitenkaan pessyt lattiaa tai katsonut tarpeelliseksi kuivata sitä. Kaatumiskohdan yli oli kulkenut ihmisiä jatkuvana virtana ennen kaatumistapahtumaa, mutta kukaan heistä ei ollut liukastunut. Vakuutuksenottaja on katsonut, ettei ole mahdotonta, että lattialla olisi ollut kosteutta, mutta kosteus ei ole seurausta tilojen kunnossapidon laiminlyönnistä.

Liukastumispaikka sijaitsee muutaman metrin päässä infopisteen työntekijästä, joka lammikon havaitessaan tai jonkun siitä mainitessa olisi ilmoittanut asiasta siivoushenkilökunnalle. Vakuutuksenottaja käyttää kiinteistössä ”märkä lattia” kylttejä tarvittaessa, sekä ”water catcher”-vesisieppariviherkasviruukkuja, jotka estävät kulkemisen märkiin paikkoihin, mikäli siivous ei pysty pitämään lattioita riittävän kuivina sääolosuhteista johtuen. Tapahtuman jälkeen paikalle ei kutsuttu siivoajaa, eli maassa ei ollut ainakaan sellaista lammikkoa, jonka olisi katsottu vahinkotapahtuman jälkeenkään aiheuttavan liukastumisvaaraa.

Vakuutuksenottaja on ilmoittanut, että sillä oli hallussaan lyhyt tallenne itse kaatumisesta, mutta vahinkoa tutkittiin aluksi pidemmältä videonauhalta. Vakuutuksenottajan mukaan sillä ei ole ollut mahdollisuutta säilyttää jokaisesta asiakasilmoituksesta pitkää tallennetta, mikä ei olisi ollut myöskään asiakkaiden tietosuojan kannalta perusteltua. Vakuutuksenottaja on ilmoittanut, ettei sillä ollut tiedossa vahingon tapahduttua, että asiakas tulisi vetoamaan siihen, että lattialla oli saippualätäkkö.

Vakuutuksenottajan edustaja on ilmoittanut vakuutusyhtiölle 12.2.2019 lähettämässään sähköpostiviestissä, että vahinkoa edeltävää videotallennetta oli katsottu, eikä tallenteen kohdasta 10-15 minuuttia ennen kaatumista löytynyt mitään selitystä sille, mistä neste olisi ilmestynyt maahan. Siivooja kulki ohi paikasta, joten lattialla ei voinut olla mitään kovin selkeää lammikkoa.

Vakuutusyhtiö on lausunut 4.3.2019 päivätyssä korvauspäätöksessään, että lattialla olevan lätäkön on täytynyt ilmaantua siihen juuri ennen kaatumista, eikä henkilökunnalla siten olisi ollut mahdollisuutta kuivata lätäkköä ennen vahinkotapahtumaa. Tapahtumatietoihin viitaten vakuutusyhtiö katsoo tapauksessa osoitetun, että kauppakeskus on huolehtinut asianmukaisesti asiakkaidensa turvallisuudesta, eikä vahinko ole sattunut mistään vakuutuksenottajan syyksi luettavasta huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä. Näin ollen kauppakeskus ei ole tapahtuneesta korvausvastuussa, eikä vahingosta aiheutuneita kuluja voida maksaa myöskään vastuuvakuutuksen perusteella korvausperusteen puuttuessa.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas kertoo valituksessa kaatuneensa pesuainelätäkköön ja katsoo, ettei vakuutuksenottaja ole kuvaillut tapahtumankulkua totuudenmukaisesti. Asiakas on vaatinut korvausta 156,40 euron sairaanhoitokuluista sekä tilapäisen haitan korvausta.

Vakuutusyhtiö on toistanut vastineessaan korvauspäätöksessä lausutun ja katsoo, että kiinteistönomistaja on osoittanut huolehtineensa kiinteistön turvallisuudesta asianmukaisesti.

Vakuutuksenottajan kuuleminen

FINE on varannut vakuutuksenottajalle mahdollisuuden lausua asiassa.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Vakuutukseen sovellettavien, 1.1.2018 voimaan tulleiden kiinteistön vastuuvakuutusehtojen kohdan 2.1 (Korvattavat vahingot) mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjaan merkityn kiinteistön omistajana toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko,

  • joka todetaan vakuutuskauden aikana ja
  • josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

 

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, oliko kauppakeskus vastuussa asiakkaalle kaatumisesta aiheutuneesta vahingosta.

FINE toteaa, että vahingonkorvausoikeuden vakiintuneiden periaatteiden mukaan yleiseen käyttöön tarkoitettujen tilojen kuten liiketilojen ylläpitäjällä, on tavanomaista tuottamusvastuuta ankarampi vastuu. Vahingonkärsijän suojaa on vahvennettu, mutta vastuu ei kuitenkaan ole tuottamuksesta riippumatonta. Yleisten tilojen ylläpitäjän katsotaan toimivan korostetun huolellisuusvelvoitteen alaisena, mikä merkitsee sitä, että tiloista tulee huolehtia siten, ettei tilojen käyttäjän turvallisuus vaarannu. Näyttövelvollisuus tilojen turvallisesta kunnosta on ylläpidosta vastuussa olevalla.

Oikeuskäytännössä on katsottu, että tuottamusvaatimus täyttyy, jos tilojen ylläpitäjä laiminlyö tilojen hoitamisen niin, että käyttäjälle aiheutuu vaaraa. Vastuusta vapautuminen on kuitenkin mahdollista, jos vastuuvelvollinen on ryhtynyt olosuhteet huomioon ottaen tarpeellisiin varotoimenpiteisiin, ja vahinko on aiheutunut tästä huolimatta. Vastuuvapaus on mahdollinen myös silloin, kun vahinko on aiheutunut ulkopuolisesta syystä johtuvasta turvallisuuspuutteesta, jota ei ole asianmukaisesta seurannasta huolimatta ehditty korjata ennen vahinkoa.

FINE toteaa, että sellaisessa liiketiloissa, joissa liikkuu runsaasti asiakkaita, on vaarana, että lattiapinnoille tippuu erilaisia roskia tai talviaikana lunta kengistä, mikä voi aiheuttaa liukastumisvaaran. Tästä syystä liikkeenharjoittajalla on korostunut velvollisuus huolehtia, että lattioiden siisteyden seuranta on järjestetty riittävän tehokkaasti liiketilojen aukioloaikana.

Asiakas on kertonut liukastuneensa liiketilan lattialla olevaan pesuaineeseen. FINElle on toimitettu valvontakameratallenne, josta käy ilmi, että asiakkaan jalka lipeää, ja hän kaatuu.

Vakuutuksenottajan mukaan lattioita pestään kauppakeskuksessa joka yö ja lisäksi lattioita pyyhitään jatkuvasti. Lattia oli pesty päältä ajettavalta koneella viimeksi vahinkoa edeltävänä yönä. Kiinteistössä on jatkuvasti neljästä viiteen siivoojaa, jotka putsaavat lattiaa mopein. Lattialla oleva kosteus tai esimerkiksi lastenvaunuista pudonneesta lumesta johtuvat lätäköt kuivataan heti havaittaessa. Vahinkopaikan ohi oli kulkenut alueen siivooja moppi kädessä noin viisi minuuttia ennen tapahtumaa, mikä kävi ilmi myös tapahtumasta otetusta valvontakameratallenteesta. Siivooja ei kuitenkaan pessyt lattiaa tai katsonut tarpeelliseksi kuivata sitä. Kaatumiskohdan yli oli kulkenut ihmisiä jatkuvana virtana ennen kaatumistapahtumaa, mutta kukaan heistä ei ollut liukastunut. Vakuutuksenottaja on katsonut, ettei ole mahdotonta, että lattialla olisi ollut kosteutta, mutta kosteus ei ole seurausta tilojen kunnossapidon laiminlyönnistä.

Kaatumispaikka sijaitsee muutaman metrin päässä infopisteen työntekijästä, joka lammikon havaitessaan tai jonkun siitä mainitessa olisi vakuutuksenottajan mukaan ilmoittanut asiasta siivoushenkilökunnalle. Vakuutuksenottaja käyttää kiinteistössä ”märkä lattia” kylttejä tarvittaessa, sekä ”water catcher”-vesisieppariviherkasviruukkuja, jotka estävät kulkemisen märkiin paikkoihin, mikäli siivous ei pysty pitämään lattioita riittävän kuivina sääolosuhteista johtuen. Tapahtuman jälkeen paikalle ei kutsuttu siivoajaa, eli maassa ei ollut ainakaan sellaista lammikkoa, jonka olisi katsottu vahinkotapahtuman jälkeenkään aiheuttavan liukastumisvaaraa.

FINE katsoo asiassa esitetyn selvityksen perusteella, että vakuutuksenottajana oleva elinkeinonharjoittaja on osoittanut huolehtineensa tilojen turvallisuudesta asianmukaisesti ja näin saattanut todennäköiseksi, ettei turvallisuuspuutteen aiheuttanut neste kauppakeskuksen lattialla ollut seurausta tilojen kunnossapidon laiminlyönnistä. Koska vakuutuksenottaja ei näin ollen ole vastuussa asiakkaan kaatumisesta aiheutuneesta vahingosta, vakuutusyhtiöllä ei ole korvausvastuuta vastuuvakuutuksen perusteella.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta                                                                                    

Hanén                                                Nikunlassi

Jaostopäällikkö                                  Esittelijä

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia