Haku

FINE-020134

Tulosta

Asianumero: FINE-020134 (2019)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 19.06.2019

Ilkivaltavahinko. Tahallinen vahingonteko. Hiekkaa tankissa. Näyttötaakka.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan auto rikkoutui matkalla kotiin. Auto hinattiin korjaamolle, missä todettiin, että auto rikkoutui sen vuoksi, että bensatankista löytyi hiekkaa. 

Yhtiö on antanut asiassa kielteisen korvauspäätöksen, koska kyse on rajoitusehdon 4.11 kohdan 2 mukaisesta tilanteesta. 

Asiakkaan valitus

Asiakas vaatii, että hinauskulut korvataan ja auto kunnostetaan. Lisäksi asiakas vaatii korvausta auton käyttämättömyysajasta. Asiakas on sitä mieltä, että auton tankkiin on laitettu hiekkaa tahallisesti. Tekijä on tietoisesti halunnut vahingoittaa asiakkaan vakuutettua omaisuutta. Valitettavasti asiakkaalla ei ole tietoa missä ja kuka näin olisi tehnyt. Hiekka on ollut pidemmän ajan tankissa, mistä se on kulkeutunut eteenpäin vahingoittaen koko moottorijärjestelmän. Autokorjaamo on todennut tankissa olevan hiekan olevan syynä auton rikkoutumiseen. Rikosilmoitus on tehty heti kun korjaamo totesi, että kyseessä on hiekasta johtuva vahinko. 

Asiakas vetoaa rikoslain 35 lukuun ja katsoo, että kohteelle on aiheutunut äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jonka syynä on tahallinen vahingonteko. 

Vakuutusyhtiön vastine

Yhtiö toteaa vastineessaan, että autovakuutuksesta voidaan suorittaa korvausta vakuutussopimukseen sovellettavien vakuutusehtojen mukaisessa laajuudessa. Vahingon korvaaminen Ilkivaltaturvasta edellyttää, että vahingon tapahtuma-aika ja -paikka voidaan tarkoin määritellä ja että kyseessä on nimenomaan vahingoittamistarkoituksessa suoritettu vakuutuksen kohteen tahallinen vahingoittaminen. Näyttövelvollisuus korvattavasta vahinkotapahtumasta on vakuutuksenottajalla. 

Korjaamolta saadun selvityksen mukaan tankissa on hiekkaa, mutta korjaamo ei ole osannut sanoa, mistä se on tullut. Yhtiön käytössä olevien selvitysten perusteella on epäselvää, miten ja milloin hiekka on tankkiin joutunut. Yhtiö katsoo, että asiassa ei ole osoitettu, että vauriot olisivat syntyneet tahallisen ilkivallan seurauksena

Kuten asiakkaalle on puhelimitse kerrottu, mikäli itse polttoainetankki on vaurioitunut/rikkoutunut hiekasta ja se joudutaan vaihtamaan, voidaan polttoainetankin uusiminen korvata Kolarointiturvasta.

Yhtiö toteaa lisävastineessaan, että korjaamon mukaan hiekka on voinut joutua tankkiin esimerkiksi polttoaineen jakelupisteestä. Kyseisessä ajoneuvossa on lukittuva tankki. Käytössä olevissa selvityksissä ei ole mainintaa murtojäljistä eikä yhtiölle ole esitetty väitettä siitä, että tankkiin olisi murtauduttu. Yhtiön käytössä olevien selvitysten perusteella yhtiö katsoo, että asiassa ei ole osoitettu, että vauriot olisivat syntyneet tahallisen ilkivallan seurauksena. Vaihtoehtoisia syitä hiekan tankkiin joutumiselle on ja yhtiö katsoo, että tankin lukitus huomioon ottaen ei ole todennäköistä, että tankkiin olisi joutunut hiekkaa tahallisen vahingonteon seurauksena.

Vakuutusyhtiö toteaa, että vahinkoa ei joka tapauksessa voitaisi korvata Ilkivaltaturvasta, sillä rajoitusehdon 4.11. mukaan Ilkivaltaturvasta ei korvata vahinkoja, jotka aiheutuvat polttoainejärjestelmän tai nestejärjestelmän (esim. hydrauliikka) likaantumisesta tai rikkoutumisesta. Polttoainejärjestelmän likaantumisesta johtuva vahinko rajautuu kyseisen rajoitusehdon perusteella korvauspiirin ulkopuolelle likaantumisen syystä riippumatta. Näin ollen myös ilkivallasta johtuva polttoainejärjestelmän likaantuminen kuuluu rajoitusehdon piiriin. Yhtiön mukaan kyseisen rajoitusehdon sanamuoto ei edellytä mitään sellaista lisäperustetta, että se ei voisi soveltua myös tahalliseen vahingontekoon. Likaantumisen ei esimerkiksi edellytetä olevan aiheutuneen pidemmän ajan kuluessa.

Selvitykset

- Viesti korjaamolta 29.1.2019

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Onko kyseessä ilkivaltavahinko?

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Autovakuutusehdot (voimassa 1.1.2017 lähtien)

4.3 Ilkivaltaturva 

4.3.1 Korvattavat vahingot

Ilkivaltaturvasta korvataan tahallisesta vahingonteosta vakuutuksen kohteelle aiheutunut vahinko, jonka tapahtuma-aika ja – paikka voidaan tarkoin määritellä. Tahallista vahingontekoa on nimenomaisessa vahingoittamistarkoituksessa suoritettu vakuutuksen kohteen vaurioittaminen. 

4.11. Esinevakuutuksen rajoitusehto

Hirvi-, ilkivalta-, kolarointi-, lasi-, palo-, pysäköinti-, varkaus- ja keskeytysturvasta (kohdat 4.2–4.7, 4.10 ja 6) ei korvata vahinkoja, jotka aiheutuvat 

2. puutteellisesta öljyn tai jäähdytysnesteen kierrosta ajoneuvon moottorille
ja sen lisälaitteille, vaihteistolle, voimansiirtolaitteistolle tai jäähdytysjärjestelmälle tai väärästä polttoaineesta moottorille tai polttoainejärjestelmälle tai polttoainejärjestelmän tai muun nestejärjestelmän (esim. hydrauliikka) likaantumisesta tai rikkoutumisesta.

5 Autopalveluturva

5.1 Korvattavat vahingot 

Autopalveluturvan tarkoituksena on korvata vakuutuksen voimassaoloalueella näiden ehtojen mukaisesti aloitetun matkan keskeytymisestä aiheutuneita ylimääräisiä kuluja, kun keskeytymisen syynä on ajoneuvoon tullut vika tai vaurio, lukitun ajoneuvon varkaus, luvaton käyttö tai käyttövarkaus. 

Matkalla tarkoitetaan vakuutuksen kohteena olevalla ajoneuvolle aloitettua matkaa sen lähtöpaikalta suunnitellulle määräpaikalle mukaan lukien matkan varrella tapahtuvat lyhyet pysähtymiset. 

5.5 Korvaussäännöt 

5.5.1 Ajoneuvon hinauskustannukset

Autopalveluturvasta korvataan kustannukset ajoneuvon tielle nostamisesta tai ajokelvottoman ajoneuvon hinaamisesta lähimpään korjaamon.  

Asian arviointi

Voimassa olevan oikeuden mukaan korvauksenhakijalla on näyttötaakka siitä, että korvattava vakuutustapahtuma on sattunut. Saadakseen korvausta ilkivaltavakuutuksesta asiakkaan tulisi voida osoittaa, että kyseessä on ilkivaltavakuutuksesta korvattava vahinko. Tämä tarkoittaa riittävän näytön esittämistä siitä, että joku on laittanut auton tankkiin hiekkaa tahallaan nimenomaisessa vahingoittamistarkoituksessa. 

Vakuutusehtojen mukaan ilkivaltaturvasta korvataan tahallisesta vahingonteosta vakuutuksen kohteelle aiheutunut vahinko, jonka tapahtuma- aika ja 
-paikka voidaan tarkoin määritellä. Ehtojen mukaan tahallista vahingontekoa on nimenomaisessa vahingoittamistarkoituksessa suoritettu vakuutuksen kohteen vaurioittaminen. 

Korjaamolta saadun selvityksen mukaan tankissa on ollut hiekkaa. Korjaamolla ei ole käsitystä siitä, mistä hiekka on tankkiin tullut. Asiakkaalla itsellään ei ole mitään tietoa, milloin hiekka on tankkiin laitettu ja kuka sen on sinne laittanut. 

Vakuutuslautakunta toteaa, että hiekan löytyminen tankista ei vielä riitä osoittamaan ilkivaltaa. Tässä tapauksessa lukittavasta polttoainesäiliön luukusta ei ole löytynyt murtautumisen jälkiä. Lautakunta katsoo, että asiassa on jäänyt osoittamatta, että kyseessä olisi Ilkivaltaturvaehtojen mukaan korvattava ilkivaltavahinko. 

Vakuutuslautakunta katsoo, että auton hinaus tulee kuitenkin ehtojen mukaan korvata asiakkaalle. Vakuutusehtojen mukaan Autopalveluturvasta korvataan matkan keskeytyminen, kun keskeytymisen syynä on ajoneuvoon tullut vika. 

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö maksaa hinauksen asiakkaalle vakuutusehtojen mukaisesti. Muilta osin lautakunta ei suosita asiassa muutosta. 

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Bygglin 
Sihteeri Turunen 

Jäsenet:
Maso
Sario
Vaitomaa
Vuori
 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia