Haku

FINE-020119

Tulosta

Asianumero: FINE-020119 (2019)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 02.09.2019

Rankkasadetulva. All risks -vakuutus. Sademäärä.

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan 2.8.2018 havaittiin sadeveden päässeen valumaan rankkasateen aikana asunto-osakeyhtiön kellarikerroksessa olevaan varastotilaan. Vahinkokartoitusraportin mukaan asuinrakennuksen sisäpihalla sadevesikaivot olivat tulvineet rankkasateen aikana ja sadevedet olivat valuneet ajoluiskan alaosasta varastotiloihin.

Yhtiö on antanut asiassa kielteisen korvauspäätöksen ja käsitellyt asian uudelleen uudelleenkäsittelypyyntöjen perusteella kahdesti.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asunto-osakeyhtiö pyytää FINEä ottamaan kantaa siihen, onko kyseessä vakuutusyhtiön ehtojen tarkoittama rankkasadetulva ja tulisiko vahinko korvata. Vakuutusyhtiö on antanut vahingosta kielteisen korvauspäätöksen vedoten rajoitusehtokohtaan 6.3.7. Tämän mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut kattokouruista tai rakennuksen ulkopuolisista syöksytorvista virranneesta sade- tai sulamisvedestä, eikä myöskään vahinkoa, joka on aiheutunut rakennuksen ulkopuoletta katto-, seinä- tai lattiarakenteen läpi tai kautta rakennukseen päässeestä lumesta, jäästä, nesteestä, höyrystä tai kaasusta. Yhtiö on katsonut myös, että kyseessä on rakennus- ja asennusvirheestä johtuva vahinko.

Vahinkokartoitusraportilla on maininta, että tulviminen on tapahtunut rankkasateen takia. Asunto-osakeyhtiö on tiedustellut Ilmatieteen laitokselta sademääriä, koska kaupungin keskustassa ei ole mittauspistettä ja kesäsateet ovat hyvin paikallisia. Ilmatieteen laitokselta on saatu selvitys sademääristä osoitteessa vahinkopaikalta ja -päivältä. Selvityksen mukaan vahinkopaikalla on kyseisenä ajankohtana sademäärä ollut 27 mm tunnissa, ja tuntia ennen suurta sadekuuroa on ollut toinen sadekuuro, jonka aikana on satanut noin 14 mm tunnissa.

Vakuutusyhtiölle tehtiin Ilmatieteen laitoksen mittauksien perusteella uudelleenkäsittelypyyntö. Vakuutusyhtiö vetosi uudessa kielteisessä korvauspäätöksessään jo aiemmin mainittuun ehtokohtaan 6.3.7 sekä uutena perusteena ehtokohtaan 6.3.1. Tämän ehtokohdan mukaan tulvasta aiheutuneen vahingon korvauksen edellytyksenä on, että kyseessä on Suomessa tapahtunut poikkeuksellinen rankkasadetulva, vesistötulva tai merivesitulva tai näiden yhdistelmä siten, että vesi tunkeutuu vakuutuksen kohteena olevaan rakennukseen tai sen rakenteisiin suoraan maanpinnalta tai maaperän tai kiinteästi rakennukseen asennettujen putkistojen kautta ja että:
- sademäärä on vahinkopaikalla ollut vähintään 30 mm tunnissa tai 75 mm vuorokaudessa tai
- vedenpinta tai merenpinta on vahinkopaikalla noussut vedenkorkeuteen, jonka esiintymistodennäköisyys on vahinkopaikalla kerran 50 vuodessa tai harvemmin.

Yhtiö on perustellut ratkaisuaan myös sillä, että sadeveden ei tule päästä rakennuksen sisään ja rakenteisiin. Mikäli näin käy, on rakennus- ja asennusvaiheessa ja kiinteistön säännöllisissä huoltotoiminnoissa ollut puutteita.

Asunto-osakeyhtiö teki toisen uudelleenkäsittelypyynnön katsoen, että kyseessä on ollut poikkeuksellinen rankkasadetulva (Ilmatieteen laitoksen mukaan tällaisten sademäärien toistuvuusaika noin 20 vuotta), sademäärä 75 mm vuorokaudessa mahdollisesti ylittyy, mikäli sademäärä ollut tunnissa 27 mm sekä sillä perusteella, että sadevesiä on raportin mukaan myös valunut ajoluiskan alaosasta varastotiloihin. Yhtiötä on pyydetty perustelemaan väitetyn huollon laiminlyönnin sekä rakennus- ja asennusvirheen. Tähän ei ole perusteita saatu. Kiirehtimispyyntöjen jälkeen yhtiö antoi jälleen kielteisen korvauspäätöksen. Tällä päätöksellä ei enää vedottu rakennus-ja asennusvirheeseen.

Vakuutusyhtiö kiistää vastauksessaan asunto-osakeyhtiön vaatimukset. Vakuutusehtojen mukaan rankkasadetulvalla tarkoitetaan tilannetta, jossa poikkeuksellisen voimakas sade aiheuttaa maanpinnalla veden tulvimisen. Korvauksen edellytyksenä on, että vesi tunkeutuu vakuutuksen kohteena olevaan rakennukseen tai sen rakenteisiin suoraan maanpinnalta tai maaperän tai kiinteästi rakennukseen asennettujen putkistojen kautta ja että sademäärä vahinkopaikalla on ollut vähintään 30 mm tunnissa tai 75 mm vuorokaudessa.

Vakuutusmeklari on toimittanut korvauskäsittelyä varten Ilmatieteen laitoksen 26.11.2018 tekemän lausunnon sadehavainnoista 1.8.2018. Lausunnon mukaan klo 16.15 - 17.15 välisenä aikana kyseisellä paikalla satoi vettä 27 mm ja tuntia aiemmin samalle alueelle osui n. 14 mm sadekuuro. Yhtiölle toimitetun Ilmatieteen laitoksen lausunnon mukaan vahinkoalueella satoi parin tunnin aikana vettä n. 41 mm. Saadakseen selville vuorokauden sademäärän, yhtiö on pyytänyt Ilmatieteen laitokselta 24 tunnin sademäärätietoja. Yhtiö sai 9.5.2019 sadetutka-analyysin, jonka mukaan tapahtumapaikalla satoi vettä vuorokauden aikana 43 mm.

Rankkasadetulvana voidaan vakuutusehtojen perusteella korvata sateen aiheuttama vahinko, jos vakuutusehdoissa mainitut korvausedellytykset täyttyvät. Ilmatieteen laitokselta saatujen selvitysten mukaan sademäärä ei ole ollut vahinkopäivänä vähintään 30 mm tunnissa tai 75 mm vuorokaudessa, sillä sademäärä tunnissa oli 27 mm ja vuorokaudessa 43 mm. Vakuutusyhtiö katsoo, että kyseessä ei ole vakuutusehdoissa tarkoitettu tarkoittama rankkasadetulva.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Kiinteistövakuutus (voimassa 1.11.2016 lähtien)

6.1 Korvattavat esinevahingot

Kiinteistön All Risks – vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti aiheutuneet suoranaiset esinevahingot.

6.3 Korvausrajoitukset

6.3.1 Tulva

Tulvasta aiheutuneen vahingon korvauksen edellytyksenä on, että kyseessä on Suomessa tapahtunut poikkeuksellinen rankkasadetulva, vesistötulva tai merivesitulva tai näiden yhdistelmä siten, että vesi tunkeutuu vakuutuksen kohteena olevaan rakennukseen tai sen rakenteisiin suoraan maanpinnalta tai maaperän tai kiinteästi rakennukseen asennettujen putkistojen kautta ja että:
– sademäärä on vahinkopaikalla ollut vähintään 30 mm tunnissa tai 75 mm vuorokaudessa tai
– vedenpinta tai merenpinta on vahinkopaikalla noussut vedenkorkeuteen, jonka esiintymistodennäköisyys on vahinkopaikalla kerran 50 vuodessa tai harvemmin.

Tulvavahinkona korvataan yllä olevien edellytysten täyttyessä poikkeuksellisen vesistö- ja merivesitulvan seurauksena myös jään liikkumisesta aiheutuneet vahingot.

Vakuutuksesta ei korvata:
– pysyvästä keskivedenpinnan noususta tai vedenpinnan tason normaalista vaihtelusta tai aallokosta aiheutuneita vahinkoja
– vahinkoa rakennukselle, joka on rakennettu ilman laissa säädettyä lupaa tai myönnetyn luvan vastaisesti, tai vahinkoa, joka aiheutuu tällaisessa rakennuksessa olevalle omaisuudelle
– vahinkoa, joka on aiheutunut vakuutuksen kohteena olevan omaisuuden suunnittelu-, valmistus-, materiaali-, rakennus- tai asennusvirheestä tai rakentamismääräysten, -ohjeiden tai hyvän rakentamistavan vastaisesta rakentamisesta tai vakuutuksen kohteena olevaa omaisuutta käsiteltäessä tehdystä työvirheestä
– vahinkoa siltä osin, kun vakuutetulla on mahdollista saada korvausta valtion varoista poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun lain (284/1983) nojalla.

Rankkasadetulvalla tarkoitetaan tilannetta, jossa poikkeuksellisen voimakas sade aiheuttaa maanpinnalla veden tulvimisen.
[…]

Ratkaisusuositus

Voimassa olevan oikeuden mukaan korvausta hakevalla on näyttötaakka siitä, että korvattava vahinkotapahtuma on sattunut. Tässä tapauksessa asiakkaan tulisi voida osoittaa, että vesivahinko on aiheutunut vakuutusehtojen mukaisesta korvattavasta vahinkotapahtumasta. Mikäli vakuutusyhtiö puolestaan haluaa vedota korvausvastuutaan rajoittavaan rajoitusehtoon, sillä on näyttötaakka vakuutusehdoissa vallitsevan olosuhteen olemassaolosta.

Tässä tapauksessa rakennus on vakuutettu All risks – vakuutuksella, jonka ehtokohdan 6.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti aiheutuneet suoranaiset esinevahingot. Vakuutusehtojen jaksossa 3 (Rajoitukset) olevan ehtokohdassa 3.1 (Tulva) mukaan rankkasadetulvan korvausedellytykseksi on kuitenkin asetettu, että vesi tunkeutuu vakuutuksen kohteena olevaan rakennukseen tai sen rakenteisiin suoraan maanpinnalta tai maaperän tai kiinteästi rakennukseen asennettujen putkistojen kautta. Lisäksi korvattavuus edellyttää, että sademäärä on vahinkopaikalla ollut vähintään 30 mm tunnissa tai 75 mm vuorokaudessa.

Tässä tapauksessa voimakas sade on johtanut siihen, että rakennuksen sisäpihalla olevat sadevesikaivot ovat tulvineet ja vettä on valunut ajoluiskaa pitkin rakennukseen. FINElle toimitettujen Ilmatieteen laitoksen sademäärää koskevien tietojen perusteella sademäärä vahinkopaikan osoitteessa on vahinkotapahtuman havaitsemista edeltäneenä päivänä ollut voimakkaimmillaan 27 mm tunnissa. Vuorokauden sademäärä on ollut 43 mm.

Vahinkopaikan sademäärää koskeva Ilmatieteen laitoksen sademääräarvio on muodostettu kahden sadetutkan tietoja vertailemalla. FINElle ei ole esitetty sademääräarvion lisäksi muuta näyttöä sateen voimakkuudesta vahinkopaikalla ja sen välittömässä läheisyydessä. Vaikka sademäärät ovat Ilmatieteen laitoksen sademääräarvion mukaan olleet kyseisen kaupungin alueella paikoitellen suurempia kuin 30 mm tunnissa, vahinkopaikan ja sitä lähinnä ympäröivien alueiden osalta sademäärä tunnissa on kuitenkin jäänyt alle 30 mm tason. FINElle esitetyn selvityksen perusteella ei voida päätyä siihen johtopäätökseen, että sademäärä vahinkopaikalla olisi ollut vakuutusehdoissa edellytetyllä tavalla vähintään 30 mm tunnissa tai 75 mm vuorokaudessa.

FINE katsoo, että vakuutusehtojen mukaiset sademääräedellytykset eivät tässä tapauksessa täyty. Kyseessä ei ole ollut vakuutusehdoissa tarkoitettu rankkasadetulva, minkä johdosta vahinko ei ole vakuutusehtojen mukaan korvattava.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön päätökseen.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Siirala
Esittelijä Turunen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia