Haku

FINE-020103

Tulosta

Asianumero: FINE-020103 (2019)

Asiaryhmä: Luottoasiat

Ratkaisu annettu: 24.10.2019

Onko pankki antanut asiakkaalle sitovan lainatarjouksen? Luoton hakeminen. Lainatarjous.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan saatua käsityksensä mukaan sitovan lainatarjouksen Pankilta hän teki 30.3.2019 asunnosta ostotarjouksen, joka hyväksyttiin. Asiakkaan koeajalla ollut työsuhde päätettiin 1.4.2019, minkä johdosta Pankki kieltäytyi myöntämästä luottoa. Asuntokaupan peruuntumisen johdosta asiakas menetti ostotarjouksen hyväksymisen yhteydessä maksamansa 5.000,00 käsirahan.

Asiakkaan valitus

Asiakas vaatii Pankkia korvaamaan hänen menettämänsä 5.000,00 euron käsirahan.

Asiakas haki Pankista asuntolainaa ja se luvattiin, vaikka asiakas oli vasta koeajalla työssään. Sähköpostitse 18.3.2019 asiakkaalle luvattiin lainaa seuraavin sanoin: ”Kävin vielä juttelemassa luottopäällikön kanssa tilanteesta ja nyt kun olet sellaisella alalla, jossa on hyvät työllisyysnäkymät niin voimme lähteä rahoittamaan asuntohanketta siitäkin huolimatta, että sinua ei ole vielä vakinaistettu.” 

Asiakas soitti vielä ennen asuntotarjouksen tekemistä kyseiselle henkilölle ja hän sanoi: ”Kyllä sinä sen lainan saat.” Pankin vastauksen perusteella asiakas uskalsi tehdä asunnosta sitovan tarjouksen ja maksaa siitä käsirahan. Asiakas ei olisi uskaltanut kirjoittaa sitovaa ostotarjousta, jos ei olisi ollut varmaa lainaa.  Ostotarjouksen hyväksymistä seuraavana päivänä asiakas irtisanottiin työstään. Tämän jälkeen asiakas kysyi lainansa perään Pankista, josta sitä ei myönnettykään, koska asiakas oli työtön. 

Koska asiakas ei saanutkaan lainaa eikä voinut ostaa asuntoa, hän menetti 5.000,00 euron käsirahan. Viimeinen päivä, jona asiakas olisi voinut asunnon ostaa, oli 26.4.2019. Pankki sai asiakkaan ehkä innostumaan lainan ottamisesta liikaa. Asiakkaan olisi vain kannattanut odottaa työn vakinaistumista, mikä oli asiakkaan alkuperäinen ajatus.

Pankki on todennut, että asuntokaupassa on vakiintunut tapa tehdä tarjous ehdollisena rahoituksen saamiselle. Asiakas ei halunnut kuitenkaan laittaa ylimääräisiä ehtoja, sillä hän ajatteli, että ilman ehtoja tarjous hyväksytään paremmin ja asiakas säästää rahaa. Tämä oli mahdollista, sillä asiakkaalle oli luvattu laina. Myöskään välittäjä ei asiasta puhunut. Asiakas ei myöskään koskaan ennen ollut ostanut asuntoa, joten asia oli hänelle uusi.

Pankki kirjoittaa, ettei asiakas pysty yksilöimään puhelinkeskustelua eikä hoitanut henkilö löydä puhelintiedoistaan puhelua asiakkaan kanssa perjantain 29.3.2019 ja maanantain 1.4.2019 välisenä aikana. Asiakas ei muistaakseen soittanutkaan tuona aikavälinä, vaan se saattoi olla 27.3. tai 28.3.2019, tai sitten jopa vielä aikaisemmin. Asiakas ei yleensä nauhoita käymiään puhelinkeskusteluja. Asiakas voi kuitenkin kuvitella, että tämä puhelinkeskustelu olisi yksilöitävissä puhelinoperaattorin avulla. Asiakkaalla ei ole enää puhelinta, jolla sen soitti, koska se oli hänen työpuhelimensa.

Asiakas kysyi oikeusavun chat-palvelulta apua asiassa. Oikeusavun chat-palvelun mukaan sopimus on pitävä ja lainalupaus on ollut sitova. Asiakas vetoaa tapauksessa myös Pankkilautakunnan samankaltaisessa tapauksessa tekemään ratkaisuun PKL 124/15. 

Pankin vastine

Hakiessaan asuntolainaa asiakas kilpailutti oman pankkinsa ohella kahta muuta pankkia toisen ollessa Pankki. Hänellä ei ollut Pankissa aiempaa asiakassuhdetta. Asiakkaan yhteydenoton perusteella Pankki antoi hänelle 1.3.2019 tarjouksen.

Tarjouksessa todetaan, että se ei ole sitova ja edellyttää hyväksyttyä luottopäätöstä sen jälkeen, kun lisätiedot ja erikseen pyydetyt dokumentit on toimitettu. Sama tieto on annettu hänelle tarjousta edeltävässä keskustelussa.

Asiakas tiedusteli 16.3.2019 mm: "..työsuhteeni vakinaistuu vasta 10.5.2019. Pystyisin käsittääkseni saamaan lainan vasta, kun työsopimukseni on vakinaistunut." Tiedusteluun pankki vastasi 18.3.2019 mm:"..voimme lähteä rahoittamaan asuntohanketta siitäkin huolimatta, että sinua ei ole vielä vakinaistettu. [Työnantaja] on kuitenkin varmaan näyttänyt "vihreää valoa" vakinaistamisen suhteen. Eli voit alkaa katselemaan asuntoa niillä edellytyksillä, mitä olin tarjoukseen laittanut kun kuitenkin työsuhteesi tulee jatkumaan".

Asiakkaan viestistä ilmenee, että hän on ymmärtänyt työsuhteen merkityksen lainan myöntämiselle. Pankki on vastauksessaan todennut, että työsuhteen vakinaistuminen 10.5.2019 mennessä ei ole este lainatarjouksen käsittelylle sitä aiemmin. Viittaamalla 1.3.2019 tarjouksen edellytyksillä, Pankki on halunnut todeta, ettei tarjouksen luonne ole muuttunut ja että lainan saaminen edellyttää luottopäätöstä. Asiakkaan olisi tullut täten ymmärtää, että tarjouksen ehtoja ei muutettu ja ettei Pankin em. 16.3.2019 antama viesti ollut sitova lainatarjous.

Asiakas tiedusteli 28.3.2019 pystyisikö Pankki laskemaan marginaalia viitaten muusta pankista saamaansa edullisempaan tarjoukseen. Pankki vastasi tähän viestiin 29.3.2019 tarjoten alempaa marginaalia todeten: "ilmoittele minulle lopullinen päätöksesi rahoituskumppanin valinnasta." Viestistä ilmenee, ettei Pankki pitänyt lainatarjousta vielä sitovana, koska Pankki pyysi asiakasta ilmoittamaan minkä pankin tarjouksen hän hyväksyy eikä pyytänyt häneltä selvitystä työsuhteesta ym. luottopäätökseen tarvittavista tiedoista. Se, että asiakas jatkaa kilpailuttamista osoittaa, ettei sopimusta lainasta hänenkään mielestään ollut syntynyt Pankin tarjouksen tai 16.3.2019 antaman viestin perusteella tai muutoin. Pankin vastauksesta 29.3.2019 ilmenee, että Pankin käsityksen mukaan asiakas ei vielä ollut valinnut pankkia eikä niin muodoin sopimusta lainasta ollut syntynyt.

Asiakas lähettää 1.4.2019 klo 18.49 sähköpostin, jossa hän toteaa: "Mietin tässä vielä, että voisin sittenkin ottaa sen teidän takauksen siihen. Mä tein siitä asunnosta nyt tarjouksen ja se hyväksyttiin". Asiakas näyttäisi em. viestin perusteella valinneen Pankin saatuaan Pankin vastauksen perjantain 29.3 ja 1.4.2019 välisenä aikana. Viestissä 1.4.2019 hän ilmoittaa Pankille ensimmäistä kertaa rahoittajapankin valinnasta ja siitä, että oli tehnyt tarjouksen sekä sen hyväksymisestä.

Asiakas soitti Pankkiin 2.4.2019 klo 12.39 ja kertoi jättäneensä asunnosta tarjouksen. Puhelussa keskusteltiin lainan yksityiskohdista; laina-ajasta yms. Puhelun lopussa asiakas oli ilmoittanut, että hänet on irtisanottu. Pankki oli kieltäytynyt myöntämästä lainaa. Asiakkaan tiedustelujen johdosta Pankki ilmoitti vielä 3.4.2019 sähköpostilla mm: "Kielteinen päätös perustuu siihen, että olet ilmoittanut työsuhteesi päättyneen 1.4.2019."

Johtopäätökset

Pankki on tarjouksessaan 1.3.2019 ja muussa viestinnässään selvästi todennut, että tarjous ei ole sitova ja että lainan myöntäminen edellyttää myönteistä luottopäätöstä. Asiakkaan on siten täytynyt ymmärtää, ettei Pankin tarjous ollut sitova. Asiakkaan viesteistä voidaan todeta, että hän on jatkanut pankkien kilpailuttamista siihen saakka, kunnes teki tarjouksen asunnosta. Pankilla on siten ollut perusteltu syy olettaa, että myös asiakas piti Pankin tarjousta ei-sitovana. Kilpailuttaminen Pankin viestin 16.3.2019 jälkeen myös osoittaa, ettei asiakkaankaan mielestään sitovaa sopimusta tai lupausta lainan myöntämisestä sen johdosta tai muulla perusteella ollut syntynyt.

Tehdessään tarjousta asunnosta asiakkaan on siten tullut ymmärtää, että hän ei ollut vielä saanut sitovaa lainalupausta Pankista eikä hän ilmeisesti sellaista ollut saanut muustakaan pankista. Tehdessään tarjouksen asiakas on siten hyväksynyt sen riskin, ettei lainaa myönnetäkään ja hän menettää käsirahan.

Voisi myös olettaa, että huolellisesti toimiva henkilö, saatuaan Pankin viestin 29.3.2019, ilmoittaisi Pankin valinnasta pyynnön mukaisesti ja pyytäisi varmistusta lainan saamisesta, ennen kuin antaa sitovan tarjouksen. Normaali huolellinen toiminta olisi edellyttänyt lainan saannin varmistamista ennen sitovan tarjouksen tekemistä tilanteessa, jossa käytössä ei ole sitovaa lainalupausta. Normaalikäytäntö tilanteessa, jossa asuntokauppatarjouksen tekijällä ei ole sitovaa lainalupausta, on tehdä tarjous ehdollisena rahoituksen saamiselle.

Asiakas ei pysty yksilöimään puhelinkeskustelua, jossa hänelle olisi luvattu laina, eikä sen ajankohtaa tai henkilöä, joka lupauksen olisi antanut. Asiakkaan väite puhelimessa saadusta sitovasta lainalupauksesta ei siten ole riittävä ositus siitä, että pankki olisi sen antanut puhelimessa ilman normaalia luottopäätöstä. Asiakkaan kertoma voidaan lukea mm. siten, että hän olisi soittanut pankkiin 29.3.2019, jolloin hänelle olisi sanottu: kyllä sinä sen lainan saat. Asiakkaan lainaneuvottelua hoitanut henkilö on varmistanut puhelintiedoistaan, ettei niistä löydy puhelua asiakkaan kanssa perjantain 29.3.2019 ja maanantain 1.4.2019 välisenä aikana. Asiaa hoitanut Pankin toimihenkilö ei ole ollut puhelinyhteydessä asiakkaaseen 29.3.2019, vaan vasta 2.4.2019, jolloin hän ilmoitti tekemästään tarjouksesta, sen hyväksymisestä ja lopuksi työsuhteen päättymisestä. Asiakas ei siten ollut saanut suullista sitovaa lainalupausta 29.3.-1.4.2019 välisenä aikana, jolloin tarjous ilmeisesti on tehty.

Pankki toteaa, ettei oikeusavun chat-palvelulla ole toimivaltaa asiassa. Asiakas ei ole osoittanut yhtään Pankin antamaa viestiä tai ilmoitusta, jossa Pankki olisi antanut sitovan lainatarjouksen. Pankki ei ole asiakkaan kuvaamalla tavalla myöskään antanut virheellistä tai harhaanjohtavaa kuvaa lainatarjouksensa sitovuudesta tai lainan saatavuudesta eikä siten katso olevansa korvausvelvollinen sen johdosta, että asiakas menetti käsirahan, tai muustakaan asiaan liittyvästä vahingosta.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:
- Pankin päiväämätön 2.5.2019 asti voimassa oleva asuntolainatarjous
- Asunto-osakkeen ostotarjous (30.3.2019)
- Kuittikopio asiakkaan tekemästä 5.000,00 euron maksusta välittäjälle
- Asiakkaan ja Pankin välisiä sähköposteja 1.3.-29.4.2019.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Tapauksessa Pankkilautakunnan on arvioitava, voidaanko Pankin katsoa antaneen itseään sitovan asuntolainatarjouksen ja onko pankin mahdollisen sitovan lainatarjouksen noudattamatta jättämisestä aiheutunut asiakkaalle korvattavaa vahinkoa. 

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annetun lain (228/1929) 1 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan 
Tarjous sopimuksen tekemisestä ja sellaiseen tarjoukseen annettu vastaus sitovat tarjouksen tekijää ja vastauksen antajaa sen mukaan, kuin jäljempänä kyseisessä luvussa säädetään.

Lain 2 §:n mukaan 
Jos tarjouksen tekijä on pannut vastauksen antamista varten määräajan, on hänen katsottava määränneen, että vastauksen tulee siinä ajassa saapua hänelle.

Lain 8 §:n mukaan
Jos se, joka on tehnyt tarjouksen, on ilmoittanut, ettei hän vaadi siihen nimenomaista vastausta, tai jos asianhaarat osoittavat, ettei hän sitä odota, olkoon tarjouksen saaja kuitenkin velvollinen kysyttäessä ilmoittamaan, hyväksyykö hän tarjouksen; jos hän ei sitä ilmoita, katsotaan tarjous rauenneeksi.

Asian arviointi

Asiakas vetoaa tapauksessa siihen, että hän on ymmärtänyt saaneensa työsuhteensa koeajasta huolimatta Pankilta sitovan asuntolainatarjouksen, minkä johdosta hän on uskaltanut jättää sitovan ostotarjouksen kaupan olleista asunto-osakkeista. Asiakkaan käsitys on perustunut pääasiassa asiakkaan Pankilta saamaan kirjalliseen tarjoukseen ja sähköpostivastaukseen (18.3.2019) sekä asiakkaan kertomansa mukaan puhelimitse saamaan vahvistukseen lainan saamisesta.

Pankkilautakunta katsoo asiassa jääneen näyttämättä, milloin asiakkaan kertoman mukainen puhelinkeskustelu olisi käyty ja mikä tämän keskustelun sisältö olisi ollut. Näin ollen lautakunta arvioi asiaa osapuolten esittämän muun kirjallisen selvityksen perusteella.

Pankkilautakunta kiinnittää asiakkaan Pankilta saamassa päiväämättömässä tarjouksessa tarjouksen sitovuuteen viittaavina seikkoina huomiota siihen, että tarjouksen etusivulle on nimenomaan tarjouksesta puhuen kirjattu sen voimassaoloaika (”Tarjous on voimassa 2.5.2019 asti.”) eikä tarjouksen etusivulla ole minkäänlaista viittausta tarjouksen ehdollisuuteen tai siihen, että kyseessä olisi vasta esitys mahdollisesta tarjottavasta lainasta. Edelleen lautakunta kiinnittää huomiota siihen, että tarjouksen Asuntolainasi yksityiskohdat -otsikon alle on kirjattu asiakkaalle tarjotun asuntolainan tarkat yksityiskohdat (Lainan määrä, Laina-aika, Lyhennystapa, Marginaali, Viitekorko jne.). Tarjouksen sitovuuteen voidaan katsoa viittavan myös sen, että itse lainaa koskevien yksityiskohtien jälkeen on tarjouksessa todettu ikään kuin tarjouksen sitovuuden ja luoton myöntämisen edellytyksenä, että ”Edelleen oletuksena, että ostettavan osakehuoneiston velaton kauppahinta olisi 145000;- ja omia varoja käyttäisit 15000:-”

Pankkilautakunta kiinnittää Pankin tarjouksessa huomiota lisäksi Pankin tapauksessa viittaamaan, tarjouksen Asuntolainasi yksityiskohdat -kohdan kohdalla sivun laidassa pienemmällä kirjasintyypillä kirjattuun nimenomaiseen tarjouksen sitovuutta koskevaan kirjaukseen: ”Tämä tarjous ei ole asiakasta tai pankkia sitova. Luoton myöntämisen ehtona on hyväksytty luottopäätös, joka voidaan tehdä, kun tarvittavat lisätiedot ja erikseen pyydetyt dokumentit on toimitettu pankille. Lopullinen korkoprosentti määräytyy luoton ensimmäisen nostopäivän, ei lainan allekirjoituspäivän, markkinakorkojen noteerausten perusteella. Lainan vakuuden tulee olla [Pankin] hyväksymä vakuus. Lainaturva ei ole luotonmyönnön edellytys.”

Asiakas on tarjouksen saamisen jälkeen lähettänyt Pankille 16.3.2019 sähköpostin, jossa hän on nostanut esiin sen, että hänen työsopimuksensa vakinaistuu vasta 10.5.2019, jolloin Pankin antama 2.5.2019 asti voimassa oleva tarjous ei olisi enää voimassa. Tähän Pankista on vastattu 18.3.2019, että Pankki voi lähteä rahoittamaan asuntohanketta siitäkin huolimatta, että asiakasta ei ole vielä vakinaistettu.

Asiakas on vielä 28.3.2019 lähettänyt Pankille sähköpostin, jossa hän on viitannut toisesta pankista tarjottuun marginaaliin ja tiedustellut, pystyisikö Pankki laskemaan marginaalia vastaavan tasoon tai paremmaksi. Tähän on Pankista vastattu 29.3.2019 seuraavasti: ”Juttelin luottopäättäjän kanssa vielä tuosta lainan hinnasta ja sain luvan antaa viimeisenä tarjouksen 0,47 % marginaalin sekä korkosuojattuun että perusvaihtoehtoon. Toivottavasti huomioit päätöstä tehdessä myös muut Akavalaisen rahanarvoiset edut. Ilmoittele minulle lopullinen päätöksesi rahoituskumppanin valinnasta.” 1.4.2019 asiakas lähettänyt Pankille sähköpostiviestin, jossa hän toteaa tehneensä asunnosta tarjouksen ja sen tulleen hyväksytyksi. 

Pankkilautakunta katsoo ilmeiseksi, että vaikka asiakas on Pankin tarjouksen saatuaan olettanut tarjouksen muutoin olevan Pankkia sitova, on asiakas kuitenkin 16.3.2019 lähettämänsä viestinsä perusteella ollut vielä siinä käsityksessä, että hänen työsuhteensa koeaika olisi esteenä luoton myöntämiselle. Viestiinsä asiakas on kuitenkin saanut 18.3.2019 Pankin nimenomaisen vastauksen, että Pankki voi lähteä rahoittamaan asuntohanketta. Edelleen lautakunta kiinnittää erityistä huomiota siihen, että Pankista on myöhemmin 29.3.2019 sähköpostitse vielä ilmoitettu, että ”luottopäättäjän” luvalla asiakkaalle tarjotaan luottoa vielä edullisemmalla marginaalilla. Kyseisessä viestissä asiakkaan annetaan lautakunnan näkemyksen lisäksi selvästi ymmärtää, että on yksinomaan asiakkaan päätös, päättääkö asiakas hyväksyä Pankin tarjouksen. 

Pankkilautakunta katsoo asiassa saadun kokonaisselvityksen perusteella ilmeiseksi, että asiakas on ollut ostotarjousta tehdessään siinä käsityksessä, että Pankki on antanut itseään sitovan lainatarjouksen. Edelleen lautakunta katsoo asiassa esitetyn kokonaisselvityksen ja erityisesti lainatarjouksen antamisen jälkeisen Pankin viestinnän asiakkaan suuntaan kokonaisuudessaan huomioiden, että Pankki on antanut asiakkaalle itseään sitovan, 2.5.2019 asti voimassa olleen lainatarjouksen.

Koska Pankki ei ole myöntänyt asiakkaalle asuntolainaa asiakkaalle antamansa sitovan lainatarjouksen mukaisesti, Pankkilautakunta katsoo, että Pankki on menettelyllään aiheuttanut asuntokaupan peruuntumisen ja on siten vastuussa asiakkaalle käsirahan menettämisen muodossa syntyneestä vahingosta. 

Lopputulos

Pankkilautakunta suosittaa Pankkia korvaamaan asiakkaalle asuntokaupan toteutumatta jäämisestä aiheutuneen 5.000,00 euron vahingon.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

PANKKILAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Sillanpää
Sihteeri Hidén 

Jäsenet:
Ahlroth
Atrila
Piilo
Pulkkinen

 

Tulosta