Haku

FINE-020095

Tulosta

Asianumero: FINE-020095 (2019)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 11.12.2019

Lakipykälät: 73

Kolarointivakuutus. Korvausoikeuden vanhentuminen. Palovakuutus. Irtipäässeestä tulesta aiheutunut vahinko. Moottoripyörän katteen alaosan vauriot. Pakoputki. Rajoitusehdot. Ajoneuvon osan kuumenemisesta muille osille aiheutunut vahinko. Vakuutusehtojen tulkinta.

Tapahtumatiedot

Puhelimitse 2.8.2016 tehdyn vahinkoilmoituksen mukaan asiakas oli 10.7.2016 jonkin aikaa ennen töihin lähtemistään käynnistänyt moottoripyöränsä ja havainnut moottoripyörän selkään noustessaan, että alakate oli tulessa ja siitä nousi paksua savua. Asiakas sammutti liekin kankaanpalalla. Alakate vaurioitui.

Vakuutusyhtiö viittasi korvauspäätöksessään 18.8.2016 Suomen Vahinkotarkastus Oy:n (SVT Oy) vahinkotarkastaja S:n lausuntoon, jonka mukaan ”moottorin alakate on kuumentunut ja sulanut, mahdollisesti ollut myös irtipäässyt tuli.” Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan irtipäässeen tulen aiheuttama vahinko, mutta ei sen sijaan vahinkoa, joka on aiheutunut ajoneuvon osan kuumenemisesta osalle itselleen tai ajoneuvon muille osille.

Vakuutusyhtiön mukaan alakatteen sulaminen on johtunut liian lähellä olevasta pakoputkesta; pakoputki ja alakate ovat melkein toisissaan kiinni. Vahinkotarkastajan mukaan alakate on sulanut kuumuuden johdosta, joten vauriot eivät ole syntyneet vakuutusehtojen tarkoittaman korvattavan palovahingon seurauksena. Vakuutusyhtiö ei korvannut alakatteen vaurioitumista palovakuutuksesta. Ajoneuvon korjaamolle kuljetuksesta aiheutuneet kulut ovat kuitenkin autopalveluvakuutuksesta korvattavia. 

Asiakas vetosi vakuutusyhtiölle lähettämissään useissa sähköpostiviesteissä siihen, että moottoripyörän osien väliset etäisyydet eivät ole olleet vahinkotarkastaja S:n väittämällä tavalla puutteellisia. Myös SVT:n vahinkotarkastaja S on maininnut, että kysymyksessä on ollut irtipäässyt tuli. Kate on tulessa ollessaan sulanut ja painautunut lähes pakosarjaa vasten. Tarkastajan havainnot on tehty vasta palon jälkeen. Moottoripyörällä oli ajettu ennen vahinkoa 10.000 km, joten asennusvirheestä ei voi olla kysymys. Asiakas viittaa toimitusjohtaja N:n selvitykseen, jonka mukaan moottoripyörään soveltuvia alkuperäisiä tai tarvikeosia käytettäessä laitteelle tai sen osille ei tulisi aiheutua vahinkoja, koska lähtökohtana on, että valmistajat testaavat ja tarkastavat tuotteet niin, etteivät ne aiheuta vahinkoa. Asiakkaan mukaan pyörä oli ollut aktiivisesti ajokäytössä ja normaali tyhjäkäynnillä lämpeneminen ei voinut aiheuttaa niin paljon kuumuutta, että se olisi sytyttänyt tulipalon. Asiakas vaati korvauspäätöksen pikaista oikaisemista, koska moottoripyörä on ajokelvoton ja ajomatkaa kertyy noin 1000 km viikossa asiakkaan pitkän työmatkan johdosta. 

Vakuutusyhtiö on sähköpostiviesteissään kiistänyt N:n selvityksen merkityksen asiassa. Vahinkotarkastajan havaintojen mukaan pakoputki menee molemmilla puolin moottoripyörää liian lähellä katetta. Jos asiakas katsoo, että asennus on virheellinen, asennusliike vastaa vahingosta. Vakuutusyhtiön mukaan tuotteet pyritään luonnollisesti valmistamaan kaikki muuttujat huomioiden, mutta tästä huolimatta vahinkoja tapahtuu ja tuotevastuukysymykset ovat arkipäivää.  Vakuutusyhtiö kehotti asiakasta ilmoittamaan, jos tuli hänen näkemyksensä mukaan on päässyt irti muuten kuin katteiden kuumenemisesta etäisyyden takia. 

Uudessa viestissään asiakas kertoi päätyneensä moottoripyörän korjauksen perusteella siihen, että palon on täytynyt syttyä sähköjohdosta. Hän vetosi oikaisupyynnössään oikosulkua ja jännitteen kohoamista koskevaan ehtokohtaan.

Vakuutusyhtiön sisäisessä muutoksenhakumenettelyssä annetussa korvauspäätöksessä 23.9.2016 vakuutusyhtiö viittasi vahinkotarkastaja S:n kannanottoon. S:n mukaan kun moottoripyörä on käynnistetty valmiiksi (lämpiämään) ennen ajoa, pakoputki on päässyt kuumenemaan toisin kuin jos olisi heti lähtenyt ajoon, jolloin ajoviima olisi putkea jäähdyttänyt. Tämän vuoksi pyörällä on voitu jo pitempäänkin ajaa. 

Vakuutusyhtiön mukaan korvausta hakevalla on näyttötaakka siitä, että korvattava vakuutustapahtuma on sattunut. Asiakkaan tulisi voida osoittaa, että kyseessä on ehtojen tarkoittamatta tavalla irti päässeestä tulesta tai sähkölaitteista aiheutunut palovahinkona korvattava vahinko. Toimitettujen valokuvien perusteella ammatikseen ajoneuvovahinkoja tarkastava S on arvioinut, että vauriot ovat aiheutuneet pakoputken lämmittäessä katteita. Valokuvien perusteella katteissa on pakoputken välittömässä läheisyydessä pakoputkien muotoiset kuumenemisjäljet. Katteissa ei ole mitään sähkölaitteita, eikä vahingon voida ajatella asiakkaan vetoamalla tavoin aiheutuneen sähkölaitteista tai niiden oikosulusta. Maahantuojan lausunto ilmentää sitä perusperiaatetta, että tuotteet pyritään valmistamaan niin, ettei vahinkoa aiheudu. Lausunto ei vakuutusyhtiön mukaan tuo lisäarvoa hän kyseiseen tapaukseen. Asiassa ei ole esitetty selvitystä siitä, että vahinko olisi aiheutunut palovahinkona korvattavasta syystä. Vakuutusyhtiö ei muuttanut korvauspäätöstään. Mikäli asiakas katsoo, että hänen ostamansa tuotteet tai niiden asennus ovat olleet puutteellisia, hänen tulee kääntyä maahantuojan tai asennusliikkeen puoleen. 

Asiakkaan valitus

Asiakas vaatii palovahingon korjauskulujen (alakatteen ja johtosarjan kulut) korvaamista alkuperäisosien hintojen mukaisesti. Lisäksi hän vaatii korvausta työmatkojensa ajokilometreistä kuukauden ajalta verottajan kilometrikorvauksia koskevan päätöksen mukaisesti. Asiakas vaatii korvausta myös asian hoitamisesta aiheutuneista kuluista: puheluista ja toimistotarvikkeista 100 euroa sekä työtunneista (30 h á 20 euroa) 600 euroa.  

Asiakkaan moottoripyörällä oli ajettu ongelmitta 10.000 km ja tänä aikana se oli lukemattomia kertoja käynnistetty lämpiämään ennen ajoon lähtemistä samalla tavalla kuin vahinkotilanteessakin toimittiin. Jos vakuutusyhtiö olisi antanut korjaamolle (E Oy) tutkimusluvan, vahingon syy olisi voitu selvittää. Sen sijaan moottoripyörä luovutettiin asiakkaalle ja sillä ei voinut ajaa. Asiakkaan oli pakko käynnistää itse tutkimukset. 

Asiakkaan mukaan moottoripyörästä löytyi johtosarjavika, josta mahdollinen irti päässyt tuli oli päässyt katteisiin. Johtosarjavika oli syntynyt aiemmin tapahtuneesta lintuun törmäämisestä jossa kuljettaja menetti pyörän hallinnan ja ajautui metsän reunaan ja ojaan. Oksia tunkeutui katteen väliin ja rikkoi johtosarjaa. Tätä ei huomattu ennen kuin kaikki katteet purettiin. Ajohousuihin tuli myös reikiä. Kate oli liikkunut törmäyksestä hieman, jolloin se ei ollut oikealla alkuperäisellä paikallaan. Aikaisemmasta törmäyksestä ei tehty vahinkoilmoitusta, koska siitä ei havaittu välittömästi selviä jälkiä onnettomuuspaikalla. Summaltaan pieniä vahinkoja ei kannata laittaa vakuutukseen, koska bonusmenetys ja omavastuuosuus ovat vahinkoa suurempia. 

Vakuutusyhtiön vastauksen johdosta antamassaan lausumassa asiakas toteaa olevan luonnollista, että alakatteen lähellä metalliosia olevat kohdat ovat sulaneet liekeistä. Vahinkotarkastaja S:n ottamat kuvat osoittavat, mitä on tapahtunut, mutta eivät sitä, mikä sen aiheutti. Asiakas katsoo, että pakosarjan ja moottorin välittömässä läheisyydessä (yläpuolella) irtipäässeen tulen aiheuttama vahinko tulee korvata vakuutuksesta. Asiakkaan mukaan johtosarja ei luonnollisestikaan kulje pakosarjassa. Kaskon tulisi korvata ennalta arvaamattomissa äkillisissä tilanteissa aiheutuneet vahingot, kuten lintuun törmäämisestä aiheutunut tapahtumaketju, joka selvisi vasta, kun asiaa tutkittiin kunnolla. Asiakkaan mukaan vakuutusyhtiö ei ole esittänyt moottoripyörälle tehdyistä tutkimuksista mitään dokumentteja. Jos tutkimuksia olisi tehty, niissä olisi selvinnyt, että kate voi liikkua, vaikka kiinnitys näyttää olevan päältäpäin paikoillaan. Sama koskee johtosarjavikaa. 

Asiakas kertoo, että hänen moottoripyörässään on nestejäähdytys ja automaattisesti toimiva lisätuuletin tilanteisiin, joissa ajoneuvo seisoo käynnissä paikallaan. On mahdotonta, että moottoripyörä sytyttäisi itse itsensä palamaan vakuutusyhtiön esittämällä tavalla. 

Vakuutusyhtiön lisävastineen johdosta antamassaan lausumassa asiakas viittaa vuoden 2016 ehtoihin ja huomauttaa, että vakuutusehdot ovat muuttuneet vuonna 2018 asiakkaan kannalta huonommiksi. Asiakas katsoo näyttäneensä vahingon toteen esittämillään selvityksillä. Se, että tapahtuman syytä ei ole saatu vakuutusyhtiössä selvitettyä, ei voi vaikuttaa asiakkaan korvausoikeuteen.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö kiistää vastineessaan asiakkaan vaatimukset perusteettomina.  Asiakas on kertonut 2.8.2016 vahingosta puhelimitse ilmoittaessaan, että on käyttänyt moottoripyörää tyhjäkäynnillä paikallaan ja moottoripyörä on siinä tilanteessa syttynyt tuleen. Vahinkohetkellä vuonna 2016 moottoripyörä (BMW S1000 RR) on ollut kolme vuotta vanha. Sillä on ajettu 9756 km ja jossain vaiheessa alkuperäinen pakoputki on vaihdettu tarvikeosaan.

Asiakkaan moottoripyörän vakuutukseen ei sisälly keskeytysturvaa. Vaikka vakuutustapahtuma olisi korvattava, ei seisonta-ajalta maksettaisi korvausta. Autopalveluvakuutuksesta asiakkaalle on korvattu kilometrikorvaus moottoripyörän kuljettamisesta korjaamolle. Mp N Oy:n toimitusjohtaja N on vastannut asiakkaalle, että jos alkuperäinen osa vaihdetaan tarvikeosaan, ne testataan, eikä kyseisen kaltaista vahinkoa pitäisi aiheutua. Hän ei ole ottanut asiaan mitään muuta kantaa. Valmistaja ja maahantuoja ohjaavat vahinkotilanteessa asiakkaan olemaan ensisijaisesti yhteydessä omaan vakuutusyhtiöönsä.

Valituksessaan asiakas esittää, että moottoripyörää säilytettiin kuukausi E Oy –nimisen korjaamon tiloissa. Valituskirjelmästä ei ilmene, kuka on luovuttanut asiakkaalle liikennekelvottoman moottoripyörän ja miten tuo luovuttaminen on yhteydessä käsiteltyyn palovahinkoon. Asiakkaan itsensä kustantamaa tutkimusta ei ole toimitettu vakuutusyhtiölle eikä sen tuloksia ole esitetty myöskään lautakunnalle toimitetun valituksen yhteydessä. 

Valituksessaan asiakas esittää, että moottoripyörästä on löytynyt johtosarjavika, josta tuli olisi päässyt katteisiin. Hän esittää johtosarjavian tulleen lintuun törmäämisvahingosta, jonka yhteydessä hän on käynyt moottoripyörällä tien ulkopuolella. Tässä yhteydessä olisi jokin oksa tunkeutunut katteen väliin ja rikkonut johtosarjan. Tällaisesta vahingosta asiakas ei ole maininnut mitään vakuutusyhtiölle, vahinkotarkastuksen tehneelle Suomen Vahinkotarkastus SVT Oy:n tarkastajalle, eikä hän ole tuonut vahinkoa esiin myöskään vakuutusyhtiön sisäisen muutoksenhakumenettelyn yhteydessä.

Vakuutusyhtiö toteaa, että alakatteiden kohdalla pakoputken vieressä ei kulje mitään johtosarjaa. Johtosarjan oikosulku ei ole voinut aiheuttaa pakoputken kuumenemisen aiheuttamaa alakatteen sulamista. Pyörällä kaatuminen tai pientareella ajaminen olisi voinut aiheuttaa sen, että kate vääntyy ja sen seurauksena kääntyy lähemmäs pakoputkea. Tarkastushetkellä katteessa ei ole kuitenkaan ollut havaittavissa mitään ulkoista jälkeä tai naarmua, eikä myöskään iskun aiheuttamaa jälkeä tai vääntymistä. Katteen kiinnityskohdat ovat olleet paikallaan. Kolarointivahinkoa ei ole yhtiölle esitetty, joten sitä ei ole voitu käsitellä. Kolarointivakuutuksen piiriin kuuluvia vaurioita ei ole myöskään tarkastuksen yhteydessä havaittu. Tämä ilmenee vahinkotarkastaja S:n lausunnosta, johon tarkastajalta on saatu täsmennys 24.5.2019. 

Vakuutusyhtiö katsoo, että kyseessä on pakoputken kuumenemisesta aiheutunut vahinko. Sovellettavien vakuutusehtojen mukaisesti tämä ei täytä korvattavan vahingon määritelmää. Irti päässeen tulen aiheuttamia vauriota ei ole ollut havaittavissa. Vaurio on rajoittunut juuri siihen kohtaan, johon lähellä oleva kuuma pakoputki on sen sulattanut. Uusia katteita ei tämän vuoksi korvata palovakuutuksesta. Johtosarjan uusiminen ja sen kustannukset eivät ole yhteydessä esitettyyn palovahinkoon. Vakuutusyhtiö katsoo, että palovakuutuksesta tai muustakaan vakuutuksen turvista korvattavaa vahinkoa ei ole osoitettu, 

Lisävastineessaan vakuutusyhtiö toteaa, että jos lintuun osuminen ja ulos tieltä ajautuminen olisivat aiheuttaneet moottoripyörälle vahinkoa, voisi vahinko olla kolarointivakuutuksesta korvattava vahinko. Tästä vahinkotapahtumasta ei kuitenkaan aikanaan ole esitetty vakuutusyhtiölle korvausvaatimusta eikä selvitystä. Ensimmäinen maininta asiasta on FINElle osoitetussa yhteydenottolomakkeessa 25.4.2019, jossa asiakas on todennut, ettei hän ole tähän vakuutusta halunnutkaan käyttää. Vahinkotapahtumasta on tällöin kulunut vähintään noin 2,5 vuotta. Vakuutusyhtiön mukaan vakuutussopimuslain 73 §:n mukainen vuoden määräaika vahingosta ilmoittamisen osalta on joka tapauksessa kulunut umpeen, joten lintuun osumisesta aiheutuneesta vahingosta korvausoikeus on vanhentunut.

Asiakkaan irti päässeestä tulesta esittämä epäily ei vakuutusyhtiön mukaan muuta asiaa. Sillä, kuka pyörän on käskenyt noutaa korjaamolta, ei ole asian arvioinnin kannalta merkitystä. Vastuu moottoripyörän ajokuntoon saattamisesta silloin, kun vakuutus ei korvaa vahinkoa, on yksin moottoripyörän omistajalla. Koska kyse ei ole ollut vakuutuksesta korvattavasta tapahtumasta, vakuutusyhtiö ei luonnollisestikaan ole sitoutunut pyörää koskeviin tutkimuksiin. 

Vakuutusyhtiö toteaa, että moottoripyörän vapaaehtoisen kaskovakuutuksen vakuutuskausi, jolla nyt käsiteltävä vahinko on sattunut, on 1.6.2016 – 1.5.2017, mikä ilmenee vakuutusyhtiön toimittamasta vakuutuskirjasta. Vakuutukseen on tällä vakuutuskaudella sovellettu vakuutusehtoja 16.11.2015 ja näitä ehtoja sovelletaan myös kyseessä olevaan vahinkotapahtumaan. Mitkään muut eri ehtoversiot eivät vaikuta tämän vahinkoasian arviointiin. Sovellettavan palovakuutuksen sisältö on määritelty vakuutusehtojen sivulla 9 ja se vastaa sitä, mitä asiakas lausumassaan on kirjoittanut. Palovakuutuksen rajoitusehdot on lueteltu kyseisen kohdan perässä.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Osapuolten välinen erimielisyys koskee sitä, onko moottoripyörän johtosarjan ja katteen vaurioituminen moottoripyörän kolarointi- tai palovakuutuksesta korvattava vahinko. Kolarointivakuutuksen osalta kyse on myös siitä, onko korvausoikeus menetetty vanhentumisen johdosta. Palovakuutuksen osalta arvioitavana on, onko kyse ollut irtipäässeestä tulesta aiheutuneesta vahingosta. Tähän liittyen kyse on myös vakuutuksen rajoitusehtojen soveltamisesta. 

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 73 §:n (Vaatimuksen esittämisajankohta ja vanhentuminen) mukaan vakuutussopimukseen perustuva korvausvaatimus on esitettävä vakuutuksenantajalle vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija on saanut tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta. Korvausvaatimus on joka tapauksessa esitettävä kymmenen vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta tai, jos vakuutus on otettu henkilövahingon tai vahingonkorvausvelvollisuuden varalta, vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta. Korvausvaatimuksen esittämiseen rinnastetaan ilmoituksen tekeminen vakuutustapahtumasta.

Jos korvausvaatimusta ei esitetä 1 momentissa säädetyssä ajassa, korvauksen hakija menettää oikeutensa korvaukseen.

Kaskovakuutusehtojen 16.11.2015 kohdan 3.1 (Kolarointivakuutus) mukaan kolarointivakuutuksesta korvataan esinevahinko, joka on välittömästi aiheutunut
1. ajoneuvon tieltä suistumisesta tai kaatumisesta,
2. iskusta, törmäyksestä, putoamisesta tai muusta sen kaltaisesta vakuutuskohdetta äkillisesti ja ulkoapäin vahingoittaneesta syystä […]

Ehtokohdan 3.4. (Palovakuutus) mukaan palovakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut
1. irtipäässyt tuli
2. sähkölaitteessa tapahtunut oikosulku tai yhtäkkinen jännitteen kohoaminen
3. suoraan ajoneuvoon osunut salamanisku
[…]

Palovakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut
1. generaattorissa, sähkömoottorissa, akussa, ajoneuvon elektronisessa ohjausyksikössä tai muussa sähkölaitteessa tapahtuneesta oikosulusta niille itselleen
[…]
4. ajoneuvon osan kuumenemisesta osalle itselleen tai ajoneuvon muille osille
[…]
7. maahantuojan tai ajoneuvon myyneen tai korjanneen liikkeen takuun tai virhevastuun piiriin kuuluvasta tapahtumasta.

Asian arviointi

Sovellettavat vakuutusehdot

Vakuutusyhtiön Vakuutuslautakunnalle toimittaman vakuutuskirjan ja vakuutusyhtiön ilmoituksen mukaan kyseiseen vahinkotapahtumaan sovelletaan vakuutusyhtiön kaskovakuutusehtoja 16.11.2015, jotka on tähän tapaukseen sovellettavilta osin selostettu yllä. 

Vahingon korvattavuus kolarointivakuutuksesta

Asiakas on valituksessaan tuonut esille, että moottoripyörästä on sen korjauksen yhteydessä löydetty johtosarjavika, josta ”mahdollinen irti päässyt tuli on päässyt katteisiin”. Asiakkaan mukaan johtosarjavika on syntynyt aiemmin tapahtuneesta lintuun törmäämisestä ja siitä aiheutuneesta tieltä ajautumisesta, jonka yhteydessä oksia on tunkeutunut moottoripyörän katteen väliin.  Johtosarja on asiakkaan mukaan tässä yhteydessä rikkoutunut ja kate hieman liikkunut. Vakuutusyhtiön vastauksen johdosta asiakas on myöntänyt, että kyseessä oleva johtosarja ei kulje pakosarjassa, mutta vahinkotapahtumassa on hänen mielestään silti ollut kyse lintuun törmäämisestä aiheutuneesta tapahtumaketjusta.

Vakuutusyhtiö on kiistänyt asiakkaan korvausvaatimukset katsoen, että moottoripyörästä ei ole valokuvien perusteella todettavissa törmäyksen jälkiä. Asiakas ei ole esittänyt selvitystä kertomistaan korjaustoimenpiteistä tai tehnyt vakuutusyhtiölle vahinkoilmoitusta kolarointivahingosta. Korvausoikeus on vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan kaikesta huolimatta menetetty vakuutussopimuslain 73 §:n perusteella, koska vakuutusyhtiö on saanut tiedon vahinkotapahtumasta vasta noin 2,5 vuoden kuluttua sen sattumisesta asiakkaan myöhemmin sattunutta palovahinkoa koskevan valituksen yhteydessä. 

Vakuutuslautakunta toteaa, että asiakas ei ole esittänyt asiassa oman kertomuksensa lisäksi lainkaan selvitystä siitä, minkälaisia vaurioita tai vikoja hänen moottoripyörässään on havaittu sen jälkeen, kun asiakas kertomallaan tavalla on hakenut moottoripyörän pois E Oy:stä. Vahinkotarkastaja S:n lausunnosta 5.8.2016 ilmenee, että moottoripyörän alakate ja pakoputki ovat S:n havaintojen mukaan olleet melkein toisissaan kiinni. Moottoripyörässä ja alakatteessa ei näy törmäysjälkiä ja alakatteen kiinnityskohdat ovat paikoillaan. 

Lausunnossaan 25.9.2019, jonka S on antanut asiakkaan valituksen tultua vireille FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonnassa, S on todennut, että asiakas ei ole aiemmin palovahinkoon liittyen kertonut mitään pyörälle sattuneesta törmäysvahingosta.  S:n mukaan tieto törmäysvahingosta ilmoittamisesta olisi muuttanut oleellisesti tietoja siitä, mitä pyörälle on sattunut. S:n mukaan johtosarjan oikosulusta ei myöskään ole ollut tietoa tarkastustilanteessa eikä sen jälkeenkään. Palovaurioalue sijaitsee molemmin puolin alakatteessa lähellä pakoputkea. Vauriokohdassa ei ole johtosarjaa, joka voisi aiheuttaa tällaisen palovaurion. Palovauriot ovat sellaiset, jotka lähellä oleva kuuma pakoputki on aiheuttanut. 

Asiakkaan kertomus johtosarjan vaurioitumisesta, siinä tapahtuneesta oikosulusta ja näiden tapahtumien yhteydestä moottoripyörän katteen alaosan palovaurioiden syntymiseen on epäselvä ja ristiriitainen. Lautakunta kuitenkin käsittää asiakkaan vetoavan myös siihen, että hänen kuvaamansa aikaisemman vahingon yhteydessä moottoripyörän kate on mahdollisesti liikkunut lähemmäs pakoputkea. Katteen liikkuminen on asiakkaan mielestä ollut 10.7.2016 sattuneen vahinkotapahtuman syynä.

Vakuutussopimuslain 73 §:n mukaan korvausvaatimus on esitettävä vakuutuksenantajalle vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija on saanut tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta. Asiakkaan vetoama kolarointivahinko on sattunut lähemmin yksilöimättömänä ajankohtana ennen moottoripyörän katteen vaurioitumiseen johtaneen vahinkotapahtuman 10.7.2016 sattumista. Asiakas ei ole esittänyt selvitystä siitä, kenen toimesta hänen valituksessaan kuvaamansa tutkimukset moottoripyörälle on sen E Oy:stä hakemisen jälkeen tehty. Asiakas ei ole esittänyt selvitystä myöskään siitä, mitä havaintoja tutkimuksissa on tehty. 

Vakuutussopimuslain 73 §:ssä tarkoitettu vuoden määräaika vahingosta ilmoittamiselle alkaa siitä, kun korvauksen hakija on saanut tietää vakuutustapahtumasta ja siitä aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta. Asiakas on vaatinut valituksessaan korvausta moottoripyörän käytön estymisestä yhdeltä kuukaudelta, jonka ajan moottoripyörä on asiakkaan mukaan ollut E Oy:llä odottamassa vakuutusyhtiön laskutuslupaa. Tämän tiedon perusteella asiakkaan vetoamat korjaukset ja niiden yhteydessä tehdyt tutkimukset on tehty moottoripyörälle alkusyksystä 2016. Asiakkaan valituksessaan esille tuomien seikkojen perusteella Vakuutuslautakunta pitää selvitettynä, että asiakas on saanut tiedon väittämällään tavalla kolarointivahinkoon liittyvistä vahinkoseuraamuksista näiden korjausten ja tutkimusten yhteydessä. Vakuutusyhtiön mukaan yhtiö on saanut ensimmäistä kertaa tiedon kolarointivahingosta vasta 25.4.2019 FINEssä vireille tullutta valitusta koskevan vastinepyynnön yhteydessä. Tällöin vakuutussopimuslain 73 §:n mukainen vuoden määräaika vahingosta ilmoittamiselle on jo kulunut umpeen. Vakuutuslautakunta katsoo, että asiakas on näistä syistä menettänyt mahdolliseen kolarointivahinkoon perustuvan korvausoikeutensa vanhentumisen perusteella. Tämän vuoksi johtosarjan ja katteen vauriot eivät ole korvattavia kolarointivakuutuksesta.   

Vahingon korvattavuus palovakuutuksesta

Asiakas on katsonut, että katteen vaurioituminen on palovakuutuksesta korvattava vahinkotapahtuma. Vakuutusyhtiö on katsonut, että kyse ei ole ollut irtipäässeen tulen aiheuttamasta vahingosta, vaan rajoitusehdoissa tarkoitetusta osien kuumenemisesta aiheutuneesta vahingosta. Yhtiö on vedonnut lisäksi siihen, että asiakkaan mainitsema johtosarjan vaurioituminen tai oikosulku ei ole voinut olla moottoripyörän pakoputkiston läheisyydessä sijaitsevien katteiden vaurioitumisen syynä, koska katteiden läheisyydessä ei ole mitään johtosarjoja. 

Yleisten oikeudellisten periaatteiden mukaan korvauksen hakijalla on näyttötaakka siitä, että vakuutuksesta korvattava vahinko on sattunut. Jos vakuutusyhtiö puolestaan haluaa vastuunsa rajoittamiseksi vedota rajoitusehtoihin, sen on osoitettava, että kyse on rajoitusehdossa tarkoitetusta tapahtumasta. Vakuutusehtojen kohdan 3.4 mukaan palovakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut irtipäässyt tuli. Saman ehtokohdan mukaan korvataan sähkölaitteessa tapahtuneen oikosulun tai yhtäkkisen jännitteen kohoamisen aiheuttama vahinko. 

Lautakunnalle toimitetusta selvityksestä ei yllä selostetulla tavalla lainkaan ilmene, minkälainen vika tai vaurio moottoripyörän johtosarjassa on mahdollisesti ollut. Valokuvien perusteella moottoripyörän vauriot ovat pakoputkiston läheisyydessä sijaitsevassa katteessa, jonka läheisyydessä ei kulje sähköjohtoja. Vakuutuslautakunta katsoo asiassa jäävän näyttämättä, että moottoripyörän katteen vauriot olisivat aiheutuneet sähkölaitteessa tapahtuneesta oikosulusta. Mahdollisesta oikosulusta itse johtosarjalle aiheutunut vahinko ei ole sähkölaitteessa tapahtuneesta oikosulusta sähkölaitteelle itselleen aiheutunutta vahinkoa koskevan rajoitusehdon perusteella vakuutuksesta korvattava. 

Vakuutuslautakunnalle toimitetun vahinkoilmoituksen perusteella asiakas on vahingosta 2.8.2016 ilmoittaessaan puhelimessa kertonut, että hänen moottoripyöränsä alakate on ollut tulessa siten, että siitä on noussut paksua savua. Lisäksi asiakas on kertonut, että hän ”sammutti liekin kankaanpalalla”. Vahinkotarkastaja S on todennut lausunnossaan 5.8.2016, että moottorin alakate on kuumentunut ja sulanut oikealta ja vasemmalta puolelta. Lausunnon mukaan ”…Mahdollisesti ollut myös irtipääsyt tuli. Alakatteen sulaminen johtuu liian lähellä olevasta pakoputkesta. Pakoputki ja alakate ovat melkein toisissaan kiinni.” 

Vakuutuslautakunnalle on toimitettu useita valokuvia asiakkaan moottoripyörästä. Niistä on nähtävissä katteen alaosassa olevia pieniä, tummuneita vauriokohtia molemmilla puolilla moottoripyörää. Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan vauriot sopivat olemaan seurausta katteen sisäpuolella olevan pakoputken kuumuudesta johtuneesta katteen sulamisesta.

Vakuutuslautakunnan käytännössä on katsottu, että irti päässeellä tulella tarkoitetaan tilannetta, jossa liekillä palava tuli ei ole enää ihmisen hallinnassa. Lautakunta pitää esillä olevassa tapauksessa asiakkaan vahinkoilmoituksen ja S:n lausunnossa esitettyjen seikkojen perusteella mahdollisena, että pakoputken kuumentamassa katteessa on asiakkaan kertomalla tavalla ollut myös liekkejä. 

Lautakunta pitää kuitenkin moottoripyörän vaurioista esitettyjen valokuvien perusteella todennäköisenä, että pääosa katteen vaurioista on syntynyt jo pakoputkiston kuumuuden aiheuttamasta sulamisesta. Koska myöskään sulamisesta aiheutuneiden vauriokohtien viereisissä katteen osissa ei ole nähtävissä lainkaan palamisesta aiheutuneita vauriota, Vakuutuslautakunta katsoo, että katteessa mahdollisesti olleet, vauriojälkien pienen koon perusteella arvioituna korkeintaan vähäiset liekit eivät esillä olevassa tapauksessa ole aiheuttaneet katteelle sulamisesta johtuneiden vaurioiden ohella korvattavaa lisävahinkoa. Vakuutuslautakunta katsoo, että katteen vaurioita on pidettävä palovakuutuksen rajoitusehdossa tarkoitetulla tavalla moottoripyörän osan kuumenemisesta ajoneuvon muille osille aiheutuneina. Tämän vuoksi vahinko ei ole palovakuutuksesta korvattava. 

Asiakkaan kuluvaatimukset

Asiakas on vaatinut korvausta työmatkoihinsa liittyvistä kuluista kilometrikorvauksen muodossa, ajoneuvon korjaukseen liittyvistä kuluista sekä moottoripyörälle tehtyihin tutkimuksiin liittyvistä kuluistaan. Koska moottoripyörän vauriot eivät ole aiheutuneet mistään vakuutuksesta korvattavasta vahingosta, eikä moottoripyörän vakuutukseen myöskään sisälly keskeytysvakuutusosaa, asiakkaalla ei ole oikeutta korvaukseen näiden kulujen osalta.

Asiakkaan kuluvaatimus koskee myös muutoksenhausta Vakuutuslautakunnassa aiheutuneita kuluja. Vakuutuslautakunnan ohjesäännön 8 §:n mukaan Vakuutuslautakunta ei käsittele sille osoitetun lausunnonpyynnön tekemisestä aiheutuneiden kustannusten korvaamista lukuun ottamatta riitaa siitä, ovatko nämä kustannukset korvattavia oikeusturvavakuutuksesta. Näistä syistä Vakuutuslautakunta ei tältä osin anna asiassa lausuntoa asiakkaan kuluvaatimuksen osalta.
 
Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita asiassa muutosta. 

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Bygglin
Sihteeri Siirala 

Jäsenet:
Maso
Vaitomaa
Vyyryläinen
Yrttiaho
 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia