Haku

FINE-019992

Tulosta

Asianumero: FINE-019992 (2019)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 28.11.2019

Vakuutuksen korvauspiiri. Rajoitusehto. Huoneenvuokrasuhteeseen liittyvä asia. Vuokralaisen vuokrahuoneistolle aiheuttama vahinko. Rikosasian yhteydessä käsitelty vuokranantajan korvausvaatimus.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajana olevan kiinteistöyhtiö K Oy:n vuokralainen J.L. oli vahingoittanut hallinnassaan ollutta vuokrahuoneistoa ennen vuokrasopimuksen päättymistä 31.3.2018. K Oy:n isännöitsijä oli tarkastuskäynnillä 14.3.2018 havainnut, että huoneistoa oli töhritty spraymaalilla ja tusseilla ja että huoneiston ovessa oli ollut reikä. J.L. oli asian esitutkinnassa myöntänyt sotkeneensa huoneistoa maalilla. K Oy vaati J.L:lta 2 899,92 euron korvausta huoneiston korjauskustannuksista ja haki vakuutusyhtiöltään asiaan oikeusturvaetua. 

Vakuutusyhtiö on kieltäytynyt myöntämästä asiaan oikeusturvaetua päätöksellä 18.2.2019 ilmoittaen, että vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvattu kuluja asiassa, joka liittyi huoneenvuokrasuhteeseen. K Oy pyysi vakuutusyhtiöltä asian uutta käsittelemistä vedoten siihen, että kyse oli vahingontekoa koskeneesta rikosasiasta, jossa K Oy vaati korvausta vahingonkorvauslain nojalla. Vakuutusyhtiö on kieltäytynyt muuttamasta kantaansa päätöksellä 10.4.2019. Vakuutusyhtiön mukaan kyse oli asiasta, joka tuli ratkaista huoneenvuokralain nojalla ja joka liittyi huoneenvuokrasuhteeseen.

Asiakkaan valitus

K Oy on pyytänyt lautakunnan ratkaisusuositusta siitä, voitiinko tilanteeseen soveltaa oikeusturvavakuutuksen vakuutusehtojen kohdan 05 rajoitusta huoneenvuokrasuhteeseen liittyvistä asioista. K Oy on vedonnut Vakuutuslautakunnan ratkaisukäytäntöön, jossa on toistuvasti katsottu, että vaikka sanamuodon "liittyy" tulkinta oli laajempi kuin sanamuodon "koskee", tämä ei silti tarkoittanut, että kaikki rajoitusehtoon liittyvät vahingot jäisivät vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Esimerkiksi ratkaisuissa VKL 371/08 ja VKL 386/08 on todettu, että sopimusehtoa ei voitu tulkita niin laajasti, että kaikki riita-asiat, jotka eivät olisi voineet syntyä ilman kyseistä toimintaa, jäisivät oikeusturvaedun ulkopuolelle. Jotta asian voitiin katsoa liittyvän rajoitusehdossa mainittuihin toimintoihin, "tulee jutulla olla looginen ja kiinteä yhteys" rajoitusehdoissa mainittuun toimintaan.

Puheena olevassa tapauksessa vahingonkorvausvastuu syntyi jo suoraan vahingonkorvauslain perusteella, joten kyse ei ollut olennaisesta ja kiinteästä yhteydestä huoneenvuokrasuhteeseen. Huoneenvuokrasuhdetta ei edellytetty korvausvastuun syntymiseksi tällaisesta vahingosta. Ratkaisussa VKL 371/08 on todettu, että vaikka vakuutuksenottaja oli palkannut asiamiehen hoitamaan työsuhderiitaansa, ei asiamiehen virhe kyseistä toimeksiantoa suorittaessa enää olennaisesti liittynyt vakuutusehtojen rajoitusehtoon työsuhderiidoista. Luonnollisesti asiamiestä ei olisi ilman riitaa palkattu, mutta asiamiehen vahingonkorvausvastuu asiakasta kohtaan syntyi siitä riippumatta, minkä syyn vuoksi asiamies oli palkattu. Vastaavasti nyt vahingon aiheuttaminen kiinteistöllä ei perustunut vain huoneenvuokrasuhteeseen, koska vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaisesti jokainen on velvollinen korvaamaan tuottamuksellaan aiheuttamansa vahingon.

Vakuutuslautakunta on ratkaisusuosituksessaan FINE-013114 todennut, että kyseisessä tapauksessa yleisesti tarkasteltuna mahdollinen vahingonkorvausvelvollisuus rakennuksen väitetystä vahingoittamisesta saattoi sinänsä perustua myös vahingonkorvauslakiin, mutta rakennuksen omistaja oli nimenomaisesti ilmoittanut vaativansa korvausta asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 25 §:n nojalla. Lisäksi vahingonkorvausvaatimus oli tosiasiassa perustunut olennaisesti huoneenvuokrasuhteeseen perustuneeseen velvollisuuteen asunnon huolellisesta hoitamisesta, kun asiassa ei ollut voitu yksilöidä mitään tiettyä vuokralaisen virhettä tai vahingon aiheuttanutta tekoa, johon yleinen vahingonkorvauslain mukainen korvausvelvollisuus olisi voinut perustua.

K Oy on vedonnut siihen, että tässä tapauksessa se ei ollut ilmoittanut vaatineensa korvausta nimenomaisesti asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 25 §:n nojalla. Myös vahingot aiheuttaneet teot oli voitu yksilöidä.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on vakuutusehtojen kohdan 05 perusteella katsonut, ettei se voi myöntää asiaan oikeusturvaetua.

Perusteluinaan vakuutusyhtiö on lausunut, että K Oy:n vuokralainen oli aiheuttanut vahinkoa vuokralle ottamalleen huoneistolle ja K Oy oli esittänyt sen johdosta vuokralaiselle vahingonkorvausvaatimuksen. Rajoitusehdon soveltaminen ei perustunut siihen, mihin lakiin vedottiin, vaan siihen, liittyikö riidan kohteena oleva asia huoneenvuokrasuhteeseen. Nyt asuinhuoneiston vuokrasuhteen sopimusosapuolet olivat osallisina asiassa, jossa oli kyse vuokrasopimuksen kohteelle aiheutetusta vahingosta ja siitä johtuneesta vahingonkorvausvaatimuksesta. Asia liittyi asuinhuoneiston vuokrasuhteeseen eli asialla oli ”looginen ja kiinteä yhteys rajoitusehdossa mainittuun toimintaan”.

Vakuutusehdon sanamuoto ei tukenut K Oy:n tulkintaa. Mikäli rajoitusehdon soveltaminen riippuisi siitä, mihin lakiin asiassa vedottiin, voisi vakuutuksenottaja kiertää rajoitusehdon vain vetoamalla johonkin muuhun lakiin. Rajoitusehdon soveltuminen riippui kuitenkin käsiteltävän asian tosiseikastosta, eli oleellista oli, että vuokrasuhteen sopimusosapuolet olivat osallisina vuokrasopimuksen kohteelle aiheutettua vahinkoa koskeneessa asiassa.

Oli selvää, että riidan osapuolet saattoivat valita vapaasti, mihin lakiin he riidassa vetosivat. Tällä ei kuitenkaan ollut ratkaisevaa merkitystä vakuutuksen rajoitusehdon soveltamisen kannalta. Vahingonkorvauslaki koskee sopimuksen ulkoista vastuuta, joten se saattoi tulla sovellettavaksi tilanteessa, jossa vuokrahuoneistolle oli aiheuttanut vahinkoa joku muu kuin vuokralainen. Tällöin ei myöskään olisi kyse huoneenvuokrasuhteeseen liittyvästä asiasta. Käytettävissä olevien selvitysten perusteella oli jäänyt epäselväksi, oliko joku muukin kuin vuokralainen aiheuttanut vuokrahuoneistolle vahinkoa. 

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse siitä, onko vakuutusyhtiö sovellettavien vakuutusehtojen perusteella velvollinen myöntämään K Oy:lle oikeusturvaedun asiaan, jossa K Oy:n vuokralainen on asetettu syytteeseen vahingonteosta vuokrasopimuksen nojalla hallitsemalleen vuokrahuoneistolle, ja jossa K Oy on vaatinut tähän tekoon perustuen vuokralaiseltaan vahingonkorvausta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Kysymyksessä olevaan vakuutussopimukseen sovellettavien 1.1.2018 alkaen voimassa olleiden vakuutusehtojen kohdan 01 mukaan [vakuutusyhtiö] sitoutuu näiden ehtojen sekä Yleisten sopimusehtojen (YL) mukaisesti korvaamaan vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä vakuutuskirjaan merkityn kiinteistön ja sillä sijaitsevien rakennusten omistukseen, hallintaan, hoitoon tai käyttöön liittyvissä riita-, rikos- ja hakemusasioissa kohdassa 04 tarkoitetuissa vakuutustapahtumissa.

Vakuutusehtojen kohdan 05 mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, …
- joka liittyy huoneenvuokrasuhteeseen. …

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, että asiakirjojen mukaan asiassa on kyse K Oy:n vuokralaiselleen esittämästä vahingonkorvausvaatimuksesta. K Oy:n vaatimus on perustunut vuokralaisen vuokrahuoneistolle aiheuttamaan vahinkoon, josta teosta vuokralainen on myös asetettu syytteeseen vahingonteosta.

K Oy:n oikeusturvavakuutuksen vakuutusehtojen kohdan 05 rajoituksen mukaan vakuutuksesta ei korvata kuluja asiassa, joka liittyy huoneenvuokrasuhteeseen. Vakuutuslautakunta toteaa, että rajoitusehdon sanamuodon mukaan sen soveltamisala ei määräydy vain korvaushakemuksessa mainittuun asiaan sovellettavan tai sellaiseksi väitetyn lain perusteella vaan olennaisesti kulloinkin kysymyksessä olevan asian luonteen mukaan. Vakuutusalan soveltamiskäytännön ja Vakuutuslautakunnan ratkaisukäytännön mukaan rajoitusehdossa käytettyä ilmaisua ”liittyy” on tulkittu siten, että rajoituksen perusteella vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle jäävällä asialla on oltava todettavissa oleva tosiasiallinen yhteys rajoitusehdossa mainittuun olosuhteeseen tai seikkaan, tässä tapauksessa huoneenvuokrasuhteeseen.

Nyt kysymyksessä olevassa asiassa vuokranantajana ollut K Oy on vaatinut vahingonkorvausta vuokralaiseltaan tämän asuinhuoneiston vuokraamista koskeneen vuokrasopimuksen perusteella hallitsemalle huoneistolle aiheuttamasta vahingosta. On selvää, että samanlaisen vahingon ollessa kolmannen henkilön aiheuttama, häneen teon perusteella kohdistettua korvausvaatimusta koskevassa asiassa olisi kyse vahingonkorvauslakiin perustuvasta vahingonkorvausasiasta, jolla ei ole vakuutusehtojen rajoituksessa mainittua liityntää huoneenvuokrasuhteeseen. Tässä tapauksessa vuokralaisen K Oy:n huoneistolle aiheuttama vahinko on kuitenkin ollut asiasta käytettävissä olevan selvityksen perusteella olennaisesti seurausta hänellä vuokrasopimuksen nojalla olleesta huoneiston hallinnasta, jonka perusteella hän on myös ollut vuokranantajaa kohtaan vastuussa huoneiston vahingoittumisesta ensisijaisesti huoneenvuokralain nojalla.

Selostamillaan perusteilla Vakuutuslautakunta katsoo, että asiassa on kyse vakuutusehtojen kohdan 05 rajoituksen mukaisesta huoneenvuokrasuhteeseen liittyvästä asiasta, johon vakuutusehtojen mukaan ei myönnetä oikeusturvaetua.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön kielteistä päätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Raulos 
Sihteeri Isokoski

Jäsenet:
Akselinmäki
Jaakkola
Makkula
Nyyssölä
Sarpakunnas
Sjögren

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia