Haku

FINE-019879

Tulosta

Asianumero: FINE-019879 (2019)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 04.06.2019

Perustuiko riita seikkoihin, jotka ovat syntyneet sen jälkeen, kun kiinteistö tai rakennus oli luovutettu vakuutuksenottajalle.

Tapahtumatiedot

Asunto-osakeyhtiön omistama kiinteistö oli valmistunut vuonna 1998. Vuosien 2007 ja 2008 aikana eräissä huoneistoissa todettiin sisäilmaongelmia, joiden syyksi selvisi virhe lattiarakenteissa. VOC- ja TVOC- pitoisuudet ylittivät selvästi vaurioitumattomien materiaalien vastaavat arvot. Asunto-osakeyhtiö ja rakennuttaja tekivät 14.10.2008 sovintosopimuksen, jolla rakennuttaja sitoutui korjaamaan tai korjauttamaan kustannuksellaan asuntojen lattiat. Korjauksen suoritti P Oy vuonna 2009.                                                                                         

Asunto-osakeyhtiö ilmoitti rakennuttajalle 22.5.2018 lähettämässään kirjelmässä, että tammi- ja maaliskuussa suoritetuissa tutkimuksissa sisäilmaongelmaa oli edelleen ainakin huoneistossa 27 ja mahdollisesti muuallakin. T Oy:n ottaman VOC-näytteen perusteella lattiarakenne oli suuripäästöinen ja TVOC-kokonaispitoisuus osoitti myös korkeita pitoisuuksia. Suurimpina pitoisuuksina esiintyivät propanoli ja etanoli, jotka viittaavat desinfiointiaineisiin päästöjen lähteenä. T Oy:n arvion mukaan haitallisten yhdisteiden päästölähde on lattiarakenteessa. Asunto-osakeyhtiön mukaan lattian korjaus vuonna 2009 oli epäonnistunut ja työsuoritus oli siten virheellinen. Koettujen terveyshaittojen poistamiseksi lattioiden tasoite ja kapselointi tuli poistaa ja työ tuli tehdä uudestaan. Koska korjaustyö oli tehty aikanaan samalla tavoin kaikissa asunnoissa, on syytä epäillä, että muissakin huoneistoissa on sama virhe.

Asunto-osakeyhtiö oli vaatinut, että rakentaja korjaa tai korjauttaa niiden huoneistojen lattiat, joiden korjaus oli syystä tai toisesta epäonnistunut vuonna 2008 tehdystä korjaustyösopimuksesta huolimatta. Asunto-osakeyhtiö oli vaatinut myös, että rakennuttaja suorittaa korvauksen asukkaiden tilapäismajoituksen kustannuksista ja asunto-osakeyhtiölle mahdollisesti aiheutuvista tutkimus- ja edunvalvontakuluista.

Rakennuttaja oli kiistänyt korvausvaatimukset muiden kuin huoneiston 27 osalta ja katsonut, ettei näyttöä väitetyistä virheistä ollut esitetty. Rakennuttaja oli pyytänyt lausuntoa N Oy:ltä T Oy:n suorittamista päästömittauksista ja niistä laadituista lausunnoista. N Oy:n mukaan näytteitä ei ollut otettu asumisterveysasetuksen mukaisella tavalla. Suoraan lattian pinnasta mitattuja tuloksia ei voida verrata asumisterveysasetuksen mukaisiin toimenpiderajoihin. N Oy:n käytettävissä olleiden tietojen perusteella asunnossa ei ole etanolia tai 1-fenoksi-2-propanolia siten, että se voisi aiheuttaa jonkinlaista haittaa, ja että juuri nämä kemikaalit olisivat syynä asunnossa koettuun oireiluun. Rakennuttaja katsoo, ettei asunto-osakeyhtiö ole osoittanut luotettavalla tavalla väitetyn virheen olemassaoloa. Rakennuttaja on kiistänyt perusteeltaan kaikki asunto-osakeyhtiön esittämät vaatimukset lattioiden korjaamisesta ja asukkaalle tai asunto-osakeyhtiölle aiheutuneiden haittojen ja tutkimuskulujen korvaamisesta.

Asunto-osakeyhtiö oli hakenut oikeusturvaetua riitaan rakentajan kanssa oikeusturvavakuutuksestaan.

Vakuutusyhtiö on katsonut 20.9.2018 päivätyssä korvauspäätöksessä, että saatujen lisäselvitysten mukaan kyse on siitä, ettei 2007-2008 havaittujen rakennusvirheiden korjaus ollut onnistunut 2009 suoritetuissa korjaustöissä, joten edelleen kyse on rakennusaikaisten virheiden korjaamisesta ja riita-asia koskee ennen vakuutuksen alkamista suoritettuja rakennustöitä.

Asunto-osakeyhtiö oli pyytänyt asian uudelleenkäsittelyä ja toimittanut isännöitsijän selvityksen, jonka mukaan rakennusaikaista virhettä korjatessa oli tehty uusi virhe tai uusi laiminlyönti. Vakuutusyhtiö on katsonut 3.12.2018 päivätyssä korvauspäätöksessä, ettei korvauspäätöstä voida muuttaa.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas on katsonut, että riidassa on ollut kyse luovutuksen jälkeen vuonna 2009 tehdyistä virheellisistä korjaustoimenpiteistä, joten vakuutusyhtiön soveltama rajoitusehto ei sovellu vahinkoon.

Vakuutusyhtiö on lausunut vastineessaan, että asia, johon oikeusturvaetua on haettu, koskee virheitä, jotka on tehty perustajaurakoinnissa ja jotka ovat siten syntyneet ennen kuin kohde on luovutettu vakuutuksenottajalle. Näin ollen riidasta aiheutuvat asianajo- ja oikeudenkäyntikulut eivät ole vakuutuksesta korvattavia.

Sopimusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 1.2 (Vahinkotapahtuman syntymisajankohta ja vakuutuksen voimassaolo) mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vahinkotapahtumat.

Riita- ja hakemusasiassa vahinkotapahtuma on sattunut, kun esitetty yksilöity vaatimus on nimenomaisesti kiistetty joko perusteeltaan tai määrältään.

Vakuutusehtojen kohdan 5.2.2 mukaan jos asia koskee kiinteistön tai rakennuksen rakennus-, korjaus- tai purkutyötä, niiden suunnittelutyötä tai niitä koskevia sopimuksia, takuita tai vakuuksia, korvaa asunto- tai kiinteistöosakeyhtiön oikeusturvavakuutus vakuutetulle aiheutuneita kustannuksia ainoastaan siltä osin kun edellä mainittua asiaa koskeva riita perustuu seikkoihin, jotka ovat syntyneet sen jälkeen, kun kiinteistö tai rakennus on luovutettu vakuutuksenottajalle.

Ratkaisusuositus

Asiassa on arvioitava, perustuiko riita korjaustöissä vuonna 2009 tehtyyn vai rakennusaikaiseen virheeseen. Tapaukseen sovellettavien oikeusturvavakuutusehtojen mukaan vakuutusehtojen mukaan jos asia koskee kiinteistön tai rakennuksen rakennus-, korjaus- tai purkutyötä, niiden suunnittelutyötä tai niitä koskevia sopimuksia, takuita tai vakuuksia, korvaa asunto- tai kiinteistöosakeyhtiön oikeusturvavakuutus vakuutetulle aiheutuneita kustannuksia ainoastaan siltä osin kuin edellä mainittua asiaa koskeva riita perustuu seikkoihin, jotka ovat syntyneet sen jälkeen, kun kiinteistö tai rakennus on luovutettu vakuutuksenottajalle.

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella osapuolten kesken ei ole erimielisyytä siitä, oliko kiinteistössä rakennusaikaisia rakennusvirheitä. Riita, johon oikeusturvaetua on haettu, ei FINEn näkemyksen mukaan näin ollen perustu riidattomina pidettyjen, asunto-osakeyhtiön ja rakennuttajan välillä 14.10.2008 tehdyn sopimuksen tarkoittamiin rakennusaikaisiin rakennusvirheisiin. Riidassa on kyse siitä, oliko lattiassa korjaustoimenpiteiden jälkeen päästölähteitä, ja oliko rakennuttaja vastuussa asunto-osakeyhtiön vaatimista korjauskuluista, joita oli perusteltu vuonna 2009 tehdyillä väitetyillä virheillä. FINE katsoo, että riita perustuu näin ollen seikkoihin, jotka ovat syntyneet sen jälkeen, kun kiinteistö tai rakennus on luovutettu vakuutuksenottajalle. Vakuutusyhtiö ei näin ollen voi evätä korvausta soveltamansa rajoitusehdon perusteella.

Lopputulos

FINE suosittaa, että vakuutusyhtiö myöntää oikeusturvaedun riitaan rakentajan kanssa.

FINE

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä 
Nikunlassi

 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia