Haku

FINE-019782

Tulosta

Asianumero: FINE-019782 (2019)

Vakuutuslaji: Maatilavakuutus

Ratkaisu annettu: 25.11.2019

Vakuutuksen korvauspiiri. Maansiirtokärryn kaatuminen ja rikkoutuminen. Rajoitusehto. Ruostuminen ja metallin väsyminen.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan maansiirtokärry oli kaatunut kippausasennosta kyljelleen 8.7.2018 toisen puolen renkaiden osuttua viereisen murskekasan reunaan. Lavan kaatuessa sen kaatoakselin kiinnitykset olivat revenneet. Vakuutusyhtiö on evännyt korvauksen vahingosta päätöksillään 16.8.2018 ja 7.1.2019 vedoten vakuutusehtoihin, joiden mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut tavanomaisesta käytöstä, kulumisesta, ruostumisesta, materiaalin luonnollisesta heikkenemisestä tai muusta vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä. Vakuutusyhtiön mukaan lavan kaatoakselin tukien hitsaukset olivat ajan myötä väsyneet ja ruostuneet, minkä vuoksi ne olivat irronneet kärryn kaatuessa.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas hakee korvauspäätökseen muutosta huomauttaen, ettei hän ollut itse paikalla vahinkotarkastajan käydessä. Asiakkaan mukaan kärry oli kunnostettu pari vuotta sitten ja oli asiallisessa kunnossa. Kärryn kaatuessa täydessä lastissa vääntövoimat ovat suuria, jolloin jostakin löytyy varmasti heikko kohta. Ei voitu olettaa, että kuljettaja kykenee tarkastamaan kaatoakselin tuennan hitsaussaumat, koska paikka on usein likainen eikä saumoja näe pesemättä. 

Asiakkaan mukaan kaatuminen sai alkunsa, kun kärryssä oli kippi ylhäällä ja peruuttaessa toisen puolen renkaat olivat osuneet viereen kipatun kasan reunaan, jolloin kärry lähti kaatumaan. Vahinkotarkastaja ei voinut luotettavasti arvioida tapahtumien kulkua ja kaatumissyitä vedoten kulumisiin. Kärryn apurunko, johon tarkastaja vetosi, oli mahdollisesti saanut lisävaurioita noston yhteydessä, mutta nopea nosto oli ollut tarpeen öljyvuodon takia. Omasta mielestään asiakas oli toiminut oikein sekä oman, ympäristön ja vakuutusyhtiön edun mukaisesti. 

Vakuutusyhtiö on katsonut ratkaisunsa vakuutusehtojen ja vakuutussopimuksen mukaiseksi. Vahinkotarkastuksessa otetuista valokuvista voidaan havaita, että kärryn kippiakselin oikeanpuoleisen kiinnityksen hitsaussaumat olivat laajalti ruostuneet, mikä viittaa siihen, että kippiakseli oli ollut jo pidemmän aikaa puutteellisesti kiinni. Lisäksi lavan pohjapalkissa ja apurungon päällä olevat likakertymät sekä apurungon yläpinnassa ja lavan runkopalkin alareunassa olevat hiertymäkohdat viittaavat yhtiön mukaan siihen, että kärryn apurunko oli ollut poissa sijoiltaan vääntyneenä jo jonkin aikaa ennen asiakkaan ilmoittamaa vahinkotapahtumaa. 

Vahinkotarkastuksessa otettujen valokuvien perusteella kärryn kaatumisen ja kippisylinterin vaurioitumisen todennäköisempänä syynä on pidettävä sitä, että aiemmin puretun kuorman päälle peruutettaessa kärryn kippiakselin irrallaan olevat hitsaussaumat eivät ole pystyneet tukemaan kippiakselia ja kuormatilaa sen ollessa ylhäällä. Tämän seurauksena kuorman painopiste oli siirtynyt edelleen enemmän vasemmalle niin, että perävaunu lopulta on kaatunut vasemmalle kyljelleen ja kippisylinteri on vaurioitunut.

Asiakkaan vakuutus korvaa äkillisestä ja ennalta-arvaamattomasta vakuutustapahtumasta aiheutuneet suoranaiset esinevahingot. Vakuutus ei kuitenkaan rajoitusehdon 4.7 perusteella korvaa vahinkoa joka on aiheutunut tavanomaisesta käytöstä, kulumisesta, naarmuuntumisesta, kolhiintumisesta, syöpymisestä, ruostumisesta, lahoamisesta, pilaantumisesta, materiaalien luonnollisesta heikkenemisestä tai muusta vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä.  

Vakuutusyhtiö katsoo asiasta saadun selvityksen perusteella, että kärryn kippiakselin vaurioiden ei ole osoitettu syntyneen äkillisen ja ennalta-arvaamattoman tapahtuman seurauksena, vaan pidemmän ajan kuluessa tavanomaisesta käytöstä johtuneen kulumisen seurauksena, joka on vakuutusehdoissa rajattu korvattavuuden ulkopuolelle. Koska kärryn kaatuminen oli johtunut edellä mainitusta kippiakselin kulumisesta, ei myöskään kippisylinterin vaurioiden voida katsoa aiheutuneen vakuutuksesta korvattavan äkillisen ja ennalta-arvaamattoman tapahtuman seurauksena. 

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Maatilavakuutusehdot (voimassa 1.1.2017 lähtien)

Vakuutusehtojen kohdan 3.1 mukaan laaja vakuutusturva korvaa äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vakuutustapahtumasta aiheutuneet suoranaiset esinevahingot.

Vakuutusehtojen kohdan 4 rajoitusten alakohdan 4.7, Vähitellen aiheutuvat vahingot, mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut tavanomaisesta käytöstä, kulumisesta, naarmuuntumisesta, kolhiintumisesta, syöpymisestä, ruostumisesta, lahoamisesta, pilaantumisesta, materiaalien luonnollisesta heikkenemisestä tai muusta vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä. 

Ratkaisusuositus

Voimassa olevan oikeuden mukaan korvausta hakevalla on näyttötaakka siitä, että korvattava vakuutustapahtuma on sattunut. Saadakseen korvausta vakuutuksesta, asiakkaan on siten osoitettava, että kyseessä on ollut vakuutuksesta korvattava äkillisen tapahtuman aiheuttama vahinko. Mikäli vakuutusyhtiö sen jälkeen kuitenkin haluaa evätä korvauksen vakuutussopimuksen rajoitusehtoon vedoten, vakuutusyhtiön on puolestaan osoitettava, että vahinko on johtunut rajoitusehdossa mainitusta syystä.

Asiakkaan kertoman mukaan kärryn kaatuminen ja vaurioituminen oli tapahtunut kärryn lavan ollessa kuorman kippaustilanteessa ylhäällä, jolloin peruuttaessa kärryn toisen puolen renkaat olivat osuneet viereen kipatun kasan reunaan, jolloin kärry oli lähtenyt kaatumaan. Tältä osin FINE katsoo, että kuvatun kaltaista kärryn heilahtamista ja kaatumista voidaan sinänsä pitää vakuutusehtojen kohdan 3.1 mukaisena äkillisenä ja ennalta arvaamattomanakin tapahtumana.

Vakuutusyhtiö on tässä evännyt korvauksen kärryn vaurioitumisesta vedoten vakuutusehtojen kohdan 4.7 rajoitukseen, jonka mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut muun muassa kulumisesta, ruostumisesta, materiaalien luonnollisesta heikkenemisestä tai muusta vähitellen tapahtuneesta ilmiöstä. 

FINE toteaa, että sille toimitettujen kärrystä vahingon jälkeen otettujen valokuvien perusteella kärryn kippiakselin oikeanpuoleisen kiinnityksen hitsaussaumat ovat olleet laajalti ruostuneet. Myös saumojen murtumapinnoilla on ollut merkkejä vanhasta ruostumisesta, mikä osoittaa vauriokohtien olleen murtuneita jo hyvän aikaa ennen 8.7.2018 tapahtunutta kärryn kaatumista. Valokuvista on pääteltävissä, että lavan kaatoakselin oli täytynyt olla osittain irti kiinnityksistään jo ennen 8.7.2018 sattunutta vahinkoa. Asiassa on jäänyt epäselväksi, oliko jo itse kärryn kaatuminen aiheutunut vakuutusyhtiön väittämin tavoin lavan kaatoakselin kiinnitysten ruostumisen ja siihen liittyneen metallin väsymisen aiheuttamasta lavan puutteellisesta tuennasta, vai oliko kaatoakseli lopullisesti irronnut aiheuttaen edelleen lavan vääntymisen ja kippisylinterin vaurioitumisen vasta kärryn kaatuessa. FINE katsoo, että kummassakin tapauksessa vahingon pääasiallisena syynä on kuitenkin ollut asiasta saadun selvityksen perusteella lavan kaatoakselin kiinnitysten vähitellen tapahtunut ruostuminen ja metallin väsyminen.

FINE toteaa, että se seikka, että kärryä oli aiemmin kunnostettu tai että kiinnityskohtien väsymistä ja ruostumista on voinut olla vaikea havaita, ei tee vahingosta vakuutusehtojen mukaan korvattavaa. Edellä mainituin perustein FINE pitää vakuutusyhtiön kielteistä päätöstä vakuutusehtojen mukaisena. 

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön päätökseen. 

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava lakimies Isokoski 
Esittelijä Turunen                            

 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia