Haku

FINE-019704

Tulosta

Asianumero: FINE-019704 (2019)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 22.08.2019

Lakipykälät: 31, 33

Vesihanan jäätymisestä ja rikkoutumisesta aiheutunut vuotovahinko. Vahingon korvattavuus. Vakuutusehtojen tulkinta. Suojeluohje. Samastaminen.

Tapahtumatiedot

Kerrostaloasunnon keittiön ikkuna oli ollut auki 20.-22.2.2018 välisenä aikana, jolloin keittiön vesihana oli jäätynyt. Tämän seurauksena vesihana oli rikkoutunut, mistä oli aiheutunut vuotovahinko kyseiseen asuntoon ja sen alapuolella oleviin 2 asuntoon. Ilmatieteen laitoksen tietojen mukaan alin lämpötila oli mainittuina päivinä klo 00.00 ollut -14,2 oC, -15,1 oC ja -17,8 oC.

Vakuutusyhtiö katsoi, että hanan rikkoutumisessa ja veden vuotamisessa hanasta oli ollut kyse täysin ennalta arvattavasta syystä hitaasti kehittyneestä tapahtumasta. Ikkuna oli ollut auki, mistä oli aiheutunut keittiön lämpötilan aleneminen ja siitä puolestaan hanan jäätyminen. Vahinko ei ollut aiheutunut vakuutusehtojen mukaan korvattavasta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta.

Asiakkaan valitus

Taloyhtiö vaatii jäätymisen vuoksi rikkoutuneesta hanasta aiheutuneen vuotovahingon korvaamista vakuutuksesta ja pyytää Vakuutuslautakunnan lausuntoa siitä, onko vakuutusyhtiö soveltanut ehtojaan oikein. Onko kohtuullista vedota äkillisyyden ja ennalta arvaamattomuuden puutteeseen tilanteessa, jossa vahinko on aiheutunut täysin asukkaan toiminnasta? Taloyhtiö hyväksyy sen, että jäätymisestä aiheutuva rikkoutumisvahinko on rajattu AR-tuotteen korvauspiiristä, mutta vakuutusyhtiön tulee korvata jäätymisen vuoksi rikkoutuneesta keittiön hanasta aiheutunut vuotovahinko.

Taloyhtiö katsoo, että vahinko on ollut äkillinen, koska jäätyminen on tapahtunut noin 2 vuorokauden aikana. Ikkuna oli ollut auki vain pari päivää, eli ajallisesti hyvin rajatun ajan. Napakka pakkanen oli jäähdyttänyt ilman nopeasti. Asukas oli ollut paikalla vuotovahingon sattumisaikaan. Kyse ei ole taloyhtiön laiminlyönnistä, vaan asukkaan toiminnasta. Asukas ei ole ymmärtänyt pakkasesta aiheutuvia riskejä. Taloyhtiö toteaa myös, että lämpötilan on täytynyt keittiössä laskea selvästi nollan alapuolelle.

Taloyhtiö viittaa siihen, että asukkaiden toiminnasta, kuten suihkun auki jättämisestä tai tupakka kädessä sänkyyn menemisestä, aiheutuneita vahinkoja on aina pidetty ennalta arvaamattomina vahinkoina. Asukkaan toiminnasta aiheutunutta jäätymistä taloyhtiö pitää omalta kannaltaan äkillisenä ja ennalta arvaamattomana tapahtumana. Hanan rikkoutumisesta aiheutunut vuotovahinko on korvattava, koska vakuutusyhtiö rajaa korvattavuuden ulkopuolelle vain jäätymisen aiheuttaman rikkoutumisen, mutta ei siitä seurannutta vuotovahinkoa.

Kun pohditaan AR-tuotteen tavoitetta kattaa taloyhtiön riskejä äkillisten ja ennalta arvaamattomien vahinkojen kohdalla, niin tilanteessa, jossa taloyhtiö ei ole voinut mitenkään vaikuttaa syntyvään vahinkoon, on rajoitusehdon soveltaminen kohtuutonta. Taloyhtiön mielestä AR-tuotteen tavoitteen vastaista on evätä tällaiset taloyhtiön kärsimät vahingot. Vaikka asukas olisi periaatteessa vastuussa syntyneestä vahingosta, taloyhtiön kannalta on kohtuutonta sekin, että mahdollinen korvaus riippuu asukkaan kotivakuutuksesta ja sen ehdoista sekä toisaalta asukkaan varallisuustilanteesta. Useinkaan, jos kotivakuutus ei korvaa, ei edes melko selvissä tapauksissa saada korvausta asukkailta ilman asian käsittelyä oikeudessa.

Taloyhtiö toteaa myös, ettei suojeluohjevähennystä voi soveltaa asukkaan toimintaan. Tässä tapauksessa ei ole kyse sellaisesta vakuutuksenottajan toiminnasta, jonka vuoksi suojeluohjevähennys soveltuisi. Koko vahinkoa ei voi evätä suojeluohjeen laiminlyönnin perusteella.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö pitää epäävää korvausratkaisuaan vakuutusehtojen mukaisena. Kun keittiön ikkuna oli ollut auki, lämpötila oli laskenut ja sen seurauksena hana oli jäätynyt. Kyse on hitaasti kehittyneestä tapahtumasta, joka on johtunut täysin ennalta arvattavasta syystä.

Taloyhtiön mainitsema tapahtuma, jossa vahinko aiheutuu suihkuun nukahtamisesta, on laajan kiinteistövakuutuksen ehtojen mukaan korvattava vuotovahinko, joka aiheutuu veden pääsyn estymisestä viemäriin. Tupakka kädessä nukahtamisessa ei ole kyse AR-tasoisesta vahingosta, vaan paloturvasta korvattavasta palovahingosta. Irtipäässeen tulen aiheuttama palovahinko on ns. perustason turvasta korvattava vahinko.

Vakuutusyhtiö viittaa siihen, että vakuutusehtojen mukaan vuotovahingon tulee olla äkillinen ja ennalta arvaamaton riippumatta vakuutusturvan tarkemmasta määritelmästä. Korvauksen epääminen perustuu siihen, että jäätyminen oli aiheutunut vähitellen eikä kyse ollut äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vahinkotapahtumasta.

Ennalta arvattavuutta ei voida tulkita subjektiivisesti siten, että sillä tarkoitettaisiin asiakkaan omaa käsitystä vahingon sattumisen todennäköisyydestä. Ennalta arvattavuutta tulee arvioida yleisesti ja tulkita objektiivisesti. Kun asunnon ikkuna on auki Suomen talviolosuhteissa, ennalta arvaamatonta ei ole se, että putkisto tai vesilaitteisto pääsee jäätymään.

Yleisen elämänkokemuksen perusteella on tiedossa, että jäätyminen ei tapahdu äkillisesti, vaan kyse on vähitellen tapahtuvasta lämpötilan alenemisesta. Ilmiö on täysin ennakoitavissa. Tässä tapauksessa on kyse asutun huoneiston keittiön hanasta, joka ei ole sijainnut lähellä ikkunoita tai kulkuovia, joihin saattaa pakkaskausilla aiheutua vetoa. Huoneiston lämpötilan on täytynyt olla kunnolla pakkasen puolella siten, että keittiön hana on jäätynyt ja rikkoutunut. Ennalta arvaamattomana tapahtumana ei voida pitää sitä, että ikkunan auki ollessa putkisto tai vesilaitteisto jäätyy Suomen talviolosuhteissa.

Tilanteen arvioinnissa on vakuutusyhtiön mukaan otettava objektiivisesti huomioon asukkaan oma mahdollisuus välttää vahinko, samoin kuin on otettava huomioon hänen oma menettelynsä vahinkoon johtaneissa tapahtumissa.

Asukkaalla on ollut kaikki mahdollisuudet välttää vahinko laittamalla ikkuna kiinni. Toimenpide ei ole mitenkään erikoinen tai sellainen, ettei se olisi ymmärrettävissä tavanomaisella järjenkäytöllä. Ikkunan pitäminen kiinni pakkasella, vesisateella tai asunnosta pois lähdettäessä on tavallinen toimintatapa. Kun näin ei ole tehty, vahinko ei ole ennalta arvaamaton objektiivisesti tai muutoinkaan arvioiden. Koska kyse ei ole äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vahinkotapahtumasta, vakuutusyhtiö ei suorita korvausta.

Selvitykset

Vakuutuslautakunnan käytettävissä on ollut R. N. Oy:n 28.2.2018 päivätty vesivahingon kosteuskartoitusraportti ja taloyhtiön toimittama selvitys Ilmatieteen laitoksen verkkosivuilta näkyvistä lämpötilatiedoista ikkunan ilmoitettuina aukiolopäivinä.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko keittiön vesihanan rikkoutumisesta seurannut vuotovahinko äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma, kun hanan jäätymisen oli aiheuttanut 20.-22.2.2018 välisen ajan avoinna ollut keittiön ikkuna. Jos kyse on korvattavasta vuotovahingosta, voiko vakuutusyhtiö alentaa korvausta tai evätä sen kokonaan vetoamalla suojeluohjeiden laiminlyöntiin.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 31 §:n (Suojeluohjeiden noudattaminen vahinkovakuutuksessa) mukaan vakuutetun tulee noudattaa suojeluohjeita. Vakuutussopimuslain 33 §:n (Samastaminen vahinkovakuutuksessa) mukaan, mitä edellä säädetään vakuutetusta, kun on kysymys […], suojeluohjeiden noudattamisesta […] sovelletaan vastaavasti henkilöön,
1) joka vakuutetun suostumuksella on vastuussa vakuutuksenkohteena olevasta moottorikäyttöisestä tai hinattavasta ajoneuvosta, […]
2) joka omistaa vakuutetun omaisuuden yhdessä vakuutetun kanssa […]
3) joka asuu vakuutetun kanssa yhteisessä taloudessa […].

Mitä edellä säädetään vakuutetusta, kun on kysymys suojeluohjeiden noudattamisesta, sovelletaan vastaavasti henkilöön, jonka tehtävänä vakuutuksenottajaan olevan työ- tai virkasuhteen perusteella on huolehtia suojeluohjeiden noudattamisesta.

Asuinrakennusten ehdot (Omaisuusvakuutukset) kohdan 5 (Vakuutusturva) mukaan vakuutusturva korvaa vakuutetulle omaisuudelle äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneen suoranaisen esinevahingon seuraavassa esitetyllä tavalla.

Kohdan 5.3 (Vuoto ja LVI –turva; Rakennusta palvelevan LVI-tekniikan rikkoutuminen ja siitä aiheutuva vuoto) mukaan korvattavia vahinkoja ovat (muun muassa)

  • vuoto- ja LVI-turvalla vakuutetun rakennuksen toimintaa palvelevan lämpö-, vesi- ja ilmastointitekniikan rikkoutuminen
  • vuotovahinko, jonka syynä on rakennuksen toimintaa palvelevan lämpö-, vesi- tai ilmastointitekniikan rikkoutuminen tai viemärin tukkeutuminen. Vuotovahingolla tarkoitetaan vahinkoa, joka aiheutuu nesteen, kaasun tai höyryn virtaamisesta rakennuksen kiinteästä LVI-putkistosta tai –laitteesta.


Vuoto- ja LVI-turvasta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu (muun muassa) kulumisesta tai muusta vähitellen tapahtuvasta syystä. Vakuutuksesta ei myöskään korvata (muun muassa) jäätymisen aiheuttamaa rikkoutumista.

Suojeluohjeiden kohdan 8.1 (Tarkoitus ja velvoittavuus) mukaan vakuutuksenottajaa velvoittava suojeluohje antaa ohjeita, joita noudattamalla voidaan ehkäistä vahinkojen syntymistä ja pienentää vahinkomääriä. Yleisten sopimusehtojen mukaan korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä, jos vakuutuksenottaja tai muu korvaukseen oikeutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt suojeluohjeiden noudattamisen.

Suojeluohjeiden kohdan 8.5 (Vuotovahinkojen torjunta) mukaan putkistot on suojattava jäätymiseltä.

Asian arviointi

Asiassa ei ole osapuolten kesken kiistaa tapahtumien kulusta. Muutaman vuorokauden ajan talvipakkasten aikana auki olleesta keittiön ikkunasta asuntoon tulleen kylmän ilman vaikutuksesta keittiön vesihana oli jäätynyt ja rikkoutunut, minkä seurauksena vettä oli valunut rakennuksen rakenteisiin.  Asiakirjoista ei ilmene, että ikkuna olisi ollut kokonaan auki.

Taloyhtiö on ilmoituksensa mukaan hyväksynyt sen vakuutusyhtiön ratkaisun, että hanan rikkoutumista ei korvata jäätymisen aiheuttamaa rikkoutumisvahinkoa koskevan rajoitusehdon vuoksi.

Osapuolet ovat eri mieltä siitä, kuuluuko rikkoutuneesta vesihanasta rakennuksen rakenteisiin valuneesta nesteestä aiheutunut vuotovahinko vakuutuksen korvauspiiriin. Vakuutuksenottajana oleva taloyhtiö on katsonut myös vuotovahingon olevan äkillinen ja ennalta arvaamaton, hanan rikkoutumisesta aiheutunut vahinko. Ikkuna oli ollut auki vain muutamien päivien ajan. Vakuutusyhtiö on katsonut, että jäätymisen aiheuttama hanan rikkoutuminen on ollut ennalta arvattava ja vähitellen tapahtunut vahinko, koska keittiön ikkuna oli pakkaskaudella jätetty auki usean päivän ajaksi. Vakuutusyhtiö on myös viitannut asunnon asukkaan menettelyyn ja ehdoissa olevaan, jäätymisvahinkoja koskevaan suojeluohjeeseen.

Vakuutusehtojen Vuoto ja LVI –turvaa koskevan ehdon sanamuoto huomioon ottaen Vakuutuslautakunta toteaa, että vuotovahingon syynä on ollut rakennuksen toimintaa palvelevan vesihanan rikkoutuminen, ja että vuotovahinko on aiheutunut nesteen virtaamisesta rakennuksen LVI-laitteesta. Vuotovahingon osalta on kuitenkin lisäksi tarkasteltava sitä, onko se aiheutunut äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta. Vakuutuksesta ei rajoitusehdon mukaan korvata vähitellen tapahtuvasta syystä aiheutuvaa vahinkoa. Jäätymisen aiheuttamia vuotovahinkoja koskevaa nimenomaista rajoitusehtoa vakuutukseen ei sisälly.

Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutuksessa on myös vuotovahinkojen ehkäisemistä koskeva suojeluohje, jonka mukaan putkistoja on suojattava jäätymiseltä. Suojeluohjeiden tarkoituksena on ohjata vakuutettuja ehkäisemään ja rajoittamaan korvattavien vahinkojen syntymistä. Jos vakuutusehtojen kohdan 5.3 (Vuoto ja LVI –turva) rajoitusehdot merkitsisivät muun muassa sitä että putkistojen jäätymisestä aiheutuneita vahinkoja ei lainkaan korvattaisi, vakuutukseen ei lautakunnan käsityksen mukaan olisi ollut tarpeen ottaa putkien jäätymisvahinkojen ehkäisemistä koskevaa suojeluohjetta kohtaan 8.5 (Vuotovahinkojen torjunta). Vakuutusyhtiön esittämä rajoitusehdon tulkinta merkitsisi näin ollen sitä, että vakuutusehdoissa olisi sisäistä ristiriitaisuutta.

Jotta ehtokohdalle 8.5 jäisi itsenäistä merkitystä ja vakuutusehdot tältä osin muodostaisivat loogisen kokonaisuuden, Vakuutuslautakunta tulkitsee ehtoja siten, että hanan äkillisestä rikkoutumisesta aiheutunut vuotovahinko rakennuksen rakenteille on ehtokohdan 5.3 rajoitusehtojen estämättä tässä tapauksessa korvaukseen oikeuttava tapahtuma, vaikka hanan rikkoutuminen on aiheutunut jäätymisestä.

Vakuutuslautakunta viittaa aikaisempaan ratkaisukäytäntöönsä ja muun muassa tapauksessa VKL 362/08 omaksuttuun tulkintaan, jonka mukaan LVI-laitteen äkillisen rikkoutumisen seurauksena aiheutunut vuotovahinko rakenteille on korvaukseen oikeuttava tapahtuma silloinkin, kun vaurioituminen johtuu jäätymisestä.

Jos jäätymiseen ja rikkoutumiseen on vaikuttanut vakuutetun vähäistä suurempi huolimattomuus, vakuutusyhtiöllä voi olla vakuutussopimuslain 31 ja 33 pykälien mukainen oikeus alentaa korvausta suojeluohjeen laiminlyönnin perusteella. Tältä osin Vakuutuslautakunta toteaa, että suojeluohjeiden noudattamiseen ovat vakuutusehtojen mukaan velvoitettuja vakuutuksenottaja tai muu korvaukseen oikeutettu. Vakuutuksenottajana on asunto-osakeyhtiö. Tässä tapauksessa asunnon asukas ei ole kiinteistövakuutuksessa vakuutuksenottaja tai korvaukseen oikeutettu henkilö, minkä vuoksi Vakuutuslautakunta katsoo, ettei asukkaan menettelyä voida vakuutussopimuslain 33 §:n mukaan samastaa vakuutuksenottajan tai muun korvaukseen oikeutetun menettelyyn. Vakuutusyhtiöllä ei ole perusteita vedota suojeluohjeiden mahdolliseen laiminlyöntiin korvauksen alentamis- tai epäämisperusteena.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittelee, että vakuutusyhtiö korvaa vuodosta vakuutuksenottajalle aiheutuneen vahingon vakuutusehtojen mukaisesti.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Bygglin
Sihteeri Pellikka

Jäsenet:
Maso
Rantala
Vyyryläinen
Yrttiaho

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia