Haku

FINE-019702

Tulosta

Asianumero: FINE-019702 (2019)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 22.08.2019

Vuotovahinko. Oliko kyseessä altaan poistoputken vuoto? Rajoitusehdot.

Tapahtumatiedot

Tarkastusraportin 27.2.2018 mukaan vakuutuksen kohteena olevan kerrostalon 6. kerroksessa olevan asunnon 24 suihkukaapista seinärakenteen sisällä olevaan hormiin johtava viemäriputki oli irronnut seinäkaivon kyljessä olevasta liitoksesta. Suihkuvesiä oli päässyt hormiin, mistä vettä oli valunut edelleen alapuolisen asunnon 20 keittiöön.  

Vakuutusyhtiön korvauspäätöksen 23.8.2018 mukaan vahinko oli aiheutunut suihkukaapin altaan poistoputken irrottua viemärin liitoksesta. Vakuutusyhtiö viittasi kiinteistövakuutuksen Vuoto ja LVI -turvaa koskevaan rajoitusehtoon, jonka mukaan vakuutusturva ei korvaa vahinkoa, joka on aiheutunut altaan tai ammeen poistoputken vuodosta. Koska kyse on rajoitusehdossa tarkoitetusta tilanteesta, vakuutusyhtiö katsoi, että vahinko ei ole vakuutuksesta korvattava.

Asiakas pyysi kahdessa oikaisupyynnössään vakuutusyhtiötä korvaaman vahingon. Oikaisupyynnöissä vedottiin siihen, että altaan ja ammeen poistoputkia koskeva rajoitusehto ei sanamuotonsa puolesta sovellu nyt kyseessä olevaan, suihkukaapin poistoputkesta aiheutuneeseen vuotovahinkoon.

Vakuutusyhtiö viittasi tarkastusraporttiin, jonka mukaan asunnon 24 pesuhuoneesta on aiemmin poistettu kylpyamme ja sen tilalle on asennettu suihkukaappi. Vuotanut poistoputki on näin ollen ollut osa vanhan ammeen poistoputkea. Vakuutusyhtiön sisäisessä muutoksenhakumenettelyssä annetussa korvauspäätöksessä yhtiö vetosi lisäksi siihen, että suihkukaappi on vesitiivis suihkuseinien ja kulkuoven täysin erottama suihkutila, johon yleensä kuuluu allas, jollainen valokuvien perusteella on myös nyt kyseessä olevassa suihkukaapissa. Vakuutusyhtiö katsoi, että vahinkotapahtumassa on ollut kyse rajoitusehdossa tarkoitetusta altaan poistoputken vuodosta. Yhtiö ei muuttanut korvauspäätöstään.

Asiakkaan valitus

Asiakas vetoaa Vakuutuslautakunnan lausuntokäytäntöön, jonka mukaan vakuutukseen otettuja rajoituksia tulkitaan suppeasti. Koska rajoitusehdoissa ei ole mainittu suihkukaapin poistoputkea, ei altaan tai ammeen poistoputkea voida laajentaa tarkoittamaan myös suihkukaappia, minkä johdosta vuotovahinko tulisi korvata vakuutuksesta. Asiakkaan mukaan yleisen kielenkäytön merkityssisällössä suihkukaappia ei mielletä altaaksi tai ammeeksi. Esimerkiksi asuntoilmoituksissa nämä ovat aivan eri asioita.

Altaassa on yleensä pohjatulppa, jota käyttämällä vettä voidaan kerätä altaaseen ja altaassa voi pestä tai liottaa jotakin, tai matalassa altaassa esimerkiksi kahlata. Suihkukaappia ei ole tarkoitettu tällaiseen. Asiakkaan mukaan tässä tapauksessa kyseessä on vain suihkukaapin alaosa, jonka muoto perustuu siihen, että vesi saadaan kerättyä suihkukaapin sisältä pohjaviemäriin sopivan muotoilun ja kaadon avulla. Tarkoituksena nimenomaan on, ettei vesi jää seisomaan suihkukaapin pohjalle. Asiakas vetoaa myös siihen, että suihkukaappi on tekninen kokonaisuus, eikä sitä voi pilkkoa osiin.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö kiistää vastineessaan asiakkaan vaatimukset perusteettomina ja toistaa aiemmin vetoamansa seikat. Yhtiön mukaan allas on yleisnimitys vesikalusteelle, johon lasketaan vettä tarkoituksella, että vesi ei leviä hallitsemattomasti, vaan se kertyy ja poistuu hallitusti altaan pohjalla olevan viemäriaukon kautta.

Suihkuveden hallinta voidaan vakuutusyhtiön mukaan toteuttaa yksittäisellä suihkuseinällä tai suihkunurkalla, jossa seinillä ja ovilla rajataan koko suihkun alue. Molemmissa ratkaisuissa suihkuvesi valuu lattialle ja siitä lattiakaivoon. Kolmas toteutustapa on suihkukaappi, joka koostuu suihkunurkasta johon on yhdistetty allas (suihkuallas), jolloin vesi ei valu lattialle, vaan altaan viemärin kautta. Näin ollen suihkukaappi on teknisesti myös omanlaisensa allas. Vakuutusyhtiö huomauttaa, että poistoputki toimii teknisesti täysin samalla tavalla, oli kyseessä sitten suihkukaappi, amme tai allas. Poistoputken tehtävänä on poistaa altaaseen kertynyt vesi. Tämän vuoksi suihkukaapin poistoputki on rinnastettavissa vakuutusehtojen kohdassa 5.3 mainittuun altaan tai ammeen poistoputkeen.

Suihkukaappeja myyvissä liikkeissä suihkukaapin lattiasta käytetään yleisesti nimitystä allas. Vakuutusyhtiö viittaa erään jälleenmyyjän nettikaupassa oleviin tuotetietoihin, joissa kuvataan suihkukaappia seuraavasti: "Suihkukaappiin sisältyy myös suihkuallas, joka pitää huolen siitä, että vesi ohjautuu suoraan lattiakaivoon."

Vakuutusyhtiö katsoo, että myös suihkukaappiin kuuluu allas. Tämän johdosta kyseinen rajoitusehto koskee myös nyt kyseessä olevaa suihkukaappiratkaisua. Yhtiön mielestä kyse ei ole lausuntopyynnössä viitatusta ehdon laajentavasta tulkinnasta, vaan siitä että ehdossa on käytetty yleistermiä "allas", jolloin ehto kattaa kaikenlaiset altaat joko yksinään tai muihin vesikalusteisiin liitettynä. Vakuutusyhtiön mielestä vakuutusehdoissa on mahdollista ja perusteltua käyttää tämän kaltaista yleistermiä, jotta ehdoissa ei olisi tarpeen luetella kaikkia yksittäisiä esineitä tai tilanteita, jotka ne kattavat.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Osapuolten välinen erimielisyys koskee sitä, voidaanko pesuhuoneessa aiemmin olleen kylpyammeen tilalle asennetun suihkukaapin poistoputken liitoksesta tapahtuneen vuodon aiheuttamaa vahinkoa pitää vakuutuksen rajoitusehdossa tarkoitettuna altaan tai ammeen poistoputken vuodosta aiheutuneena vahinkona.  

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Omaisuusvakuutusehtojen (Asuinrakennusten ehdot 28.9.2017) kohdan 5.3 (Vuoto ja LVI-turva) mukaan korvattavia vahinkoja ovat:

  • vuoto- ja LVI-turvalla vakuutetun rakennuksen toimintaa palvelevan lämpö-, vesi- ja ilmastointitekniikan rikkoutuminen
  • vuotovahinko, jonka syynä on rakennuksen toimintaa palvelevan lämpö-, vesi- tai ilmastointitekniikan rikkoutuminen tai viemärin tukkeutuminen. Vuotovahingolla tarkoitetaan vahinkoa, joka aiheutuu nesteen, kaasun tai höyryn virtaamisesta rakennuksen kiinteästä LVI-putkistosta tai - laitteesta.

[…]

Ehtokohdan mukaan Vuoto- ja LVI – turvasta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu muun muassa

  • altaan tai ammeen poistoputken tai pohjaventtiilin vuodosta


Asian arviointi

Osapuolten välillä on riidatonta, että rakenteiden vaurioitumiseen johtanut vuotovahinko on aiheutunut suihkukaapin poistoputken ja viemärin välisen liitoksen irtoamisesta ja kyse on näin ollen ollut vakuutusehdoissa tarkoitetulla tavalla poistoputkesta tapahtuneesta vuodosta. Asiassa tulee arvioitavaksi, voidaanko kyseessä olevan suihkukaapin poistoputkea pitää vakuutuksen rajoitusehtokohdassa tarkoitettuna altaan tai ammeen poistoputkena.

Esillä olevassa tapauksessa kyse on vakuutusyhtiön vakiosopimusehtojen soveltamisesta. Yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaan vakuutusehtoja on tulkittava kokonaisuutena ja niissä käytetyille ilmaisuille on yleensä annettava yleisen kielenkäytön mukaista sisältöä vastaava merkitys. Vakuutuksen rajoitusehtoja on lisäksi tulkittava suppeasti.

Vakuutuslautakunta toteaa käsityksenään, että pohjarakenteeltaan umpinaisen suihkukaapin alaosaa, johon kertyvä vesi valuu allasmaisen rakenteen keräämänä ulos kaapista sen pohjassa olevan viemäriaukon kautta, kutsutaan yleisessä kielenkäytössä toisinaan altaaksi. Vakuutusyhtiön viittaaman tuotetietoesimerkin perusteella ilmaisua ”allas” käytetään yleisesti suihkukaappien alaosasta myös suihkukaappeja markkinoitaessa.

Vakuutuslautakunta katsoo, että nyt kyseessä olevasta suihkukaapista ja sen poistoputkesta esitettyjen valokuvien perusteella suihkukaapin alaosaa on pidettävä rajoitusehtokohdassa tarkoitettuna altaana, ja suihkukaapista pois johtavaa putkea altaan poistoputkena. Koska vuotovahinko on tässä tapauksessa aiheutunut vakuutuksen rajoitusehtokohdassa tarkoitetusta altaan poistoputken vuodosta, kyse ei vakuutusehtojen mukaan ole Vuoto ja LVI – turvasta korvattavasta vahingosta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita asiassa muutosta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Bygglin
Sihteeri Siirala

Jäsenet:
Maso
Rantala
Vyyryläinen
Yrttiaho

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia