Haku

FINE-019679

Tulosta

Asianumero: FINE-019679 (2019)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 28.05.2019

Tuottamus. Eläimen omistajan korvausvastuu. Oliko vakuutettu vastuussa metsästyskoiran aiheuttamasta vahingosta?

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan vakuutettu oli hirvimetsällä koiransa kanssa 20.10.2018. Vakuutetun koira on tuntemattomasta syystä päätynyt tappeluun toisen henkilön kanssa lintumetsällä olleen koiran kanssa. Lintumetsällä ollut koira vahingoittui tappelussa.  Asiakas haki vastuuvakuutuksestaan korvausta vahingosta aiheutuneista kuluista.

Vakuutusyhtiö on päätöksissään 28.11.2018 ja 25.1.2019 katsonut, että korvausta vastuuvakuutuksesta ei makseta, koska vakuutettu ei ole aiheuttanut vahinkoa tuottamuksellaan.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Vahingonkärsinyt on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyytää asiassa FINEn ratkaisusuositusta. Hän vaatii vastuuvakuutuksesta korvattavaksi koiran hoidosta aiheutuneet kulut sekä matkakulut.

Vakuutusyhtiö viittaa vastineessaan asiassa antamiinsa päätöksiin ja vakuutusehtoihin ja katsoo, ettei vakuutuksenottajalla ole vahingonkorvausvelvollisuutta tapahtuneeseen vahinkoon. Näin ollen vahinkoa ei korvata vastuuvakuutuksen perusteella.

Vakuutuksenottajan kuuleminen

FINE on varannut vakuutuksenottajalle tilaisuuden esittää asiassa kannanottonsa.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Vahingonkorvauslain (31.5.1974/412) 2 luvun 1.1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Metsästyslain (615/1993) 8 luvun 51 §:n mukaan Maaliskuun 1 päivästä elokuun 19 päivään ulkona oleva koira on pidettävä kytkettynä tai siten, että se on välittömästi kytkettävissä.

Edellä 1 momentissa sanottu ei kuitenkaan koske:

1) alueen omistajan tai haltijan luvalla pihamaalla tai puutarhassa taikka koiran pitämiseen varatulla aidatulla alueella olevaa koiraa;

2) viittä kuukautta nuorempaa koiraa;

3) paimentamis-, opas- tai vartiointitehtävässä taikka muussa sen laatuisessa palvelutehtävässä olevaa koiraa;

4) poliisin, tullilaitoksen, puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen tehtävässä olevaa koiraa; eikä

5) koiraa, jota koulutetaan 3 tai 4 kohdassa tarkoitettuun tehtävään.

Edellä 1 momentissa tarkoitetusta velvollisuudesta saadaan poiketa, kun muuta kuin ajavaa koiraa käytetään metsästykseen. Kiellosta saadaan poiketa myös, kun kanakoiraa tai muuta lintukoiraa koulutetaan rauhoitettuja riistaeläimiä niiden lisääntymisaikana häiritsemättä.

Vakuutuksen ehtojen (voimassa 1.4.2018 lähtien) mukaan vastuuvakuutuksesta korvataan korvaa vakuutetun toiselle aiheutuneet henkilö- tai esinevahingot, joista vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, onko vakuutettu korvausvastuussa metsästyskoiran aiheuttamasta vahingosta ja tuleeko vahinko siten korvata vastuuvakuutuksesta. 

Vakuutuksesta korvataan toiselle aiheutettuja vahinkoja, joista vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan moitittavaa menettelyä eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Menettelyn toteaminen tuottamukselliseksi tarkoittaa sitä, että arvioinnin kohteena olevan henkilön olisi tullut toimia toisin tai pidättyä kokonaan toiminnasta ottaen huomioon käsillä ollut ennalta arvattava vahinkoriski.

FINE toteaa, että Suomen voimassa olevan oikeuden mukaan pelkkä eläimen omistaminen ei synnytä omistajalle vastuuta eläimen aiheuttamista vahingoista. Vastuun edellytyksenä on eläimen omistajan tuottamus eläimen ylläpidossa, vartioinnissa, siitä huolehtimisessa tai muussa eläimeen kohdistuvassa toiminnassa ja tällaisen tuottamuksen syy-yhteys aiheutuneeseen vahinkoon.

Jos vahingonkorvausvastuuta ei ole, ei myöskään vastuuvakuutuksesta voi saada korvausta aiheutuneiden vahinkojen peittämiseksi.

Tässä tapauksessa metsästyskoira on ollut metsästystilanteessa metsässä vapaana ja hyökännyt tuntemattomaksi jääneestä syystä toisen metsästyskoiran kimppuun. Vahingonkärsineen omistaman koira on vahingoittunut tappelutilanteessa. Vakuutettu on kertonut, että hän on metsästänyt koiransa kanssa usein eikä koira koskaan aiemmin ole ollut aggressiivinen toisia koiria kohtaan.

FINE katsoo, että pelkästään koiran vapaana pitämistä siihen sallitulla alueella ja ajankohtana ei voida pitää tuottamuksellisena menettelynä. FINEn käytettävissä olevien tietojen perusteella koiran omistajan ei ole osoitettu toimineen tapauksessa tuottamuksellisesti, eikä koiranomistaja siten ole vahingonkorvauslain mukaisessa vahingonkorvausvastuussa toiselle metsästyskoiralle aiheutuneesta vahingosta. Koska vahingonkorvausvelvollisuuden peruste puuttuu, ei korvausta myöskään vastuuvakuutuksen perusteella tule maksettavaksi.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

FINE

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä 
Hyytiäinen

Tulosta