Haku

FINE-019568

Tulosta

Asianumero: FINE-019568 (2019)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 06.05.2019

Asia, jossa on kysymys yhteisomistussuhteen purkamisesta.

Tapahtumatiedot

Asiakas on valittanut maaoikeuteen perinnönjaon jälkeisestä halkomistoimituksesta, jossa on ollut kysymys useasta rekisterikiinteistöstä muodostuneen maatilakokonaisuuden jakamisesta asiakkaan isän ja äidin kuolinpesien osakkaille. Valituksen tarkoituksena on saada muutetuksi jakoa mm. siten, että asiakkaan jako-osaan liitetään lisäalue ja että asiakkaalle halkomisessa tulevien rakennusten arvo merkitään halkomisessa määritettyä matalammaksi.

Asiakas on hakenut korvausta oikeusturvavakuutuksesta. Vakuutusyhtiö on evännyt korvauksen 13.5.2016 päivätyllä korvauspäätöksellä ja katsonut, että riidassa on ollut kyse rajoitusehdon tarkoittamasta yhteisomistussuhteen purkamisesta.

Asiamies on pyytänyt vakuutusyhtiötä käsittelemään asian uudestaan. Asiamiehen mukaan kysymyksestä ei ole normaali yhteisomistussuhteen purku, vaan perintöriidan loppuvaihe ja asiakkaan ja hänen vaimonsa omistaman erillisen asuinrakennuksen arvon säilyttämisestä. Kyseinen rakennus sijaitsee asiakkaan vanhemmilta vuokratulla halkomisen alaisella kiinteistöllä, ja asiakas on asunut kyseisessä rakennuksessa koko elämänsä.  Perinnönjaossa on vahvistettu, että samalla pihalla olevasta toisesta asuinrakennuksesta puolet kuuluu asiakkaalle eikä kuolinpesiin. Yhteisomistussuhde on syntynyt vasta perinnönjaossa eikä se koske lainkaan toista asuinrakennusta.

Vakuutusyhtiö on katsonut, että sen korvauspäätös on vakuutusehtojen mukainen.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas on vaatinut, että vakuutusyhtiö myöntäisi oikeusturvaedun ja kertoo, että riitaan oli myönnetty oikeusturvaetu toisen vakuutusyhtiön oikeusturvavakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö on todennut vastineessaan, että halkomistoimituksessa murto-osaiset jako-osuudet konkretisoidaan määräämällä mitä ja kuinka paljon omaisuutta kunkin osakkaan osuuteen tulee. Tämän jälkeen yhteisomistussuhde purkautuu ja jaon osakkaista tulee kyseisten omaisuuserien yksinomaisia omistajia. Tässä tapauksessa halkomisessa on kysymys perinnönjaon seurauksena syntyneen yhteisomistussuhteen purkamisesta siten, että kullekin osakkaalle osoitetaan konkreettista omaisuutta. Halkomistoimituksesta tehdyssä valituksessa on siten kysymys yhteisomistussuhteen purkamisesta rajoitusehdossa 5.16 tarkoitetulla tavalla.

Vakuutusyhtiöiden oikeusturvavakuutukset eroavat sisällöltään toisistaan. Se seikka, että samaan asiaan on myönnetty oikeusturvaetu toisesta vakuutusyhtiöstä, jolla on eri sisältöiset vakuutusehdot, ei vaikuta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen. Vakuutusyhtiö katsoo, että sen päätös on vakuutusehtojen mukainen ja oikea, eikä sitä tule muuttaa.

Asiakas on kertonut lisävastineessaan, että toisen vakuutusyhtiön ehdoissa oli yhteisomistussuhteen purkamista koskeva, nyt sovellettua rajoitusehtoa vastaava määräys, mutta toinen vakuutusyhtiö ei ollut soveltanut kyseistä rajoitusta.

Asiakas toteaa, että yhteisomistuksen purki maanmittauslaitoksen toimitusinsinööri. Maanmittauslaitoksen laskuttamia jakokuluja ei ollut tarkoitus hakea korvatavaksi oikeusturvavakuutuksesta.

Asiakas turvautui lakimiesapuun, koska toimitusinsinööri teki työssään vakavia virheitä. Metsän arvonmääritys poikkesi täysin Metsänhoitoyhdistyksen tekemästä arvosta asiakkaan vahingoksi. Asuinrakennuksenkin arvo arvioitiin väärin asiakkaan vahingoksi, ja se poikkesi huomattavasti kokeneen tavarantarkastajan määrittämästä arvosta. Erillinen toisille osakkaille annettu huvilakiinteistö arvioitiin liian edulliseksi, ja tilan talokeskukseen liittyi asiakkaan pitkä-aikainen vuokra-alue, minkä toimitusinsinööri jätti täysin huomiotta. Asiakkaalla olisi ollut oikeus 30 prosenttia saamaansa suurempaan osuuteen jaossa, minkä seikan toimitusinsinööri oli salannut.

Sopimusehdot

Vakuutukseen sovellettavien, 1.1.2014 voimaan tulleiden oikeusturvavakuutusehtojen kohdan 4.1 (Vakuutustapahtuman määritelmä) mukaan vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on riita- ja hakemusasiassa riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on todisteellisesti ja yksilöidysti kiistetty perusteen tai määrän osalta.

Kohdan 5.16 (Vakuutustapahtumiin liittyvät rajoitukset) vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, jossa on kysymys edunvalvojan, uskotun miehen, pesänjakajan tai -selvittäjän määräämisestä tehtäväänsä tai siitä vapauttamisesta taikka yhteisomistussuhteen purkamisesta.

Ratkaisusuositus

Asiassa on riitaa siitä, oliko vakuutusyhtiöllä velvollisuus myöntää oikeusturvaetu halkomistoimituksen muutoksenhakua koskevaan asiaan. Vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, jossa on kysymys yhteisomistussuhteen purkamisesta.

Asiakkaan asiamiehen maaoikeudelle 25.9.2015 päivätyssä valituksessa on todettu, että muutosta ei haeta tilojen yhteishalkomiseen sinänsä. Muutosta haetaan S:n tilan arvon vahvistamiseen liian alhaiseksi. Muutosta haetaan myös metsämaan, erityisesti puuston, arvon vahvistamiseen liian alhaiseksi. Tehty releskooppiarviointi on kyseisen kaltaisissa ylijäreissä metsissä epäluotettava. Muutosta haetaan myös asiakkaan vanhempien vuokranantajina ja asiakkaan ja hänen vaimonsa vuokralaisina 14.8.1984 allekirjoittaman, K-tilaa koskevan kiinnitetyn maanvuokrasopimuksen huomiotta jättämiseen jakoehdotuksessa. Asiassa on kyse myös vuokra-alueella olevan asiakkaan ja hänen vaimonsa omistaman asuinrakennuksen tarvitseman tontin laajentamisesta. Asiakas on vaatinut lisäksi puoliksi omistamansa asuinrakennuksen arvon alentamista.

Asiakas on vaatinut, että tilan arvoa korotetaan 45 000 euroon, että puuston arvoa alennetaan 28,3 prosenttia, ja että hänen jako-osaansa numero 2 liitetään lisäalue vuokra-alueella olevan rakennuksen arvon ja käyttökelpoisuuden säilyttämiseksi. Valituksessa on vaadittu lisäksi, että jako-omaisuuteen kuuluvan asuinrakennuksen Y2 osuuden arvo alennetaan 20 000 euroksi, ja että halkomistoimituksen osalliset, asiakkaan veljet H ja M velvoitetaan korvaamaan asiakkaan oikeudenkäyntikulut maaoikeudessa.

FINE toteaa, että asiakkaan ja tämän veljien yhdessä omistamaa tilaa koskevan yhteisomistussuhteen purkaminen oli tapahtunut halkomistoimituksessa. Nyt puheena olevassa valituksessa oli kyse kyseisen yhteisomistussuhteen purkamisen lopputuloksen muuttamisesta. FINE katsoo, että maaoikeuteen tehdyssä muutoksenhaussa on edelleen ollut kyse rajoitusehdon tarkoittamasta yhteisomistussuhteen purkamisesta, joka on ollut kesken muutoksenhaun vuoksi. Vakuutusyhtiöllä ei näin ollen ole oikeusturvavakuutuksen sisältyvän rajoitusehdon perusteella velvollisuutta suorittaa korvausta kyseisestä muutoksenhausta syntyneistä kustannuksista. FINE toteaa, että vakuutuksen korvauspiiri määräytyy kulloinkin kyseessä olevaan vakuutukseen sovellettavien vakuutusehtojen perusteella. Näin ollen sillä seikalla, että toinen vakuutusyhtiö oli myöntänyt oikeusturvaedun samaan riitaan, ei ole merkitystä nyt puheena olevien vakuutusehtojen soveltamisen kannalta.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta.

FINE

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä 
Nikunlassi

 

Tulosta