Haku

FINE-019502

Tulosta

Asianumero: FINE-019502 (2020)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 31.01.2020

Ilmanvaihtokoneiden nestevuoto. Kondenssivesi. Olivatko vuotovahingot kiinteistövakuutuksesta korvattavia?

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan asiakkaan majoituskäytössä olevassa rivitalokiinteistössä oli 21.12.2018 havaittu, että yhden huoneiston ilmanvaihtokoneesta oli vuotanut kovalla pakkasella useita litroja kondenssivettä ilmanvaihtokoneen alla olleen komeron päälle. Komero oli vaurioitunut. Välisiivouksen yhteydessä myös rakennuksen muut huoneistot oli tarkistettu ja niissä oli havaittu sama ongelma. Ilmanvaihtokoneet oli asennettu tammikuussa 2018. 

Vahinkotarkastuksessa 1.2.2019 todettiin, että vahingot oli korjattu. Ilmanvaihtokoneiden pohjissa olleet vesilukot oli uusittu ja vesilukoilta lähteneet muoviset poistoletkut korvattu kuparisilla. Korjausten jälkeen koneiden tulvimista ei ollut havaittu. Vahinkotarkastusraporttiin on kirjattu vuodon syyksi se, että osa ilmanvaihtokoneista oli etukenossa, jolloin pohjalle tippunut kondenssivesi oli valunut koneen etureunaa kohti ja päässyt siitä koneen ulkopuolelle. Tarkastusraportin mukaan asiakas oli pohtinut, oliko osa koneissa olleista muovisista poistoletkuista ollut litistyneenä ja vesi tulvinut sen vuoksi yli. Osan ilmanvaihtokoneiden tuloilmakanavien ulkosäleiköistä oli havaittu olleen kuuran tukkimia ja poistoilmakanavissa oli ollut jäätä. Tutkimuksessa ei havaittu kosteutta tutkituilla alueilla.

Vakuutusyhtiö antoi 28.2.2019 kielteisen korvauspäätöksen todeten, että vahinko oli aiheutunut ilmanvaihtokoneiden kondenssivedestä, ja vetosi siihen, että vahinkotarkastusraportin tietojen perusteella kyse oli asennusvirheestä. Näin ollen vahinkoa ei korvattu kiinteistövakuutuksen perusteella. 

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas vaatii korvausta vahingon korjauskustannuksista ja remonttisiivouksesta. Asiakas toteaa hakeneensa korvausta kiinteistövakuutuksen kohdan 3.9 Vuoto, kosteus ja kondenssivesi perusteella. Vesi oli virrannut äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti rakennukseen kiinteästi asennetusta laitteesta ja kyse oli laitteen jäätymisestä aiheutuneesta vuotovahingosta. Vahinkopäivänä kova pakkanen oli aiheuttanut ilmanvaihtokoneen järjestelmässä äkillisen ja ennalta arvaamattoman jäätymisen. Vahinko oli poikkeuksellinen, koska ilmanvaihto oli toiminut moitteettomasti edellisenä talvena kovillakin pakkasilla. Laitteistoista tai asennuksista ei löydetty mitään teknistä ongelmaa, joka olisi osoittanut vahingon syyksi laite- tai asennusvian kaikissa seitsemässä laitteessa yhtäaikaisesti.

Asiakas vetoaa ilmanvaihtokonevalmistajan jälkimarkkinointipäällikön näkemykseen, jonka mukaan jokin yhteinen ulkopuolinen seikka oli aiheuttanut vahingon, koska kaikissa huoneistoissa oli ollut samanlainen tapahtuma samaan aikaan, jolloin laiteviasta ei voinut olla kyse. Arvion mukaan jäteilman puhallus katolle oli päässyt jäätymään ääriolosuhteissa, jolloin poistoilmavirtauksen lakatessa koneen poistoilmapuolen pinnat alkavat kerätä jäätä. Sulamisvedet olivat tulvineet koneesta ulos, kun kondenssiveden poisto ei ollut vetänyt kaikkea vettä.

Asiakas vetoaa myös rakennusliikkeen lausuntoon, jonka mukaan oli mahdollista, että koneissa olisi ollut niin paljon jäätä, että poistoreikä koneen pohjassa olisi jäätynyt, eikä sulamisvesi olisi päässyt kulkeutumaan ulos sitä kautta. Asiakkaan näkemyksen mukaan vuotovahingon todellinen syy oli jäätyminen: joko jäteilman kanavan jäätyminen katolla tai koneen pohjassa olevan poistoreiän jäätyminen. Asiakas viittaa vahinkotarkastusraportin kuviin ilmanvaihtokoneiden poistoilmakanavista huoneistojen katolta. Vain kaksi koneista oli ollut vähän kallellaan ja niistäkin toinen oli takakenossa. Vahinkotarkastusraportissa mainitulla tuloilman ulkosäleikön kuuralla ei ollut tekemistä vesivahingon kanssa. Koneet olivat olleet toiminnassa vajaan vuoden, eikä vastaavaa ollut aiemmin sattunut.

Vakuutusyhtiö katsoo, ettei asiassa ole esitetty syytä muuttaa ratkaisua. Asiakas ei ole esittänyt vahingolle mitään sellaista syytä, joka olisi uskottavampi tai todennäköisempi kuin kondenssivesi ja jonka perusteella vahinko olisi vakuutuksesta korvattava. Vakuutusyhtiölle ei myöskään ollut yleisten sopimusehtojen mukaisesti annettu tilaisuutta kartoittaa vahinkoa ja selvittää täsmällisesti sen syytä heti vahingon sattumisen jälkeen. Vahinkohetken tilannetta ei ollut dokumentoitu. 

Vakuutusyhtiö katsoo, että kysymys on kondenssiveden aiheuttamasta evättävästä vahingosta. Vahinkoon olivat myötävaikuttaneet tuloilmakanavien hyttysverkot, jotka vähensivät laitteen saamaa ilmamäärää ja samalla poistoilmamäärää, jolloin poistoputki ei pysynyt sulana. Vahinkoon oli vaikuttanut myös kondenssiveden poistoletkujen mahdollinen ahtautuminen. Vakuutusyhtiö toteaa, että asiakkaan toimittamat arviot vahingon syystä oli tehty käymättä paikan päällä ja ilmastointikoneita tai poistoputkia tarkemmin tutkimatta.  

Kiinteistöstä otettujen kuvien perusteella tuloilmakanavassa oli käytetty pienempisilmäistä säleikköä kuin IV-piirustusten piirustuksissa. Pienempisilmäinen säleikkö menee helposti tukkoon, jolloin poistoilmamäärä pienenee ja poistoilmakanavan yläpäähän kertyy kosteutta, joka jäätyy ja sulaessaan valuu koneeseen. Tämä seikka oli voinut vaikuttaa vahingon aiheutumiseen. 

Sopimusehdot 

Kiinteistön täysarvovakuutuksen 1.1.2018 alkaen voimassa olleiden vakuutusehtojen kohdan 3.9, Vuoto, kosteus ja kondenssivesi, mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut nesteen, höyryn tai kaasun vuoto. Edellytyksenä on, että aine on virrannut äkillisesti, ennalta arvaamattomasti rakennukseen kiinteästi asennetusta:
- rakennusta palvelevasta vesijohdosta tai jätevesiviemäri-, lämpö-, jäähdytys-, höyry-, kaasu- tai öljyputkistosta, öljysäiliöstä, sisäpuolisesta sadevesiviemäristä, pore- tai uima-altaan putkistosta tai näihin kiinteästi liitetystä koneesta, laitteesta tai
- aineen säilytysastiasta.

Lisäksi vakuutuksesta korvataan rakennuksen käyttäjän käyttölaitteesta aiheutunut äkillinen nestevuoto rakennuksen rakenteille. Edellytyksenä on kuitenkin, että
- käyttölaite on liitetty vesijohto- ja viemäriverkkoon laitteen asennusohjeen mukaisella liitännällä ja käyttötarkoitukseen sopivalla paineen kestävällä letkumateriaalilla,
- vesijohtoverkostoon liitetty käyttölaite on varustettu sulkuventtiilillä,
- vuodon syynä on käyttölaitteen tai mainittujen liitosten mekaaninen rikkoontuminen.

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka on aiheuttanut
- kattokouruista, rakennuksen ulkopuolisista sadevesiviemäreistä tai syöksytorvista taikka muualta virrannut sade- tai sulamisvesi,
- kondenssivesi,
[…]
- suunnittelu-, perustus-, asennus- tai rakennustyövirhe eikä tällaisesta
virheestä aiheutunutta vahinkoa, 
[…]

Ratkaisusuositus

Tapauksessa on kyse ilmanvaihtokoneista vuotaneen veden aiheuttamien vaurioiden korvattavuudesta kiinteistövakuutuksesta. 

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan muun muassa vahinko, jonka on aiheuttanut nesteen vuoto, kun se on virrannut äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti rakennukseen kiinteästi asennetusta jätevesiviemäri-, lämpö- tai jäähdytysputkistosta tai näihin kiinteästi liitetystä koneesta tai laitteesta. Vakuutusehtojen rajoitusten mukaan vakuutuksesta ei kuitenkaan korvata muun muassa vahinkoa, jonka on aiheuttanut kondenssivesi tai suunnittelu-, perustus-, asennus- tai rakennustyövirhe.

Asiakkaan vahinkoilmoituksen ja vahinkotarkastusraportin mukaan kaapistojen vauriot, joiden korjaamisesta ja siivoamisesta aiheutuneiden kulujen korvaamisesta asiassa on kysymys, olivat aiheutuneet ilmanvaihtokoneista huoneistoihin valuneesta kondenssivedestä. FINEn käytettävissä olevasta selvityksestä ilmenee, että kondenssivesi oli päässyt vuotamaan ilmanvaihtokoneista suoraan huoneistoon sen sijaan, että vesi olisi ohjautunut suunnitellulla tavalla laitteen pohja-altaasta sille tarkoitettuun poistoputkeen ja edelleen viemäriin. 

FINE toteaa, että kondenssivedestä aiheutuneet vahingot on lähtökohtaisesti rajoitettu vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Tässä tapauksessa käytettävissä olevasta selvityksestä ei ilmene, että kondenssiveden vuotaminen huoneistoihin olisi johtunut ilmanvaihtokoneisiin tulleesta äkillisestä viasta tai koneiden kondenssivedenhallintajärjestelmän rikkoutumisesta. FINE katsoo, ettei asiassa myöskään ole saatettu todennäköiseksi, että kondenssivettä olisi laitteiden jäätymisen tai jonkin muun syyn vuoksi voinut yhtäkkisesti kertyä ilmanvaihtokoneisiin niin paljon, että asianmukaisesti asennettu vedenpoistojärjestelmä ei enää olisi riittänyt veden johtamiseen vahinkoa aiheuttamamatta viemäriin. FINElle toimitetussa selvityksessä vahingon syyksi onkin arveltu joko koneiden virheellistä asennusasentoa tai koneiden alkuperäisten vedenpoistoletkujen puristumista umpeen. FINE toteaa, että viimeksi mainittujen vahingon syiden osalta on kyse niin ikään vakuutuksen ulkopuolelle rajatusta asennusvirheen aiheuttamasta vahingosta.

Näin ollen FINEllä ei ole perusteita suosittaa vahingosta korvausta. 

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön päätökseen.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava lakimies Isokoski
Esittelijä Salo
 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia