Haku

FINE-019501

Tulosta

Asianumero: FINE-019501 (2019)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 21.08.2019

Lakipykälät: 9

Toiminnan vastuu. Virheellisen putkiasennuksen vakuutuksenottajan toimittamalle omakotitalolle aiheuttama vesivahinko. Sopimukseen perustuva vastuu.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja S Oy oli rakentanut asiakkaalleen omakotitalon, joka vahingoittui vesivahingossa 17.12.2018, kun S Oy:n asentajan tekemä käyttövesiputken puristusliitos oli irronnut talon kodinhoitohuoneessa. S Oy on hakenut korvausta vahingosta aiheutuneista kustannuksista toiminnan vastuuvakuutuksestaan. 

Vakuutusyhtiö on katsonut korvauspäätöksessä 24.1.2018, että vahinko oli johtunut S Oy:n toimittaman talopaketin rakentamisessa tapahtuneesta virheestä ja puutteesta. Vesivahingon korjaus oli alkuperäisen virheellisen tai puutteellisen työn uudelleensuorittamista, josta aiheutuvia kustannuksia ei vakuutusehtojen mukaan korvattu vastuuvakuutuksesta. Vastuuvakuutuksesta ei myöskään korvattu vahinkoja, jotka johtuvat sopimusvelvoitteiden laiminlyönnistä tai niiden puutteellisesta täyttämisestä. Vesivahingon kärsinyt omakotitalo ei vastannut S Oy:n tilaajan kanssa talosta tekemää sopimusta, ja vahingon korjaaminen oli puutteellisesti täytetyn sopimusvelvoitteen täyttämistä, koska tarkoituksena oli saattaa omakotitalo sopimusta vastaavaan kuntoon. Tämänkään vuoksi vahingon korjauskustannukset eivät olleet vastuuvakuutuksesta korvattavia.

S Oy pyysi asian uutta käsittelemistä vedoten siihen, että työn uudelleen suorittamista koskeva rajoitus saattoi tulla kyseeseen vain virheellisen putkiasennuksen, ei koko rakennuksen vesivahingon korjauksen osuudelta. Vahingon sattuessa talo oli jo luovutettu ostajalle. Sen vuoksi myöskään sopimusvelvoitteen puutteellisesta täyttämisestä ei voinut olla kyse. Vakuutusyhtiön tulkinta poikkesi lisäksi aikaisemmasta korvauslinjasta. 

Vakuutusyhtiö ilmoitti kuitenkin 30.1.2019, ettei se muuta päätöstään. Virheellisenä työnä oli tässä tapauksessa pidettävä talonrakennusta. Rajoitus koski koko työsuoritusta, vaikka virhe tai puutteellisuus olisi johtunut vain sen jostakin osasta. Myöskään se, että talo oli jo luovutettu, ei merkinnyt sitä, että talon rakentamista koskenut sopimus oli hyväksyttävästi täytetty, kun talo ei ollut luovutushetkellä sopimuksen edellyttämässä kunnossa.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

S Oy hyväksyy vakuutusyhtiön näkemyksen siitä, että irronneen vesiputken uudelleen asennus on vakuutuksen ulkopuolelle jäävää työn uudelleen suorittamista. S Oy vaatii kuitenkin korvauksen suorittamista putken irtoamisen aiheuttamasta vesivahingosta eli seurauksesta, joka ei ole ollut osa alkuperäistä työtä tai työsuoritusta. Rakentaminen koostuu useista erillisistä työsuorituksista. Olisi vakuutuksenottajan kannalta kestämätöntä, jos kaikki rakennuksen luovutuksen jälkeiset vahingot olisivat alkuperäisen työn uudelleen suorittamista. Vakuutuksesta korvattavia vahinkotilanteita tuskin jäisi silloin jäljelle.

S Oy:n mielestä kyse ei myöskään ole sopimusvelvoitteen puutteellisesta täyttämisestä. Rajoitusehdon näin laaja tulkinta merkitsisi toiminnan vastuuvakuutuksen korvauspiirin jäämistä vähäiseksi yrityksen korvausvelvollisuuden perustuessa kuitenkin siihen, että jokin työosio on ollut virheellinen ja siitä on aiheutunut vahinkoa ostajalle tai kolmannelle. Vastuuvakuutuksessa korvaus edellyttää vahingonaiheuttajan virhettä tai huolimattomuutta toiminnassaan, josta on seurauksena vahinko. Tässä tapauksessa talo oli luovutettu ostajille lopputarkastuksen jälkeen. Tarkastuksessa testataan kaikki liittimet ja asennukset, ja vesijohdot koeponnistetaan 10 baarin paineella 30 minuutin ajan sekä 5 baarin paineella 90 minuutin ajan. Tuona aikana vuotoja ei havaittu, joten talo oli luovutushetkellä sopimuksen mukainen. Vastuuvahingoille on tyypillistä, että ne ilmenevät viiveellä. Mikäli virhe tai puutteellisuus olisi havaittu luovutushetkellä, ei taloa olisi voinut luovuttaa ostajille.

S Oy on lisäksi vedonnut siihen, että vakuutusyhtiö oli aiemmin korvannut vastaavia vahinkoja.  Vakuutusyhtiön edustajalta oli myös vakuutuksen kattavuuden osalta tiedusteltu tarvetta laajentaa vakuutusta ns. completed operations lisälausekkeella tai tuotevastuuvakuutuksella. Vakuutusyhtiön edustajan 16.3.2017 antaman vastauksen mukaan S Oy ei tarvinnut kyseisiä vakuutuksia. Aikaisempi korvauskäytäntö sekä käyty keskustelu tukivat sitä, että toiminnan vastuuvakuutuksen tuli korvata vahinko. 

Vakuutusyhtiö on lausunut vastineenaan asiassa olevan kyse siitä, että S Oy:n toiminta oli aiheuttanut vahinkoa S Oy:n itse suorittamalle työlle. S Oy oli myynyt talon rakennettuna ja myöhemmin sen työsuorituksen osa - putkikulma - aiheutti vahinkoa muulle työsuorituksen osalle. 

S Oy on sopimuksensa perusteella vastuussa kaupan kohteesta. Tässä tapauksessa kaupan kohde on koko talo ja sen korjaaminen on myyjän virhevastuuta. Myyjä joutuu omalla kustannuksellaan saattamaan kaupan kohteen asianmukaiseen kuntoon. Kyse ei siis edes ole vahingonkorvausvastuusta. Vastuuvakuutusehdoissa tämä periaate on ilmaistu rajoitusehdolla, jossa virheellisen tai puutteellisen työsuorituksen korjaaminen tai uudelleen tekeminen on rajattu vastuuvakuutuksen ulkopuolelle. Tässä tapauksessa on kyse virheellisen työsuorituksen korjaamisesta. Helpommin asia on miellettävissä tapauksissa, joissa alkuperäinen työsuoritus on rajatumpi, esimerkiksi rakennuksen osan korjaaminen.  Sama periaate soveltuu silloinkin, kun työsuorituksen kohteena on kokonainen talo.

Vakuutusyhtiö on vakuutussopimuksen voimassa ollessa korvannut yhden vastaavan vahingon, johon S Oy viittaa valituksessaan. Korvauspäätös on ollut virheellinen. Yksi virheellinen korvauspäätös ei laajenna vakuutuksen korvauspiiriä.

Siltä osin kuin S Oy on vedonnut keskusteluihin completed operations -lisälausekkeesta ja tuotevastuuvakuutuksesta vakuutusyhtiö toteaa edustajansa ilmoittaneen, että erillistä completed operations -lisälauseketta tai tuotevastuuvakuutusta ei tarvittu, koska vakuutuksessa oli toiminnan tuotevastuu -lisäehto, joka kattaa completed operations- tai tuotevastuuriskin. Completed operations vakuutus korvaa luovutetusta työsuorituksesta kolmannelle aiheutuneita vahinkoja. Itse luovutetulle työsuoritukselle aiheutuneita vahinkoja ei siitäkään korvata. Tuotevastuuvakuutus ei myöskään korvaa myydylle tuotteelle aiheutuneita vahinkoja. Näin ollen vakuutuksista käyty keskustelu ei laajenna nykyisen vakuutuksen korvauspiiriä. Nyt korvattavaksi vaaditut kustannukset eivät olisi millään keskusteluissa olleella lisäehdolla tulleet korvattaviksi vastuuvakuutuksesta. 

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Vakuutussopimuslain 9 §:n 1 momentin mukaan, jos vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt vakuutuksenottajalle antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.

Vakuutussopimuslain 9 §:n 2 momentin mukaan 1 momentissa säädetään, on vastaavasti voimassa, jos vakuutuksesta sen voimassaoloaikana on annettu puutteellisia, virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, joiden voidaan katsoa vaikuttaneen vakuutuksenottajan menettelyyn. Tämä ei kuitenkaan koske tietoja, jotka vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen antanut tulevasta korvauksesta.

Toiminnan vastuuvakuutuksen sovellettavien, 1.1.2016 voimaan tulleiden vakuutusehtojen kohdan 5.1 (Mitä toiminnanvastuu korvaa) mukaan vakuutus korvaa vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuksen voimassaoloaikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Kohdan 5.2.5 (Sopimuksesta johtuva vahinko) mukaan vakuutus ei kata vahinkoja, joissa korvausvastuu perustuu sopimukseen, sitoumukseen, lupaukseen tai takuuseen eikä korvausvastuuta olisi ilman näitä sitoumuksia.

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka johtuu sopimusvelvoitteen täyttämättä jättämisestä tai puutteellisesta täyttämisestä.

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa siltä osin, kun vakuutuksenottaja on sitoutunut laajempaan korvausvastuuseen, kuin hänellä olisi voimassa olevan oikeuden mukaan samassa sopimussuhteessa ilman tuollaista sopimusmääräystä

Kohdan 5.2.20 (Virheellinen tai puutteellinen työsuoritus) mukaan vakuutus ei kata vahinkoja, kun kysymyksessä ovat virheellisen tai puutteellisen työsuorituksen korjaamisesta tai uudelleen suorittamisesta aiheutuneet kustannukset.
Rajoitus koskee koko työsuoritusta, vaikka virhe tai puutteellisuus johtuisikin vain osasta työsuoritusta riippumatta siitä, onko työsuoritus luovutettu
vai ei.

Toiminnan vastuuvakuutusehtojen alakohta 5.3 koskee vakuutuksen laajennuksia ja niitä koskevia rajoituksia.

Kohdan 5.3.2 (Toiminnan tuotevastuu) mukaan tuotevastuuvahinkoa koskevasta rajoituksesta poiketen vakuutus korvaa vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa liikkeelle lasketun tuotteen virheellisyydestä tai puutteellisesta turvallisuudesta toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuksen voimassaoloaikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Korvauksen edellytyksenä on, että korvausvastuu perustuu vakuutuksenottajan omaan laiminlyöntiin tai huolimattomuuteen, tuotevastuulakiin, valmismatkalakiin tai sähkömarkkinalakiin.

Vakuutus ei kuitenkaan korvaa
- tuotteen korjaamisesta, vaihdosta, palauttamisesta tai markkinoilta poistamisesta aiheutuneita kustannuksia.

Tuotevastuuvakuutusehtojen kohdan 5.1 (Mitä vakuutus korvaa) mukaan vakuutus korvaa elinkeinotoiminnassa liikkeelle lasketun, vakuutuskirjassa mainittuun tuotelajiin kuuluvan tuotteen virheellisyydestä tai puutteellisesta turvallisuudesta toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuksen voimassaoloaikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Tuotevastuuvakuutusehtojen kohdan 5.2.2 (Tuotteen vahinko) mukaan vakuutus ei korvaa vahinkoa, joka syntyy itse tuotteelle.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, onko vakuutusyhtiö velvollinen korvaamaan S Oy:n asiakkaalle toimittamalle omakotitalolle S Oy:n asentaman putkiliitoksen irtoamisesta aiheutuneen vesivahingon korjauskustannukset S Oy:n vastuuvakuutuksesta. 

Korvausvelvollisuus vakuutusehtojen perusteella 

S Oy:llä olevasta toiminnan vastuuvakuutuksesta ei sen sisältämien rajoitusehtojen perusteella korvata vahinkoja, jotka johtuvat sopimusvelvoitteen täyttämättä jättämisestä tai puutteellisesta täyttämisestä, taikka kustannuksia, jotka aiheutuvat virheellisen tai puutteellisen työsuorituksen korjaamisesta tai uudelleen suorittamisesta.

Asiassa on riidatonta, että S Oy:n asiakkaalle toimittamaa taloa kohdannut vesivahinko oli aiheutunut S Oy:n puutteellisesti asentamasta putkiliitoksesta. Näin ollen ja kun S Oy:n sopimuksen mukainen suoritusvelvollisuus oli koskenut koko omakotitalon toimittamista asiakkaalle, FINE katsoo, että kyse on kokonaisuudessaan ollut mainittujen vastuuvakuutuksen rajoitusehtojen piiriin kuuluvasta vahingosta. Vakuutusyhtiöllä ei näin ollen ole korvausvastuuta vesivahingosta ja liitoksen uusimisesta aiheutuneista kustannuksista. 

Aikaisempi korvauspäätös

S Oy on vedonnut siihen, että vakuutusyhtiö oli suorittanut aikaisemmin korvauksen vastaavan kaltaisesta S Oy:n toimittamassa rakennuksessa olleesta virheestä aiheutuneesta vahingosta. FINE toteaa, että vakuutusyhtiö korvausvastuu perustuu lähtökohtaisesti vakuutusehtoihin. Vakuutuslautakunta on aikaisemmassa ratkaisukäytännössään katsonut, että vakuutusyhtiön toistuva ja varaukseton korvauskäytäntö saattaa muodostaa vakuutusyhtiön ja vakuutuksenottajan välille vakiovakuutusehtojen sisällöstä poikkeavan sopimuksen vakuutuksen korvauspiirin tulkinnasta. Nyt käsiteltävässä asiassa ei kuitenkaan ole ollut kyse sitovaksi katsottavasta osapuolten vakuutussuhteessa muodostuneesta korvauskäytännöstä, vaan vakuutusyhtiön tekemästä yksittäisestä virheellisestä korvauspäätöksestä. Näin ollen vakuutusyhtiöllä ei ole myöskään tällä perusteella korvausvelvollisuutta asiassa.

Vakuutusyhtiön edustajan antamat tiedot 

S Oy on vedonnut myös vakuutusyhtiön edustajan antamiin tietoihin tuotevastuu- tai completed operations -vakuutusten tarpeellisuudesta. Vakuutusyhtiön edustaja oli ilmoittanut, ettei kyseisiä vakuutusturvia tarvittaisi, koska S Oy:n vakuutuksessa oli lisäehto toiminnan tuotevastuusta, joka kattoi ns. completed operations- tai tuotevastuuriskin. 

FINE toteaa, että Completed operations vakuutus korvaa luovutetusta työsuorituksesta kolmannelle aiheutuneita vahinkoja. Completed operations vakuutukset eivät korvaa itse luovutetulle työsuoritukselle aiheutuneita vahinkoja. Myydylle tuotteelle itselleen aiheutunut vahinko ei ole korvattava myöskään tuotevastuuvakuutusehtojen perusteella. Näin ollen käytettävissä olevasta asiakirjaselvityksestä ei ilmene, että vakuutusyhtiö olisi antanut S Oy:lle myöskään vakuutusten korvauspiiristä virheellisiä tietoja, joiden pohjalta sille syntyisi vakuutussopimuslain 9 §:ään perustuva velvollisuus korvata S Oy:lle nyt käsiteltävänä oleva vahinko. 

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava lakimies Isokoski
Esittelijä Nikunlassi
 

Tulosta