Haku

FINE-019466

Tulosta

Asianumero: FINE-019466 (2020)

Asiaryhmä: Muut asiat

Ratkaisu annettu: 22.01.2020

Perukirja. Pesänselvitys. Selvittelykulut.

Tapahtumatiedot

AMH on kuollut syyskuussa 2018. Hänen kuolinpesässään osakkaina ovat hänen äitinsä AJH sekä AMH:n veli JH. AMH:n jälkeen tehtiin 24.11.2018 perunkirjoitus, jossa uskottuina miehinä toimivat JS ja KS. Perunkirjoituksen jälkeen kävi ilmi, että pankki oli unohtanut ilmoittaa kuolinpesälle AMH:lle myönnetyn säästöhenkivakuutuksen perusteella maksettavasta 184.687,65 euron korvauksesta. Vakuutuksen oli myöntänyt pankin kanssa samaan konserniin kuuluva henkivakuutusyhtiö. Kuolinpesä teki täydennysperunkirjoituksen 14.2.2019, jossa uskottuina miehinä olivat jälleen JS ja KS. Pankki on korvannut jokaiselle asiakkaalle 250 euroa korvauksena täydennysperunkirjoituksesta aiheutuneista kuluista. 

Asiakkaiden valitus

Asiakkaina ovat toinen osakkaista, JH, sekä uskotut miehet JS ja KS. Asiakkaat katsovat, että heille on aiheutunut pankin virheen vuoksi korvattavaa vahinkoa. Pankki on myöntänyt virheen ja luvannut maksaa korvausta jokaiselle asiakkaalle 250 euroa kullekin eli yhteensä 750 euroa. Asiakkaat katsovat, että korvaus ei ole riittävä. 

Pesän osakas JH sai puhelimitse tiedon 2.1.2019, että hänen sisarensa AMH:n perukirjasta puuttui kokonaisuudessaan hänen henkivakuutuksensa. Uskottu mies JS ryhtyi heti JH:n pyynnöstä selvittämään asiaa. JS kävi neuvotteluja vakuutusyhtiön kanssa 2.–22.1.2019. Selvityksiin kului aikaa 5–6 tuntia. JS sai täydet tiedot vakuutuksesta ja sen edunsaajista. Nämä merkityt tunnit eivät riitä alkuunkaan kattamaan todellisia tunteja.

JS:ltä meni helmikuussa valmisteluun ja perukirjaehdotelman laatimiseen yhteensä 5 tuntia valmisteluun ja lopulliseen laatimiseen 3 tuntia. 

Uskotut miehet JS ja KS laativat perukirjan Kangasalla, jonne he joutuivat matkustamaan Helsingistä. Perunkirjoitustilaisuudessa pesän osakas JH totesi, että täydennysperukirjan laatimiskustannukset eivät hänen mielestään kuuluneet pesälle vaan pankille, jonka laiminlyönnistä perukirjan täydennys jouduttiin tekemään. 

Asiakkaat katsovat, että pankin tulee korvata asiakkaiden laskelman mukainen palkkion. Asiakkaiden laatiman laskelman mukaan he vaativat korvausta seuraavasti:

Uskottu mies JS:
- valmistelu 500 euroa (10 tuntia á 50 euroa / tunti)
- käsittely 600 euroa (4 tuntia á 150 euroa / tunti)
- matkakulut 250 euroa (5 tuntia á 50 euroa / tunti)
- kilometrikorvaus 180,60 euroa (420 km á 0,43 euroa / km)
- päiväraha 42 euroa

Yhteensä JS:n kulut ovat 1.572,60 euroa, josta veron osuus on 405 euroa eli nettona korvattavaa on 1.167,60 euroa. 

Uskottu mies KS:
- valmistelu 200 euroa (4 tuntia á 50 euroa / tunti)
- matkakulut 250 euroa (5 tuntia á 50 euroa / tunti)
- kilometrikorvaus 12,60 euroa (420 km á 0,03 euroa / km)
- päiväraha 42 euroa

Yhteensä korvattavaa KS:llä on 504,60 euroa. 

Pesän osakas JH vaatii korvausta ylimääräisestä vaivasta ja odotuksesta 500 euroa. 

Yhteensä asiakkaiden korvausvaatimukset ovat 2.172,20 euroa. Laskelmasta puuttuvat vielä JS:n pankin kanssa käymät puhelinkeskustelut. Pankin kanssa on käyty seitsemän neuvottelua, kukin vähintään 20 minuuttia. JS vaatii korvausta 150 euroa / tunti eli yhteensä 300 euroa. 

Edelleen laskelman lisäksi asiakkaat katsovat, että pankin viivyttely ja uskottujen miesten työn väheksyntä tulee korvata kummallekin uskotulle miehelle vielä lisäksi 250 euron vahingonkorvauksella. Asiakkaat vaativat vielä asian käsittelyn pitkittymisen vuoksi lisäkäsittelystä 150 euroa / tunti, ainakin neljän tunnin ajalta. 

Pankin vastine

Pankki on vastineessaan myöntänyt korvausperusteen liittyen pankin tiedonantovirheeseen, mutta kiistää asiassa vaadittujen täydennysperunkirjoituksesta aiheutuneiden kulujen määrän.

Asiassa on riidatonta, ettei pankki ole antanut AMH:n kuolinpesän osakkaalle JH:lle tietoja säästöhenkivakuutuksesta hänen asioidessaan pankin konttorissa 22.10.2018 tai muussakaan yhteydessä. Asiassa saadun selvityksen mukaan henkivakuutustuote on näkynyt pankin järjestelmässä lakanneena palveluna vakuutuksenottajan kuoleman jälkeen. Tieto olisi tullut tästä huolimatta antaa JH:lle. Pankki pahoittelee inhimillistä erehdystä tiedon antamatta jäämisessä.
Pankki toteaa, että täydennysperunkirjoituksen toimittamiselle on ollut asiassa lakiperuste, sillä säästöhenkivakuutusta ei ole ilmoitettu 24.11.2018 toimitetussa perunkirjoituksessa.

Perintökaaren 18 luvun 5 §:n mukaan pesän varoista suoritetaan kohtuulliset hautaus- ja perunkirjoituskustannukset sekä pesän hoidosta, hallinnosta ja selvityksestä johtuvat tarpeelliset kustannukset (pesänselvitysvelat). Oikeuskirjallisuuden mukaan vähentämiskelpoisuus koskee kaikkia perunkirjoituksesta aiheutuneita kohtuullisia kustannuksia, kuten uskottujen miesten palkkiota ja kuluja, joita aiheutuu muun muassa tilitietojen, virkatodistusten ja osoitteiden hankkimisesta ja selvittämisestä. Kuolinpesän omaisuuden säästöä laskettaessa varoista saadaan vastaavasti vähentää täydennysperunkirjoituksen toimittamisesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset.

Asiassa esitetty täydennysperunkirjoituksen toimittamiseen perustuva korvausvaatimus, yhteensä 2.172,20 euroa, ylittää moninkertaisesti sen, mitä voidaan pitää perintökaaren tarkoittamana kohtuullisena perunkirjoituskuluna. Uskottujen miesten vaatimia kuluja 1.672,20 euroa taikka JH:n vaatimia selvittelykuluja 500 euroa ei ole ilmoitettu täydennysperukirjassa kuolinpesän velkana vastaavalla tavalla, kuin AMH:n 24.11.2018 perukirjassa on ilmoitettu perunkirjoituskuluna 3.260 euroa. Näin ollen asiassa jää epäselväksi, mikä on kuolinpesälle täydennysperunkirjoituksesta aiheutunut todellinen ja kohtuullinen kulu, jonka pankki on myöntänyt olevansa velvollinen korvaamaan.

Pankki katsoo, että täydennysperunkirjoituksen perusteella maksettavan korvauksen on oltava kohtuullinen ja oikeasuhtainen tavanomaiseen perunkirjoituspalkkioiden tasoon sekä AMH:n kuolinpesän omaisuuden laatuun ja laajuuteen suhteutettuna. Lisäksi asiassa on huomioitava, että täydennysperunkirjoituksen ainoana sisältönä on ollut aiemmin ilmoittamatta jääneestä säästöhenkivakuutuksesta ilmoittaminen. Näillä perustein pankki hyväksyy kohtuulliseksi täydennysperunkirjoituksesta johtuviksi kuluiksi JS:n osalta 250 euroa ja KS:n osalta 250 euroa, sekä JH:lle selvittelykuluna korvattavaksi määräksi 250 euroa. 

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:
- AMH:n jälkeen 24.11.2018 laadittu perukirja. 
- AMH:n jälkeen 14.2.2019 laadittu täydennysperukirja.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiakkaiden ja pankin välisen erimielisyyden ratkaisemiseksi Pankkilautakunnan on arvioitava kuinka paljon korvattavaa vahinkoa on syntynyt asiakkaille täydennysperunkirjoituksen tekemisestä. 

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Perintökaaren (40/1965) 18 luvun 2 §:n mukaan
Osakasten tulee, milloin ei, sen mukaan kuin tässä laissa säädetään, ole järjestetty erityistä kuolinpesän hallintoa, pesän selvittämistä varten yhteisesti hallita pesän omaisuutta. He edustavat tällöin kuolinpesää kolmatta henkilöä vastaan sekä kantavat ja vastaavat pesää koskevissa asioissa. Toimenpide, joka ei siedä viivytystä, voidaan suorittaa, vaikkei kaikkien osakasten suostumusta saada hankituksi.

Osakkaalla on oikeus ajaa kannetta pesän hyväksi; haastattakoon kuitenkin muut osakkaat asiassa kuultaviksi. Hänellä on oikeus saada pesästä korvaus kuluistaan, mikäli oikeudenkäynnillä pesään saadut varat tähän riittävät tai se muutoin harkitaan kohtuulliseksi.

Perintökaaren 18 luvun 5 §:n (783/2004) mukaan 
Pesän varoista suoritetaan kohtuulliset hautaus- ja perunkirjoituskustannukset sekä pesän hoidosta, hallinnosta ja selvityksestä johtuvat tarpeelliset kustannukset (pesänselvitysvelat) niin kuin 21 luvun 1 §:ssä säädetään.

Asian arviointi

Riidatonta asiassa on se, että pankin laiminlyönnistä johtuen asiakkaat ovat joutuneet selvittämään AMH:n henkivakuutusta koskevaa asiaa ja tekemään täydennysperunkirjoituksen. Pankki korvannut tämän vuoksi JS:lle, KS:lle ja JH:lle kullekin 250 euroa eli yhteensä 750 euroa. Asiakkaat katsovat, että tämä ei ole riittävä korvaus. 

Pesän osakas JH vaatii korvausta ylimääräisestä vaivasta ja odotuksesta 500 euroa. Pankkilautakunta katsoo, että tämä ei ole korvattavaa vahinkoa pesänselvitysvelkana tai millään muulla perusteella. Samoin lautakunta katsoo, että uskottujen miesten vaatimukset pankin viivyttelystä ja uskottujen miesten työn väheksynnästä eivät ole korvattavaa vahinkoa. 

Uskotut miehet JS ja KS vaativat korvausta asian valmisteluun, käsittelyyn ja matkustamiseen käytetystä ajasta sekä kilometrikorvauksia ja päivärahaa, yhteensä 1.672,20 euroa. Asiakkaat vaativat vielä asian käsittelyn pitkittymisen vuoksi lisäkäsittelystä 150 euroa / tunti, ainakin neljän tunnin ajalta. 

Pankkilautakunta katsoo, että edellä mainitut uskottujen miesten vaatimat korvaukset ovat pesänselvityskuluja, joita voivat vaatia pesän osakkaat. Pesän osakkaita ovat JH sekä AJH, jonka edunvalvoja JH on, joten lautakunta voi käsitellä korvauskysymystä. 

Lain mukaan pesän varoista suoritetaan kohtuulliset hautaus- ja perunkirjoituskustannukset sekä pesän hoidosta, hallinnosta ja selvityksestä johtuvat tarpeelliset kustannukset. Lautakunta toteaa, että pesänselvitysvelat ovat kuolinpesän velkoja, joten asiassa tulisi esittää selvitystä kuolinpesälle aiheutuneista kuluista. 

Asiassa ei ole esitetty kuolinpesän ja uskottujen miesten välistä vakuutuskorvauksen selvittämistä koskevaa sopimusta, josta kävisi ilmi mm. korvausten perusteet. Kuolinpesä ei ole suorittanut täydennysperunkirjoituksen osalta uskotuille miehille mitään palkkiota. Asiassa ei ole esitetty kuolinpesän hyväksymää ja maksamaa uskottujen miesten esittämää laskua. 

Pankkilautakunta katsoo siten, että asiassa on jäänyt näyttämättä kuolinpesälle aiheutuneen asiakkaiden vaatimaa vahinkoa täydennysperunkirjoituksen tekemisestä. Lautakunta katsoo lisäksi, että vaikka kuolinpesälle olisi aiheutunut vahinkoa, pankin maksama 750 euron korvaus kattaisi kohtuulliset ja tarpeelliset täydennysperunkirjoituksesta aiheutuneet kulut. 

Lopputulos

Pankkilauta ei suosita korvausta 

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

PANKKILAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Sillanpää 
Sihteeri Heino

Jäsenet:
Ahlroth
Atrila
Piilo
Pulkkinen
 

Tulosta