Haku

FINE-019360

Tulosta

Asianumero: FINE-019360 (2019)

Asiaryhmä: Muut asiat

Ratkaisu annettu: 05.09.2019

Pankkisalaisuus. Pankin menettely. Korvausvaatimus.

Tapahtumatiedot

Pankki lähetti virheellisesti asiakkaan henkilökohtaisia pankkiasioita koskevia tietoja hänelle itselleen asiakkaan isän kuolinpesään liittyneen asioinnin yhteydessä elokuussa 2018. Asiakkaan oltua asiasta yhteydessä pankkiin tämä oli ensin kertonut raportoineensa tapahtuneesta Finanssivalvonnalle, minkä se sittemmin kiisti ja lopulta kieltäytyi kokonaan kommentoimasta asiaa liikesalaisuuteen vedoten. Asiakas jatkoi tapahtuneen selvittelyä vielä Finanssivalvonnan kanssa, joka pyysi saada tiedokseen pankin vastauksen mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten, joihin se ei pankin vastauksen saatuaan kuitenkaan ryhtynyt. Vastauksessaan pankki selvitti ja pahoitteli asiaa ja sen selvittelyn yhteydessä ilmennyttä viivettä. Vastauksen saatuaan asiakas halusi vielä FINEn ratkaisusuosituksen tapauksesta esittämäänsä korvausvaatimukseen. 

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakkaan mukaan pankin keskeiset toimihenkilöt valehtelivat hänelle tietoisesti viranomaisyhteistyöstä ja lisäksi pankki on pyrkinyt asian pitkäksi venyneen selvittämisen yhteydessä sotkemaan kaksi täysin erillistä asiaa. Asiakas katsoo, että pankki on menetellyt asiassa sekä hyvän pankkitavan että omien ohjeidensa vastaisesti ja vaatii hyvityksenä tapahtuneesta 1000 euroa sekä anteeksipyynnön.

Pankin mukaan asiassa on tapahtunut väärinkäsitys pankin sisäisen raportoinnin ja pankin Finanssivalvonnan suuntaan toimittaman raportoinnin välillä. Puheena olevasta tapahtumainkulusta ei ole ilmoitettu Finanssivalvonnalle. Pankki pyysi anteeksi asiasta aiheutunutta vaivaa ja mielipahaa sekä katsoi sen asiakokonaisuuden yhteydessä jo 10.8.2018 hyvittämän 150 euron sekä palauttamiensa palvelumaksujen kattavaksi hyvitykseksi sinänsä riidattomista ja pahoiteltavista virheistä, koska asiassa ei ole esitetty aiheutuneen sellaista vahinkoa, jonka se olisi velvollinen korvaamaan. 

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Vahingonkorvauslaissa on yleisiä säännöksiä vahingonkorvaamiseen liittyen, mutta sitä ei lähtökohtaisesti sovelleta sopimuspohjaisiin tilanteisiin. Tyypillisesti asiakkaan ja pankin välillä on useita erilaisia sopimuksia, mutta niissä käsitellään vain kyseiseen yksittäiseen palveluun liittyviä vastuita. Tapauksessa on siten asiakkaan korvausvaatimuksen osalta kyse sopimuksen ulkopuolisesta korvausvastuusta, jolloin sovellettavaksi tulevat vahingonkorvauslain yleiset säännökset ja asiakkaan on korvausvaatimuksen esittäjänä osoitettava vahingon aiheutuneen pankin huolimattomuudesta sekä vahingon määrä.

Vahingonkorvauksen tarkoitus on saattaa asiakas taloudellisesti samaan tilanteeseen, jossa hän olisi, mikäli vahinkoa tai virhettä ei olisi tapahtunut. Korvaus käsittää siten lähtökohtaisesti hyvityksen henkilö- ja esinevahingosta sekä tietyin rikosoikeudellisin edellytyksin myös kärsimyksestä ja vain erittäin painavista syistä hyvityksen myös sellaisesta taloudellisesta vahingosta, joka ei ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon.

Ratkaisusuositus

Asiakas on vaatinut pankilta 1000 euroa sen määrää tai perustetta tarkemmin yksilöimättä, kun taas pankki on katsonut sen jo 10.8.2019 hyvittämän 150 euron ja palauttamiensa palvelumaksujen riittäväksi hyvitykseksi tapahtuneesta, niin ikään kantaansa tarkemmin yksilöimättä.

FINE toteaa asiassa olevan riidatonta, että pankki on toimittanut asiakkaalle tämän henkilökohtaisia tietoja tilanteessa, jossa hän oli pyytänyt saada isänsä kuolinpesään liittyviä tietoja. Edelleen riidatonta on, että pankki on virheellisesti ilmoittanut asiakkaalle raportoineensa tapahtuneesta Finanssivalvonnalle ja että tapahtuneen jälkiselvittely on pitkittynyt. Riidanalaista asiassa on pankin sittemmin esittämän anteeksipyynnön jälkeen enää tapahtuneesta mahdollisesti aiheutunut korvattava vahinko ja sen määrä. 

FINE toteaa, että asiakkaan korvausvaatimus perustuu yksinomaan hänen 16.8.2018 puhelimitse pankista saamansa vastauksen jälkeisiin tapahtumiin. Vaikka asiassa ei ole aiheutunut vahingonkorvauslaissa tarkoitettua henkilö- tai esinevahinkoa, niin saadun selvityksen perusteella FINE pitää kuitenkin uskottavana, että pankin menettelyn asianmukaisuuden selvittämisen yhteydessä asiakkaalle on aiheutunut kuluja, jotka ovat olleet seurausta asiakkaan 16.8.2018 saamista virheellisistä tiedoista. Muun selvityksen puuttuessa FINE arvioi asiakkaalle aiheutuneiden kulujen määräksi oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 2 §:n 3 momentin ilmentämää periaatetta soveltaen 20 euroa. 

Lopputulos

FINE suosittaa, että pankki korvaa asiakkaalle asian selvittelystä aiheutuneita kuluina 20 euroa. 

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hidén
Esittelijä Sainio

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia