Haku

FINE-019316

Tulosta

Asianumero: FINE-019316 (2019)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 25.06.2019

Kiinteistönomistajan tuottamus. Liukkauden torjunta.

Tapahtumatiedot

Asiakas (s. 1963) liukastui 16.1.2017 noin klo 19.00 talojen välissä kulkevan pihatien mäessä. Asiakkaan 18.1.2017 tekemän selvityksen mukaan hän oli yrittänyt kävellä pihatien reunassa missä oli ollut kovettunutta lunta ja jossa oli enemmän pitoa. Selvityksen mukaan kunnolla pitävä alue oli ollut hyvin kapea ja asiakas oli astunut toisella jalalla jäiselle kävelytielle, jolloin hän oli lentänyt selälleen. Kulkuväylällä oleva runsas hiekoitussepeli oli toiminut laakerikuulien tavoin kovalla jäällä. Asiakas katsoo, että käytetty hiekoitusaine on ollut pakkaskelillä väärä. Vastaavissa paikoissa jää poistetaan mekaanisesti tai kemiallisesti ja käytetään hienohiekoitusta.

Vakuutusyhtiö on antanut korvauspäätökset 19.7.2017, 23.8.2017 ja 6.7.2018. Alue on aurattu ja hiekoitettu vahinkopäivänä 16.1.2017 klo 8.27 – 9.10 välisenä aikana. Käsin hiekoitusta on tehty klo 15.26 alkaen sellaisiin kohtiin, joihin koneella ei ole päästy. Hiekoitukseen on käytetty 3-6 mm siilokuivattua hiekoitushiekkaa. Vakuutusyhtiön päätösten mukaan kulkuväylien talvikunnossapidosta on huolehdittu asianmukaisesti ja hiekoitukseen on käytetty asianmukaista hiekoitussepeliä. Kyseessä on tapaturma, josta kukaan ulkopuolinen ei ole korvausvastuussa.

Asiakkaan vaatimukset ja vakuutusyhtiön kanta

Asiakas on tyytymätön vakuutusyhtiön korvauspäätöksiin ja vaatii korvausta henkilövahingostaan. Asiakas toteaa, että hän on kävellyt lumialueella, jossa kesäisin kasvaa ruoho. Asiakas on horjahtanut jolloin vasen jalka on osunut sepelöityyn, jäiseen, viralliseen kulkuväylään ja sepelin aiheuttaman kuulalaakeri-ilmiön takia asiakas kaatui. Asiakas toteaa, että käytetty sepeli toimii jäällä niin kauan kuin lämpötila on lähellä nollaa ja jää pehmeämpää jolloin sepeli voi upota siihen.

Vakuutusyhtiö katsoo, että kiinteistön alueella liukkauden torjunnasta on huolehdittu asianmukaisesti. Vahinkopäivän säätilatietojen mukaan lämpötila on pysynyt koko päivän pakkasen puolella vaihdellen -4 ja -8 asteen välillä. Lunta on satanut vähän aamulla kello 6.50 – 7.50 ja 9.10 – 12.20 välisenä aikana. Auraus ja hiekoitus on tehty kohteessa vahinkopäivän aamuna ja huoltomies on suorittanut käsin hiekoitusta samana päivänä klo 15.26. Sääolosuhteet eivät ole muuttuneet olennaisesti hiekoituksen ja liukastumisen välisenä aikana. Vakuutusyhtiö katsoo, että kulkuväylien talvikunnossapidosta on huolehdittu asianmukaisesti ja hiekoituksessa on käytetty asianmukaista hiekoitussepeliä. Vahinko ei ole yhtiön mukaan aiheutunut kiinteistön omistajan huolimattomuuden tai laiminlyönnin seurauksena.

Vakuutetun kuuleminen

FINE on varannut vakuutettuna olevalle kiinteistönomistajalle tilaisuuden esittää asiassa kannanottonsa. Vakuutetulla ei ollut asiaan lisättävää.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Vakuutukseen sovellettavien 1.1.2016 alkaen voimassa olleiden kiinteistön vastuuvakuutuksen vakuutusehtojen kohdan 2.1 (Korvattavat vahingot) mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjaan merkityn kiinteistön omistajana toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, joka todetaan vakuutuskauden aikana ja joista vakuutuksenottaja on voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, onko kiinteistönomistaja näyttänyt huolehtineensa kiinteistön kunnossapidosta asianmukaisesti.

Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan moitittavaa menettelyä eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Kiinteistönomistajalla on vakiintuneesti katsottu olevan korostunut velvollisuus huolehtia siitä, että kiinteistön alueella voidaan turvallisesti liikkua. Talvella kiinteistönomistajan on huolehdittava siitä, että kulkuväyliltä poistetaan lumi ja väylät hiekoitetaan tarpeen mukaan liukkauden torjumiseksi. Jos kiinteistöllä liikkuva henkilö vammautuu liukkauden aiheuttaman vahinkotapahtuman vuoksi, kiinteistönomistajan on vastuusta vapautuakseen osoitettava toimineensa liukkauden torjunnassa asianmukaisesti olosuhteiden edellyttämällä tavalla, tai vahingon johtuneen muusta syystä kuin kiinteistön liukkaudesta.

Kiinteistönomistajan antaman selvityksen mukaan alueella on aurattu ja hiekoitettu 16.1.2017 klo 8.27 – 9.10 välisenä aikana. Käsihiekoitusta on tehty klo 15.26 sellaisissa kohdissa, joihin ei pääse koneella. Hiekoituksena on käytetty 3-6 mm siilokuivattua hiekoitushiekkaa. FINElle toimitettujen säätietojen mukaan lämpötila vahinkopäivänä on ollut -4 - -8 astetta. Todistajan 1.2.2018 päiväämän lausunnon mukaan suuri osa sepeliä oli valunut mäkeä alas. Mäessä oli kova jääpeite. Hiekoitussepelin takia ko. kohdalla ei voinut kävelytietä käyttää vaan oli kuljettava tien reunaa pitkin missä oli kova lumikerros. Todistajan mukaan asiakkaan jalka oli mennyt hiukan ulos lumipinnalta kävelytien puolelle jolloin kengän alle jäänyt hiekoitussepeli oli lähtenyt pyörimään kovalla jääpinnalla sillä seurauksella, että asiakas oli kaatunut suoraan selälleen.

FINE toteaa, että vaikka kiinteistönomistajan velvollisuus huolehtia kiinteistön kunnossapidosta on korostunut, vastuu liukastumisvahingoista ei kuitenkaan ole tuottamuksesta riippumatonta eli ankaraa. Hiekoituksella ei voida aina täysin estää jään aiheuttamaa liukkautta, koska sepeli ei pakkaskelillä pureudu jäähän kiinni. Tällainen olosuhde ei Vakuutuslautakunnan ratkaisukäytännön (VKL 402/09) mukaan osoita huolimattomuutta kiinteistönomistajassa. FINE katsoo, että toimitetun selvityksen perusteella vahinkopaikan liukkaudentorjunnasta on huolehdittu asianmukaisesti eikä kiinteistönomistajalle ole syntynyt korvausvastuuta aiheutuneesta henkilövahingosta.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

FINE

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta                                                                                

Hanén                                                 Ylönen

Jaostopäällikkö                                   Esittelijä

Liite VKL 402/09

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia