Haku

FINE-019233

Tulosta

Asianumero: FINE-019233 (2019)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 22.08.2019

Matkan keskeytyminen lähiomaisen sairastumisen perusteella.

Tapahtumatiedot

Asiakas (syntynyt vuonna 1988) oli sairaalahoidossa akuutin gastroenteriitin eli suolistotulehduksen vuoksi Espanjassa 1.-3.1.2019, minkä vuoksi hän ei päässyt matkustamaan alkuperäisellä paluulennolla 3.1.2019. Asiakas ja hänen puolisonsa jäivät matkakohteeseen sairaalahoidon ajaksi ja palasivat Suomeen 4.1.2019. Asiakas on hakenut korvausta matkan keskeytymisestä matkavakuutuksestaan. 

Vakuutusyhtiö on suorittanut korvauksen asiakkaan matkan keskeytymisestä aiheutuneista kustannuksista, mutta on evännyt korvauksen asiakkaan puolison ylimääräisten matkustus- ja majoituskulujen osalta. Vakuutusyhtiö on todennut 7.2.2019 päivätyssä korvauspäätöksessään, että vakuutusehtojen kohdan F300.4.3.3 mukaan matkan keskeytyminen on alkaneen matkan muuttuminen, joka on aiheutunut pakottavasti vakuutetun matkasairaudesta, matkatapaturmasta tai kuolemasta tai muun kohdassa F300.4.3.4 mainitun henkilön, kuten puolison, äkillisestä sairastumisesta, tapaturmasta tai kuolemasta. Pakottavuus arvioidaan lääketieteellisin perustein. Vakuutusyhtiö on katsonut, ettei asiakkaan puolison jääminen matkakohteeseen ollut tarpeellista asiakkaan sairaus huomioiden. Matkakumppanin jääminen matkakohteeseen olisi korvattu, jos asiakas olisi saanut esimerkiksi sydänkohtauksen. 

Asiakkaan valitus

Asiakas on vaatinut korvausta puolison uuden paluulennon sekä yhden ylimääräisen hotelliyön kustannuksista. Asiakas on todennut valituksessaan, että hän oli ollut vielä paluupäivää edeltävänä päivänä tiputuksessa, eikä hän olisi sairauden vuoksi pystynyt kuljettamaan matkalaukkujaan yksin, joten puolison apu oli välttämätöntä matkalla kotimaahan 4.1.2019. Asiakas ei ollut myöskään saanut hoitavalta lääkäriltä lupaa lentomatkustukseen 3.1.2019. 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut vastineessaan, ettei asiakkaan sairastumista vatsatautiin voida pitää itsessään sellaisena pakottavana syynä, jonka perustella asiakkaan puolisolla olisi ollut oikeus keskeyttää matkansa. Pakottavuuden tulee kohdistua myös puolisoon. Tässä tapauksessa pakottavuus oli kohdistunut vain sairastuneeseen asiakkaaseen. 

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on arvioitava, oliko vakuutusyhtiöllä velvollisuus suorittaa korvaus asiakkaan puolison matkan keskeytymisestä. 

Sovellettavat vakuutusehdot

Vakuutukseen sovellettavien, 1.7.2018 voimaan tulleiden matkavakuutusehtojen kohdan F300.4.3.3 mukaan matkan keskeytyminen on alkaneen matkan muuttuminen, joka on aiheutunut pakottavasti seuraavista syistä:
– vakuutetun matkasairaudesta, matkatapaturmasta tai kuolemasta tai muun kohdassa F300.4.3.4 mainitun henkilön äkillisestä sairastumisesta, tapaturmasta tai kuolemasta. Pakottavuus arvioidaan lääketieteellisin perustein.

Vakuutusehtojen kohdan F300.4.3.4 mukaan matkan peruuntumisessa tai keskeytymisessä tarkoitetut muut henkilöt ovat vakuutetun puoliso, lapsi, otto- ja kasvattilapsi, puolison lapsi, lapsenlapsi, vanhemmat, puolison vanhemmat, otto- ja isovanhemmat, sisarukset, puolison sisarukset, miniä ja vävy sekä yksi matkakumppani, jonka kanssa vakuutettu on kahdestaan varannut matkan. Puoliso on henkilö, joka asuu samassa osoitteessa kuin vakuutettu ja elää hänen kanssaan avioliitonomaisessa suhteessa tai avioliitossa.

Asian arviointi

Asiakas (syntynyt vuonna 1988) oli sairaalahoidossa akuutin gastroenteriitin eli suolistotulehduksen vuoksi Espanjassa 1.-3.1.2019, minkä vuoksi asiakas ei päässyt matkustamaan alkuperäisellä paluulennolla 3.1.2019. Asiakas ja hänen puolisonsa jäivät matkakohteeseen sairaalahoidon ajaksi ja palasivat Suomeen 4.1.2019. Asiakas on hakenut korvausta matkan keskeytymisestä matkavakuutuksestaan.

Vakuutusehtojen kohdan F300.4.3.3 matkan keskeytyminen on alkaneen matkan muuttuminen, joka on aiheutunut pakottavasti vakuutetun matkasairaudesta, matkatapaturmasta tai kuolemasta tai muun kohdassa F300.4.3.4 mainitun henkilön äkillisestä sairastumisesta, tapaturmasta tai kuolemasta. Pakottavuus arvioidaan lääketieteellisin perustein. Vakuutusehtojen kohdan F300.4.3.4 mukaan matkan keskeytymistä koskevassa ehdossa tarkoitettu muu henkilö on mm. vakuutetun puoliso.

Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan on epäselvää ja vaikeasti ymmärrettävää, mikä voisi asiakkaan puolison kannalta olla pakottava lääketieteellinen peruste matkan keskeytymiselle lähiomaisen sairastumisen johdosta. Vakuutusehdon tarkoittamat lääketieteelliset perusteet kohdistuvat sairastuneen tai vammautuneen henkilön tilan vakavuuteen ja hänen mahdollisuuksiinsa jatkaa matkaa alkuperäisen matkasuunnitelman mukaisesti. Edellä mainitun perusteella lautakunta katsoo, ettei lääketieteellisiä perusteita ole ehdoissa selkeästi ulotettu koskemaan vakuutettua, jonka lähiomainen on sairastunut. Ehto asettaa korvausedellytyksiksi lähiomaissuhteen ja matkan muuttumisen pakottavasti lähiomaisen äkillisen sairastumisen vuoksi. 

Vakuutuslautakunta on katsonut ratkaisukäytännössään, että sairauden pakottavuutta on arvioitava matkan keskeytymisen hetkellä. Sillä seikalla, että sairaus on myöhemmin osoittautunut vähemmän vakavaksi kuin mitä sairauden ilmetessä on ollut syytä uskoa, ei ole merkitystä arvioitaessa, onko vakuutetun matka keskeytynyt pakottavan sairauden vuoksi. 

Ottaen huomioon asiakkaan voimakkaat vatsatautioireet, jotka olivat vaatineet sairaalahoitoa ja nesteytystä sekä sen seikan, että hoitava lääkäri oli kieltänyt lentomatkustamisen 3.1.2019, Vakuutuslautakunta katsoo, että matkan keskeytymisen hetkellä tarkastellen asiakkaan tila oli sellainen, että matkan keskeytymistä on pidettävä ehtojen tarkoittamalla tavalla lääketieteellisesti arvioiden pakottavana. Vakuutuslautakunta katsoo, että asiakkaan äkillinen sairastuminen on ollut sellainen syy, joka on pakottavasti estänyt hänen puolisoaan jatkamasta matkaansa alkuperäisen matkasuunnitelman mukaisesti 3.1.2019, ja suosittaa, että vakuutusyhtiö suorittaa korvauksen matkan keskeytymisestä myös asiakkaan puolisolle aiheutuneiden kustannusten osalta.

Lopputulos

FINE suosittaa, että vakuutusyhtiö suorittaa korvauksen asiakkaan puolison matkan keskeytymisestä aiheutuneista kustannuksista vakuutusehtojen mukaisessa laajuudessa. 

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros  
Sihteeri Nikunlassi

Jäsenet:
Karimäki
Korpiola
Rusanen
Hirviniemi 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia