Haku

FINE-019044

Tulosta

Asianumero: FINE-019044 (2019)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 25.06.2019

Kiinteistönomistajan kunnossapitovastuu. Liukastuminen ulkoportaissa.

Tapahtumatiedot

 Asiakas (s. 1964) oli 2.1.2019 klo 18.30 – 19.00 välisenä aikana liukastunut asuinkiinteistön ulkoportaissa. Asiakkaan mukaan portaat olivat jäiset, muhkuraiset ja hiekoittamattomat. Kaide oli jäinen ja märkä. Asiakkaan käsi oli livennyt kaiteesta ja asiakas kaatui portaissa saaden oikean sääriluun alaosan murtuman.

Kiinteistönomistajan vastuuvakuutusyhtiö on katsonut 27.2.2019 päivätyssä korvauspäätöksessä, että vahinko ei ole aiheutunut vakuutuksenottajan virheellisestä tai huolimattomasta menettelystä.

Asiakkaan vaatimukset ja vakuutusyhtiön kanta

Asiakas on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen. Asiakas toteaa, että vaikka portaat olisi hiekoitettu, se ei olisi auttanut, koska satoi vettä ja portaat olivat jäiset. Asiakas vaatii korvausta henkilö- ja esinevahingoista sekä kivusta- ja särystä.

Vakuutusyhtiö toteaa, että kiinteistön piha oli hiekoitettu vahinkopäivänä 2.1.2019 noin klo 6.00 lumisateen aikana. Säätilaselvityksen mukaan lumisade oli alkanut vahinkopäivänä noin klo 1.50 ja jatkunut noin klo 17.20 asti. Hiekoituksen ajankohtana oli ollut pakkasta -2 astetta ja pakkanen oli kiristynyt iltaa kohti. Lumisateen päättymisen ja liukastumisen välissä on ollut vain reilu tunti, jonka aikana vakuutuksenottajan ei voida vielä olettaa ehtineen hiekoittaa piha-aluetta uudelleen.  Vakuutusyhtiö katsoo, että kiinteistönomistaja on tässä tapauksessa huolehtinut riittävästä ja asianmukaisesta liukkaudentorjunnasta. Vakuutuksenottaja ei ole korvausvastuussa eikä vahinkoa siten voida korvata vastuuvakuutuksesta.


Vakuutetun kuuleminen

FINE on varannut vakuutetulle mahdollisuuden lausua asiassa. Vakuutetulla ei ollut lisättävää asiaan.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Vahingonkorvauslain (31.5.1974/412) 2 luvun 1.1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen,    jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Vakuutusehtojen (voimassa 1.1.2018 alkaen) mukaan vastuuvakuutuksesta korvataan vakuutuskirjassa mainitun kiinteistön omistajana vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutettu henkilö- tai esinevahinko, joista vakuutettu on Suomen voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa ja joka todetaan vakuutuskauden aikana.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, onko kiinteistönomistaja näyttänyt huolehtineensa kiinteistön kunnossapidosta asianmukaisesti.

Vakuutuksesta korvataan toiselle aiheutettuja vahinkoja, joista vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan moitittavaa menettelyä eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Kiinteistönomistajalla on vakiintuneesti katsottu olevan korostunut velvollisuus huolehtia siitä, että kiinteistön alueella voidaan turvallisesti liikkua. Talvella kiinteistönomistajan on huolehdittava siitä, että kulkuväyliltä poistetaan lumi ja väylät hiekoitetaan tarpeen mukaan liukkauden torjumiseksi. Jos kiinteistöllä liikkuva henkilö vammautuu liukkauden aiheuttaman vahinkotapahtuman vuoksi, kiinteistönomistajan on vastuusta vapautuakseen osoitettava toimineensa liukkauden torjunnassa asianmukaisesti olosuhteiden edellyttämällä tavalla, tai vahingon johtuneen muusta syystä kuin kiinteistön liukkaudesta.

FINElle toimitetun vakuutetun 12.2.2019 allekirjoittaman vahinkoilmoituksen mukaan viimeisin hiekoituspäivämäärä olisi ollut joulukuun loppu. Vakuutettu toteaa vahinkoilmoituksessa, että vahinko olisi ollut vältettävissä, jos jää olisi poistettu petkeleellä. Huoltoyhtiön antaman selvityksen mukaan kiinteistön alue oli hiekoitettu 2.1.2019 noin klo 6.00. Käytettävissä olevien säätilatietojen mukaan vahinkopäivää edeltävänä päivänä 1.1.2019 lämpötila on ollut 0 - +3 astetta ja tihkua ja vesisadetta. Vahinkopäivänä 2.1.2019 lämpötila on ollut +2  –  -6  astetta, heikkoa vesi- ja lumisadetta. Tapaturman jälkeen kuvattujen valokuvien mukaan portaat ovat jäiset ja lumiset.

FINEn näkemyksen mukaan sellaisissa tilanteissa, jossa on ilmeistä, ettei pelkkä hiekoittaminen poista liukkautta, on kiinteistönomistajan ryhdyttävä muihin kohtuullisena pidettäviin toimenpiteisiin jään poistamiseksi. FINE toteaa, että nyt käsillä olevassa tapauksessa kiinteistönomistaja ei ole näyttänyt, miten liukkaudentorjunnasta oli huolehdittu portaiden osalta joten FINE katsoo, ettei kiinteistönomistaja ole osoittanut huolehtineensa liukkaudentorjunnasta asianmukaisesti. Koska vahingon ei ole osoitettu aiheutuneen myöskään muusta syystä kuin alueen liukkaudesta, FINE katsoo, että kiinteistönomistaja on korvausvastuussa asiakkaan kaatumisesta aiheutuneesta vahingosta.

Lopputulos

FINE suosittaa vastuuvakuutusyhtiötä korvaamaan vahingon vakuutusehtojen mukaisesti.

FINE

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta                                  

Hanén                                                  Ylönen

Jaostopäällikkö                                   Esittelijä

Tulosta