Haku

FINE-019024

Tulosta

Asianumero: FINE-019024 (2019)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 22.08.2019

Asunto-osakeyhtiön vastuu. Liukastuminen asunto-osakeyhtiön kiinteistön kohdalla kaupungin kunnossapitovastuulla olevalla jalkakäytävällä. Jalkakäytävän liukkaus lumenpudotustyön jälkeen. Huoltoyhtiön toiminta. Tuliko liukastumisesta aiheutunut henkilövahinko korvata asunto-osakeyhtiön vastuuvakuutuksesta?

Tapahtumatiedot

Vastuuvahinkoilmoituksen 21.2.2018 mukaan A (s .1950) liukastui vakuutettuna olevan As Oy B:n kiinteistön edessä olevalla kulkuväylällä 16.2.2018. Rakennuksen katolta oli juuri pudotettu kattolumet ja huoltomies oli aurannut lumet pois ja lähtenyt hakemaan hiekkaa, kun A kaatui porttikongin edustalla. Lisäksi jalkakäytävälle oli jäätynyt rännivesiä ja toinen huoltomies oli ollut tulossa paikalle suolaamaan jäätyneitä kohtia. Alue kuuluu kaupungin talvikunnossapidon piiriin, mutta lumenpudotustyö kuului As Oy B:lle. A esitti henkilövahingon johdosta korvausvaatimuksen As Oy B:lle, joka teki vahinkoilmoituksen vastuuvakuutukseensa. 

Vakuutusyhtiö totesi korvauspäätöksessään 2.3.2018, että vahingonkorvauslain mukainen korvausvelvollisuus syntyy sille, joka tahallaan tai tuottamuksellaan aiheuttaa vahingon toiselle. Tuottamuksella tarkoitetaan huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Esitetyn selvityksen mukaan vahinko oli johtunut jalkakäytävän liukkaudesta. Jalkakäytävä kuuluu kaupungin talvikunnossapidon alaisuuteen, eikä asunto-osakeyhtiö vastaa jalkakäytävän liukkaudentorjunnan puutteellisuudesta tai laiminlyönnistä aiheutuvista vahingoista. Jalkakäytävän liukkaus oli ainakin osittain seurausta siitä, että As Oy B:n käyttämä huoltoyhtiö oli aurannut jalkakäytävältä kiinteistön katolta pudotetut lumet, eikä jalkakäytävän käyttöä ollut työn aikana estetty, vaikka jalkakäytävä oli ollut työsuorituksen aikana ja sen seurauksena liukas. Vakuutusyhtiö totesi, että kiinteistön huoltoyhtiö voi näillä tiedoin olla omalta osaltaan korvausvastuussa ilmoitetusta vahingosta. As Oy B ei kuitenkaan vastaa huoltoyhtiön työsuorituksesta eikä sen seurauksena mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Yhtiö katsoi, ettei An liukastuminen ollut johtunut mistään As Oy B:n syyksi luettavasta huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä, eikä As Oy B:lle siten ollut syntynyt vahingonkorvauslakiin perustuvaa korvausvelvollisuutta vahingosta. Näin ollen vahinkoa ei korvattu vastuuvakuutuksesta. 

A:n uudelleenkäsittelypyynnön johdosta vakuutusyhtiö antoi 8.2.2019 vielä uuden korvauspäätöksen, jossa toisti aiemman kantansa. Yhtiö toisti kantansa, jonka mukaan As Oy B ei vahingonkorvauslain perusteella vastaa huoltoyhtiön tuottamuksellisesta toiminnasta. Huoltoyhtiö on toimillaan aiheuttanut jalkakäytävän liukkauden ja huomattuaan liukkauden lähtenyt hakemaan hiekkaa. Jostain syystä huoltoyhtiö on kuitenkin jättänyt suojapuomit auki, josta johtuen A on päässyt kyseiselle huoltoyhtiön tietämälle vaarallisen liukkaalle alueelle. Kyseessä on huoltoyhtiöön ja As Oy B:hen nähden sopimussuhteen ulkopuolisen tahon loukkaantuminen. Niinpä As Oy B ei voi myöskään vastata huoltoyhtiön kaupungin jalkakäytävän alueella omalla tuottamuksellaan ulkopuoliselle taholle aiheuttamasta vahingosta sopimuksen perusteella. A ei ole huoltoyhtiön ja As Oy B:n välisen sopimuksen osapuoli. As Oy B voisi vastata huoltoyhtiön toimista vain joko sopimussuhteessa olevalle osapuolelle aiheutetuista vahingoista tai kunnossapitoalueellaan eli alueella, jonka kunnossapidon laiminlyönneistä As Oy B vastaa lain perusteella. A:n vahinko ei ole myöskään enää syy-yhteydessä As Oy B:n katolta tapahtuneeseen lumenpudotukseen. Lumenpudotustyö oli jo päättynyt eikä se aiheuttanut A:n henkilövahinkoa tai jalkakäytävän liukkautta. Lumenpudotuksen ja A:n kaatumisen välillä ei ole syy-yhteyttä; syy-yhteys on hyvin etäinen ja jo katkennut. As Oy B:n toiminnasta ei voida löytää mitään huolimattomuutta. As Oy B on siirtänyt oman piha-alueensa osalta kunnossapitovastuun huoltoyhtiölle sopimuksella ja on sopimuksessa jopa edellyttänyt, että huoltoyhtiö valvoo kaupungin kunnossapitoalueella kunnossapidon laatua ja paikkaa siinä ilmeneviä puutteita tarvittaessa. As Oy B on tehnyt kaikki mahdolliset toimet torjuakseen vahingonvaaraa omalla kunnossapitoalueellaan. 

Asiakkaan valitus

A ilmoittaa tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön korvauspäätöksiin ja pyytää asiassa Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta. A on loukkaantunut vakavasti liukastuttuaan As Oy B:n kohdalla 16.2.2018. Ennen liukastumista kiinteistön katolta oli pudotettu lumia. Pudotuksen jälkeen jalkakäytäväalue oli puomittamatta. Liukkaudesta ei ollut varoitettu millään tavalla. Jalkakäytävän osuudella oli ohuen lumikerroksen peittämä jääkerros. Vahinkopäivänä noin kello 13.30 A käveli kyseistä katuosuutta ja kaatui holtittomasti loukaten muun muassa niskansa. A:lla todettiin vahingon jälkeen niskan murtuma ja kaulasuonivamma. Vahingosta on jäänyt pysyvää haittaa, vammautuminen on haitannut A:n työntekoa IT-alalla ja A on joutunut luopumaan suuresta osasta vapaa-ajan harrastuksiaan. A on esittänyt korvausvaatimukset kaupungille, As Oy B:lle ja huoltoyhtiölle. Kaupunki on katsonut huolehtineensa liukkauden poistosta asianmukaisesti; liukkaus on ollut ulkopuolisen tahon eli huoltoyhtiön toiminnan seurausta. Huoltoyhtiön vastuuvakuutusyhtiö on tehnyt kielteisen korvauspäätöksen. A katsoo, että vahinkoa edeltäneet tapahtumat ovat olleet As Oy B:n alullepanemia ja vahingosta ovat siten korvausvastuussa As Oy B ja sen vastuuvakuutusyhtiö. A vaatii korvausta vahingosta aiheutuneista kuluista ja haitoista. 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toistaa aiemman kantansa asiassa. Yhtiö toteaa, että As Oy B:n vastuu vahingosta voi perustua vain vastuuseen kiinteistön omistajana. Kiinteistön omistaja vastaa kiinteistön piha-alueiden ja sen vastuulla olevan muun alueen asianmukaisesta ja lain edellyttämästä kunnossapidosta. Kunnossapitovelvollisuuteen kuuluu muun muassa huolehtia siitä, että kiinteistöllä olevien rakennusten katoille kertynyt lumi tai sen pudottaminen ei aiheuta vahinkoja ulkopuolisille henkilöille tai näiden omaisuudelle. 

Kaikki varsinaiseen lumenpudotukseen liittyvät toimet oli jo suoritettu ja päättyneet, kun vahinko tapahtui, eikä lumenpudotus aiheuttanut vahinkoa tai jalkakäytävän liukkautta. Vahinko johtui huoltoyhtiön toiminnasta eli siitä, että huoltoyhtiö jätti suojapuomit pois, eikä siitä, että As Oy B:n katolta poistettiin lunta. As Oy B ei vastaa huoltoyhtiön toiminnasta. Jos Vakuutuslautakunta vastoin vakuutusyhtiön käsitystä katsoisi As Oy B:n olevan kiinteistön omistajana vahingosta korvausvastuussa, yhtiö katsoo, että huoltoyhtiö olisi virheensä perusteella korvausvastuussa vahingon kustannuksista vakuutusyhtiölle. 

Vakuutetun kuuleminen

Vakuutuslautakunta on varannut vakuutettuna olevalle As Oy B:lle tilaisuuden esittää asiassa kannanottonsa. Lautakunnalle toimittamassaan kannanotossa As Oy B viittaa korkeimman oikeuden ennakkotapausratkaisuun KKO 2007:62, jonka perusteluissa korkein oikeus on erikseen todennut, että kiinteistön omistajalle tai haltijalle lähtökohtaisesti kuuluva vastuu turvallisuusvelvoitteen täyttämisestä voidaan siirtää tai vastuuta rajoittaa antamalla kiinteistön hoito sopimusteitse huoltoyhtiölle tai muulle taholle, jolla on edellytykset tehtävien asianmukaiseen hoitamiseen. Toimeksiantajan tulee kuitenkin valvoa, että huoltoyhtiö hoitaa tehtävänsä.  As Oy B on siirtänyt lumi- ja liukkaudentorjuntatyöt huoltoyhtiölle ja kattolumien pudotuksen kattotöihin erikoistuneelle yritykselle. As Oy B katsoo, ettei sille ole syntynyt A:n henkilövahingosta korvausvastuuta. 

Selvitykset

Vakuutuslautakunnalla on käytössään seuraavat selvitykset: 

- A:n valitus Vakuutuslautakunnalle 11.3.2019 ja lisäkirjelmät 18.4.2019, 6.5.2019 ja 24.5.2019 
- vakuutusyhtiön vastine 27.3.2019 ja lisäkirjelmä 16.5.2019 
- As Oy B:n kannanotto 24.5.2019 
- vastuuvahinkoilmoitus 21.2.2019 
- vakuutusyhtiön korvauspäätökset 2.3.2018 ja 8.2.2019 
- A:ta koskevaa lääketieteellistä selvitystä ajalta 17.2.2018 ÿ 27.2.2019 
- kiinteistön huoltosopimus 12.7.2005 
- kattohuoltosopimus 23.9.2017 
- As Oy B:n isännöitsijän sähköposti A:n asiamiehelle 18.5.2018 
- pöytäkirjanote 9.8.2018 (kaupungin hallintopäällikön päätös A:n korvausvaatimuksen johdosta)
- huoltoyhtiön vastuuvakuutusyhtiön korvauspäätös 28.1.2019 
- kiinteistön vastuuvakuutuksen ehdot. 

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, tuleeko A:n henkilövahinko korvata As Oy B:n vastuuvakuutuksesta. 

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vahingonkorvauslain (31.5.1974/412) 2 luvun 1.1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain (31.8.1978/669) 4 §:n (15.7.2005/547) 1 momentin mukaan kadun kunnossapito kuuluu kunnalle. Tontinomistajan velvollisuutena on kuitenkin, jollei 8 §:stä muuta johdu, pitää tontin kohdalla oleva jalkakäytävä käyttökelpoisena poistamalla jalankulkua haittaava lumi ja jää sekä huolehtia liukkauden torjumisesta jalkakäytävällä ja liukkauden torjumiseen käytetyn kiviaineksen poistamisesta jalkakäytävältä. Lisäksi tontinomistajan velvollisuutena on tarvittaessa poistaa jalkakäytävälle tai sen vierelle kertyneet lumivallit sekä pitää jalkakäytävän viereinen katuoja ja sadevesikouru lumettomana ja jäättömänä.

Saman lain 8 §:n (15.7.2005/547) 1 momentin mukaan kunta voi päätöksellään ottaa kokonaan tai osittain huolehtiakseen tontinomistajalle 4 §:n mukaan kuuluvista kunnossapitotehtävistä yhden tai useamman tontin osalta, kaikilla asemakaava-alueilla tai asemakaavan määrätyllä osalla.

Toiminnan vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 5.1 (Mitä vakuutus korvaa) mukaan vakuutus korvaa vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuksen voimassaoloaikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. (…) 

Asian arviointi

Vakuutuslautakunnan käsityksen mukaan asiassa on osapuolten kesken riidatonta, että A:n henkilövahinko on tapahtunut As Oy B:n kiinteistön hoidosta vastanneen huoltoyhtiön huolimattoman toiminnan seurauksena, kun suojapuomit on jätetty pois ennen hiekoitusta, vaikka huoltoyhtiö on ollut tietoinen kadun liukkaudesta lumenpudotustyön jälkeen. Riitaa on siitä, syntyykö As Oy B:lle korvausvastuuta huoltoyhtiön huolimattomuuden johdosta.  

Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti vahingon aiheuttajan tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan moitittavaa menettelyä eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Kiinteistönomistajalla on korostunut vastuu huolehtia kiinteistön kunnosta. Kunnossapitovelvollisuuteen kuuluu huolehtia siitä, että kiinteistöllä voidaan liikkua turvallisesti. Tämän velvollisuuden laiminlyönti voi johtaa korvausvastuuseen. Kiinteistönomistaja voi kuitenkin vapautua vastuusta osoittamalla, että on huolehtinut riittävästi kiinteistön turvallisuudesta. 

On tavallista, että kiinteistönomistajat siirtävät itselleen kuuluvia huoltotehtäviä sopimuksin ulkopuolisen tahon tehtäväksi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että vastuu kunnossapitovelvoitteiden täyttämisestä siirtyisi tälle ulkopuoliselle taholle ja kiinteistönomistaja vapautuisi korvausvastuusta kolmansia kohtaan laiminlyöntitilanteissa. Vaikka osapuoli ei vahingonkorvauslain 3 luvun 1 §:n mukaan vastaa muun täytäntöönpanoapulaisensa kuin työntekijän tai tähän rinnastettavassa asemassa olevan itsenäisen yrittäjän aiheuttamasta vahingosta, on oikeuskäytännössä katsottu, että kiinteistönomistajan korostuneen huolellisuusvelvoitteen alueelle kuuluvissa tapauksissa omistaja vastaa kunnossapidon toteutuksesta myös silloin, kun konkreettinen toteutus on annettu toisen tehtäväksi. Periaate ilmenee esimerkiksi Korkeimman oikeuden ennakkoratkaisuista KKO 1928 II 360 ja KKO 1983 II 109. Oikeuskirjallisuudessa kysymystä on käsitellyt Hahto (Hahto, Vilja (2008): Tuottamus vahingonkorvausoikeudessa, s. 209). Vakuutettu As Oy B:n kannanotossaan viittaama KKO 2007:62 koskee rikosoikeudellista vastuuta eivätkä siinä esitetyt periaatteet Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan sovellu nyt käsillä olevan kaltaisen vahingonkorvausvastuutilanteen arviointiin. 

Edellä kerrottuun viitaten Vakuutuslautakunta katsoo, että huoltoyhtiön laiminlyönti kiinteistön kunnossapidossa johtaa As Oy B:n korvausvastuuseen. Lautakunta katsoo, ettei vakuutusyhtiö voi esittämällään perusteella hylätä A:n korvausvaatimusta ja suosittaa vakuutusyhtiötä korvaamaan A:n henkilövahingon vakuutusehtojen mukaisesti.  

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä korvaamaan A:n henkilövahingon As Oy B:n vastuuvakuutuksesta. 

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros 
Sihteeri Laine

Jäsenet:
Alinentalo-Pelttari 
Karimäki
Korpiola
Rusanen 

Tulosta