Haku

FINE-018906

Tulosta

Asianumero: FINE-018906 (2019)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 17.06.2019

Vakuutettu oli jättänyt kylpyhuoneen suihkun valumaan, mistä johtuen vesi kulkeutui huoneiston lattialle. Vesivahinkoa aiheutui vakuutetun asuntona käytetyn vuokra-asunnon sisusteille, kiinteistön rakenteille ja alapuolella sijaitsevalle asunnolle.

Tapahtumatiedot

Vakuutettu oli jättänyt kylpyhuoneen suihkun valumaan, mistä johtuen vesi kulkeutui huoneiston lattialle. Vesivahinkoa aiheutui vakuutetun asuntona käytetyn vuokra-asunnon sisusteille, kiinteistön rakenteille ja alapuolella sijaitsevalle asunnolle.

Vakuutettu haki korvausta vastuuvakuutuksestaan.

Vakuutusyhtiö korvasi rakenteille aiheutuneet vauriot vastuuvakuutuksesta korjauskustannuslaskelman mukaisesti. Kiinteiden sisusteiden osalta yhtiö totesi, etteivät ne vastuuvakuutuksen ehtojen mukaan kuulu vastuuvakuutuksen korvauksen piiriin. Lisäksi vakuutusyhtiö totesi, ettei vakuutetulla vahingon sattuessa ole kotivakuutuksessaan ollut voimassa olevaa kiinteiden sisusteiden rikkoutumisturvaa, josta asunnon kiinteät sisusteet olisi voitu korvata.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen. Asiakas vaatii vahingosta aiheutuneita kustannuksia korvattavaksi kokonaisuudessaan. Asiakas toteaa, että ihmettelee miten vastuuvakuutuksen sisältöä käsitellään vakuutusyhtiössä.

Asiakkaan mukaan vastuuvakuutuksen ensisijainen tarkoitus on vahingon aiheuttajan suojaaminen kattamalla vakuutuksenottajan tai muun vakuutetun vahingonkorvausriski. Sen toissijainen tehtävä on kuitenkin antaa suojaa myös vahingon kärsineelle, koska tällöin hän voi saada korvauksia aiheuttajan lisäksi myös vakuutusyhtiöltä.

Lisäkirjeessään asiakas pyytää FINEä huomioimaan ratkaisussa käsittelyaikoja vahinkotapahtuman johdosta. Lisäksi asiakas haluaa nostaa esille vakuutusyhtiön jatkuvan epärehellisyyden viestinnässä.  Asiakas toteaa, että vastineessa yhtiö perustelee, että myöskin vastuuvakuutuksen rajoitukset puoltavat sitä, ettei  korvausta voida maksaa lattiapäällysteestä. Näitä asioita ei asiakkaan mukaan voi saada selville vakuutusehdoista. Asiakkaan mukaan irtaimisto on suomenkielen mukaan jokin muu kuin kiinteä, huoneistoon kuuluva tavara tai esine ja lattiapinnoite on huoneistoon kuuluvaa kiinteä kalustetta. Asiakas lisää, että kolme eri vakuutusyhtiötä on kertonut, että vastaavassa tilanteessa heidän vastaava vakuutus olisi korvannut vahingon ehdottomasti.

Vakuutusyhtiö viittaa vastauksessaan vakuutuksen ehtoihin ja toteaa, että koska asiakkaalla ei ole ollut voimassa olevaa kiinteiden sisusteiden rikkoutumisturvaa, ei vahinkoa voida korvata koti-irtaimistovakuutuksesta.

Vastuuvakuutuksen osalta yhtiö toteaa, ettei vastuuvakuutuksen korvauksen piiriin vakuutuksen ehtojen mukaan kuulu huoneiston kiinteiden sisusteiden osuus. Vastuuvakuutuksen ehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu vakuutetun asuntona käytetyn asunnon kiinteälle sisustukselle. Kiinteällä sisustuksella tarkoitetaan vastuuvakuutuksen ehtojen mukaan asunto-osakeyhtiölain 4 luvun 23 pykälien mukaista osakkeenomistajan kunnossapitovastuulla olevaa omaisuutta, sekä huoneistossa tehtyjä sisustus- ja parannustöitä.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Asunto-osakeyhtiölain (22.12.2009/1599) 4 luvun 3 §:n mukaan osakkeenomistajan on pidettävä kunnossa osakehuoneistonsa sisäosat. Osakkeenomistajan on hoidettava osakehuoneistoansa huolellisesti ja toteutettava kunnossapitotyönsä siten, että yhtiön vastuulla olevat kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston osat eivät rikkoudu. Osakkeenomistaja ei kuitenkaan ole vastuussa tavanomaisesta kulumisesta, joka aiheutuu tilojen käyttämisestä niiden käyttötarkoituksen mukaisesti.

Vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 2 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetun yksityishenkilönä toiselle aiheuttama, vakuutuksen voimassaoloaikana todettu äkillinen henkilö- tai esinevahinko, josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa, kun korvausvastuu perustuu vakuutuskauden aikana sattuneeseen tekoon tai laiminlyöntiin. Korvaus edellyttää, että vahinko todetaan yhden vuoden sisällä vahingon alkamisesta.

Vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 3 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu vakuutetun ja hänen perheensä asuntona käytetyn osakehuoneiston, vuokra-asunnon tai vuokratun omakotitalon kiinteälle sisustukselle. Asuinhuoneiston kiinteällä sisustuksella tarkoitetaan asunto-osakeyhtiölain (1599/2009) 4 luvun 23 pykälien tai muiden vastaavien pykälien mukaista osakkeenomistajan kunnossapitovastuulla olevaa omaisuutta sekä huoneistossa tehtyjä sisustus- ja parannustöitä.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kysymys siitä, onko kiinteälle sisustukselle aiheutuneet vahingot korvattava vastuuvakuutuksen perusteella.

FINE toteaa, että vastuuvakuutuksesta ei vakuutuksen ehtojen mukaan korvata vahinkoa, joka aiheutuu vakuutetun asuntona käytetyn vuokra-asunnon kiinteälle sisustukselle. Asuinhuoneiston kiinteällä sisustuksella tarkoitetaan vastuuvakuutuksen ehtojen mukaan asunto-osakeyhtiölain mukaista osakkeenomistajan kunnossapitovastuulla olevaa omaisuutta, sekä huoneistossa tehtyjä sisustus- ja parannustöitä.

Asunto-osakeyhtiölain 4 luvussa säädetään kunnossapitovastuun jakautumisesta taloyhtiön ja osakkeenomistajan välillä. Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajan on pidettävä kunnossa hallitsemansa huoneiston sisäosat. Huoneistoon asennetut pinnoitteet, kuten tapetit, parketit ja kaakelit sekä esimerkiksi asuntoon asennetut kaapistot kuuluvat siten osakkaan kunnossapitovastuulle.

FINE katsoo, että edellä mainituilla perusteilla käsiteltävänä olevassa tapauksessa kyse on vastuuvakuutuksen rajoitusehdossa tarkoitetulle asuinhuoneiston kiinteälle sisustukselle aiheutuneesta vahingosta. Vakuutetun vuokra-asunnon lattiapinnoitteille ja muille kiinteille sisutusteille aiheutuneet vahingot eivät siten kuulu vastuuvakuutuksen korvauksen piiriin.  Vakuutusyhtiön päätös on vastuuvakuutuksen ehtojen mukainen.

Selvyyden vuoksi FINE toteaa lisäksi, että vahingon korvattavuutta kotivakuutussopimuksen perusteella arvioidaan vakuutussopimuksen laajuuden ja ehtojen perusteella. Tässä tapauksessa asiakkaalla ei ole vahingon sattuessa ollut voimassa kiinteiden sisusteiden rikkoutumisturvaa, mistä johtuen lattiapinnoitteille aiheutunutta vahinkoa ei ole voitu korvata kotivakuutuksen perusteella.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

FINE

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta                                        

Hanén                                                 Hyytiäinen

Jaostopäällikkö                                   Esittelijä

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia