Haku

FINE-018805

Tulosta

Asianumero: FINE-018805 (2019)

Vakuutuslaji: Maatilavakuutus

Ratkaisu annettu: 22.08.2019

Lakipykälät: 31, 34

Kynttilälyhdyn putoamisesta aiheutunut palovahinko. Kynttilän polttaminen ilman valvontaa. Korvauksen alentaminen suojeluohjeen laiminlyönnin vuoksi.

Tapahtumatiedot

Asiakas oli 17.11.2018 illalla klo 20 aikoihin poistunut saunasta ja jättänyt kynttilät palamaan rakennuksen terassin ylähirteen kiinnitetyissä koukuissa roikkuneissa kolmessa ulkolyhdyssä. Noin 21.15 aikaan saunan oli havaittu olleen tulessa.

Vakuutusyhtiö on korvannut rakennukselle tulipalosta aiheutuneen vahingon, mutta tehnyt 20 prosentin suojeluohjevähennyksen sillä perusteella, että ulkona palaneet kynttilät oli jätetty valvomatta.

Asiakkaan valitus

Asiakas pitää suojeluohjevähennystä kohtuuttomana ja vaatii sen poistamista. Vahinko ei ole johtunut laiminlyönnistä, vaan se oli äkillinen ja ennalta arvaamaton. Kyseisen illan aikana nopeasti kehittynyt puuskittainen tuuli oli tiputtanut terassin ylähirrestä ketjussa roikkuneen ulkokäyttöön tarkoitetun lyhdyn tai lyhdyt alas. Lyhtyjä, joissa kynttilä oli palanut, oli ollut kolme. Asiakas kertoo, että he olivat käyneet aina laittamassa saunan kuntoon ennen nukkumaan menoa kylvyn jälkeen, kuten hän oli paloiltanakin ollut menossa tekemään.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toteaa, että se on maksanut palovahingosta ehtojen mukaisen korvauksen, mutta tehnyt 20 prosentin suuruisen vähennyksen suojeluohjeen laiminlyönnin vuoksi. Suojeluehtojen mukaan kynttilöitä saa polttaa vain valvotusti ja vain palamattomalla alustalla riittävän etäällä syttyvästä materiaalista. Vahingon syynä on ollut valvonnatta palamaan jätetty kynttilä. Kynttilä oli tarkoituksella jätetty palamaan yksin siksi aikaa, kunnes sauna myöhemmin illalla olisi laitettu kuntoon. Olosuhteita kokonaisuutena arvioiden vakuutetun huolimattomuutta ei voida katsoa vähäiseksi, kun tietoisesti on toimittu yksiselitteisen toimintaohjeen sisältävän suojeluohjeen vastaisesti.

Selvitykset

Vakuutuslautakunnan käytettävissä on ollut pelastuslaitoksen onnettomuusseloste ja vahingon tarkastusraportti sekä valokuvia saunarakennuksesta tulipalon jälkeen.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko vakuutusyhtiöllä oikeus vedota suojeluohjeen laiminlyöntiin ja tehdä viidesosan (20 %) vähennys korvauksesta sillä perusteella, että suojeluohjetta oli laiminlyöty jättämällä kynttilöitä palamaan ilman valvontaa.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 31 §:n (Suojeluohjeiden noudattaminen vahinkovakuutuksessa) mukaan vakuutussopimukseen voidaan ottaa määräyksiä laitteesta, menettelytavasta tai muusta järjestelystä, jolla on tarkoitus estää tai rajoittaa vahingon syntymistä, tai määräyksiä siitä, että vakuutuksen kohdetta käyttävällä tai siitä huolehtivalla henkilöllä tulee olla määrätty kelpoisuus (suojeluohjeet).

Vakuutetun tulee noudattaa suojeluohjeita.

Jos vakuutettu on […] huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt 2 momentissa säädetyn velvollisuutensa, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä.

Vakuutussopimuslain 34 §:n (Korvauksen alentaminen tai epääminen vahinkovakuutuksessa) mukaan harkittaessa, onko korvausta vahinkovakuutuksessa tässä luvussa säädetyllä perusteella alennettava tai evättävä, tulee ottaa huomioon, mikä merkitys […] vakuutetun […] laiminlyönnillä on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi tulee ottaa huomioon vakuutuksenottajan, vakuutetun […] huolimattomuuden laatu sekä olosuhteet muutoin.

Vakuuttamiseen ja vahingon korvaamiseen liittyviä käsitteitä koskevan Suojeluohje -kohdan mukaan suojeluohjeet ovat toimintaohjeita, joita noudattamalla voidaan estää vahinko tai pienentää vahinkoa. Jos vakuutuksenottaja, vakuutettu tai häneen samastettava henkilö ei noudata suojeluohjeita ja se vaikuttaa vahingon syntymiseen tai laajuuteen, korvausta voidaan vähentää tai se voidaan jättää kokonaan maksamatta.

Vakuutusehtojen kohdan 7 (Suojeluohjeet) mukaan suojeluohjeet ovat ohjeita varotoimenpiteistä, joilla vahingon syntyminen pyritään estämään ja vahingon laajuutta rajoittamaan. Vakuutuksenottajan, vakuutetun ja häneen samastettavan henkilön tulee noudattaa vakuutuskirjassa, vakuutusehdoissa, yleisissä sopimusehdoissa tai kirjallisesti muutoin annettuja suojeluohjeita. Jos suojeluohjeita ei noudateta, vakuutuskorvausta voidaan yleisten sopimusehtojen 6. kohdan mukaan alentaa tai evätä kokonaan.

Yleinen paloturvallisuus –kohdassa olevan 8. kohdan mukaan kynttilää ja ulkona olevaa avotulta saa polttaa vain valvotusti. Ulkotulia ja kynttilöitä saa polttaa vain palamattomalla alustalla ja riittävän etäällä syttyvästä materiaalista. Huoneistosta poistuttaessa ja nukkumaan mentäessä tuli on sammutettava huolellisesti (Pelastuslaki 379/2011).

Yleisten sopimusehtojen 6. kohdan (Velvollisuus noudattaa suojeluohjeita, VSL 31 ja 34 §) mukaan vakuutetun tulee noudattaa vakuutuskirjassa, vakuutusehdoissa tai kirjallisesti muutoin annettuja suojeluohjeita. Jos vakuutettu on […] huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt suojeluohjeiden noudattamisen, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä. Harkittaessa onko korvausta alennettava tai se evättävä, otetaan huomioon, mikä merkitys suojeluohjeen laiminlyönnillä on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi tulee ottaa huomioon vakuutetun […] huolimattomuuden laatu sekä olosuhteet muutoin.

Asian arviointi

Asiassa esitetty selvitys osoittaa, että asiakas oli noin klo 20 aikaan saunasta poistuessaan jättänyt kynttilät palamaan kolmessa ulkokäyttöön tarkoitetussa, terassin ylähirressä olleessa koukussa ketjusta roikkuneessa lyhdyssä. Kello 21.15 asiakas oli havainnut saunan olleen tulessa. Palon oli aiheuttanut joku kynttilöistä, kun lyhty tai lyhdyt olivat pudonneet ylähirrestä puuskittaisen tuulen vuoksi.

Suojeluohjeiden mukaan kynttilää ja ulkona olevaa avotulta saa polttaa vain valvotusti. Asiakas ei ole kiistänyt sitä, että kynttilät olivat olleet saunan terassilla palamassa ainakin tunnin ajan ilman valvontaa. Asiakas on kertonut, kynttilät oli jätetty kylpemisen jälkeen palamaan, kunnes sauna myöhemmin tultaisiin laittamaan kuntoon. Näin oli tehty aikaisemminkin.

Se asiakkaan mainitsema seikka, että illan aikana oli kehittynyt puuskittaista tuulta, olisi Vakuutuslautakunnan käsityksen mukaan antanut aiheen jättää kynttilät sytyttämättä tai käydä sammuttamassa ne ennen kuin sauna myöhemmin laitettaisiin kuntoon.

Lautakunta katsoo olevan yleisesti tiedossa, ettei kynttilöitä saa polttaa valvomatta niitä. Asiakas oli jättänyt kynttilät ulos palamaan ilman valvontaa saunan terassilla, ketjuissa roikkuneissa lyhdyissä. Vallinneet tuuliolosuhteet olivat vaikuttaneet siihen, että lyhty tai lyhdyt ja niissä olleet kynttilät olivat pudonneet kiinnityskoukuista, mistä oli seurannut rakennuksen rakenteiden syttyminen palamaan.

Vakuutuslautakunta katsoo, että palovahinko on ollut suora seuraus suojeluohjeen laiminlyönnistä, ja että huolimattomuutta ei voida vallinneet olosuhteet huomioon ottaen pitää vähäisenä.

Lautakunta toteaa, että korvauskäytännössä suojeluohjevähennykset ovat tyypillisesti 1/5-1/4:n suuruisia. Esitetystä selvityksestä ei ilmene, että kyse olisi ollut poikkeuksellisen laajasta vahingosta, mikä voisi puoltaa pienempää suojeluohjevähennystä. Vakuutuslautakunta pitää 1/5:n suuruista suojeluohjevähennystä oikeasuhtaisena eikä suosita lisäkorvausta.

Vakuutusyhtiöllä on ollut oikeus tehdä asiakkaalle maksettavasta korvauksesta 20 prosentin vähennys suojeluohjeen laiminlyönnin perusteella.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Bygglin
Sihteeri Pellikka

Jäsenet:
Maso
Vaitomaa
Vyyryläinen
Yrttiaho

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia