Haku

FINE-018759

Tulosta

Asianumero: FINE-018759 (2020)

Vakuutuslaji: Venevakuutus

Ratkaisu annettu: 06.02.2020

Lakipykälät: 57

Venevakuutus. Vakuutusmäärä. Käypä arvo. Ylivakuutus. Vakuutusmaksun palauttaminen. Oliko vakuutusmäärä olennaisesti perustunut vakuutuksenantajan edustajan antamaan arvioon?

Tapahtumatiedot

Asiakkaan Buster XL -moottorivene oli uponnut 4.11.2018 myrskyvahingon seurauksena. Vakuutusyhtiön lunastuslaskelman 14.2.2019 mukaan veneestä ja perämoottorista käyvän arvon mukaan maksettava korvaus on 15.000 euroa. Korvaus karttaplotterista ja sammuttimesta oli 380 euroa, jolloin maksettavaksi jäi 250 euron omavastuun vähentämisen jälkeen 15.130 euroa. 

Asiakas oli tyytymätön vakuutusyhtiön näkemykseen veneestä maksettavasta korvauksesta, ja oli yhteydessä FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvontaan. Vakuutusyhtiö maksoi korvauspäätöksellään 2.3.2019 veneen nosto- ja kuljetuskustannuksista 1.150 euron korvauksen. 

Korvauspäätöksellään 12.3.2019 vakuutusyhtiö maksoi veneestä ja laitteista lunastuslaskelman 14.2.2019 mukaiset korvaukset. Päätöksen mukaan venevakuutuksen kohde on vakuutettava sen käyvästä arvosta. Vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä ei ole todisteena kohteen käyvästä arvosta. Vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden ylärajana on veneen tai sen osan käypä arvo. Venevakuutusehtojen mukaan silloin, kun veneen korjaus ei ole vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla kannattavaa, vakuutusyhtiö täyttää korvausvelvollisuutensa lunastamalla veneen sen käyvästä arvosta. Korvauspäätöksessä käydään läpi käyvän arvon määrittämistä koskevia ehtokohtia. Vahinkotarkastaja on selvittänyt vastaavien veneiden hintoja. Vertailussa käytettyjen veneiden myynti-ilmoituksissa olevat pyyntihinnat vaihtelevat noin 8.000 eurosta 20.000 euroon. Vuosimalleja on vuodesta 1998 vuoteen 2014. Vahinkotarkastajan mukaan asiakkaan veneen varustetaso vastaa Suomessa myynnissä olevien vastaavien veneiden varustetasoa. Veneen kunto on ollut normaali. Veneen pohjassa vanhoja vaurioita, joilla ei kuitenkaan vaikutusta veneilyn turvallisuuteen. Vakuutusyhtiö on arvioinut veneen vahinkoa edeltäväksi arvoksi 15.000 euroa.

Asiakkaan valitus

Asiakas vaatii, että korvaus määritetään 23.000 euron vakuutusarvon mukaisesti, mistä arvosta voidaan tehdä vakuutusehtojen mukaiset ikävähennykset. 

Venevakuutus on otettu 1.2.2017. Asiakkaan mukaan vakuutusyhtiön edustaja S on tässä yhteydessä ilmoittanut veneen arvoksi ja vakuutusmaksujen perustaksi 23.000 euroa. Vakuutusyhtiön myöntämä veneen lunastushinta on kuitenkin vain 15.000 euroa. Asiakas korostaa ilmoittaneensa vakuutusyhtiölle, että hän ei hyväksy lunastuskorvausta. Myönnetty korvaus on liian pieni suhteessa vakuutusyhtiön asiantuntijan määrittämään vakuutetun veneen arvoon ja asiakkaan maksamiin vakuutusmaksuihin. Vakuutus oli ollut ennen vahingon sattumista voimassa 21 kuukautta.

Vakuutusyhtiön vastineen johdosta asiakas on lausunut, että vakuutusyhtiötä edustanut S kysyi häneltä vakuuttamistilanteessa arvioita veneen arvosta. Asiakas kertoi oman käsityksensä veneen arvosta olevan 17.000 – 18.000 euroa. Asiakas ei kertomansa mukaan kuitenkaan tiennyt tuolloin veneen tarkkaa arvoa, koska ei ollut suunnitellut veneen myymistä. Asiakkaan ilmoitukseen S oli vastannut, että veneen arvoksi kannattaa laittaa 23.000 euroa, jolloin se ainakin kattaa vahingon. Asiakas pyytää, että vakuutusyhtiö hankkisi S:ltä lausunnon vakuuttamistilanteesta. 

S:n myyntitilannetta koskevan lausunnon osalta asiakas toteaa, että hän tyytyi S:n arvioon siitä, että vakuutusmääräksi tulisi laittaa 23.000 euroa, mikä on varmasti tarpeeksi. Asiakkaan käsityksen mukaan S on vakuutusalan ammattilainen, jonka tulisi tietää, kuinka vakuutuksen myyntitilanteessa tulee toimia. 

Asiakas kertoo ottaneensa vahingon sattumisen jälkeen yhteyttä S:ään tyytymättömänä vahinkotarkastajan tekemään arvioon. Tuolloin S oli ehdottanut, että asiakkaalle hyvitettäisiin liikaa maksettu osuus veneen vakuutusmaksusta.  Asiakas myöntää, että hän hyväksyi aluksi S:n ehdotuksen. Myöhemmin hän kuitenkin päätyi sille kannalle, että vakuutusyhtiön ei tulisi voida ensin arvioida veneen arvoa ”yläkanttiin” ja periä kalliimpia vakuutusmaksuja, mutta vahingon satuttua pudottaa korvauksen perusteena olevaa veneen arvoa ja palauttaa vakuutusmaksujen erotus. 

Asiakas korostaa, että S on vakuutusyhtiön edustajana määritellyt veneen vakuutusarvon. Asiakas itse ei ole määrittänyt vakuutusarvoa. Asiakas kiistää, että hän olisi vakuuttamistilanteessa katsonut yhdessä S:n kanssa veneiden hintoja Nettivene – palvelusta. Asiakas ilmoitti käsityksensä veneen arvosta (17.000 – 18.000 euroa) ja S kertoi, että veneen arvoksi tulee laittaa 23.000 euroa, jolloin se ”riittää varmasti”.   

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö kiistää vastineessaan asiakkaan vaatimukset. Asiakas oli siirtänyt vakuutuksensa nyt kyseessä olevaan yhtiöön helmikuussa 2017. Vakuutus oli tehty paikan päällä vakuutusyhtiön vakuutusedustajan kanssa. Vakuutusyhtiön mukaan venevakuutusta tehtäessä vakiintuneena käytäntönä on, että vakuutuksenottaja antaa veneen vakuutustiedot sisältäen veneen vakuutusmäärän. Tämän jälkeen vakuutuksenottajalle annetaan vakuutuskirjat sekä vakuutusehdot tuoteselosteineen. Vakuutusyhtiö ei koskaan arvioi veneen vakuutusmäärää tai sen arvoa asiakkaan puolesta. Vakuutusmäärä on annettava vakuutuksen hinnoittelua varten.

Vakuutettuna on ollut Buster XL -merkkinen vene vuosimallia 2001 ja siihen asennettu Tohatsu -merkkinen 90 hevosvoiman perämoottori, joka on vuosimallia 2008. Vakuutusyhtiön mukaan asiakkaan ilmoittama vakuutusmäärä 23.000 euroa merkittiin vakuutuskirjaan. Vakuutusyhtiön vakuutusedustaja on kertonut, että kyseinen summa on ollut nimenomaan asiakkaan ilmoittama vakuutusmäärä, ei edustajan arviointiin perustuva.

Vakuutusyhtiön mukaan veneen vakuuttaminen tapahtuu vakuutusyhtiöstä riippumatta lähes samalla periaatteella. Veneet vakuutetaan niiden käyvästä arvosta, jolloin vakuutusmäärästä muodostuu vakuutusmaksun peruste. Vakuutusyhtiötä vaihdettaessa vakuutustiedot otetaan usein edellisen yhtiön vakuutuskirjasta. Myös venevakuutuksesta maksettavat lunastuskorvaukset ovat samanlaisia. Korvausperusteena on käypä arvo. Yksittäisten esineiden osalta vakuutusehdoissa on ikävähennystaulukoita, mutta ne eivät kuitenkaan koske veneen lunastuksia. Vakuutusyhtiötä vaihtamalla ei pääsääntöisesti tule muutoksia korvaamiseen liittyen, ennemminkin vain vakuutusmaksuihin. Yhtenäisen mallin seurauksena kuluttaja ei joudu epäselvään tilanteeseen veneen vakuuttamis- ja korvaustilanteissa. Vakuutusyhtiö toteaa, että jos vakuutustilanteessa tehtäisiin jokin vakuutusehdoista poikkeava sopimus, tehtäisiin siitä merkintä vakuutuskirjaan molempien sopijaosapuolten oikeuden turvaamiseksi.

Vakuutusyhtiö katsoo antaneensa asiakkaalle vakuutuksesta riittävät tiedot vakuutusta tehtäessä. Vahinko on korvattu vakuutusehtojen mukaisesti veneen käyvän arvon mukaan. Yhtiö katsoo, ettei lisäkorvauksen maksamiselle ole perustetta. 

Vakuutusyhtiö on FINEn vastineen täydentämistä koskevan pyynnön johdosta esittänyt asiakkaalle vakuutuksen myyneen S:n lausunnon ja selvityksen vakuutussopimusta tehtäessä asiakkaalle annetuista tiedoista. S on kertonut, että vakuutuksia koskevassa keskustelussa käytiin läpi yrityksen kokonaisuus ja asiakkaan omia vakuutuksia. Itse veneen osalta S ei muista, kuinka paljon ja kauan veneestä keskusteltiin. S:n mukaan arvio katsottiin joka tapauksessa asiakkaan kanssa yhdessä. S ei kertomansa mukaan itse voi ”huudella veneille about hintoja”. S:n mukaan: ”…myyntitilanteessa on tuo katsottu asiakkaan kanssa mikä olisi oikea arvo jne. sen verran tarjouksen laskemisessa katsoin sen hetken myyntitilanteita ja aika siellä päin oli, toki käyttötunteja en osannut sanoa kuinka paljon on ollut takana.” S kertoo lisäksi muistavansa, kuinka ”asiakas soitti silloin alussa, että jos hän saa hyvityksen siitä, että veneen arvo on nyt muuta kuin vakuutuksesta.” Tuolloin S ehdottikin, että ”toki korjataan, kunnes M soitti ja kertoi, että kaveri ehdotti, että hänen kannattaa tätä viedä eteenpäin saa enemmän jne.”

FINEn uuden vastauksen täydentämistä koskevan kehotuksen johdosta vakuutusyhtiön myyntijohtaja M on vielä selvittänyt sitä, mitä S:n kannanotot asiakkaalle ehdotetusta hyvityksestä tarkoittavat. M:n mukaan asiakas oli korvauspäätöksen saatuaan ollut myyjään yhteydessä ja antanut palautetta vakuutusyhtiön korvauskäsittelijästä ja tavasta, miten hänen asiaansa suhtauduttiin. M:n mukaan S oli ehdottanut asiakkaalle, että liian suuren korvausmäärän erotus palautettaisiin. 

Vakuutusyhtiö on edellä mainitun vastauksen täydennyksen jälkeen oma-aloitteisesti lähettämässään lisävastineessa tarkentanut M:n kannanoton tarkoittavan sitä, että S on ehdottanut asiakkaalle vakuutusmaksun, mutta ei korvausmäärän hyvittämistä. Vakuutusyhtiön mukaan veneen arvonmääritys on tehty yhdessä asiakkaan kanssa pohjautuen Nettivene -palvelun keskimääräisiin myyntihintoihin. 

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Osapuolten välinen erimielisyys koskee sitä, onko vakuutusyhtiön asiakkaan veneestä, moottorista ja veneen varusteista maksama korvaus ollut riittävä. Lähemmin tarkasteltuna kyse on siitä, onko vakuutussopimukseen merkitty veneen 23.000 euron vakuutusmäärä perustunut vakuutussopimuslain 57 §:ssä tarkoitetulla tavalla olennaisesti vakuutusyhtiötä vakuutussopimusta tehtäessä edustaneen S:n antamaan arvioon, ja tuleeko venekokonaisuudesta lunastuksena maksettava korvaus tämän johdosta maksettavaksi asiakkaan vaatimalla tavalla vakuutusmäärän mukaisena.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 57 §:n (Ylivakuutus) mukaan omaisuus tai etuus on ylivakuutettu, jos vakuutussopimukseen merkitty vakuutusmäärä on merkittävästi vakuutetun omaisuuden tai etuuden oikeaa arvoa suurempi.

Vakuutuksenantaja ei ole velvollinen korvaamaan ylivakuutetulle omaisuudelle tai etuudelle sattuneen vakuutustapahtuman johdosta enempää kuin vahingon peittämiseksi tarvittavan määrän. Jos kuitenkin vakuutusmäärä olennaisesti perustuu vakuutuksenantajan tai sen edustajan antamaan arvioon, korvaus on suoritettava vakuutusmäärän mukaisena, paitsi milloin vakuutuksenottajan tahallisesti antamat väärät tai puutteelliset tiedot olivat vaikuttaneet arvioon.

Venevakuutusehtojen (voimassa 1.1.2017 alkaen) kohdan 3.1 (Vakuutuksen kohde, Yksityiskäytössä oleva vene) mukaan vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjassa mainittu yksityiskäytössä oleva vene. Veneellä tarkoitetaan kokonaisuutta, johon voi kuulua rungon lisäksi päämoottori, takila, purjeet sekä veneeseen kuuluvat varusteet ja kiinteästi asennetut elektroniset laitteet, joita tarvitaan vesillä liikkumiseen. Vesillä liikkumiseen käytettävät irralliset elektroniset ja optiset laitteet ovat vakuutuksen kohteena yhteensä enintään 2 000 euron määrään asti niiden ollessa kytkettyinä veneen niille tarkoitettuihin asennustelineisiin. Yksinomaan veneessä käytettävät työkalut sekä moottorin, takilan ja purjeiden varaosat ovat vakuutuksen kohteena yhteensä enintään 1 000 euron määrään asti. 

Venepukit, peitetarvikkeet ja rekisteröimätön säilytystraileri ovat vakuutuksen kohteena yhteensä enintään 1 000 euron määrään asti. 

Rakenteilla olevaan veneeseen tarkoitetut, lukitussa tilassa säilytettävät rakennusmateriaalit ovat vakuutuksen kohteena yhteensä enintään 2 000 euron määrään asti. 

Perämoottoriveneen perämoottori on vakuutuksen kohteena vain, kun siitä on erikseen sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan. 

Ehtokohdan 3.4 (Vakuutusmäärä) mukaan vakuutuksen kohde on vakuutettava sen käyvästä arvosta. Vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä ei ole todisteena kohteen käyvästä arvosta. Käypänä arvona pidetään sitä käteishintaa, mikä veneestä tai sen osasta yleisesti olisi saatavissa, jos sitä pidettäisiin myytävänä tarkoituksenmukaisella tavalla. Käypää arvoa määritettäessä otetaan huomioon vakuutuksen kohteen yksilöllinen kunto, varusteet, käyttöönottoaika, vuosimalli, käyttötapa, käyttötuntimäärä ja muut käteismyyntihintaan vaikuttavat seikat.

Ehtokohdan 5.1 (Eräiden korvausäännöksissä käytettyjen termien merkitys) alakohdan ”Vakuutusmäärä” mukaan vakuutusmäärällä tarkoitetaan esinevakuutuksen kohteena olevalle veneelle tai sen osalle kuten rungolle, moottorille, takilalle, purjeille tai varusteille tai erikseen mainituille esineille vakuutuskirjaan merkittyä rahamäärää.

Alakohdan ”Käypä arvo” mukaan käyvällä arvolla tarkoitetaan sitä käteishintaa, mikä veneestä tai sen osasta yleisesti olisi saatavissa välittömästi ennen vahinkoa, jos sitä pidettäisiin myytävänä tarkoituksenmukaisella tavalla. Käypää arvoa määritettäessä otetaan huomioon vakuutuksen kohteen yksilöllinen kunto, varusteet, käyttöönottoaika, vuosimalli, käyttötapa, käyttötuntimäärä ja muut käteismyyntihintaan vaikuttavat seikat. Käyvällä arvolla ei tarkoiteta liikkeen ulosmyyntihintaa, pyyntihintaa eikä vaihtohyvitysarvoa, vaan sellaista hintaa, jonka usea henkilö olisi ollut siitä todellisuudessa valmis maksamaan. Tämä määritelmä koskee myös lisälaitteita. Vakuutuskirjalle merkitty vakuutusmäärä ei ole todisteena omaisuuden käyvästä arvosta.

Ehtokohdan 5.2.1 (Korvausvelvollisuuden yläraja) mukaan vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden ylärajana on veneen tai sen osan käypä arvo tai kohdan 5.2.2 ikävähennystaulukon perusteella määritetty arvo, kuitenkin enintään omaisuudelle vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä tai vakuutusehdoissa mainittu enimmäiskorvausmäärä.

Ehtokohdassa 5.3.5 on vakuutussopimuslain 57 §:ssä säädettyä vastaavat määräykset ylivakuutuksesta. 

Asian arviointi

Veneen ja perämoottorin käypä arvo vahinkohetkellä

Vakuutusyhtiö on esillä olevassa tapauksessa arvioinut veneen ja sen perämoottorin vahinkoa edeltäneeksi käyväksi arvoksi 15.000 euroa, minkä mukaisesti korvaus on maksettu asiakkaalle. Vakuutusehtojen mukaan käyvällä arvolla tarkoitetaan sitä käteishintaa, mikä veneestä tai sen osasta yleisesti olisi saatavissa välittömästi ennen vahinkoa, jos sitä pidettäisiin myytävänä tarkoituksenmukaisella tavalla. 

Vakuutuslautakunnalle on toimitettu vahinkotarkastaja L:n lausunto veneen ja moottorin käyvästä arvosta. Vene on käyttöönotettu vuonna 2001 ja perämoottori on vuosimallia 2008. Lausunnossa veneen ja moottorin kuntoa on pidetty tyydyttävänä ja veneen ikään nähden normaalina. Lausuntoon on liitetty runsaasti Buster – merkkisiä veneitä koskevia myynti-ilmoituksia. Asiakas ei ole valituksessaan kiistänyt vakuutusyhtiön arvion oikeellisuutta siltä osin kuin kyse on ollut veneellä ja perämoottorilla välittömästi ennen vahinkotapahtumaa olleen käyvän arvon määrittelemisestä, tai myöskään esittänyt näyttöä, jonka perusteella veneen ja perämoottorin arvo voitaisiin arvioida vakuutusyhtiön määrittämää suuremmaksi. Vakuutuslautakunta katsoo, että veneen ja perämoottorin ehtokohdassa 5.1 tarkoitetun käyvän arvon ei ole osoitettu ylittävän vakuutusyhtiön määrittelemää 15.000 euroa. 

Vakuutussopimusta tehtäessä veneen arvosta annetut tiedot ja ylivakuutus

Vakuutussopimuslain 57 §:n ja vakuutusehtojen kohdan 5.3.5 mukaan omaisuus tai etuus on ylivakuutettu, jos vakuutussopimukseen merkitty vakuutusmäärä on merkittävästi vakuutetun omaisuuden tai etuuden oikeaa arvoa suurempi. Vakuutussopimuslain esitöiden (hallituksen esitys 1993/14, s. 60) mukaan yli 20 prosentin poikkeamaa oikeasta arvosta voidaan yleensä pitää merkittävänä. Oikea arvo määritellään vakuutustapahtuman aikaisten olosuhteiden mukaan ja ottaen huomioon vakuutussopimuksen korvausperusteet, esimerkiksi käypä arvo. 

Esillä olevassa tapauksessa veneen ja perämoottorin vakuutusmääräksi (sisältäen myös ehdoissa erikseen määritellyt elektroniset laitteet), jonka vakuutusehtojen kohdan 3.4 mukaan tulee vastata vakuutuksen kohteen käypää arvoa, on 1.2.2017 vakuutussopimuksen tekemisen yhteydessä merkitty 23.000 euroa. Vakuutusyhtiön mukaan asiakaan ikäänsä nähden normaalikuntoisen, vuonna 2001 käyttöön otetun veneen ja vuosimallia 2008 olevan perämoottorin käypä arvo on vahingon sattuessa 4.11.2018, siis noin 21 kuukauden kuluttua vakuutussopimuksen alkamisesta, ollut 15.000 euroa. Veneen ja perämoottorin vahinkohetkisestä käyvästä arvosta esitetty selvitys ja vakuutusyhtiön vertailuhinta-aineistosta ilmenevä veneiden iän vaikutus todennäköiseen myyntihintaan huomioon ottaen Vakuutuslautakunta katsoo, että asiakkaan venekokonaisuuden vakuutusarvo on tässä tapauksessa vakuutussopimusta tehtäessä todennäköisesti ollut sen oikeaa arvoa merkittävästi suurempi, minkä johdosta asiakkaan vene on ollut vahingon sattuessa ylivakuutettu.

Asiakas on valituksessaan kertonut, että 23.000 euron vakuutusmäärä on perustunut vakuutusedustaja S:n arvioon. Vakuutusyhtiö on aluksi kiistänyt asiakkaan väitteen vedoten selostamaansa toimintamalliin, jossa vakuutettavan omaisuuden arvo annetaan poikkeuksetta asiakkaan toimesta. FINEn erillisestä pyynnöstä vakuutusedustaja S:n myyntitilannetta koskevan kertomuksen toimitettuaan yhtiö on lausunut, että myyjän mukaan arvonmääritys on tehty yhdessä asiakkaan kanssa pohjautuen Nettivene – palvelun keskimääräisiin myyntihintoihin. Vakuutusyhtiön mukaan ei kuitenkaan ole uskottavaa, että myyjä tahallaan ylihinnoittelisi venettä tai keksisi veneen arvon ilman mitään perustetta. Yhtiön mielestä asiakkaan kertomus jää ”muun selvityksen puuttuessa” riittävästi näyttämättä toteen. 

Vakuutuslautakunta toteaa, että asiassa esitetty vakuutusedustaja S:n kertomus vakuutussopimusta tehtäessä asiakkaan kanssa käydyistä keskusteluista on sisällöltään osin epäselvä. Lautakunnan näkemyksen mukaan S kuitenkin selvästi myöntää, että hän on vakuutettavan kohteen tietojen selvittämisen yhteydessä katsonut vastaavien veneiden hintoja Nettivene – palvelusta, vaikka onkin kertonut hintojen selvittämisen tapahtuneen ”yhdessä asiakkaan kanssa”. S:n kertomuksesta ilmenee, että S:n itsensä nettipalvelun kautta veneiden hinnoista tarjouksen laskemisen yhteydessä hankkimat tiedot ovat ainakin osaltaan olleet vaikuttamassa siihen, että tarjoukseen otetuksi veneen ja perämoottorin vakuutusarvoksi on valikoitunut 23.000 euroa. S ei ole kiistänyt asiakkaan kertomusta siitä, että asiakas itse on vakuutuksesta ennen tarjouksen tekemistä keskusteltaessa arvioinut vakuutettavan veneensä arvoksi 17. – 18.000 euroa. S:n kertomuksesta ilmenee myös, että hän on asiakkaalle vakuutustarjousta laatiessaan selvittänyt asiakkaan veneestä käytettävissään olleiden tietojen pohjalta vastaavien veneiden hintoja Nettivene – palvelusta. 

Vakuutuslautakunta pitää asiakkaan ja S:n kertomusten perusteella riittävästi näytettynä, että vakuutettavan venekokonaisuuden vakuutusarvon määrittäminen on tässä tapauksessa perustunut olennaisesti vakuutusyhtiön edustajana olleen S:n arvioon, jonka S on muodostanut Nettivene – palvelusta selvittämiensä asiakkaan venettä vastaavien veneiden hintatietojen perusteella. Tätä johtopäätöstä tukee myös selvitys S:n asiakkaalle tarjoamasta hyvityksestä. Koska vakuutusmäärä on tässä tapauksessa perustunut olennaisesti vakuutusyhtiön edustajan arvioon, vahinko on ehtokohdan 5.2.1 estämättä korvattava ylivakuutuksen perusteella vakuutusmäärän mukaisesti, vaikka veneen ja perämoottorin käypä arvo on vahinkotapahtuman sattuessa ollut vakuutusarvoa pienempi. Tämän johdosta vakuutusyhtiö on velvollinen maksamaan asiassa lisäkorvausta siten, että korvaus lasketaan asiakkaan vaatimuksen mukaisesti veneen 23.000 euron vakuutusmäärän perusteella, jolloin aiemmin maksettu 15.000 euron korvaus huomioon ottaen maksettavaksi jää 8.000 euroa. 

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö maksaa asiakkaalle vahingosta 8.000 euron lisäkorvauksen. 

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Bygglin
Sihteeri Siirala 

Jäsenet:
Maso
Vaitomaa
Vyyryläinen
Yrttiaho
 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia