Haku

FINE-018682

Tulosta

Asianumero: FINE-018682 (2019)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 19.06.2019

Silmälasien naarmuuntuminen laseja pyyhittäessä. Rajoitusehdot. Tavanomaisesta naarmuuntumisesta tai kolhiintumisesta aiheutunut vahinko. Oliko kyseessä äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinkotapahtuma?

Tapahtumatiedot

Asiakkaan vahinkoilmoituksen mukaan hän teki remonttia kotonaan ja silmälaseihin oli kertynyt likaa, jonka asiakas pikaisesti pyyhkäisi paidanhelmaan. Lika oli ilmeisesti osin hiekkamaista ja silmälasien linsseihin tuli naarmuja keskeisen näön kohdalle. Asiakas haki vahingosta korvausta kotivakuutuksestaan.   

Vakuutusyhtiö viittasi korvauspäätöksessään kotivakuutuksen rajoitusehtoon, jonka mukaan vakuutuksesta ei korvata tavanomaisesta naarmuuntumisesta aiheutunutta vahinkoa. Koska ilmoitettu vahinko on seurausta silmälasin linssien tavanomaisesta naarmuuntumisesta, vakuutusyhtiö ei korvannut vahinkoa.

Asiakas pyysi vakuutusyhtiötä oikaisemaan korvauspäätöstään katsoen, että yhtiön vetoama tavanomainen naarmuuntuminen tarkoittaa yksittäisten naarmujen syntymistä silloin tällöin. Asiakkaan tapauksessa kuitenkin aiheutui kertapyyhkäisyllä laaja linssivaurio keskeisen näön alueelle. Asiakas tarkensi kertomustaan vahinkotapahtumasta. Hän oli ollut uusimassa autotallin seinän laatoitusta ja oli tässä yhteydessä pyyhkäissyt kädestään saneerauslaastia paidanhelmaan. Lasien linssit olivat päivän mittaan menneet pölyisiksi. Laseissa ollut pöly oli todennäköisesti saneerauslaastin sekoittamisen yhteydessä noussutta sementtipohjaista pölyä. Asiakkaan mielestä vaurio on todennäköisimmin aiheutunut hänen paitansa helmassa olleesta saneerauslaastista.

Uudessa korvauspäätöksessään vakuutusyhtiö vetosi siihen, että hienojakoisen laastin sekoittaminen nostaa aina ilmaan huomattavasti betonipölyä, joka väistämättä tarttuu työvaatteisiin. Myös laastia siveltäessä sitä yleensä aina roiskuu jonkin verran. Käsiä ja työaluetta joudutaan työn yhteydessä pyyhkimään tuon tuostakin, esimerkiksi paitaan, kuten tässä tapauksessa, tai johonkin muuhun puhdistusvälineeseen. Silmälaseja puhdistettaessa linssit tulee aina ensin huuhdella juoksevan, haaleanlämpöisen veden alla ennen pyyhkimistä, jotta niihin takertunut pöly tai lika ei pyyhkiessä naarmuta linssiä. Vakuutusyhtiö katsoo, että linssien naarmuuntumista kyseisen remonttityön aikana niitä pyyhittäessä ei voida pitää objektiivisesti arvioiden ennalta arvaamattomana

vahinkotapahtumana. Kyse on sen sijaan omaisuuden tavanomaisesta naarmuuntumisesta aiheutuneesta vahingosta, jota ei voida korvata vakuutuksesta.

Asiakkaan valitus

Asiakas vaatii, että linssien vaihtokustannukset (noin 500 euroa) korvataan vakuutuksesta. Hän toistaa oikaisupyynnössä esittämänsä. Linssit osuivat niitä paidanhelmaan pyyhkäistäessä todennäköisesti juuri kohtaan, jossa oli saneerauslaastia.  

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö viittaa vastineessaan antamiinsa korvauspäätöksiin ja uudistaa niissä esitetyt perustelut.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Tapauksessa on kysymys siitä, voidaanko silmälasien naarmuuntumista niitä paidanhelmaan pyyhittäessä pitää vakuutuksesta korvattavana, äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneena esinevahinkona. Kyse on myös siitä, soveltuuko tavanomaista naarmuuntumista koskeva rajoitusehto vahinkotapaukseen.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Kotivakuutusehtojen (voimassa 1.9.2016 alkaen) kohdan 4.3 (Rikkoutumisturva) mukaan vakuutuksesta korvataan välitön esinevahinko, jonka syynä on äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma. Tapahtuman äkillisyys ja ennalta arvaamattomuus arvioidaan objektiivisesti yleisen elämänkokemuksen,

tapahtumankulun poikkeuksellisuuden ja korvauksenhakijan toiminnan perusteella. Korvattavuus määräytyy vahingon syyn, ei seurauksen perusteella.

Ehtokohdan 5 (Vakuutusturviin liittyvät yleiset rajoitukset) mukaan vakuutuksesta ei korvata muun ohessa

· tavanomaisesta naarmuuntumisesta tai kolhiintumisesta aiheutunutta vahinkoa

Asian arviointi

Osapuolten erimielisyys koskee muun ohessa sitä, onko silmälasien linssien naarmuuntumista niitä paidanhelmaan pyyhkimällä puhdistettaessa pidettävä rajoitusehtokohdassa 5 tarkoitettuna tavanomaisesta naarmuuntumisesta aiheutuneena vahinkona.

Yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden perusteella vakuutusyhtiön korvausvastuuta rajoittavia vakuutuksen rajoitusehtoja on tulkittava niiden sanamuodon mukaisesti ja suppeasti. Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan ilmaisu ”tavanomaisesta naarmuuntumisesta aiheutunut vahinko” on silmälasien linssien osalta ymmärrettävä lähinnä silmälaseja käytettäessä linsseihin pidemmän ajan kuluessa lähes väistämättä syntyviä vähäisiä naarmuja koskevaksi. Lautakunta katsoo, että nyt kyseessä olevassa tapauksessa, jossa naarmut ovat aiheutuneet yhdellä kertaa silmälasien paidanhelmaan pyyhkimisen yhteydessä, ei ole ollut kyse rajoitusehtokohdassa tarkoitetusta linssien tavanomaisesta naarmuuntumisesta.  Näistä syistä vakuutusyhtiön vetoama rajoitusehto ei sovellu tapaukseen, eikä korvausta voida evätä tällä perusteella.

Asiassa on seuraavaksi arvioitava, onko linssien naarmuuntumista silmälaseja paidanhelmaan remontointityön aikana pyyhittäessä pidettävä äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneena. Mikäli vahinko tapahtuu toiminnassa, johon jo etukäteen arvioiden sisältyy suuri riski omaisuuden vahingoittumisesta, on lautakuntakäytännössä katsottu, ettei vahinkoa voida pitää ennalta arvaamattomana.

Vakuutuslautakunnalle toimitetuista valokuvista ilmenee, että silmälasien toisen linssin keskiosassa on lukuisia samansuuntaisia naarmuja. Asiakkaan vahinkoilmoituksen sisältönä on ollut, että silmälasien linssit ovat laseja pyyhittäessä naarmuuntuneet linsseissä jo olleen pölyn vaurioittamina. Myöhemmin asiakas on tarkentanut kertomustaan katsoen, että vauriot ovat todennäköisesti aiheutuneet hänen paidanhelmassaan olleesta saneerauslaastista.

Vakuutuslautakunta katsoo, että remontoinnin yhteydessä esimerkiksi laastin tai pölyn johdosta likaantuneiden linssien pyyhkimiseen ilman, että laseja ensin huuhdellaan, liittyy merkittävä riski linssien naarmuuntumisesta. Mikäli lasien pyyhkimiseen käytetään pölyyntymistä ja likaantumista käsittäneessä työssä päällä olleita vaatteita, linssien naarmuuntumisen riski lisääntyy entisestään.

Riippumatta siitä, ovatko silmälasien vauriot tässä tapauksessa aiheutuneet linsseissä jo ennen pyyhkimistä olleen pölyn vai pyyhkimiseen käytetyssä kankaassa olleen lian johdosta, Vakuutuslautakunta katsoo, että remonttityön yhteydessä pölyyntyneiden ja likaantuneiden linssien naarmuuntumista niitä työssä käytetyllä vaatteella pyyhittäessä ei voida pitää objektiivisesti arvioituna ennalta arvaamattomana tapahtumana. Kyse ei tämän vuoksi ole vakuutusehtojen perusteella korvattavasta vahingosta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita asiassa muutosta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Bygglin                                          Siirala

puheenjohtaja                               sihteeri

Jäsenet:

Maso

Sario

Vaitomaa

Yrttiaho

Tulosta