Haku

FINE-018676

Tulosta

Asianumero: FINE-018676 (2019)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 08.05.2019

Lakipykälät: 30, 33, 34

Ylinopeus. Rekonstruktiolaskelma. Törkeä huolimattomuus. Lunastus. Käypä arvo.

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan 13.7.2018 B ajoi ulos tieltä A:n omistamalla autolla väistäessään tielle juossutta peuraa. Nouseva aurinko häikäisi ja tiellä oli ilmeisesti irtohiekkaa. Auto suistui ojaan. Vahinkoilmoituksen mukaan vahinko sattui alueella, jonka nopeusrajoitus on 60 km/h. Vahinkoilmoituksessa ajoneuvon nopeudeksi vahinkohetkellä kerrotaan 65 km/h. Tien pinta oli paljas ja kuiva. 

Poliisin tutkintailmoituksen mukaan partion saapuessa paikalle auto oli pahasti vaurioituneena keskellä tietä. Auto oli törmännyt tien varressa sijaitsevan talon pihassa olevan sähkötolppaan katkaisten sen. Tapahtuma-ajaksi tutkintailmoitukseen on kirjattu 5.40. Tapahtumapaikalla oli nähtävissä tuoreet jarrutusjäljet. Kaikki kolme kyydissä ollutta arvioivat auton nopeudeksi 60–70 km/h. 

Suomen Vahinkotarkastus SVT Oy:n laatiman rekonstruktiolaskelman mukaan ajoneuvon nopeus on ollut 99–122 km/h. Todennäköisemmin nopeus on ollut 104–108 km/h. 

Yhtiön antaman korvauspäätöksen mukaan vahinko on aiheutunut ajoneuvon kuljettajan törkeästä huolimattomuudesta. Yhtiö on alentanut maksettavaa korvausta puolella. Ajoneuvo on lunastettu. Vahinkotarkastajan arvioima ajoneuvon käypä arvo on 10.700 euroa. 

Asiakkaan valitus

A vaatii valituksessaan, että korvaussummasta tehtyä vähennysprosenttia pienennetään, tai että se poistetaan kokonaan. A:n mielestä autolla ei ole ajettu ylinopeutta. Poliisi ei ole sakottanut B:tä ylinopeudesta tai liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Rekonstruktiolaskelman mukaan nopeus on ollut 99 km/h. A:n mielestä tämä ei ole mahdollista tällaisella tieosuudella. 

Lisäksi A katsoo, että auton arvo on 13.000 euroa. A:n mielestä auto on ollut hyvässä kunnossa. Puskurissa ja konepellissä ei ole kiveniskemiä eikä tuulilasissa hiertymiä. Yhtiön mukaan auto on ollut keskinkertaisessa kunnossa. 

Vakuutusyhtiön vastine

Yhtiö toteaa vastineessaan, että asiassa ei ole esitetty mitään sellaista, jonka perusteella asiassa annettua korvauspäätöstä olisi aihetta muuttaa. 

Korvattavuus autovakuutuksesta

Vakuutussopimuslain ja vakuutusehtojen mukaan, jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeästä huolimattomuudesta, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai evätä korvaus kokonaan. Harkittaessa korvauksen alentamista tai epäämistä otetaan huomioon, mikä merkitys vakuutetun toimenpiteellä on ollut vahingon syntymiseen. Huomioon otetaan lisäksi vakuutetun henkilön tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä olosuhteet muutoin. 

Yhtiö toteaa vastineessaan, että vahinkoilmoituksen mukaan vahinko on sattunut alueella, jonka nopeusrajoitus on 60 km/h. Vahinkoilmoituksessa ajoneuvon nopeudeksi vahinkohetkellä on kerrottu olleen 65 km/h. Tien pinta oli paljas ja kuiva. A:n auto vaurioitui ulosajon seurauksena siten, ettei sitä voida kohtuullisin kustannuksin enää korjata. 

Poliisin tutkintailmoituksen mukaan poliisipartion saapuessa paikalle A:n auto oli pahasti vaurioitunut. Autoa kuljettanut B on kertonut nähneensä, että tien oikealta puolelta tulee peura. B oli lähtenyt väistämään peuraa vasemmalle puolelle. Väistöliikkeen seurauksena auto oli ajautunut hieman risteyksen jälkeen vastaantulevien kaistan kautta ojaan tien vasemmalle puolelle, jossa auto oli jatkanut matkaansa ja törmännyt talon pihalla olevaan sähkötolppaan katkaisten sen. Auto oli ajautunut tämän jälkeen takaisin tielle ja pysähtynyt. Kaikki kolme kyydissä ollutta henkilöä arvioivat auton nopeudeksi 60–70 km/h. 

Tutkintailmoituksen mukaan tapahtumapaikalla oli nähtävissä auton tuoreet jarrutusjäljet, jotka alkoivat risteyksestä ja jatkuivat aina ojaan asti. Ulosajokohdassa tie kaartuu auton kulkusuunnassa oikealle. Talon ja tien välisessä ojassa oli lappeellaan juuresta katkennut sähkötolppa. Talon pihalla oli kaatunutta puuta ja muuta maa-ainesta. 

SVT Oy:n laatiman rekonstruktiolaskelman mukaan ajoneuvon nopeus on ollut 99–122 km/h. Todennäköisimmin nopeus on ollut 104–108 km/h. Lausunnon mukaan linja-autopysäkiltä auto ajautui ulos asfaltilta ojaan. Ojassa auto iskeytyi pihaan nousevaan penkereeseen ja jatkoi pihalle. Pihalla auto törmäsi puuhun ja valaisinpylvääseen katkaisten ne. Törmäyksessä auto kimposi pensasaidan läpi ja tien ojan penkereen kautta takaisin tien asfaltille pysähtyen keskelle tietä. 

Rekonstruktiolaskelman mukaan kaarteeseen nähden auton liiallinen nopeus on syy-yhteydessä onnettomuustapahtumakulun alkamiseen. Kun kaarteen kriittinen maksiminopeus ylitetään, alkaa ajautuminen ulkokaarteeseen päin, kuten tässä tapauksessa vasemmalle kohden vasemman puoleista linja-autopysäkkiä. Tässä tapauksessa auto on samalla ohjattu oikealle, jolloin auton renkaista on jäänyt tien pintaan ohuet jäljet. Auton kulkua ei ole pystytty ohjaamaan tien suuntaisesti johtuen liiallisesta nopeudesta. Auto on ajautunut vasemmalta ulos tieltä. 

Yhtiö toteaa, että saadun selvityksen mukaan ajoneuvo oli luvallisesti B:n käytössä vahingon sattuessa. Näin ollen B:n voidaan vakuutussopimuslain 33 §:n mukaan samastaa A:han. 

Rekonstruktiolausunnon perusteella ajoneuvoa on kuljetettu huomattavalla nopeudella vahinkoilmoituksessa ilmoitettuun sallittuun nopeuteen nähden. Yhtiö katsoo, että B:n on täytynyt kyseisissä olosuhteissa pitää vahinkoa menettelyn mahdollisena seurauksena ja ymmärtää, että ko. tilanteessa ajettaessa huomattavaa ylinopeutta, on huomattavasti tavanomaista suurempi riski joutua onnettomuuteen ajosuorituksen aikana. Yhtiön mukaan kuvatun menettelyn voidaan katsoa kuvastavan sellaista piittaamattomuutta vahinkoriskin suhteen, että B:n voidaan perustellusti katsoa myötävaikuttaneen vahingon syntymiseen törkeällä huolimattomuudella. Näin ollen yhtiö pitää perusteltuna, että maksettavat korvaukset alennetaan puolella. 

Käypä arvo

Vakuutuksenottaja A:n Audi A4 Sedan (AA) 4 ov. vaurioitui 13.7.2018 sattuneessa vahingossa. Vahinkotarkastaja on todennut, ettei ajoneuvoa voida kohtuullisin kustannuksin korjata. Ajoneuvo oli vuosimallia 2009 ja sen mittarilukema oli 215 542 km. 

Suoranaisessa esinevahingossa vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana on vakuutuksen kohteen tai sen osan käypä arvo. Käypänä arvona pidetään sitä käteishintaa, mikä vahinkotilanteen markkinatilanteessa on moottoriajoneuvosta tai sen osasta yleisesti saatavissa pidettäessä sitä myytävänä tarkoituksenmukaisella tavalla. Ajoneuvon käypää arvoa määritettäessä otetaan huomioon ajoneuvon ja sen merkin päivän markkinahinnat, ajoneuvon yksilöllinen kunto, varusteet, käyttöönottoaika, vuosimalli, käyttötapa, ajetut kilometrit sekä muut hintaan vaikuttavat tekijät. 

Yhtiö toteaa vastineessaan, että käyvällä arvolla tarkoitetaan käytännössä sitä hintaa, jonka usea henkilö olisi maksanut autosta käteiskaupassa ennen vahingon syntymistä. Käypää arvoa ei voida määritellä yksittäisen vaihtotarjouksen tai myynti-ilmoituksen perusteella. Myynti-ilmoitusten hintapyynnöt eivät täysin vastaa toteutuneita kauppahintoja. Yhtiön mukaan käytäntö on osoittanut, että hinnoissa on tinkivaraa 10–20 %. Autoliikkeiden hintoihin sisältyy toimituskuluja ja autoliikkeen voitto sekä muita tällaisia eriä. Vaihtotarjouksessa puolestaan vaihtoauto voidaan hinnoitella huomattavasti sen todellista arvoa korkeammaksi, kun tarkoituksena on saada toinen kalliimpi auto myydyksi. 

Yhtiö toteaa, että etenkin vanhemmissa autoissa erilaiset korjaukset ja kunnostukset ovat tarpeen auton kunnon ja liikennekelpoisuuden ylläpitämiseksi. Korjaus- ja kunnostustyöt eivät nosta auton käypää arvoa sillä rahamäärällä, joka niihin on käytetty, mutta tarpeellisten korjausten ja huoltojen laiminlyönti laskee auton arvoa. 

Käypää hintaa määritellessään vakuutusyhtiö ei pyri löytämään vahingonkärsineelle uutta ajoneuvoa vaurioituneen tilalle, vaan pyrkii hinnoittelemaan vaurioituneen ajoneuvon. Vahingonkärsinyt ei välttämättä löydä määritellyllä käyvän arvon hinnalla vastaavaa ajoneuvoa. Vanhemmilla moitteettomasti toimivilla ajoneuvoilla on usein paljon ns. käyttöarvoa vaikka niiden rahallinen arvo on suhteellisen alhainen. Tätä ei kuitenkaan voida käypään arvoon perustuvaa vakuutuskorvausta määriteltäessä huomioida. 

Vahinkotarkastajan suorittaman hintavertailun perusteella yhtiö katsoo, että ajoneuvon käypä arvo on 10.700 euroa. A:lle on maksettu kertakaikkinen korvaus ajoneuvon vaurioista vähennettynä omavastuuosuudella, omaan tuottamukseen perustuvalla 50 % vähennyksellä sekä ajoneuvon jäännösarvolla.   

Selvitykset

- Rekonstruktiolaskelma 22.10.2018
- Lausunto ajoneuvon käyvästä arvosta 4.1.2019 
- Lounais-Suomen poliisilaitoksen tutkintailmoitus 14.3.2019

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, voidaanko ajoneuvoa kuljettaneen B:n katsoa menetelleen vahinkotapahtuman sattuessa niin moitittavasti, että korvauksen alentamista puolella törkeän huolimattomuuden perusteella voidaan pitää perusteltuna. Lisäksi kysymys on siitä, voidaanko ajoneuvon käyvän arvon katsoa olevan enemmän kuin 10.700 euroa. 

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 30 §:n 2 momentin mukaan, jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeästä huolimattomuudesta, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä. 

Vakuutussopimuslain 33 §:n mukaan, mitä edellä säädetään vakuutetusta, kun kysymys on vakuutustapahtuman aiheuttamisesta, suojeluohjeiden noudattamisesta tai pelastamisvelvollisuudesta, sovelletaan vastaavasti henkilöön, 

1. joka vakuutetun suostumuksella on vastuussa vakuutuksen kohteena olevasta moottorikäyttöisestä tai hinattavasta ajoneuvosta, aluksesta tai ilma-aluksesta;

2. joka omistaa vakuutetun omaisuuden yhdessä vakuutetun kanssa ja käyttää sitä yhdessä hänen kanssaan; tai

3. joka asuu vakuutetun kanssa yhteisessä taloudessa ja käyttää vakuutettua omaisuutta yhdessä hänen kanssaan. 

Vakuutussopimuslain 34 §:n 1 momentin mukaan harkittaessa, onko korvausta vahinkovakuutuksesta tässä luvussa säädetyllä perusteella alennettava tai evättävä, tulee ottaa huomioon, mikä merkitys seikalla, jota vakuutuksenottajan tai vakuutetun antama väärä tai puutteellinen tieto koskee, tai vahingonvaaraa lisänneellä muuttuneella olosuhteella taikka vakuutetun tai 33 §:ssä tarkoitetun henkilön toimenpiteellä tai laiminlyönnillä on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi tulee ottaa huomioon vakuutuksenottajan, vakuutetun tai 33 §:ssä tarkoitetun henkilön tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä olosuhteet muutoin. 

Autovakuutusehtojen kohdan 4.4.1 mukaan korvataan vahinko, joka välittömästi aiheutuu vakuutuksenkohteelle tieltä suistumisesta tai kaatumisesta, tien sortumisesta, törmäyksestä tai muusta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vakuutuskohdetta ulkoapäin vahingoittavasta syystä. 

Ehtojen kohdan 4.12.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutustapahtumasta aiheutunut suoranainen esinevahinko. Esinevahingolla tarkoitetaan sitä, että esine vaurioituu, tuhoutuu tai häviää. 

Ehtojen kohdan 4.12.2 mukaan yhtiö täyttää korvausvelvollisuutensa vahingon määrän ja korjausmahdollisuuden mukaan joko 
- maksamalla kohtuulliset korjauskustannukset tositteiden mukaan tai
- maksamalla kertakorvauksen kohtuullisia korjauskustannuksia vastaavan määrän rahana, jos omaisuutta ei korjata, vaikka se olisikin mahdollista. Kertakorvauksena maksetaan enintään omaisuudella välittömästi ennen vahinkohetkeä ollut käypä arvo vähennettynä vahingoittuneen omaisuuden jäännösarvolla 
- maksamalla vakuutuksen kohteelle ennen vahinkoa olleen käyvän arvon ja sillä korjaamattomana olevan arvon erotuksen rahana
- lunastamalla vakuutuksen kohteen ennen vahinkoa olleesta käyvästä arvosta
- lunastamalla vakuutuksen kohteen kohdan 4.11.3.4.2–4.11.3.4.4 tapauksissa uusarvosta
- lunastamalla vakuutuksen kohteen kohdan 4.11.3.4.3 tapauksessa käyvästä arvosta korotettuna 30 %:lla tai 
- hankkimalla tilalle samanlaisen tai samanarvoisen ajoneuvon tai sen osan. 

Ehtojen kohdan 4.12.3.1 mukaan suoranaisessa esinevahingossa yhtiön korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana on vakuutuksen kohteen tai sen osan käypä arvo.

Käypänä arvona pidetään sitä käteishintaa, mikä vahinkohetken markkinatilanteessa on moottoriajoneuvon tai sen osasta yleisesti saatavissa pidettäessä sitä myytävänä tarkoituksenmukaisella tavalla. 

Ajoneuvon käypää arvoa määritettäessä otetaan huomioon ajoneuvon ja sen merkin päivän markkinahinnat, ajoneuvon yksilöllinen kunto, varusteet, käyttöönottoaika, vuosimalli, käyttötapa, ajetut kilometrit sekä muut hintaan vaikuttavat tekijät. 

Ehtojen kohdan 4.12.3.2 mukaan jos vakuutuksen kohde tai sen osa on vahingoittunut niin pahoin, ettei sitä kohtuullisin kustannuksin voida korjata, vahingon määrä on sillä välittömästi ennen vahinkotapahtumaa olleesta ja sen jälkeen olleen käyvän arvon erotus.

Jos vahingoittunut omaisuus voidaan kohtuullisin kustannuksin korjata, vahingon määrä on korjauskustannukset tai niitä vastaava rahamäärä. 

Ehtojen kohdan 4.12.3.4.1 mukaan jos vahingon määräksi arvioidaan yli 70 % vakuutuskohteen ennen vahinkotapahtumaa olleesta käyvästä arvosta, yhtiöllä on oikeus lunastaa kohde tuosta arvosta (katso kohta 4.11.2 ja 4.11.3.1). 

Asian arviointi

Korvattavuus autovakuutuksesta

Asiassa on riidatonta, että B käytti autoa sen omistajan A:n luvalla, jolloin vakuutussopimuslain 33 §:n mukaisen samastamisen edellytykset täyttyvät. Asiassa on näin ollen kyse sen arvioimisesta, oliko B aiheuttanut vahingon törkeällä huolimattomuudella ja oliko B:n toiminta niin moitittavaa, että vakuutusyhtiöllä on ollut oikeus vakuutussopimuslain 30 §:n, 34 §:n ja vakuutusehtojen perusteella alentaa korvausta puolella. 

Harkinnassa on otettava huomioon, mikä merkitys vakuutetun tai häneen samastettavan henkilön toimenpiteellä tai laiminlyönnillä on ollut vahingon syntymiseen. Korvauksen alentaminen tai epääminen edellyttää syy-yhteyttä vakuutuksenottajan, vakuutetun tai samastettavan henkilön moitittavan menettelyn ja vakuutustapahtuman välillä. Vakuutussopimuslain esitöiden (HE 114/1993) mukaan lain 30 §:ssä tarkoitettu törkeä huolimattomuus on lähellä tahallisuutta. Jos vakuutettu esimerkiksi tietoisesti laiminlyö normaalit varotoimet ja saa aikaan tilanteen, jossa vahingonvaara on suuri, voidaan huolimattomuutta pitää törkeänä. Vakuutusyhtiöllä on näyttötaakka väittämästään korvauksen alentamisperusteesta. 

Vahinkoilmoituksen mukaan auton nopeus on ollut 60–70 km/h. Vakuutusyhtiön teettämän rekonstruktiolaskelman mukaan auton nopeus on ollut 99–102 km/h kun nopeusrajoitus oli 60 km/h. Asiakas on kyseenalaistanut rekonstruktiolaskelman tuloksen ja katsonut, ettei laskelman mukainen ajonopeus ole mahdollinen tällaisella tieosuudella. Vakuutuslautakunta katsoo, että rekonstruktiolaskelmia voidaan pitää lähtökohtaisesti luotettavina ja käytetyn ajonopeuden suurusluokan osoittavina. Huolimatta siitä, että autossa olleet matkustajat ovat kertoneet autoa kuljetetun noin 60 – 70 km/h nopeudella, Vakuutuslautakunta katsoo, että auton pitkä suistumismatka, laajat vauriot sekä muun muassa sähkötolpan vaurioituminen törmäyksen johdosta osoittavat yhdessä rekonstruktiolaskelman kanssa ajonopeuden nopeuden olleen todistajien arvioimaa suurempi. Käytetty ajonopeus on lautakunnan arvion mukaan ollut tässä tapauksessa noin 100 km/h luokkaa.

Vakuutuslautakunta on ottanut arvioinnissa huomioon, että vahinko oli aiheutunut, kun B oli suistunut ojaan. B oli ajanut huomattavalla ylinopeudella tiellä, jossa nopeusrajoitus oli 60 km/h. B:n ajotapa ja vahinkopaikan olosuhteet huomioiden Vakuutuslautakunta pitää vakuutuksenottajaan samastettavan B:n menettelyä vakuutussopimuslain tarkoittamalla tavalla törkeän huolimattomana. Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutusyhtiöllä on ollut oikeus alentaa korvausta puolella B:n menettelyn perusteella.

Käypä arvo

Asiassa on kyse A:n Audi A4 Sedan -henkilöauton vakuutusehtojen mukaisen käyvän arvon suuruudesta. Voimassa olevan oikeuden mukaan korvausta hakevalla on näyttötaakka vaatimustensa perusteista. Tässä tapauksessa A:n tulisi voida osoittaa, että hänen ajoneuvonsa käypä arvo ylittää vakuutusyhtiön arvioiman 10.700 euroa. 

Vakuutusehtojen mukaan käypänä arvona pidetään sitä käteishintaa, mikä vahinkohetken markkinatilanteessa on moottoriajoneuvosta tai sen osasta yleisesti saatavissa pidettäessä sitä myytävänä tarkoituksenmukaisella tavalla. 

A vetoaa siihen, että ajoneuvo olisi ollut paremmassa kunnossa kuin vakuutustarkastaja on arvioinut ja tämän takia sen käypä arvo olisi ollut 13.000 euroa. Hän ei kuitenkaan ole tarkemmin perustellut näkemystään. A ei ole myöskään vedonnut vastaavien ajoneuvojen vertailuhintatietoihin. Ottaen huomioon kaikki asiassa esitetyt selvitykset, Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön ajoneuvolle määrittämä käypä arvo on perusteltu. 

Lopputulos

Lautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena. 

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Bygglin
Sihteeri  Turunen 

Jäsenet:
Maso
Sario
Rantala
Vaitomaa
 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia