Haku

FINE-018552

Tulosta

Asianumero: FINE-018552 (2019)

Vakuutuslaji: Muu vahinkovakuutus

Ratkaisu annettu: 02.07.2019

Oliko koristejäkälä metsävakuutuksen kohteena?

Tapahtumatiedot

Metsäyhtymän omistamalla metsäpalstalla oli ollut metsäpalo. Palossa vahingoittui puustoa ja myös palstalla kasvanut jäkälikkö, josta oli nostettu koristejäkälää. Vakuutusyhtiö korvasi metsävakuutuksesta puuston vahingon, mutta ei maksanut vakuutuksenottajan hakemaa korvausta koristejäkälästä. Vakuutusyhtiön mukaan koristejäkälää ei vakuutettu metsävakuutuksella. Asiakas haki muutosta koristejäkälän osalta tehtyyn päätökseen todeten, että koristejäkälää ei ollut poissuljettu vakuutuskirjassa tai vakuutusehdoissa. Väittämä siitä, että vain puut olisivat korvauksen piirissä, oli yksipuolinen. Asiakas antoi vakuutusyhtiölle myös lisäselvitystä koristejäkälän kaupallisesta merkityksestä ja merkityksestä elinkeinona. Vakuutusyhtiö ei ole muuttanut päätöstään.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas hakee edelleen korvausta koristejäkälästä. Vakuutusyhtiö on perusteettomasti jättänyt jäkälän korvaamatta. Tuhoalueella on metsän täysarvovakuutus, joka ei määrittele koristejäkälää vakuutuksen ulkopuolelle. Asiakas toteaa vakuutusyhtiön kanssa käymiensä keskustelujen perusteella, että koristejäkälän olemassaolo ja merkitys oli vakuutusyhtiölle outo. Metsän vakuutus ei kuitenkaan sulkenut pois mitään metsän osa-aluetta. Vakuutusehdoissa ei ilmaista, että korvattavia ovat vain tehdaskäyttöön kelpaavat ainespuut. Asiakas on toimittanut lisäksi kattavan selvityksen koristejäkälän keruusta, käytöstä ja myynnistä. 

Asiakas on lisäkirjelmässään viitannut koristejäkälän osuuteen alueen metsissä historiallisena tulolähteenä. Asiakas oudoksuu metsän puiden ja koristejäkälän eli maapohjan vakuuttamista erikseen ja on viitannut männyn ja koristejäkälän symbioosiin.

Vakuutusyhtiö toteaa, että metsävakuutus ei vakuuta koristejäkälää, joten vahingoittunutta koristejäkälää ei voida korvata metsävakuutuksen perusteella. Vakuutusyhtiö vetoaa metsävakuutuksen vakuutusehtoihin. Vakuutusehtojen yhteisten määräysten kohdassa 2 on määritelty metsävakuutuksella ja metsäpalovakuutuksella vakuutettu omaisuus. Koristejäkälä ei ole kyseisillä vakuutuksilla vakuutettua omaisuutta. 

Sopimusehdot 

Metsävakuutuksen vakuutusehtojen (voimassa 1.1.2016 alkaen) yhteisten määräysten kohdan 2 (Vakuutettu omaisuus) mukaan vakuutettuna on vakuutuskirjassa yksilöidyn tilan metsä. Metsällä tarkoitetaan sitä puustoa ja taimikkoa, jolla on metsätaloudellista arvoa.

Puustoa on metsä, jonka puiden valtapituus on yli seitsemän metriä. Taimikkoa on metsä, jonka puiden valtapituus on enintään seitsemän metriä ja jonka puut eivät läpimitaltaan täytä kuitupuulle asetettuja vaatimuksia.

Vakuutettuna ovat myös
- hakkuupaikalla ja metsä- ja tienvarsivarastossa oleva vakuutuksenottajan omistama kyseiseltä tilalta hakattu puutavara
- varastossa tai tilapäisesti istutusta varten ajoneuvossa tai metsässä olevat vakuutetun metsän uudistamiseen tarkoitetut taimet
- hakkuun jälkeen bioenergiakäyttöön kerätty tai kerättäväksi tarkoitettu hakkuutähde, joka on vakuutuksenottajan omistamaa ja joka on sovittu kirjallisella sopimuksella myytäväksi metsähakkeen tekoon ulkopuoliselle ostajalle.

Rajoitus:
Vakuutettuna ei kuitenkaan ole sahattu, höylätty tai muutoin jatkojalostettu puutavara.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kysymys metsäpalossa tuhoutuneen koristejäkälän korvattavuudesta metsävakuutuksesta. Vakuutusyhtiö on vedonnut vakuutusehtojen vakuutettuna olevaa omaisuutta määritteleviin kohtiin. Asiakas on katsonut, että koristejäkälää ei ole rajattu pois metsävakuutuksen korvauspiiristä.

Tapaukseen sovellettavissa vakuutusehdoissa on todettu, että vakuutettuna on vakuutuskirjassa yksilöidyn tilan metsä. Metsällä tarkoitetaan vakuutusehtojen erillisen määritelmän mukaan sitä puustoa ja taimikkoa, jolla on metsätaloudellista arvoa. Vakuutusehdoissa on edelleen lähemmin määritelty, mitä vakuutuksen piiriin kuuluvalla puustolla ja taimikolla tarkoitetaan. Lisäksi vakuutusehdoissa on lueteltu vakuutetuiksi kohteiksi erikseen määritellyt hakkuupaikalla ja metsä- ja tienvarsivarastossa olevat puutavara, taimet ja bioenergiakäyttöön kerätty tai kerättäväksi tarkoitettu hakkuutähde. Vakuutuksen ulkopuolelle on rajattu jo jatkojalostettu puutavara. 

FINE toteaa, että metsävakuutuksen vakuutusehdoissa on määritelty se omaisuus, joka on vakuutuksen kohteena. Metsävakuutus ei koske muuta omaisuutta kuin vakuutuskirjassa ja vakuutusehdoissa on mainittu. Metsävakuutuksen kattavuutta ei voida arvioida vain sen perusteella, mitä omaisuutta on erikseen rajattu pois vakuutuksen korvauspiiristä. Vakuutuskirjan maininta täysarvovakuutuksesta ei myöskään laajenna vakuutussopimuksen piiriin kuuluvan omaisuuden alaa vakuutusehtojen määrittelemää piiriä laajemmaksi. Asiakkaan esittämillä seikoilla siitä kaupallisesta arvosta ja metsätaloudellisesta merkityksestä tulonlähteenä, joka koristejäkälällä sinänsä on, ei ole merkitystä vakuutuksen kohdetta koskevien sopimusehtojen tulkinnan kannalta. Selostamillaan perusteilla FINE pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön päätökseen.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava lakimies Isokoski 
Esittelijä Salo
 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia