Haku

FINE-018517

Tulosta

Asianumero: FINE-018517 (2020)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 17.01.2020

Vahingon korvattavuus. Vesivahinko. Ilmanvaihtokoneen kondenssiveden keräysaltaan rikkoutuminen. Konehuoneen virheellisesti tehdyt lattiakaadot ja vedeneristeen saumausten aukeaminen.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajana olevan kiinteistöosakeyhtiö K Oy:n rakennuksessa oli havaittu 29.7.2018 vesivahinko. Talon rakenteisiin oli valunut vettä ullakkotilassa olleen ilmanvaihtokoneen lauhduttimen rikkoutuneesta vedenkeräysaltaasta. Huoltoyhtiön edustajan mukaan vuodon syy oli ilmeisesti ollut tippavesialtaan tyhjennysputken tukkeutuminen. Allas oli irronnut kiinnityksestään joko veden painosta tai muusta syystä. Virheellisen lattiakaadon vuoksi vesi oli ohjautunut lattiakaivon sijasta ilmanvaihtokanavien läpivientiä kohti ja edelleen auenneesta muovimaton saumasta rakenteisiin.

K Oy haki korvausta vahingosta kiinteistövakuutuksestaan. Vakuutusyhtiö on evännyt korvauksen päätöksellään 10.1.2019 vakuutusehtojen kondenssivedestä tai altaan vuotamisesta aiheutuneita vahinkoja koskeneen rajoituksen perusteella. K Oy:n valitettua päätöksestä FINEen vakuutusyhtiö on hylännyt korvausvaatimuksen uudelleen päätöksellä 26.3.2019. Vakuutusyhtiö on tässä ratkaisussaan vedonnut vakuutusehtojen kohtaan 6.6.1, jonka mukaan vakuutuksesta ei korvattu vahinkoa, joka oli aiheutunut muun muassa vedeneristeen läpi tai vedeneristeen läpivientien tai vedeneristeen liitosten kautta rakenteisiin vuotaneesta nesteestä taikka rakentamismääräysten, -ohjeiden tai hyvän rakentamistavan vastaisesta rakentamisesta. Kyse oli manituista syistä aiheutuneesta vahingosta, joten sitä ei korvattu kiinteistövakuutuksesta.

Asiakkaan valitus

K Oy on pyytänyt lautakunnan ratkaisusuositusta vahingon korvattavuudesta lausuen, että kondenssivettä oli kertynyt kuumana kesänä normaalia enemmän. Vedenkeräysallas ei ollut kestänyt, vaan se oli revennyt kiinnikkeistään ja sen seurauksena tulvinut yli. Vesi ei ollut ohjautunut altaan tyhjennysputkea pitkin kaivoon. K Oy:n mielestä vuodon ja vahingon todellinen aiheuttaja oli kiinnikkeen äkillinen repeäminen. Lisäkirjelmässään 13.11.2019 K Oy on lausunut, että vuoto tuli korvata vakuutuksesta, koska se oli ollut äkillinen.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut, että huoltoyhtiöltä puhelimitse 12.3.2019 saadun lisäselvityksen mukaan rakennuksen konehuoneessa oli lattiakaivo, mutta väärin tehtyjen lattiakaatojen seurauksena vesi ei ollut ohjautunut kaivoon. Vuotovesi oli ohjautunut ilmanvaihtoputkien läpivientiin, jonka kohdalta eristeenä ollut muovimatto oli irronnut Iiimauksistaan. Vesi oli päässyt auenneiden maton saumojen kautta vuotamaan alapuolisiin tiloihin.

Vakuutusyhtiö oli antanut tarkennettujen tietojen perusteella uuden korjatun korvauspäätöksen 26.3.2019. Vahinko oli seurausta hyvän rakentamistavan, rakentamismääräysten ja -ohjeiden vastaisesta rakentamisesta sekä vedeneristeen läpivientien ja vedeneristeen liitosten kautta rakenteisiin vuotaneesta nesteestä. Kyseessä ei ollut kiinteistövakuutuksesta korvattava tapahtuma.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse siitä, onko vakuutusyhtiö velvollinen korvaamaan K Oy:lle myöntämästään kiinteistövakuutuksesta rakennuksen vesivahingon, joka on aiheutunut ilmanvaihtokoneen kondenssiveden keruualtaasta talon rakenteisiin vuotaneesta vedestä. Lähemmin tarkasteltuna asiassa on arvioitava, oliko vahinko ollut seurausta vedeneristeen liitosten kautta rakenteisiin tapahtuneesta vuodosta taikka rakentamismääräysten, -ohjeiden tai hyvän rakentamistavan vastaisesta rakentamisesta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Kysymyksessä olevaan kiinteistövakuutukseen sovellettavien 1.11.2016 alkaen voimassa olleiden vakuutusehtojen kohdan 6.6.1, Vuoto, mukaan vakuutuksesta korvataan suoranainen esinevahinko, joka on aiheutunut nesteen, kaasun tai höyryn vuotamisesta äkillisesti, ennalta arvaamattomasti ja suoraan

 • rakennukseen kuuluvasta, rikkoutuneesta tai toimimattomasta, kiinteästi asennetusta käyttövesi- tai viemäriputkistosta
 • rakennuksen käyttövesi- tai viemäriputkistoon kiinteästi liitetystä vesikalusteesta, lämminvesivaraajasta tai käyttölaitteesta tai näiden liitoksesta. Korvauksen edellytyksenä kuitenkin on, että
  • käyttölaitteen liitos käyttövesijohtoon on tehty hyväksytysti yhtenäisellä ja tarkoitukseen sopivalla paineen kestävällä letkulla
  • liitoksessa on tarkoitukseen sopiva venttiili tai hana
  • käyttölaite on liitetty viemäriin kiinteästi yhtenäisellä ja tarkoitukseen sopivalla letkulla
  • vesikalusteen, lämminvesivaraajan tai käyttölaitteen vuoto on tapahtunut vesikalusteen, lämminvesivaraajan tai käyttölaitteen mekaanisen rikkoutumisen suoranaisena seurauksena. Mekaaniseksi rikkoutumiseksi ei katsota esimerkiksi tiivisteen kulumista ja liitoksen löystymistä
 • rakennukseen kuuluvasta, rikkoutuneesta, kiinteästi asennetusta rakennuksen lämmitystä tai jäähdytystä palvelevasta putkistosta, laitteesta tai suljetusta säiliöstä
 • rikkoutuneesta, kiinteästi asennetusta pore- tai uima-altaan tulovesiputkistosta tai tulovesiputkiston ja altaan liitoksesta
 • rakennuksen sisäpuolisesta, rikkoutuneesta, kiinteästi asennetusta sadevesiputkistosta
 • rikkoutuneesta tai toimimattomasta, rakennuksessa harjoitettavaa liike-, tuotanto-, harrastus- tai muuta vastaavaa toimintaa palvelevasta putkistosta, laitteesta tai suljetusta säiliöstä
 • rikkoutuneesta, CEA:n (COMITÉ EUROPÉEN DES ASSURANCES) teknisten ohjeiden mukaan suunnitellusta ja asennetusta sammutuslaitteistosta
 • rakennuksen ulkopuolisesta, kiinteästi asennetusta, äkillisesti rikkoutuneesta käyttövesi-, lämmitys- tai jäähdytysputkistosta tai jätevesiviemäristä

Vakuutusehtojen kohdan 6.6.2 rajoitusten mukaan vakuutuksesta ei korvata muun muassa

 • vahinkoa, joka on aiheutunut vedeneristeen läpi tai vedeneristeen läpivientien tai vedeneristeen liitosten kautta rakenteisiin vuotaneesta nesteestä
 • vahinkoa, joka on aiheutunut suunnittelu-, valmistus-, materiaali-, rakennus- tai asennusvirheestä tai rakentamismääräysten, -ohjeiden tai hyvän rakentamistavan vastaisesta rakentamisesta tai omaisuutta käsiteltäessä tehdystä työvirheestä.

Asian arviointi

Vakuutusyhtiö on evännyt korvauksen K Oy:n rakennukselle aiheutuneesta vesivahingosta sen perusteella, että selvitysten mukaan rakennuksen ilmanvaihtokoneesta peräisin ollut vesi oli päässyt vuotamaan rakenteisiin konehuoneen väärin tehtyjen lattiakaatojen ja vedeneristeenä olleen muovimaton auenneiden saumojen kautta.

Lautakunta toteaa, että vakuutusyhtiön korvauspäätöksensä perusteeksi ilmoittamat seikat ilmenevät kiinteistön huoltoyhtiön edustajan 31.7.2018 päivätystä sähköpostista ja huoltoyhtiön vakuutusyhtiölle toimittamista valokuvista, joista muovimaton saumojen aukeaminen on nähtävissä. Vakuutuslautakunta katsoo, että ellei lattiakaivolla ja vedeneristyksellä varustetun tilan lattiakaatoja ole toteutettu niin, että lattialle vuotava vesi ohjautuu lattiakaivoon, kyse on hyvän rakentamistavan vastaisesta rakentamisesta. Lautakunnan käytettävissä olevasta selvityksestä ilmenee myös, että vesi oli vuotanut rakenteisiin vedeneristeenä käytetyn muovimaton liimauksistaan auenneiden saumojen kautta.

Mainituista syistä aiheutuneet vuotovahingot on vakuutusehtojen kohdassa 6.6.2 rajoitettu kiinteistövakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Lautakunta katsoo, ettei sillä seikalla, että vesi oli alun perin päätynyt konehuoneen lattialle ilmanvaihtokoneen vedenkeruualtaan mahdollisesti äkillisen rikkoutumisen vuoksi, ole kyseisten rajoitusten soveltamisen kannalta merkitystä. Näin ollen vahinko ei kuulu K Oy:llä voimassa olleen kiinteistövakuutuksen piiriin.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Raulos
Sihteeri Isokoski

Jäsenet:
Jaakkola
Makkula
Nyyssölä
Sarpakunnas
Sjögren

Tulosta