Haku

FINE-018435

Tulosta

Asianumero: FINE-018435 (2019)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 20.05.2019

Työhön tai ansiotoimintaan liittyvä asia.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan työnantaja oli irtisanonut asiakkaan työsopimuksen 12.1.2018 siten, että työsuhde on päättynyt 12.7.2018. Asiakas oli riitauttanut työsopimuksensa päättämisen. Asiakkaan ammattiliitto oli myöntänyt työsuhderiitaan oikeusturvaedun, mutta edellytti asiakasta käyttämään liiton osoittamaa asiamiestä.

Asiakas oli hakenut oikeusturvaetua kotivakuutukseen liittyvästä oikeusturvavakuutuksesta riitaan, joka koski sitä, oliko ammattiliitto velvollinen korvaamaan asiakkaan oikeudenkäyntikuluja riippumatta siitä, kuka asianajaja asiaa hoitaa.

Vakuutusyhtiö on 31.1.2019 antamallaan korvauspäätöksellä evännyt oikeusturvaedun sillä perusteella, että riita liittyy vakuutukseen sisältyvän rajoitusehdon tarkoittamalla tavalla asiakkaan aiempaan työhön.

Asiakkaan valitus

Asiakas on katsonut valituksessaan, ettei riita liity työhön, vaan kyse on ollut riidasta ammattiliiton kanssa. Riita perustuu asiakkaan jäsenyyteen rekisteröidyssä yhdistyksessä ja kyseisen yhdistyksen sääntöjen tulkintaan. Tämän riidan liitännäisyys asiakkaan ja hänen työnantajansa väliseen työsopimukseen on siinä määrin etäinen, ettei vakuutusyhtiö voi evätä oikeusturvaetua soveltamansa rajoitusehdon perusteella.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on viitannut vastineessaan korvauspäätökseen ja todennut, että jotta työhön liittyvää riitaa koskeva rajoitus voi tulla sovellettavaksi, asian tulee liittyä ehdossa mainittuun toimintoon eli asialla tulee olla jonkintasoinen looginen, todennettavissa oleva yhteys vakuutetun työhön. Riidan tai muun vastaavan seikan ei tarvitse olla välittömästi itse oikeudenkäynnin kohteena.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuosituksessa VKL 738/04 oli kysymys osakekauppaa koskevasta riidasta ja asianajajan em. toimeksiannon perusteella lähettämistä laskuista, joita vakuutettu kieltäytyi maksamasta. Lautakunta katsoi, että osakekauppariidan hoitamisesta aiheutuneet asianajokulut liittyivät ehtojen tarkoittamin tavoin ansiotoimintaan, minkä vuoksi oikeusturvaetua ei myönnetty kuluja koskevaan riitaan.

Vakuutusyhtiö katsoo, että nyt käsiteltävänä olevassa asiassa on samankaltainen tilanne kuin ratkaisussa VKL 738/04. Irtisanomista koskeva riita liittyy kiistatta asiakkaan aikaisempaan ansiotoimintaan. Jos asiakkaan työsuhdetta ei olisi ensin irtisanottu päättymään, nyt käsiteltävää riitaa ei olisi syntynyt.

Lautakuntakäsittelyssä olevan riidan aiheena on se, että ammattiliitto on asettanut vakuutuksen käyttämiselle asiamiehen henkilöä koskevan rajoituksen. Asiamiehen henkilöä koskevalla riidalla on täten looginen ja todennettavissa oleva yhteys irtisanomista koskevaan riitaan. Nyt käsiteltävä riita ei myöskään ole tunnusmerkistöltään sellainen, joka liittyy vakuutetun yksityiselämään vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla. Vakuutusyhtiö katsoo, että sen tekemä korvauspäätös on vakuutusehtojen mukainen ja oikea, eikä sitä tule muuttaa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, liittyikö ammattiliiton ja asiakkaan välinen riita rajoitusehdon tarkoittamalla tavalla vakuutetun aiempaan työhön.

Sovellettavat vakuutusehdot

Vakuutukseen sovellettavien, 1.4.2018 voimaan tulleiden oikeusturvavakuutusehtojen kohdan 1 (Vakuutuksen tarkoitus) mukaan vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa kohdassa 4 tarkoitetuissa vakuutustapahtumissa. Vakuutus koskee vakuutettua yksityiselämään liittyvissä asioissa.

Ehtokohdan 4.1 (Vakuutustapahtuman määritelmä) mukaan vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on riita- ja hakemusasiassa riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on todisteellisesti ja yksilöidysti kiistelty perusteen tai määrän osalta

Ehtokohdan 5 (Vakuutustapahtumiin liittyvät rajoitukset) mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka liittyy vakuutetun tai hänen kanssaan samassa taloudessa asu­van muun vakuutetun nykyiseen, aiempaan, tulevaan tai suunnitel­tuun työhön, ammatinharjoittamiseen, virkaan, toimeen, elinkeino- tai ansiotoimintaan, kaupallisen yrityksen osakkuuteen tai jäsenyyteen tällaisen yrityksen hallinnollisissa elimissä tai muuhun pää- tai sivu­toimiseen toimintaan tulon hankkimiseksi

Asian arviointi

Nyt puheena olevaan oikeusturvavakuutukseen sisältyy rajoitusehto, jonka mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja mm. asiassa, joka liittyy vakuutetun aikaisempaan työhön tai ansiotoimintaan. Vakuutuslautakunta on katsonut ratkaisukäytännössään, että ”liittymisellä” tarkoitetaan, että asialla on looginen, todettavissa oleva yhteys rajoitusehdon tarkoittamaan asiaan.

Riidassa ammattiliiton kanssa oli kyse asiamiehen valinnasta. Vakuutuslautakunta katsoo, että tällä riidalla on looginen yhteys asiakkaan aikaisempaan työhön ja ansiotoimintaan, koska ammattiliiton jäsenyys liittyy läheisesti asiakkaan toimintaan tulon hankkimiseksi ja riita, johon ammattiliiton oikeusturvaetua on haettu, on koskenut asiakkaan työsuhdetta. Lautakunta katsoo näin ollen, ettei vakuutusyhtiöllä ole velvollisuutta myöntää oikeusturvaetua riitaan ammattiliiton kanssa vakuutukseen sisältyvän, ansiotoimintaan liittyvää riitaa koskevan rajoitusehdon perusteella.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta asiassa.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Norros                                                Nikunlassi

puheenjohtaja                                    sihteeri

Jäsenet:

Karimäki

Korpiola

Rusanen

Alinentalo-Pelttari

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia