Haku

FINE-018394

Tulosta

Asianumero: FINE-018394 (2019)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 28.11.2019

Toiminnan vastuu. Vakuutusehtojen soveltaminen. Rajoitusehto. Viemäriputken löysälle jääneen pantaliitoksen aiheuttama vesivahinko. Oliko kyse vakuutusehdoissa määritellystä äkillisesti syntyneestä vahingosta?

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja X Oy oli huolehtinut erään rakennuskohteen viemäriputkien asentamisesta vuosina 2017 - 2018. Rakennus otettiin käyttöön vaiheittain syksyllä 2018. Rakennuksen käyttäjät olivat havainneet 16.10.2018 vettä kuudennen kerroksen hissiaulan seinän vierustalla. Vesivuoto paikallistettiin talotekniikkakotelon sisällä kulkeneen valurautaisen pystyviemärin löysällä olleeseen pantaliitokseen. Liitoksen kiristämisen jälkeen vuotoa ei enää havaittu. Vuotoa koskevan 28.1.2019 päivätyn raportin mukaan vesi oli vuotanut valurautaviemärin saumakohdasta putkea pitkin ja padottunut metallirankaisen tiiviin väliseinärakenteen sisälle, joten vesi ei ollut tullut näkyviin heti vuodon alettua vaan vasta päiviä myöhemmin. Vaurioiden laajuudesta voitiin päätellä, että vettä oli vuotanut pettäneestä liitoskohdasta runsaasti.

X Oy on hakenut korvausta vahingosta toiminnan vastuuvakuutuksestaan. Vakuutusyhtiö on hylännyt korvaushakemuksen päätöksellä 26.10.2018. Vakuutusyhtiö on vedonnut vakuutusehtoihin, joiden mukaan vakuutuksesta ei korvattu kosteudesta tai vedestä aiheutuneita vahinkoja lukuun ottamatta tilanteita, joiden syynä oli rakennukseen tai laitteeseen äkillisesti ja odottamattomasti syntynyt vika tai puute. Lisäksi edellytettiin, että myös vahinko oli syntynyt äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti. Selvitysten mukaan pystyviemärin panta oli asennettu huonosti helmikuussa 2018. Vahinko oli syntynyt pitemmän ajan kuluessa eikä sen syy ollut rakennukseen tai laitteeseen äkillisesti syntynyt vika tai puute, joten sitä ei korvattu vakuutuksesta.

Asiakkaan valitus

X Oy on pyytänyt ratkaisusuositusta vakuutusehtojen tulkinnasta, koska sen mielestä vahinko tuli korvata. Perusteluinaan X Oy on lausunut, että vahingoittuneet tilat oli otettu käyttöön 26.9.2018. Vesivahinko oli havaittu 16.10.2018. Asennustyö oli tehty helmi-huhtikuussa 2018. Viemärilinjaa ei kuitenkaan kuormitettu tai käytetty ennen rakennuksen käyttöönottoa. Urakan aikana viemäri oli koeponnistettu eikä vuotoja ollut havaittu.

Vahinko oli havaittu heti sen jälkeen, kun taukotilan wc:tä ja pesualtaita oli käytetty kolmen viikon ajan 26.9. - 16.10.2018. Vahinko oli syntynyt siten, että putkistoon oli valunut vähäistä suurempi määrä vettä, joka oli noussut viemärilinjassa ylös ja irrottanut huonosti kiinnitetyn kiinnityspannan. Tämä oli johtanut välittömään ja äkilliseen vahinkoon veden valuttua ulos putken liitoksesta. Kyse ei ollut hiljalleen tihkumalla tai muuten pitkällä aikavälillä tapahtuneesta vuotovahingosta, vaan kerralla viemäristä valuneesta vedestä. Kyse oli vakuutusehtojen mukaisesta äkillisestä, odottamattomasta ja nopeasta vahingosta.

X Oy:n mielestä Iiitosvuodolla ymmärrettiin yleisesti tihkumista tai muuta suhteellisen vähäistä vuotoa, joka saattoi vaurioittaa rakenteita pitkän ajan kuluessa. Nyt oli kyse äkillisestä ja laajasta kastumisvahingosta, jonka syy oli liitoksen periksi antaminen ja aukeaminen täysin. Vettä oli 28.1.2019 päivätyn raportin mukaan tullut vuotokohdasta varsin paljon. Väliseinärakenteena käytetyt metallirangat olivat tiiviisti lattiaa vasten asennettuina toimineet altaana ja padonneet veden seinän sisälle. Lattiamateriaalina käytetty muovimatto oli nostettu noin 50 mm seinälle, joten vesivahinko todettiin vasta veden päästyä sekä metallirangan että maton kauluksen yli lattialle.

Korkein oikeus on tapauksessa KKO 1996:64 katsonut, että vaurioitumisen voitiin katsoa kohdanneen vakuutettua omaisuutta vakuutusehdoissa tarkoitetuin tavoin äkillisesti ja odottamatta, kun se oli ilmennyt noin vuoden sisällä vahingon tapahtumishetkestä. Nyt vahinko oli aiheutunut ja havaittu rajatulla kolmen viikon ajanjaksolla, joten kyse oli selkeästi äkillisesti, odottamattomasti sekä nopeasti syntyneestä vahingosta.

X Oy on lausunut lisäkirjelmässään 15.4.2019 muun muassa, että viemäriputkessa oli vettä vain viemäriä käytettäessä, joten vahinko oli aiheutunut äkillisesti ja välittömästi sillä hetkellä, kun viemäriä oli kulloinkin kuormitettu. Vahingon aiheuttaneella viemärilinjalla oli vain yksi pesuallas. Näin ollen vahinko oli aiheutunut tämän pesualtaan käytön yhteydessä, kun altaaseen oli laskettu vähäistä merkittävämpi määrä vettä. Koska vahinko oli havaittu tiistaina 16.10.2018, vesipistettä oli täydytty käyttää huomattavasti maanantaina 15.10.2018, esimerkiksi huonetilojen pesun tai muun vastaavan syyn vuoksi.

X Oy:n näkemyksen mukaan pystyviemärin vuoto oli aina äkillistä. Perustetta sille, miksi aiemmin mainittu KKO:n ratkaisu ei sopisi nyt käsiteltävään tapaukseen, ei ollut. Vakuutusyhtiö oli kiristänyt äkillisyyden aikarajan yhdestä kalenterivuodesta muutamiin päiviin. Vuoto oli havaittu vain rakennuksen kuudennessa kerroksessa. Jos vuoto olisi ollut pitkäaikainen, vettä olisi ollut myös alemmissa kerroksissa.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on kiistänyt X Oy:n korvausvaatimuksen vedoten toiminnan vastuuvakuutuksen vakuutusehtojen kohdan 5.2.14 kosteus- ja tulvavahinkoja koskevaan rajoitukseen. Vahingon syynä oli ollut X Oy:n asentaman valurautaviemärin kiristyspannan huono ja puutteellinen kiinnitys. Löysälle jäänyt kiristyspanta oli mahdollistanut sen, että liitoksesta oli päässyt valumaan vettä. Vesi oli valunut liitoksesta rakenteiden sisällä todennäköisesti koko kolmen viikon ajan eli rakennuksen kyseisen osan käyttöön otosta lähtien. Kun rakenteet olivat olleet tarpeeksi märät, vauriot oli havaittu myös rakenteiden ulkopuolella. Vesi oli voinut valua pidemmän aikaa ilman, että vuotoa oli havaittu.

Selvitysten mukaan kiristyspanta ei ollut irronnut kokonaan, vaan sen auettua vettä oli päässyt valumaan epätiiviistä liitoksesta. Kaikki vesi ei ollut tullut kerralla aiheuttamaan todettua vahinkoa. Vettä oli valunut viemärilinjasta aina wc-tilojen vesikalusteita käytettäessä. Vahingon äkillisyyttä ei arvioitu sen havaittavuuden perusteella, vaan sen mukaan, oliko koko vesivahinko aiheutunut äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti. X Oy:n hankkiman 28.1.2019 päivätyn raportin mukaan vuoto oli kestänyt useita päiviä ja rakenteelliset seikat olivat pitäneet veden jonkin aikaa rakenteiden sisässä.

Vakuutusyhtiö on katsonut vahingon syntyneen pitkän ajan kuluessa. Kyse oli henkilökunnan taukotilan wc-tiloista, joten oli todennäköistä, että tiloja oli käytetty suhteellisen usein. Vakuutusehdoissa ei ollut X Oy:n esittämää rajausta tihkumisesta tai vähäisestä vuodosta. Runsaankin vesimäärän aiheuttama vahinko saattoi syntyä pitkän ajan kuluessa, jos vettä pääsi valumaan pidemmän ajan kuluessa. Korkeimman oikeuden täysin erilaista vahinkoa koskeva ratkaisu KKO 1996:64 ei soveltunut tähän tapaukseen.

Nyt oli kyse vesivahingosta, joka oli vakuutusehtojen kohdassa 5.2.14 rajattu lähtökohtaisesti kokonaan pois korvattavuuden piiristä. Vesivahinko korvattiin vain silloin, kun vahingon syynä oli rakennukseen tai laitteeseen äkillisesti ja odottamattomasti syntynyt vika tai puute edellyttäen, että myös vahingon syntyminen oli tapahtunut äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti. Tapahtuma ei ollut äkillinen ja odottamaton, kun se perustui esimerkiksi hitaaseen ja vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen tai toistuviin tapahtumiin. 

Korvattavan kosteusvahingon oli täytettävä molemmat edellytykset. Korvausta vaativalla oli näyttötaakka korvattavasta vahingosta, jossa molemmat mainitut edellytykset täyttyivät. Tässä tapauksessa vahinko oli syntynyt pidemmän ajan kuluessa, kun viemärilinjasta oli vuotanut vettä käytännössä ilmeisesti joka kerta wc-tilan vesikalusteita käytettäessä. Vahinko oli lopulta havaittu, kun vettä oli kertynyt niin paljon, että se oli valunut ulos seinän kotelorakenteesta. 

Kyse ei ollut vahingosta, joka olisi syntynyt äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti. Kun vahinko oli rakennuksen käyttöönotto ja vahingon havaitseminen huomioon ottaen syntynyt noin kolmen viikon aikana, eivät vakuutusehdon molemmat korvattavuuden edellytykset täyttyneet. Vahingon syy oli sinänsä äkillisesti aiheutunut vika tai puute laitteessa, mutta vahinko ei ollut syntynyt äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti, vaan kolmen viikon aikana.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse siitä, onko X Oy:n asentaman valurautaviemärin liitoksen löysälle jääneen kiinnityspannan aiheuttamaa vesivahinkoa pidettävä vastuuvakuutusehdoissa mainituin tavoin äkillisenä, kun vettä oli rakennuksen käyttöönoton jälkeen valunut viemäristä rakenteisiin ja vesivahinko oli havaittu vasta kolmen viikon kuluttua tilojen käytön alkamisesta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Kysymyksessä olevaan toiminnan vastuuvakuutukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 4 mukaan vakuutuksen kohteena on vakuutuksenottajan vahingonkorvausvelvollisuus, joka aiheutuu vakuutuksenottajan toiminnasta. Vakuutettu toiminta on merkitty vakuutuskirjaan tai sen liitteeseen.

Vakuutusehtojen kohdan 5 mukaan vakuutus korvaa vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuksen voimassaoloaikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vakuutusehtojen rajoitusten kohdan 5.2.14, Kosteus- ja tulvavahingot, mukaan vakuutus ei kata vahinkoa, joka aiheutuu
- kosteudesta tai vedestä,
- sadeveden, sulamisveden tai viemärivesien aiheuttamasta tulvimisesta joko suoraan tai viemärien, kaivojen, kourujen, ojien taikka vastaavien täyttymisen seurauksena.
Vakuutusturva korvaa kuitenkin Yhdysvaltoja ja Kanadaa lukuun ottamatta vahingon, jonka syynä on rakennukseen tai laitteeseen äkillisesti ja odottamattomasti syntynyt vika tai puute edellyttäen, että myös vahingon syntyminen on tapahtunut äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti.
Tapahtuma ei ole äkillinen ja odottamaton kun se perustuu esimerkiksi
- hitaaseen tai vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen,
- toistuviin tapahtumiin,
- jatkettuun tekoon tai laiminlyöntiin
- vesi- ja viemäriputkien alimitoitukseen.

Asian arviointi

Toiminnan vastuuvakuutuksella katetaan vakuutusehtojen mukaisessa laajuudessa sitä vahingonkorvausvelvollisuutta, joka vakuutetulle voi seurata vakuutetussa toiminnassa tapahtuvasta virheestä tai laiminlyönnistä.

Vakuutusyhtiö on X Oy:lle myöntämäänsä toiminnan vastuuvakuutukseen sovellettavissa vakuutusehdoissa rajoittanut kosteudesta tai vedestä aiheutuvat vahingot pääsääntöisesti vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Rajoitusehtoon otetun poikkeuksen mukaan vakuutuksesta kuitenkin korvataan ne kosteudesta tai vedestä aiheutuvat vahingot, joiden syynä on ollut rakennukseen tai laitteeseen äkillisesti ja odottamattomasti syntynyt vika tai puute. Korvattavuuden lisäedellytykseksi on tällöin asetettu se, että myös vahingon täytyy syntyä äkillisesti.

Lautakunnan käytettävissä olevan asiakirjaselvityksen perusteella vesivahinko on tässä tapauksessa aiheutunut X Oy:n suorittaman asennustyön yhteydessä löysälle jääneestä valurautaviemärin liitoskohdan kiinnityspannasta. Asiakirjojen mukaan rakenteiden sisällä ollut viemärilinja oli valmistumisensa jälkeen koeponnistettu, eikä vuotoa ollut tuolloin havaittu. Näin ollen kyseisen pystyviemärissä olleen liitoksen on täytynyt aueta siinä olleen puutteen vuoksi vasta myöhemmin. Asiakirjaselvityksestä ei tarkemmin ilmene, mikä nimenomainen tekijä oli aiheuttanut liitoksen aukeamisen. Lautakunnalle antamassaan vastineessa vakuutusyhtiö on kuitenkin ilmoittanut hyväksyneensä viemäriliitoksessa ilmenneen vian vakuutusehtojen kohdan 5.2.14 poikkeussäännön mukaiseksi rakennukseen tai laitteeseen äkillisesti ja odottamattomasti syntyneeksi viaksi tai puutteeksi. 

Osapuolten erimielisyys koskeekin sitä, onko myös mainitun viemäriliitoksen vian aiheuttaman vesivahingon katsottava syntyneen vakuutusehtojen kohdan 5.2.14 poikkeussäännössä edellytetyn mukaisesti eli äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti. 

Asiakirjojen mukaan kysymyksessä olevat tilat oli otettu käyttöön 26.9.2018. Pystyviemärin viasta aiheutunut vesivahinko oli havaittu 16.10.2018 noin kolmen viikon kuluttua viemärin käyttöönotosta. X Oy:n 15.4.2019 päivätyn kirjelmän mukaan vuotaneella viemärilinjalla on ollut vain yksi pesuallas. Altaan käyttötarkoitusta ja sen kautta johdettua vesimäärää ei ole tarkemmin selvitetty. Myöskään sitä, milloin edellä kuvattu viemäriliitoksen aukeaminen oli tapahtunut, ei ole voitu asiassa selvittää. X Oy:n pyytämästä 28.1.2019 päivätystä raportista ilmenee kuitenkin, että vettä oli päässyt rakenteisiin aina viemäriä käytettäessä. Vuodon alkamisesta sen havaitsemiseen on saattanut kulua useita päiviä, koska tilojen tiivis seinärakenne on pidättänyt vuotaneen veden sisällään. Kastuneen alueen laajuuden perusteella vuoto on arvioitu runsaaksi.

Voimassa olevan oikeuden mukaan näyttövelvollisuus korvattavan vakuutustapahtuman sattumisesta on korvauksen hakijalla. Lautakunta katsoo, ettei tässä tapauksessa käytettävissä olevan selvityksen perusteella ole mahdollista todeta, millä tavalla, milloin ja kuinka suurena viemärivuoto on alkanut. On mahdollista, ettei puutteellisesti kiristetty viemäriliitos ole auennut kerralla, vaan vuoto on voinut alkaa myös tihkumalla suurentuen vasta vähitellen liitoksen auetessa viemäriin kohdistuneen käytönaikaisen kuormituksen johdosta tilojen käyttöönoton 26.9.2018 jälkeisenä aikana. Asiakirjojen mukaan vuotokohta on saatu korjattua pelkästään kiristämällä kyseinen kiinnityspanta, jolloin vuodon on todettu lakanneen. Selostamistaan syistä lautakunta katsoo jääneen osoittamatta, että rakennuksessa 16.10.2018 havaittu vesivahinko olisi syntynyt vakuutusehtojen kohdassa 5.2.14 edellytetyin tavoin äkillisesti. 

X Oy:n ratkaisupyynnössä esittämän johdosta lautakunta toteaa lisäksi, että vakuutusehtoja sovellettaessa ehdoissa käytetyille ilmaisuille on lähtökohtaisesti annettava niiden yleisen kielenkäytön mukainen merkitys. Näin ollen äkillisellä vahingolla on ymmärrettävä hetkellistä yhtäkkisesti sattuvaa tapahtumaa. Lautakunta toteaa, ettei X Oy:n viittaama korkeimman oikeuden julkaistu ratkaisu KKO 1996:64 myöskään sisällä oikeusohjetta, jonka mukaan mikä tahansa vuoden kuluessa ilmenevä vahinko olisi katsottava äkilliseksi.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Raulos
Sihteeri Isokoski 

Jäsenet:
Akselinmäki
Jaakkola
Makkula
Nyyssölä
Sarpakunnas

 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia