Haku

FINE-018386

Tulosta

Asianumero: FINE-018386 (2019)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 22.08.2019

Lakipykälät: 69, 72

Oliko autossa ollut törmäysvahingon sattuessa aiempia vaurioita? Aiemmin vaurioituneiden osien korjauskulut. Korvattavan esinevahingon määrä.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan vahinkoilmoituksen mukaan hän törmäsi 15.11.2018 henkilöautoa kääntäessään alhaisella nopeudella pihalla olevaan kaivoon. Vahinkoilmoituksen mukaan vaurioita tuli oikeaan etulokasuojaan, etupuskuriin ja oikean ajovaloon.

Vakuutusyhtiön korvauspäätöksen 8.2.2019 mukaan yhtiö oli vastaanottanut A-korjaamolla 20.11.2018 otetut vauriokuvat ja korjauslaskelman 28.1.2019. Vahinkotarkastaja oli 31.1.2019 vastannut korjaamolle, että hän käy korjaamolla tarkastamassa ajoneuvon vauriot vielä itse. Vauriot eivät kuitenkaan olleet tässä vaiheessa enää nähtävissä, koska korikorjaus oli jo kokoamisvaiheessa. Asiakas oli kertonut vahinkotarkastajalle maalanneensa vaurioitunutta aluetta itse, koska korjausaika oli niin pitkän ajan päässä. Vahinkotarkastaja oli käynyt korjaamolla paikan päällä ja katsonut korjaamon 20.11.2018 ottamia valokuvia. Itse maalatun korjausalueen päällä oli havaittavissa naarmuvaurioita.

Vakuutusyhtiö katsoo, että asiakkaan henkilöauton oikeassa etukulmassa on ollut vaurio jo ennen 15.11.2018 sattunutta vahinkotapahtumaa, sillä paikkamaalin päällä on ollut naarmuja. Yhtiön mukaan kolarivakuutuksesta korvataan ainoastaan tässä 15.11.2018 sattuneessa vahingossa aiheutuneet vauriot. Yhtiö katsoo vahinkotarkastajan lausuntoon viitaten, että nyt korjatut vauriot, joista on saatu korjaamon laskelma, eivät ylitä määrältään aiemman vahingon määrää.

Asiakkaan valitus

Asiakas katsoo, että vakuutusyhtiön korvauspäätös on tehty väärin perustein. Hänen mukaansa kyse on ollut vain yhdestä, 15.11.2018 tapahtuneesta vahingosta eikä vahinkotarkastajan väittämällä tavalla kahdesta päällekkäisestä vahingosta. Asiakas vaatii, että auton korjauskulut korvataan autovakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö kiistää vastauksessaan asiakkaan vaatimukset perusteettomina. Yhtiö toistaa korvauspäätöksessään esitetyt perustelut. Vakuutusyhtiön vahinkotarkastuksissaan apulaisenaan käyttämän SVT Oy:n vahinkotarkastaja R on 31.1.2019 suorittanut A-korjaamolla tarkastuksen, jossa ovat olleet mukana myös korjaamon edustaja ja asiakas. Tarkastuksessa on tutkittu korjaamon vahingon jälkeen 20.11.2018 ottamat kuvat suurella näytöllä siten, että niitä on päästy myös suurentamaan. Näissä kuvissa on ollut nähtävissä iältään määrittämätön, heikkotasoinen korjaus, jonka päällä uudet naarmut ovat. Asiakas on kertonut vain yhdestä vahinkotapahtumasta, mutta kuvissa on ollut nähtävissä vaaleat naarmut jo aiemmin korjattujen alueiden kohdilla.

Asiakas on kiistänyt, että kyseessä on ollut kaksi erillistä vahinkotapahtumaa, mutta vauriokuvat eivät vakuutusyhtiön mukaan tue hänen kertomaansa. Tarkastajan mukaan on vaikea ottaa kantaa aiemman vaurion ja sen korjauksen ikään. Selkeästi on kuitenkin nähtävissä, että kyseessä on kaksi eriaikaista vahinkotapahtumaa. Vakuutusyhtiö katsoo, että asiakkaan henkilöauton etukulmassa on ollut vaurio jo ennen 15.11.2018 sattunutta vahinkotapahtumaa. Korvattavia ovat vain 15.11.2018 aiheutuneet vauriot. Yhtiö toistaa kantansa siitä, että nyt korjatut vauriot eivät vahinkomäärältään ylitä aiemman vahingon vahinkomäärää.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Osapuolten välinen erimielisyys koskee sitä, onko asiakkaan henkilöauton oikeassa etukulmassa ollut vaurioita jo ennen 15.11.2018 tapahtunutta kolarivahinkoa. Mikäli etukulmassa on ollut aiempia vaurioita, kysymys on siitä, miltä osin 15.11.2018 tapahtuneessa vahingossa tulleiden uusien vaurioiden korjauskulut kuuluvat vakuutuksesta korvattaviksi.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Autovakuutusehtojen (voimassa 12.9.2013 alkaen) kohdan 4.1 (Kolarivakuutus) mukaan vakuutus korvaa vakuutuksen kohteelle aiheutuneen suoranaisen esinevahingon, kun siihen on syynä

  • yhteentörmäys
  • tieltä suistuminen
  • kaatuminen
  • äkillinen ja ennalta arvaamaton vakuutuksen kohteeseen ulkoapäin vaikuttanut tapahtuma


Autovakuutusehtojen osan Vakuutussopimuslaista johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia kohdan 10.1 (Korvauksen hakijan velvollisuudet 69 § ja 72 §) mukaan korvauksen hakijan on annettava vakuutusyhtiölle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutusyhtiön vastuun selvittämiseksi. Tällaisia asiakirjoja ja tietoja ovat esimerkiksi ne, joiden avulla voidaan todeta, onko vakuutustapahtuma sattunut, kuinka suuri vahinko on ja kenelle korvaus on maksettava. Korvauksen hakija on velvollinen hankkimaan ne selvitykset, jotka ovat parhaiten hänen saatavissaan ottaen kuitenkin huomioon myös vakuutusyhtiön mahdollisuudet hankkia selvityksiä.
[…]

Vakuutusyhtiölle on varattava oikeus tarkastaa vaurioitunut ajoneuvo ennen kuin sitä ryhdytään korjaamaan.

Vakuutusyhtiö ei ole velvollinen maksamaan korvausta ennen kuin se on saanut edellä mainitut selvitykset.

Asian arviointi

Esillä olevassa tapauksessa osapuolten välillä on riidatonta, että asiakkaan henkilöauton oikeaan etukulmaan on tullut 15.11.2018 tapahtuneessa kolarointivahingossa vaurioita. Erimielisyys liittyy siihen, onko ja missä määrin auton etukulmassa ollut jo ennen nyt kyseessä olevan vahingon sattumista vaurioita. Vakuutuslautakunta käsittää vakuutusyhtiön korvauspäätöksessä ja vastauksessa olevien lausumien tarkoittavan sitä, että yhtiö katsoo henkilöauton vanhojen vaurioiden olevan laadultaan ja laajuudeltaan sellaisia, että ajoneuvolle 15.11.2018 tulleista uusista vaurioista ei ole aiheutunut aiempien vaurioiden arvioidut korjauskulut ylittäviä ylimääräisiä korjauskuluja.

Vakuutusyhtiö on vastauksessaan tuonut esille, että asiakas on vienyt autonsa korjattavaksi ennen kuin vakuutusyhtiölle on annettu mahdollisuus tarkastaa vauriot. Yhtiö on kuitenkin korvauspäätöksensä mukaisesti muodostanut kantansa aiemmin henkilöautossa olleista vaurioista ja nyt käsiteltävänä olevassa vahinkotapauksessa tulleista vaurioista saamiensa valokuvien ja niiden A-korjaamolla tarkastelun perusteella. Yhtiö ei myöskään ole suoranaisesti vedonnut siihen, että 15.11.2018 tapahtuneessa vahinkotapahtumassa autolle tulleet vauriot olisivat asiakkaan menettelyn johdosta jääneet joiltakin osin selvittämättä. Näistä syistä sillä, että korjaustyö on aloitettu ennen kuin auton vauriot on voitu tarkastaa autoa vahinkotarkastajan toimesta havainnoimalla, ei ole merkitystä nyt käsiteltävänä olevan riita-asian lopputuloksen kannalta.

Vakuutuslautakunnalle on toimitettu useita eri suunnista otettuja valokuvia henkilöauton oikeasta etukulmasta. SVT Oy:n vahinkotarkastaja R:n lausuntoon 31.1.2019 on kirjattu, että R on keskustellut asiakkaan kanssa vahinkojen lukumäärästä etupuskurin oikean kulman ja oikean etulokasuojan vaurioiden osalta. Asiakas on kertonut R:lle puhelimessa, että vahinkotapahtumia on vain yksi ja hän on maalannut itse vaurioitunutta aluetta korjaukseen pääsemiseen kuluvan pitkän ajan ja ulkonäöllisten syiden takia. R:n lausunnon mukaan suurennetulta näytöltä A-korjaamolla vauriokuvia tarkasteltaessa asiakas on edelleen kertonut, että vahinkoja ja vaurioita on vain yksi. R:n lausunnon mukaan kuvista on nähtävissä aiempi iältään määrittämätön heikkotasoinen korjaus, jonka yhteydessä etupuskurin oikeaa kulmaa on maalattu ja oikean etulokasuojan naarmuja on penslattu. R:n mukaan aiemmin korjattujen alueiden kohdalla on havaittavissa uusia, vaaleita naarmuja. R katsoo, että kyse on ollut kahdessa eri vahinkotapahtumassa tulleista vaurioista.

Vakuutuslautakunnalle toimitetut valokuvat ovat osin epäselviä, eivätkä auton vauriot eroitu niistä tarkasti. Suoraan oikealta auton sivusta otetusta valokuvasta on kuitenkin erotettavissa, että ainakin lokasuojan – etupuskurin oikean etupyörän kohdalla olevaa kaarta on maalattu.

Vakuutusyhtiön korvauspäätöksessä ja vastauksessa esitettyjen seikkojen perusteella Vakuutuslautakunta ymmärtää vakuutusyhtiön ratkaisun perustuvan siihen, että asiakkaan kertomuksesta poiketen auton oikeassa etukulmassa on vakuutusyhtiön mielestä tosiasiassa ollut ennen nyt arvioitavana olevan vahinkotapahtuman sattumista vaurioita, joita on jo ennen vahinkotapahtuman 15.11.2018 sattumista korjattu maalaamalla. Lautakunta toteaa käsityksenään, että vakuutusyhtiön ollessa vastuussa kolarointivahingossa tulleiden vaurioiden korjauskuluista ja korjausajan ollessa varattu alle kahden kuukauden päähän vahinkotapahtuman sattumisesta, asiakkaan kertomalla tavoin omatoimisesti maalamalla tehdylle osittaiskorjaukselle ei lähtökohtaisesti ole olemassa loogisia perusteita ainakaan silloin, jos maalipinnan rikkoneita vaurioita ei pääosin peitetä maalaamalla, kuten valokuvien perusteella tässä tapauksessa on asianlaita. Vaikka asiakkaan kertomus vaurioiden omatoimisesta maalaamisesta onkin lautakunnan mielestä sinänsä mahdollinen, lautakunta katsoo edellä mainituista syistä tässä tapauksessa jäävän näyttämättä, että asiakkaan henkilöauton aiemmin maalatut vauriot olisivat aiheutuneet 15.11.2018 tapahtuneen kolarivahingon yhteydessä.

Vakuutuslautakunta toteaa toisaalta valokuvista olevan nähtävissä, että ajoneuvon oikeaan etukulmaan on tullut vaurioita muihinkin kohtiin kuin valokuvista erottuviin maalattuihin kohtiin. Esillä olevassa tapauksessa maalattujen vauriokohtien, jotka siis eivät kuulu vakuutuksesta nyt kyseessä olevan vahinkotapahtuman lukuun korvattaviksi, osuus kaikkien oikean etukulman vaurioiden korjauskuluista jää osin epäselväksi.

Vakuutusyhtiö ei ole vedonnut kielteisen korvausratkaisunsa tueksi vakuutusehtojensa korvauksen laskemista koskeviin määräyksiin. Lautakunta katsoo, että yleisten vakuutus- ja vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden perusteella ei voida päätyä sellaiseen lopputulokseen, että jossakin määrin aiemmin vaurioituneiden osien uuteen vahinkotapahtumaan liittyvien vaurioiden korjauskuluista ei suoritettaisi lainkaan korvausta. Valokuvista ja korjauskustannuslaskelmista ilmenevän selvityksen perusteella sekä ottaen huomioon, että merkittävä osa valokuvista nähtävissä auton naarmumaisista vaurioista sopii asiakkaan vahinkoilmoituksessa kuvatusta vahinkotapahtumasta aiheutuneiksi, Vakuutuslautakunta katsoo, että 15.11.2018 sattuneen kolarivahingon lukuun korvattava vahinko vastaa puolta (1/2) lautakunnalle toimitetun korjauskustannuslaskelman mukaisesta kustannusarviosta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö maksaa kolarointiturvasta puolta (1/2) oikean etukulman vaurioiden korjauskuluista vastaavan osuuden.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Bygglin
Sihteeri Siirala

Jäsenet:
Maso
Vaitomaa
Vyyryläinen
Yrttiaho

Tulosta