Haku

FINE-018370

Tulosta

Asianumero: FINE-018370 (2019)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 10.09.2019

Miten vastuu asiakkaan yhdistelmäkortilla tehdyistä oikeudettomista automaattinostoista jakautuu asiakkaan ja pankin välillä? Kortin oikeudeton käyttö. Kortinhaltijan törkeä huolimattomuus.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan kortilla tehtiin Tallinnassa 28.12.2018 klo 17.05–17.13 neljä asiakkaan kiistämää automaattinostoa, joiden määrä oli yhtensä 490 euroa. Asiakas ilmoitti kortin katoamisesta ja se suljettiin klo 17.17.

Asiakas oli edellisen kerran käyttänyt korttiaan Helsingin satamassa 27.12. klo 7.24 tehdessään automaattinostoa ja 7.32 maksaessaan kortilla.

Asiakkaan valitus

Asiakas on valituksessaan kertonut, että hänen korttinsa varastettiin Tallinnan satamassa 28.12.2018. Ennen liukuportaiden aukeamista klo 17.00 asiakas istui odotustilassa ja hän tunsi lompakkonsa housujensa taskussa. Liukuportaiden auettua hän meni portaisiin. Portaiden yläpäässä hän oli menossa kauppaan, kun asiakas huomasi korttinsa kadonneen. Lompakko varastettiin ilmeisesti liukuportaissa henkilön tönäistessä häntä. Asiakas soitti välittömästi matkakumppaninsa puhelimesta ja ilmoitti korttinsa kadonneeksi.

Kortin tunnusluku ei ole ollut lompakossa, vaan asiakas on säilyttänyt sitä muistissaan ja kotonaan. Edellisen kerran asiakas oli käyttänyt korttiaan Helsingin Länsisataman terminaalissa nostaessaan käteistä automaatista. Nostohetken aikana hänen vieressään tai takanaan ei ollut ketään, joka olisi voinut nähdä tunnusluvun näppäilyn. 

Pankin vastine

Pankki on vastineessaan todennut, että reklamoitujen korttitapahtumien yhteydessä kortin sirutieto on luettu automaatissa, joten asiakkaan alkuperäinen kortti on ollut läsnä nostotilanteessa. Kortilla ei ollut ennen reklamoituja nostoja yhtään sellaista omaa ostoa tai nostoa, jonka yhteydessä kortin salainen tunnusluku olisi voitu urkkia. Tunnuslukua ei voida saada selville itse kortista, joten sen on täytynyt joutua korttia käyttäneen henkilön tietoon yhtä aikaa kortin kanssa. 

Pankki katsoo siten, että tunnusluvun joutuminen ulkopuolisen tietoon on katsottava johtuneen kortinhaltijan törkeästä huolimattomuudesta tunnusluvun säilyttämisen suhteen. Näin ollen nostotapahtumat jäävät asiakkaan vastuulle. 

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

- Korttiehdot
- Korttitapahtumat kellonaikoineen
- Poliisille 2.1.2019 tehty tutkintailmoitus

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiakkaan ja pankin välisen ratkaisemiseksi Pankkilautakunnan on arvioitava, voidaanko kortin oikeudettoman käytön katsoa johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaiset velvollisuutensa ja onko asiakkaan mahdollinen huolimattomuus törkeää.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaan
Maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä henkilökohtaisista turvatunnuksista. Maksuvälineen myöntämistä ja käyttöä koskevat ehdot eivät saa olla perusteettomia, kohtuuttomia tai syrjiviä.

Lain 54 §:n 1 momentin mukaan
Maksuvälineen haltijan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Lain 62 §:n 1 momentin mukaan
Maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, vastaa kadonneen tai oikeudettomasti toisen haltuun joutuneen maksuvälineen käytöstä tai muusta maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on:
1) luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;
2) huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka
3) laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 50 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

Pankin yleisten korttiehtojen kohta, joka koskee kortinhaltijan vastuuta kortin oikeudettomasta käytöstä, vastaa maksupalvelulain 62 §:n kuluttajan hyväksi pakottavia säännöksiä.

Yleisten korttiehtojen mukaan
Kortti ja Kortin tiedot ovat henkilökohtaisia, eikä asiakas saa luovuttaa niitä kenellekään muulle, ei edes samaan perheeseen kuuluvalle.

Asiakkaan tulee säilyttää kortti ja Kortin tiedot huolellisesti ja erillään tunnusluvusta. Korttia ja tunnuslukua ei saa säilyttää esimerkiksi samassa lompakossa, käsilaukussa tai kotona samassa säilytyspaikassa. Asiakas sitoutuu hävittämään [pankilta] saamansa tunnuslukutulosteen sekä sitoutuu olemaan kirjoittamatta tunnuslukua ylös helposti tunnistettavaan muotoon. Tunnuslukua tulee säilyttää niin, ettei kenelläkään muulla, ei edes samaan perheeseen kuuluvalla ole mahdollisuutta saada sitä tietoonsa. Asiakkaan on näppäillessään tunnuslukua suojattava näppäimistö esim. kädellään siten, ettei sivullisella ole mahdollista saada tunnuslukua tietoonsa.

Asiakas on velvollinen varmistamaan olosuhteiden edellyttämällä tavalla säännöllisesti, että kortti on tallessa erityisesti niissä tilanteissa, joissa kortin katoamisen riski esimerkiksi väentungoksessa tai ravintolassa taskuvarkauden takia on suuri. Lisäksi asiakas on velvollinen vastaavasti varmistamaan, että Kortin tiedot sisältävä laite on tallessa eikä laitteen sisältämiä Kortin tietoja voida väärinkäyttää.

Asian arviointi

Asiassa saadun selvityksen mukaan asiakas oli itse käyttänyt tunnuslukuaan Helsingissä satamassa 27.12.2018 klo 7.24 tehdessään automaattinostoa ja 7.32 maksaessaan kortilla. Asiakkaan mukaan automaattinoston yhteydessä kortin tunnuslukua ei ole kukaan voinut urkkia. Asiakkaan mukaan kortin tunnusluku ei ole ollut hänen mukanaan, vaan ainoastaan hänen muistissaan ja kotona. Asiakkaan reklamoimat automaattinostot on tehty Tallinnan satamassa 28.12.2018 klo 17.05–17.13.

Pankkilautakunnan tietojen mukaan missään päin maailmaa ei ole todettu kortin väärinkäyttötapausta, jossa rikolliset olisivat onnistuneet saamaan kortin tunnusluvun tietoonsa kortin sirusta tai magneettinauhasta taikka onnistuneet ohittamaan maksupäätteen tai nostoautomaatin edellyttämän oikean tunnusluvun näppäilyn. 

Koska tapauksessa asiakkaan anastetulla kortilla on onnistuttu tekemään oikeudettomia automaattinostoja, Pankkilautakunta katsoo, että korttia oikeudetta käyttäneellä on täytynyt olla tiedossaan kortin salainen tunnusluku. Koska asiakas on itse käyttänyt tunnuslukua Helsingissä noin 1,5 päivää ennen Tallinnassa tapahtunutta oikeudetonta käyttöä, lautakunta ei pidä tunnusluvun urkintaa todennäköisenä. Näin ollen lautakunta katsoo, että kortin tunnusluvun on täytynyt päätyä korttia oikeudetta käyttäneen haltuun lompakon anastuksen yhteydessä. 

Ottaen huomioon, että kortilla on tehty onnistuneita automaattinostoja ilmeisimmin hyvin pian lompakon anastamisen jälkeen ja korttia oikeudetta käyttänyt on näppäillyt tunnusluvun oikein ensimmäisellä kerralla, lautakunta katsoo lisäksi todennäköiseksi, että tunnusluku on ollut tunnistettavassa muodossa ja kortin anastaneen yhdistettävissä korttiin. Tunnusluvun säilyttäminen lompakossa kortin yhteydessä on tässä tapauksessa mahdollistanut kortin käytön nyt kyseessä oleviin oikeudettomiin automaattinostoihin.

Korttiehdoissa asiakas on kortinhaltijana sitoutunut säilyttämään korttia huolellisesti ja erillään tunnusluvusta. Ehtojen mukaan korttia ja tunnuslukua ei saa säilyttää esimerkiksi samassa lompakossa, käsilaukussa tai kotona samassa säilytyspaikassa. Asiakas on sitoutunut hävittämään pankilta saamansa tunnuslukutulosteen sekä sitoutunut olemaan kirjoittamatta tunnuslukua ylös helposti tunnistettavaan muotoon. Edelleen ehtojen mukaan tunnuslukua tulee säilyttää niin, ettei kenelläkään muulla, ei edes samaan perheeseen kuuluvalla ole mahdollisuutta saada sitä tietoonsa.

Maksupalvelulain säätämiseen johtaneessa hallituksen esityksessä (HE 169/2009 vp.) kortin ja tunnusluvun säilyttäminen samassa lompakossa on mainittu nimenomaisesti esimerkkinä menettelystä, joka voi olla törkeän huolimatonta.

Edellä esitettyyn viitaten Pankkilautakunta katsoo asiakkaan kortin tunnusluvun joutumisen ulkopuolisen tietoon johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaisia nimenomaisia velvollisuuksiaan kortin tunnusluvun säilyttämisen suhteen. Ottaen huomioon olosuhteet ulkomailla satamassa, jossa yleisen elämänkokemuksen perusteella voidaan katsoa olevan kohonnut riski taskuvarkauksille, Pankkilautakunta katsoo asiakkaan menettelyn tunnusluvun säilyttämisen suhteen osoittavan maksupalvelulaissa tarkoitettua törkeää huolimattomuutta.

Koska viimeksi todettu johtaa maksupalvelulain 62 §:n mukaan asiakkaan täysi-määräiseen vastuuseen korttien oikeudettomasta käytöstä aiheutuneesta vahingosta, ei Pankkilautakunta ole katsonut tarpeelliseksi arvioida asiakkaan menettelyä korttiehdoissa kortinhaltijalle asetettujen muiden huolellisuusvelvollisuuksien suhteen.

Lopputulos

Pankkilautakunta katsoo asiassa saadun selvityksen perusteella kortin oikeudettoman käytön johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 § 1 momentin mukaisia velvollisuuksiaan kortin tunnusluvun säilyttämisen suhteen. Olosuhteet huomioon ottaen Pankkilautakunta katsoo asiakkaan menettelyn kokonaisuutena osoittavan törkeää huolimattomuutta.

Edellä esitettyyn viitaten Pankkilautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

PANKKILAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Sillanpää 
Sihteeri Heino

Jäsenet:
Ahlroth
Atrila
Laine
Pulkkinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia