Haku

FINE-018267

Tulosta

Asianumero: FINE-018267 (2019)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 18.06.2019

Oliko auton vaurioiden näytetty aiheutuneen raesateesta?

Tapahtumatiedot

Asiakas on hakenut kaskovakuutuksestaan korvausta autolle raekuurossa aiheutuneista vaurioista. Auto on tarkastettu korjaamolla ja vakuutusyhtiön vahinkotarkastajan toimesta. Vahinkotarkastajan mukaan autossa havaittiin teräviä iskemäjälkiä, joiden kohdalta maalipinta oli puhki. Iskemiä oli auton konepellissä, katolla, vasemmassa takalokasuojassa ja takaovessa, oikeassa takalokasuojassa ja takaovessa, oikeassa katonreunassa ja A-pilarissa, oikeassa etulokasuojassa ja vasemmassa etulokasuojassa. Asiakas toimitti vakuutusyhtiöön myös auton viimeisimmän huoltokäynnin lausunnon. Autosta ei ole löytynyt yhtä lommoa kummempaa huomautettavaa.

Vakuutusyhtiö antoi asiasta kielteisen korvauspäätöksen 8.11.2018 vedoten siihen, että vauriot ovat syntyneet ajoneuvoon pidemmän ajan kuluessa, eivätkä yhdellä kerralla. Autossa ei ollut ollut havaittavissa raekuurolle tyypillisiä pieniä painaumia. Rakeet eivät muotonsa ja ominaisuuksiensa johdosta aiheuta teräviä, pistemäisiä ja maalipintoja rikkovia iskemäjälkiä. Vakuutusyhtiö katsoi autossa havaittujen jälkien aiheutuneen kivien, nastojen ym. osumisesta autoon ajon aikana.

Asiakas haki muutosta vakuutusyhtiön päätökseen ja tiedusteli, onko vakuutusyhtiöllä perusteluja näkemyksensä tueksi. Asiakas totesi, että autossa on lukuisia jälkiä, jotka ovat pyöreitä, joten niihin osuneen jään tai rakeen on täytynyt liikkua ylhäältä alas. Ajan kuluessa autoon syntyneet jäljet eivät ole olleet selvärajaisia ja pyöreitä, vaan naarmumaisia ja epämuotoisia. Asiakas viittasi myös Vakuutuslautakunnan aiemmin antamaan ratkaisusuositukseen FINE-004706.

Vakuutusyhtiö antoi uudelleen 21.1.2019 kielteisen päätöksen. Vakuutusyhtiö katsoi, että asiakkaan tapaus erosi asiakkaan viittaamasta Vakuutuslautakunnan ratkaisusuosituksesta FINE-004706. Vakuutusyhtiö totesi edelleen, että rakeet aiheuttavat aina painaumia. Pyöreitä lommoja on tällöin kaikissa auton vaakapinnoissa. Lähtökohtaisesti ehjä maalipinta ei rikkoudu rakeiden aiheuttamista painaumista. Asiakkaan auton vauriot ovat maalipinnassa olevia iskemäjälkiä. Maalikerros on murtunut pois pohjamaalin päältä. Jälkiä on sekä vaaka- että pystypinnoissa.

Asiakas oli edelleen tyytymätön päätökseen. Asiakas on toimittanut vakuutusyhtiölle mm. lehtiartikkeleita vahinkopäivänä olleesta raesateesta. Vakuutusyhtiö ei kerro, miten asiakkaan tapaus eroaa ratkaisusuosituksen FINE-004706 tapauksesta. Vakuutusyhtiö ei perustele mitenkään sitä, etteivätkö raekuurot voisi aiheuttaa maalipintoja rikkovia jälkiä myös ilman lommoja. Vakuutusyhtiö ei myöskään perustele mitenkään sitä, että vauriot olisivat syntyneet ajan kuluessa, eikä ota kantaa auton vaurioiden tutkimiseen puolueettomassa elimessä.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas vaatii edelleen oikaisua korvauspäätökseen. Asiakas joutui äkilliseen rajuun ukkoskuuroon lähdettyään työpaikaltaan. Jälkeenpäin asiakas huomasi varsinkin auton katossa ja myös muilla pinnoilla pyöreitä jälkiä, jotka ulottuivat auton pohjamaaliin ja olivat syntyneet tästä ukkoskuurosta. Kivet tai nastat eivät koskaan tule suoraan ylhäältäpäin. Vakuutusyhtiö epää korvauksen sillä perusteella, että vakuutustarkastaja sattui itsekin olemaan kyseisessä raekuurossa, eikä hänen autolleen aiheutunut vahinkoa. Raekuuro voi olla hyvin paikallinen ja sijainnista riippuen voimakkuus vaihtelee, samoin auton nopeus vaikuttaa seuraamuksiin. Vakuutusyhtiö toteaa ilman perusteluja, että raekuuro ei aiheuttaisi pelkkiä maalivaurioita, vaan aina myös lommoja. Asiakas viittaa ratkaisusuositukseen FINE-004706, jossa asiakkaan mielestä täysin vastaavissa oloissa auton maalipinnoille on aiheutunut raekuurosta vaurioita ilman lommoja. Vakuutusyhtiö ei ole halunnut tutkia maalivaurioita puolueettomasti eikä ole pyytänyt mitään lisämateriaalia, vaikka asiakas on kertonut sitä toimittavansa. Asiakkaan toimittamat lehtiartikkelit todistavat vallinneet keliolosuhteet ja lehtiartikkelien perusteella rakeet voivat aiheuttaa maalivaurioita ilman lommojakin.

Vakuutusyhtiö viittaa aiempiin päätöksiinsä ja toteaa, että on kiistatonta, että alueella on ollut vahinkopäivänä raekuuroja. Vakuutusyhtiön kielteinen päätös on perustunut vakuutusyhtiön ammattimaisen ajoneuvovahinkotarkastajan lausuntoon. Ajoneuvovahinkotarkastajat ovat autovahinkojen asiantuntijoita, ja he selvittävät ja tutkivat vuositasolla jopa satoja erilaisia ajoneuvovahinkoja, joissa on mukana luonnollisesti myös raesateen aiheuttamia vahinkoja. Tässäkin tapauksessa vahinkotarkastaja on tutkinut auton paikan päällä. Vakuutusyhtiö toistaa näkemyksensä jälkien alkuperästä. Myös iskemien sijainti viittaa siihen että ne ovat tulleet liikenteessä. Rakeet aiheuttavat tyypillisesti pieniä painaumia, joista rae ei kuitenkaan irrota maalia. Tällaisia vaurioita ei ole todettu. Pelkästään se, että ulkopinnan vaurioita ei ole kuvattu huollon raportissa noin kuukausi ennen vahinkopäivää, tai se, että asiakas itse ei ole aiemmin tällaisia jälkiä havainnut, ei riitä osoittamaan, että jäljet olisivat raesateesta aiheutuneita. Asiakkaan viittaamassa Vakuutuslautakunnan ratkaisusuosituksessa vahinkoasian käsittely ja selvittely on ollut hyvin sekavaa, eikä siitä voi vetää suoraa johtopäätöstä siitä, että asiakkaan nyt vaatimat vahingot olisivat raesateen aiheuttamia vahinkoja.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Kaskovakuutuksen vakuutusehtojen (voimassa 1.1.2018 alkaen) kohdan 3.7 mukaan luonnonilmiövakuutuksesta korvataan esinevahinko, joka on välittömästi aiheutunut

tuulen kaatamasta puusta ajoneuvolle

tuulen irrottamasta muusta esineestä ajoneuvolle

raesateesta ajoneuvon ulkopinnoille

veden pinnan kohoamisesta ajoneuvolle sen ollessa pysäköitynä. […]
 
Ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys asiakkaan auton maalipinnan vaurioiden korvattavuudesta. Vakuutusehtojen mukaan kaskovakuutuksen luonnonilmiövakuutuksesta korvataan mm. esinevahinko, joka on välittömästi aiheutunut raesateesta ajoneuvon ulkopinnoille.
 
Vakuutusyhtiön vahinkotarkastaja oli 6.11.2018 päivätyn lausuntonsa mukaan todennut tarkastuksessa, että vauriot eivät ole rakeiden aiheuttamia, vaan kyse on muista iskemäjäljistä. Autosta ei havaittu raevaurioille tyypillisiä pieniä painumia, eivätkä rakeet muotonsa ja ominaisuuksiensa johdosta aiheuta teräviä maalipintaa rikkovia pistemäisiä iskemäjälkiä. Tarkastajan mukaan iskemien laatu ja painottuminen auton etuosaan, samoin kuin se, että iskemiä on myös auton pystypinnoissa, viittaa siihen, että iskemät ovat tulleet edellä kuvatulla tavalla liikenteessä. Vastaavanlaisia iskemäjälkiä löytyy yleisesti iältään ja ajomäärältään vastaavista ajoneuvoista.
 
Asiakas on todennut, että autossa on ollut myös liikenteessä syntyneitä iskemäjälkiä, mutta ne eivät ole olleet selvärajaisia ja pyöreitä, vaan naarmumaisia. Asiakas on katsonut, että auton pyöreät maalipinnan vauriot ovat aiheutuneet raekuurosta. Asiakas on viitannut FINEn Vakuutuslautakunnan aiemmin antamaan ratkaisusuositukseen FINE-004706. FINE toteaa, että kyseisessä ratkaisusuosituksessa käsitellyssä tapauksessa vahinkoasian käsittely on ollut monivaiheinen ja vakuutusyhtiön näkemykset vahingon korvattavuudesta ovat vaihdelleet. Vakuutuslautakunta on em. tapauksessa todennut, että osapuolten välillä on ollut riidatonta, että autolle oli aiheutunut vaurioita raekuurossa, mutta erimielisyyttä on ollut siitä, miltä osin auton vauriot olivat raekuuron aiheuttamia. Nyt puheena olevassa asiakkaan tapauksessa vakuutusyhtiö on katsonut, että auton vauriot eivät ole miltään osin aiheutuneet raekuurosta.
 
FINE katsoo, että asiakkaan autosta otettujen valokuvien perusteella jäljet eivät sovi raekuurosta tulleiksi. FINE toteaa käsityksenään, että vaikka poikkeuksellisen suurikokoiset rakeet voivat raekuuron yhteydessä myös rikkoa auton maalipintaa, rakeiden osumista auton pintaan aiheutuu muodoltaan pyöreitä painaumia, jollaisia asiakkaan autosta esitetyistä valokuvista ei ole lainkaan havaittavissa. Sen sijaan asiakkaan auton vauriot ovat kaikilta osin sellaisia, että ne sopivat olemaan seurausta kivien, nastojen tai muiden jäästä muodostuvia rakeita kovempien esineiden osumista. FINE katsoo, että esillä olevassa tapauksessa ei ole osoitettu vaurioiden aiheutuneen raesateesta. Näin ollen FINE pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena.
 
Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön päätökseen.
 
 
FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta
              
Siirala                                            Salo
Jaostopäällikkö                             Esittelijä

Tulosta