Haku

FINE-018095

Tulosta

Asianumero: FINE-018095 (2019)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 09.05.2019

Henkilövahinko. Myymälän vastuu. Tuottamus. Asiakas kompastunut myymälässä tyhjään koritelineeseen. Oliko myymälä korvausvastuussa aiheutuneesta henkilövahingosta?

Tapahtumatiedot

Asiakas oli 28.5.2018 asioimassa vakuutettuna olevassa myymälässä. Asiakas lähti kassalta tarkistamaan yhden tuotteen hintaa ja siinä yhteydessä kompastui tyhjään ostoskorivaunuun loukaten itsensä. Asiakas esitti vahingon johdosta korvausvaatimuksen myymälälle, joka teki asiassa vastuuvahinkoilmoituksen.

Vakuutusyhtiö totesi korvauspäätöksessään, että vahinkotapahtumassa ei ole esitetty näyttöä siitä, että myymälä olisi toiminut virheellisesti tai huolimattomasti. Vahinkohetkellä ostoskorivaunu sijaitsi noin metrin päässä sen tavanomaisesta säilytyspaikasta. Yhtiö totesi päätöksessään lisäksi, että on yleisesti tiedossa, että ostoskorivaunut sijaitsevat kassojen läheisyydessä, eikä vaunun sijaintia siten voi pitää ennalta arvaamattomana. Asiakkaiden tulee havainnoida ympäristöään kaupassa liikkuessaan. Vakuutusyhtiö katsoi, ettei vakuutetun toiminnassa ollut ilmennyt sellaista moitittavaa menettelyä, jota voitaisiin pitää asiakkaan henkilövahingon syynä. Vakuutetulle ei siten syntynyt vahingosta korvausvastuuta.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas ilmoittaa tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyytää FINEltä ratkaisusuositusta asiassa. Asiakas toteaa, että vakuutusyhtiön päätöksen kielteisyydessä vedotaan juuri niihin seikkoihin, jotka olivat syynä vahinkoon. Asiakkaan mielestä vahingon syynä olivat laiminlyönti, huolimattomuus ja osaamattomuus. Vahinko ei johtunut asiakkaan omasta huolimattomuudesta. Asiakas on toimittanut piirroksen vahinkopaikasta, sekä koritelineen nykyisestä sijainnista, jonne se on vahingon jälkeen siirretty.

Vakuutusyhtiö viittaa vastineessaan asiassa 20.12.2018 annettuun korvauspäätökseen. Yhtiö toteaa lisäksi, että korvauspäätös on annettu päätöshetkellä yhtiöllä tiedossa olleiden selvitysten pohjalta. Kyseiset selvitykset ovat olleet toisen käden tietoa henkilöltä, joka ei itse ole ollut vahinkopaikalla, eikä ole nähnyt valvontakameratallennetta. Yhtiö viittaa 7.3.2019 saamaansa uuteen selvitykseen, joka on saatu valvontakameran tallenteen katsoneelta henkilöltä. Sen mukaan kyseessä on ollut tyhjä koriteline, joka on vahinkohetkellä sijainnut seinän vieressä kulkuväylän varrella, paikassa, jossa sitä säilytetään. Henkilökunta huolehtii muun työn ohella siitä, että kulkuväylät pysyvät vapaina. Vakuutusyhtiö katsoo, että koritelineen paikka on ollut tavanomainen. Lisäksi yhtiö toteaa, että tiloissa kulkevien tulee ottaa huomioon se, että kassa-alueen läheisyydessä saattaa olla koritelineen kaltaisia tavaroita. Yhtiölle ei myöskään ole toimitettu selvitystä siitä, että koriteline olisi aiheuttanut muita vahinkoja. Vakuutusyhtiö katsoo, että kyseessä on tapaturmainen vahinko, joka ei ole seurausta mistään sellaisesta laiminlyönnistä tai huolimattomuudesta, joka synnyttäisi vahingonkorvausvastuun.  Vakuutettu ei siten ole korvausvastuussa aiheutuneesta henkilövahingosta, eikä vahinko näin ollen vahinko ei tule korvattavaksi vastuuvakuutuksesta.

Vakuutuksenottajan kuuleminen

FINE on varannut vakuutuksenottajalle tilaisuuden esittää asiassa kannanottonsa. Vakuutuksenottajalla ei ole ollut lisättävää asiaan.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Vahingonkorvauslain (31.5.1974/412) 2 luvun 1.1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 1.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot, jotka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja joista vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse siitä, onko vakuutettu osoittanut huolehtineensa liiketilojensa turvallisuudesta huolellisesti ja asianmukaisesti ja tuleeko asiakkaan henkilövahinko korvata vakuutettuna olevan myymälän vastuuvakuutuksesta.

Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti joko tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan sitä, että korvausvelvollinen on aiheuttanut toiselle vahingon huolimattomuudellaan, laiminlyönnillään tai virheellään. Yleisölle palveluja tarjoavalla yrityksellä on vakiintuneesti katsottu olevan korostunut velvollisuus huolehtia siitä, että sen liiketiloissa voi turvallisesti liikkua. Palvelujen tarjoajalla on näyttötaakka siitä, että se on asianmukaisesti huolehtinut liiketilojensa turvallisuudesta. Tämä tarkoittaa, että välttääkseen korvausvastuun, tulee kauppaliikkeen kyetä osoittamaan, että se on tehnyt kaiken voitavansa asiakkaiden turvallisuudesta huolehtimiseksi.

FINE toteaa, että vastuu kiinteistön rakenteiden yleisistä turvallisuuspuutteista kuuluu kiinteistön omistajalle, ei esimerkiksi liiketiloissa toimivalle vuokralaiselle. Liiketilan vuokralaisen velvollisuutena on kuitenkin huolehtia siitä, että liiketiloja käytetään tavalla, joka ei vaaranna tiloissa kulkevien asiakkaiden turvallisuutta. Asiakkaiden turvallisuudesta ja havaittavissa olevien vahinkoriskien poistamisesta on huolehdittava esimerkiksi myyntiartikkelien näytteillepanoa suunniteltaessa.

FINEn käyttöön ei pyynnöstä huolimatta ole toimitettu valokuvia tai mitään tarkempaa selvitystä vahinkopaikalta, eikä valvontakameratallennetta vahinkotapahtumasta. FINElle toimitetuista selvityksistä ei myöskään selkeästi ja yksiselitteisesti ilmene koritelineen sijaintia vahinkohetkellä eikä sitä, kuinka leveä kulkuväylä koritelineen ympärille on jäänyt, tai millainen koriteline on ollut kyseessä. FINEn käsityksen mukaan tyhjä korivaunu voi olla hankalasti havaittavissa esimerkiksi mataluutensa ja sijaintinsa vuoksi. Lisäksi FINEn käsityksen mukaan myymälän käytävät tulisi pitää esteettöminä, etenkin kun otetaan huomioon se, että kaupassa asiakkaan huomio saattaa usein kiinnittyä pois lattiapinta-alasta myyntiartikkeleihin.

FINEn käytettävissä olevan selvityksen perusteella ei ole voitu todeta, että vakuutuksenottaja olisi näyttänyt huolehtineensa myymälätilojen turvallisuudesta riittävän huolellisesti ja asianmukaisesti. FINE katsoo tällä perusteella, että vakuutetulle on syntynyt korvausvastuu asiakkaan henkilövahingosta ja suosittaa vakuutusyhtiötä korvaamaan vahingon vastuuvakuutuksesta.

Lopputulos

FINE suosittaa vakuutusyhtiötä korvaamaan asiakkaan henkilövahingon vastuuvakuutuksen ehtojen mukaisesti.

FINE

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä 
Hyytiäinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia