Haku

FINE-018085

Tulosta

Asianumero: FINE-018085 (2019)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 14.06.2019

Miten vastuu asiakkaan kortilla tehdyistä automaattinostoista jakautuu asiakkaan ja pankin välillä? Kortin oikeudeton käyttö. Kortinhaltijan törkeä huolimattomuus.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan kortti anastettiin ja kortilla tehtiin oikeudettomia automaattinostoja 25.12.2018 klo 10.40-10.56 yhteensä 3.500,00 euron arvosta. Asiakas oli itse käyttänyt korttiaan viimeisen kerran taksimatkan maksamiseen 25.12.2018 klo 05.32 ja asiakas oli tehnyt tililtään verkkopankkitunnuksiaan käyttäen 61,00 euron maksun klo 08.13. Kortti on suljettu asiakkaan sulkuilmoituksen johdosta 25.12.2018 klo 17.08.

Asiakkaan valitus

Asiakas katsoo, ettei hän ole menetellyt törkeää huolimattomuutta osoittavalla tavalla, ja vaatii Pankkia korvaamaan menettämänsä varat.

Asiakas lähti taksilla ystävänsä ja kolmen ennalta tuntemattoman naisen kanssa ravintolasta jatkoille kotiinsa aamuyöllä 25.12.2018. Muutaman tunnin kuluttua asiakas meni itse nukkumaan makuuhuoneeseensa. Asiakkaan mennessä nukkumaan hänen korttinsa oli hänen housujensa taskussa korttikotelossa, missä asiakas uskoi sen olevan riittävän hyvässä tallessa. Asiakkaan ystävä ja naiset jäivät vielä istumaan iltaa olohuoneeseen. Naiset poistuivat parin tunnin kuluttua ja asiakkaan ystävä jonkin aikaa heidän jälkeensä. Asiakkaan herättyä iltapäivällä hän huomasi korttinsa kadonneen ja hän tarkisti verkkopankistaan tilitapahtumat, jolloin hän huomasi tililtään nostetun automaatilla noin 3.000 euroa. Asiakas sulki korttinsa välittömästi ja teki rikosilmoituksen.

Tekijät olivat urkkineet tunnusluvun joko ravintolassa tai taksissa asiakkaan maksaessa. Asiakas ei ollut huolimaton korttia käyttäessään eikä ollut perusteltua olettaa sen joutuvan ulkopuolisten tietoon. Asiakas ei pitänyt myöskään todennäköisenä, että kortti varastettaisiin housujen taskusta makuuhuoneesta, jossa hän nukkui. Asiakas ei jättänyt korttiaan missään vaiheessa esille tai luovuttanut sitä kenellekään eikä kortin varastaminen yksistään mahdollista tilin tyhjentämistä.

Lähimaksuominaisuuden puuttuminen kortista edesauttoi ja mahdollisti tunnusluvun päätymisen varkaiden tietoon. Asiakas on ihmetellyt sitä, että varastetussa debit-kortissa ei ollut lähimaksuominaisuutta, vaikka ominaisuus oli jo kortin myöntämisaikaan (1/2018) yleinen käytäntö. Asiakas soitti tammikuussa kortin saatuaan Pankkiin asiasta kysyäkseen, jolloin hän sai vastaukseksi, että voi tilata uuden kortin lähimaksuominaisuudella lisämaksua vastaan. Mikäli kortissa olisi ollut lähimaksuominaisuus, asiakas ei olisi maksanut ostoksiaan tunnusluvulla eikä tunnusluku siten olisi päätynyt vääriin käsiin.

Pankki on viitannut tunnusluvun osalta asiakkaan Pankille tekemään reklamaatioon. Tältä osin asiakas vielä toteaa, että hän ei ole säilyttänyt tunnuslukua missään sellaisessa muodossa, mistä sen voisi toinen ihminen lukea ilman yliluonnollisia voimia. Reklamaatiolomakkeessa olleet vaihtoehdot olivat epäselviä ja puutteellisia, lomakkeen vaihtoehdot tunnusluvun säilyttämiselle olivat:

  • "eri paikassa kuin kortti"
  • "yhdessä kortin kanssa"
  • "tunnusluku tallennettu eri muotoon".

 

Asiakas ei tiedä mikä Pankin mielestä olisi ollut sopivin vaihtoehto, mutta asiakas valitsi jälkimmäisen sillä hän oli säilyttänyt tunnuslukua omassa muistissaan. Siten asiakas katsoi sen olevan tallennettuna eri muotoon (ei-fyysiseen) kuin mihin toisilla vaihtoehdoilla viitataan (fyysiseen).

Pankin vastauksessa ihmetellään "epäloogisuuksia" asiakkaan Pankille reklamaation yhteydessä ilmoittamien oikeudettomien nostojen sekä kortin hukassaoloaikana tehtyjen nostojen välillä. Asiakas ei ilmoittanut tekemäänsä lippupalvelun ostosta, sillä hän käytti sitä tehdessään verkkopankkitunnuksia ja oletti kortilla tehtyjen maksutapahtumien tarkoittavan nimenomaan fyysisellä kortilla tehtyjä tapahtumia. Ilmoittamatta jäänyttä 500,00 euron automaattinostoa (klo 10.54) asiakas ei ole huomannut reklamaatiota tehdessään kaikkien muiden tapahtumien joukosta, muuten olisi sen toki ilmoittanut. Loogisesti päättelemällä noston kellonajasta sekä nostopaikasta voi kuitenkin huomata, että nosto sijoittuu ajanjaksolle jolloin kortti on ollut varastettuna ja on varkaiden suorittama.

Pankkien tulisi aktiivisesti pyrkiä parantamaan asiakkaittensa maksuturvaa, mihin lukeutuu mm. uuden teknologian käyttöönotto mahdollisimman nopeasti, kuten lähimaksuominaisuudella varustettujen maksukorttien jakaminen asiakkaille. Asiakas on myös sitä mieltä, että pankkien tulisi olla yhteisvastuussa pankkiautomaattipalveluita tarjoavien yritysten kanssa ja esimerkiksi järjestää automaateille riittävä kameravalvonta rikostapausten selvittämistä varten. Poliisin tekemien tutkimusten perusteella asiakas tietää, että esimerkiksi automaatilla jolta suurin osa tämän kyseisen tapauksen nostoista tehtiin, ei ole valvontakameraa ollenkaan, ja automaatin kameran kuvanlaatu on niin heikko, että tekijöiden tunnistaminen kuvan perusteella on erittäin hankalaa.

Pankin vastine

Pankki viittaa korttiehtoihinsa, joiden perusteella kortinhaltijalla on velvollisuus toimia huolellisesti, eli tässä tapauksessa asiakkaan olisi tullut omalla toiminnallaan varmistaa se, ettei sivullisen ole mahdollista saada haltuunsa korttia tai sen tunnuslukua. Normaali huolellisuus ja kortin turvallinen käyttötapa maksupäätteellä asioitaessa edellyttävät toimimaan siten, ettei ulkopuolinen voi nähdä tunnuslukua. Erityistä huolellisuutta kortin säilytyksessä ja käytössä tulee noudattaa tilanteissa, joissa on riski joutua rikoksen kohteeksi, kuten esimerkiksi tässä tapauksessa asiakkaan ollessa öiseen aikaan entuudestaan tuntemattomassa seurassa.

Kortin väärinkäyttö ei ole mahdollista pelkän kortin avulla vaan käyttäjällä on oltava sekä tunnusluku että kortti samanaikaisesti hallussaan. Kertomuksessa ei ole tarkemmin selvitetty sitä miten tarkalleen kortin väärinkäyttäjä olisi saanut kortin ja tunnusluvun käyttöönsä.

Asiakas on arvellut naisten urkkineen tunnusluvun joko ravintolassa tai taksissa. Aiemmin asiakas on Pankille tekemässään reklamaatiossa ilmoittanut tallentaneensa tunnusluvun eri muotoon. Näin ollen on myös mahdollista, että kortin anastaneet henkilöt ovat saaneet sen tietoonsa myös muuten kuin urkkimalla, jos sitä on säilytetty korttikotelon yhteydessä helposti arvattavassa muodossa. Taksin kyydissä olleet ennalta tuntemattomat naiset ovat nähneet missä korttia säilytetään ainakin silloin, kun asiakas on maksanut taksimatkan. 

Asiakkaan Pankille tekemän reklamaation mukaan oikeudettomia maksutapahtumia on ollut vähemmän kuin mitä kortin tapahtumatiedoista käy ilmi tapahtuma-ajalla. Ilmoittamatta ovat jääneet mm. 500,00 euron automaattinosto klo 10.54 ja toisaalta verkkopankkitunnuksin tehty Lippupalvelun ostos 61,00 euroa klo 8.13. Jos kyseiset maksutapahtumat ovat olleet asiakkaan itsensä tekemiä, on kertomus epälooginen.

Asiakas on ihmetellyt, miksei hänen varastetussa kortissaan ole ollut lähimaksuominaisuutta. Kuten Pankista on aiemmin hänelle vastattu, lähimaksuominaisuudella varustetun kortin voi tilata erikseen, eikä Pankilla ole velvollisuutta toimittaa lähimaksuominaisuudella varustettua korttia asiakkailleen.

Asiassa saamansa selvityksen perusteella ja tapauksen olosuhteet kokonaisuutena huomioon ottaen Pankki katsoo, että asiakas käyttäessään ja säilyttäessään korttia ja siihen liittyvää tunnuslukua on menetellyt törkeän huolimattomasti eikä ole noudattanut korttiehtojen ja maksupalvelulain edellyttämää riittävää huolellisuutta. Tästä johtuen hän vastaa vahingosta täysimääräisesti.

Edellä mainituin perustein Pankki katsoo, että Pankki ei ole korvausvelvollinen asiassa.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

  • Korttitapahtumaluettelo (List authorisations)
  • Kortin muutoshistoria

 

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon ratkaisemiseksi Pankkilautakunnan on arvioitava, voidaanko kortin oikeudettoman käytön katsoa johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaiset velvollisuutensa ja onko asiakkaan mahdollinen huolimattomuus törkeää.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaan

Maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä henkilökohtaisista turvatunnuksista. Maksuvälineen myöntämistä ja käyttöä koskevat ehdot eivät saa olla perusteettomia, kohtuuttomia tai syrjiviä.

Lain 54 §:n 1 momentin mukaan

Maksuvälineen haltijan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Lain 62 §:n 1 momentin mukaan

Maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, vastaa kadonneen tai oikeudettomasti toisen haltuun joutuneen maksuvälineen käytöstä tai muusta maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on:

1)luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;

2)huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka

3)laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 50 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

Maksupalvelun käyttäjä ei vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä:

1)siltä osin kuin maksuvälinettä on käytetty sen jälkeen, kun palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle on ilmoitettu maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä;

2)jos palveluntarjoaja on laiminlyönyt huolehtia siitä, että maksuvälineen haltijalla on mahdollisuus tehdä milloin tahansa 1 kohdassa tarkoitettu ilmoitus;

3)jos maksunsaaja ei ole maksuvälinettä käytettäessä asianmukaisesti varmistunut maksajan oikeudesta käyttää maksuvälinettä; tai

4)jos palveluntarjoaja ei ole edellyttänyt maksajan vahvaa tunnistamista.

Sen estämättä, mitä 3 momentissa säädetään, maksupalvelun käyttäjä on vastuussa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä, jos hän tai muu maksuvälineen haltija on tahallaan tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.

Pankin yleisten korttiehtojen kohta, joka koskee kortinhaltijan vastuuta kortin oikeudettomasta käytöstä, vastaa maksupalvelulain 62 §:n kuluttajan hyväksi pakottavia säännöksiä.

Korttiehdoissa kortinhaltija sitoutuu säilyttämään ja käsittelemään korttia ja siihen liittyvää tunnuslukua huolellisesti ja turvallisesti siten, ettei sivullisen ole mahdollista saada niitä tietoonsa tai käyttää niitä. Tunnuslukua tai muuta tunnistetta on säilytettävä erillään kortista sekä korttinumerosta ja mieluiten vain muistissa. Korttia, tunnuslukua ja muuta tunnistetta ei saa säilyttää esimerkiksi samassa lompakossa, laukussa tai matkapuhelimen muistissa helposti tunnistettavassa muodossa eikä lukitussa autossa. Kortinhaltija sitoutuu hävittämään pankista saamansa tunnusluvun tai muun tunnisteen sisältävän kirjeen ja olemaan kirjaamatta tunnuslukua tai muuta tunnistetta helposti tunnistettavaan muotoon. Kortinhaltijan tulee tunnuslukua näppäillessään suojata näppäimistö kädellään siten, ettei sivullisen ole mahdollista nähdä käytettävää näppäinyhdistelmää. Kortin, tunnusluvun ja muun tunnisteen tallella oloa on seurattava huolellisesti. Kortinhaltijan on säännöllisesti varmistettava olosuhteiden kulloinkin edellyttämällä tavalla, että ne ovat tallessa ja erityisesti sellaisissa tilanteissa, joissa katoamisen riski on suuri.

Asian arviointi

Pankkilautakunta toteaa vastuun kortin ja sen tunnusluvun huolellisesta säilyttämisestä ja käyttämisestä olevan maksupalvelulain ja korttiehtojen mukaan asiakkaalla. Tämä on luonnollista ottaen huomioon sen, että viime kädessä – riippumatta esimerkiksi kortin myöntäneen pankin ohjeistuksesta tai korttiehdoista – ainoastaan asiakas voi vaikuttaa siihen, miten ja missä olosuhteissa hän korttiaan ja tunnuslukuaan säilyttää ja käyttää. Lautakunta toteaa yleisellä tasolla ympäröivien olosuhteiden olevan olennaisessa osassa arvioitaessa, mitä kortin ja tunnusluvun huolellinen säilyttäminen/käyttäminen kortinhaltijalta edellyttää, ja toisaalta arvioitaessa kortinhaltijan mahdollisen huolimattomuuden astetta ja vakavuutta.

Tunnusluvun käyttäminen

Tapauksessa saadun kokonaisselvityksen perusteella Pankkilautakunta katsoo todennäköiseksi, että ulkopuolinen on onnistunut urkkimaan asiakkaan kortin tunnusluvun joko asiakkaan käyttäessä korttiaan ravintolassa tai asiakkaan maksaessa kortillaan taksimatkan klo 05.36 hänelle entuudestaan tuntemattomien naisten seurassa.

Asiakkaan mukaan hän ei ole ollut huolimaton korttia käyttäessään, mutta asiakas ei ole esittänyt tarkempaa selvitystä maksutapahtumia ympäröineistä olosuhteista tai omasta menettelystään maksutapahtumia tunnusluvulla hyväksyessään. Asiakas on vedonnut kuitenkin siihen, että lähimaksuominaisuuden puuttuminen kortista edesauttoi ja mahdollisti tunnusluvun päätymisen varkaiden tietoon.

Pankkilautakunta toteaa selvyyden vuoksi, että Pankeilla ei ole velvollisuutta varustaa kaikkia asiakkailleen toimittamia maksukortteja lähimaksuominaisuudella. Tässä tapauksessa asiakas ei ole myöskään pyytänyt Pankkia toimittamaan lähimaksuominaisuudella varustettua debit-korttia. Näin ollen lähimaksuominaisuuden puuttumisella asiakkaan kortista ei ole välitöntä merkitystä ratkaistaessa asiakkaan ja Pankin välistä vastuunjakoa tapauksessa aiheutuneesta vahingosta.

Pankin korttiehtojen mukaan kortinhaltijan tulee tunnuslukua näppäillessään suojata näppäimistö kädellään siten, ettei sivullisen ole mahdollista nähdä käytettävää näppäinyhdistelmää. Pankkilautakunta katsoo, että riippumatta siitä, miten korttiehdoissa on nimenomaisesti ohjeistettu menettelemään tunnusluvun kanssa, turvalliseen ja huolelliseen kortin ja tunnusluvun käyttämiseen ja huolelliselta kortinhaltijalta edellytettäviin kohtuullisiin toimenpiteisiin kuuluu se, että kortinhaltija pyrkii toimimaan korttitapahtumaa tunnusluvulla hyväksyessään niin, ettei ulkopuolinen voi nähdä tunnuslukua. Siihen, mitä yksittäisen maksutapahtuman kohdalla voidaan kortinhaltijan huolellisuudelta edellyttää, vaikuttavat maksutapahtumaa ympäröivät olosuhteet. Huolellisen kortinhaltijan voidaan edellyttää kiinnittävän erityistä huomiota tunnusluvun suojaamiseen esimerkiksi tilanteissa, joissa näköetäisyydellä maksupäätteestä on muita ihmisiä. Pankkilautakunnan näkemyksen mukaan voi myös olla olosuhteita ja tilanteita, joissa huolellisen kortinhaltijan voidaan edellyttää kieltäytyvän hyväksymästä korttitapahtumaa tunnusluvullaan, ellei tunnusluvun asianmukainen suojaaminen ole mahdollista.

Pankkilautakunta katsoo asiassa saadun kokonaisselvityksen perusteella, ettei tässä tapauksessa ole ollut kyse ammattimaisesta rikollisuudesta, vaan asiakas on joutunut satunnaisen, olosuhteiden ja oman menettelynsä mahdollistaman rikoksen uhriksi. Riippumatta siitä, onko asiakkaan tunnusluku tosiasiassa tullut urkituksi ravintolassa vai taksissa, Pankkilautakunta katsoo, että asiakkaan olisi huolellisesti toimiessaan - aamuyöllä hänelle entuudestaan tuntemattomien ihmisten seurassa - tullut tunnuslukua näppäillessään kiinnittää erityistä huomiota tunnuslukunsa suojaamiseen siten, ettei se olisi päätynyt ulkopuolisen tietoon. Asiassa saadun kokonaisselvityksen perusteella Pankkilautakunta katsookin asiakkaan kortin tunnusluvun joutumisen ulkopuolisen tietoon johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan.

Kortin säilyttäminen ja tallella olon seuraaminen  

Tapauksessa saadun selvityksen perusteella Pankkilautakunta katsoo todennäköiseksi, että korttia käyttänyt henkilö on saanut asiakkaan kortin haltuunsa asiakkaan kotona asiakkaan mentyä nukkumaan joskus hänen verkkopankkitunnuksillaan klo 08.13 tekemänsä maksun jälkeen.

Pankin korttiehdoissa asiakas on kortinhaltijana sitoutunut säilyttämään korttiaan huolellisesti ja turvallisesti. Ehtojen mukaan kortinhaltijan on säännöllisesti varmistettava olosuhteiden kulloinkin edellyttämällä tavalla, että kortti on tallessa ja erityisesti sellaisissa tilanteissa, joissa katoamisen riski on suuri.

Pankkilautakunta toteaa, että ympäröivät olosuhteet ovat olennaisessa osassa arvioitaessa, mitä kortin huolellinen säilyttäminen kortinhaltijalta edellyttää. Mikäli tietyissä olosuhteissa voidaan objektiivisesti arvioiden olettaa olevan esimerkiksi kohonnut riski taskuvarkauksille, voidaan myös huolellisen kortinhaltijan edellyttää kiinnittävän erityistä huomiota kortin säilyttämiseen.

Pankkilautakunnan näkemyksen mukaan entuudestaan tuntemattomien ihmisten kutsuminen ja päästäminen omaan kotiinsa voi yleisen elämänkokemuksen perusteella ja erityisesti tämän tapahtuessa yöaikaan katsoa aiheuttavan jonkinasteisen riskin mm. kodissa säilytetyn omaisuuden suhteen ja osoittavan näin ollen kotiinsa kutsujalta jonkinasteisen tietoisen riskin ottamista. Edelleen lautakunnan näkemyksen mukaan päästäessään entuudestaan tuntemattomia ihmisiä kotiinsa kortinhaltijan tulisi huolellisesti toimiessaan huomioida tästä omaisuudelleen aiheutuva riski ja kiinnittää erityistä huomiota korttinsa turvalliseen säilyttämiseen ja tallella olon seuraamiseen.

Pankkilautakunta katsoo, että asiakkaan päästäessä hänelle entuudestaan tuntemattomia ihmisiä kotiinsa yölliseen aikaan olisi hänen tullut kiinnittää erityistä huomiota korttinsa turvalliseen säilyttämiseen ja tallella oloon seuraamiseen sekä myös vieraiden liikkeisiin omassa kodissaan. Tässä tapauksessa asiakas on kuitenkin mennyt itse nukkumaan ja jättänyt hänelle entuudestaan tuntemattomat naiset käytännössä valvonnatta kotiinsa vaikkakin mainitsemansa ystävänsä seurassa. Vaikka kortti on asiakkaan mukaan ollut hänen housujensa taskussa makuuhuoneessa, jossa hän nukkui, katsoo lautakunta hänen näissä olosuhteissa käytännössä jättäneen korttinsa valvonnatta kotiinsa kutsumiensa hänelle entuudestaan tuntemattomien ihmisten saataville.

Edelleen lautakunta katsoo, että asiakas olisi kohtuullisiksi katsottavin toimin todennäköisesti voinut välttyä korttinsa oikeudettomasta käytöstä aiheutuneelta vahingolta kokonaisuudessaan. Esimerkiksi pyytämällä itselleen entuudestaan tuntemattomat vieraat poistumaan kodistaan ennen nukkumaan menoaan, asiakas olisi hyvin kohtuullisin toimin voinut estää nyt tapahtuneen korttinsa oikeudettoman käytön. Myös kiinnittämällä parempaa huomiota korttinsa säilyttämiseen asiakas olisi todennäköisesti voinut pienentää olennaisesti riskiä korttinsa oikeudettomasta käytöstä.

Edellä esitettyyn viitaten Pankkilautakunta katsoo asiakkaan huolimattomuudestaan laiminlyöneen korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan kortin turvallisen säilyttämisen ja tallella olon seuraamisen suhteen olosuhteet huomioon ottaen vakavaa varomattomuutta osoittavalla tavalla.

Yhteenveto

Jotta kortinhaltijan huolimattomuutta voitaisiin pitää törkeänä, hänen toiminnan on maksupalvelulain säätämiseen johtaneen hallituksen esityksen (HE 169/2009) mukaan selvästi ja olennaisesti poikettava siitä, mitä huolelliselta menettelyltä vaaditaan. Asiassa saadun kokonaisselvityksen perusteella ja olosuhteet huomioon ottaen Pankkilautakunta katsoo asiakkaan menettelyn kokonaisuutena osoittavan sellaista erittäin vakavaa varomattomuutta, jota maksupalvelulain mukaisella törkeällä huolimattomuudella tarkoitetaan.

Lopputulos

Pankkilautakunta katsoo asiassa saadun selvityksen perusteella kortin oikeudettoman käytön johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan tunnusluvun käyttämisen ja erityisesti kortin säilyttämisen ja tallella olon seuraamisen suhteen. Olosuhteet huomioon ottaen Pankkilautakunta katsoo asiakkaan menettelyn kokonaisuutena osoittavan maksupalvelulaissa tarkoitettua törkeää huolimattomuutta.

Edellä esitettyyn viitaten Pankkilautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

PANKKILAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Sillanpää

Sihteeri Hidén

Jäsenet:

Ahlroth
Atrila
Piilo
Pulkkinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia