Haku

FINE-018057

Tulosta

Asianumero: FINE-018057 (2019)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 20.05.2019

Auton vaurioituminen kuoppaan ajettaessa. Vahingon selvittämisvelvollisuus. Oliko kyse korvattavasta vahinkotapahtumasta?

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan asiakkaan ajoneuvon oikeanpuoleinen etuiskunvaimennin tukiosineen vaurioitui, kun ajoneuvolla ajettiin tiessä olleen tievaurion/kuopan yli. Auto oli vahingosta ilmoitettaessa jo korjattu. Korjauskustannukset olivat 730 euroa.

Vahinkotarkastaja tarkasti auton. Vahinkotarkastajan mukaan ajoneuvoon on vaihdettu tukivarsien kumihelat sekä iskunvaimentimet. Ajoneuvolle ei ole pyydetty vahinkotarkastusta ennen korjausta. Vahinkotarkastaja ei ole saanut vaurioituneita osia nähtäväkseen ja korjaamon mukaan vastaaviin ajoneuvoihin on vaihdettu tukivarsien heloja ja iskunvaimentimia kulumisen takia. Vahinkotarkastajan mukaan asiakkaan ajoneuvon vanteissa ei ole ollut vikaa, mikä osoittaa, että kovin rajusta iskeytymästä ei ole ollut kyse. Vahinkotarkastajan arvion mukaan ajoneuvon tukivarret ja iskunvaimentimet eivät ole saatujen selvityksien perusteella rikkoutuneet monttuun ajossa, vaan kyse on ollut kuluneista osista, jotka ovat olleet vaihtokunnossa.

Vakuutusyhtiö on antanut asiassa kielteisen korvauspäätöksen. Kolarivakuutus ei korvaa vahinkoa, kun ajoneuvon osa tai laitteet ovat vahingoittuneet kulumisen vuoksi.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas vaatii etuiskunvaimentimien ja – tukivarsien korjauskulujen korvaamista sekä yhteensä 100 euron korvausta vanteen tarkastamisesta ja oikaisemisesta aiheutuvista korjauskuluista. Asiakkaan mukaan tiessä oli raskaan ajoneuvoliikenteen aiheuttama suuri tievaurio/kuoppa, johon hämärällä ajettaessa auton oikeanpuoleinen etuvanne ja etuiskuvaimennin tukiosineen vaurioituivat. Vahinkotarkastaja on esittänyt, että auton etuiskunvaimentimen vuotaminen ja tukivarren repeytyminen ovat normaalia kulumista, eivätkä johdu monttuun ajosta. Jos kyseessä olisi kolaritilanteesta johtuva vaurio, iskunvaimentimen olisi tullut tarkastajan mukaan vääntyä, jolloin se vuotaa. Asiakkaan mukaan iskunvaimennin ei kuitenkaan vuotanut vielä talvirenkaiden vaihdon aikaan. On hyvin epätodennäköistä, että luonnollinen kuluminen ja iskunvaimentimen käyttöiän päättyminen olisi sattunut juuri vahinkotilanteen aikaan. Asiakas pitää mahdollisena, että hänen autoaan vastaavilla ajokilometrimäärillä iskunvaimentimet kuluvat vaihtokuntoisiksi, mutta ne voivat toisinaan kestää jopa 100.000 kilometriä enemmän.

Asiakkaan mukaan tiessä ollut monttu oli huomattavan suuri. Vakuutusyhtiö väittää, että vanne ei ollut vääntynyt, mutta asiakas kertoo, että vanteessa oli myöhemmin havaittu selvä lommo, jonka johdosta rengaspaine heikkeni. Tilannetta korjattiin vannetta moukarilla suoristamalla ja vaihtamalla rengas takarenkaan paikalle. Asiakkaan mukaan tästä aiheutuvat kustannukset olivat 20 euroa. Varsinainen vanteen suoristamisen hinta-arvio on asiakkaan mukaan 80 euroa.

Asiakas kertoo, että hän on vahingon satuttua luottanut korjauksen tehneen huoltoliikkeen suositukseen molempien etuiskunvaimentimien uusimisesta. Tilanteessa on ollut oleellista saada ajoneuvo mahdollisimman pian tieliikennekelpoiseksi. Huoltoliikkeen arvion mukaan iskunvaimentimien kuntoon olisi puututtu katsastuksessa, mikäli niitä ei olisi korjattu.

Vakuutusyhtiö kiistää asiakkaan vaatimukset. Korvauksen hakijan velvollisuutena on näyttää, että korvattava vahinkotapahtuma on sattunut. Tämän lisäksi yhtiölle on varattava mahdollisuus tarkastaa vaurioituneen ajoneuvon vauriot, jotta korvausvastuu ja -tapa pystytään arvioimaan. Asiakkaan ajoneuvon vauriot oli korjattu jo ennen vahingosta ilmoittamista eikä vaurioituneita osia ollut enää tallessa tarkastusta varten.

Yhtiö on katsonut saamiensa selvitysten perusteella jääneen näyttämättä, että ajoneuvon tukivarret ja iskunvaimentimet olisivat vaurioituneet puheena olevassa tievaurioon ajossa. Vahinkotarkastajan mukaan ajoneuvon vanteissa ei ole ollut mitään sellaista vikaa tai vauriota, joka osoittaisi, että siihen on kohdistunut niin raju isku, että se olisi voinut aiheuttaa vaurioita tukivarsiin ja iskunvaimentimeen. Ajoneuvon korjanneen korjaamon työnjohtajan mukaan vastaaviin ajoneuvoihin on vaihdettu tukivarsien heloja sekä iskunvaimentimia normaalin kulumisen vuoksi. Asiakkaan mukaan iskunvaimennin ei olisi vuotanut vielä talvirenkaiden vaihdon aikaan ja olisi alkanut vuotaa vasta vahingon jälkeen. Vakuutusyhtiö katsoo, että vuodon alkamisen ajankohtaa ei ole varmuudella osoitettu, vaan kyseessä on asiakkaan arvio. Vakuutusyhtiö toteaa, että se ei ole voinut tehdä luotettavaa arviota ajoneuvon vaurioiden laadusta ja vaurioiden syntymisen syystä, minkä vuoksi yhtiö ei korvaa ajoneuvon vaurioita kolariturvan perusteella.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Kaskovakuutusehdot (voimassa 12.9.2013 lähtien)

Vakuutusehtojen kohdan 4.1 (Kolarivakuutus, Vakuutustapahtuma) mukaan vakuutus korvaa vakuutuksen kohteelle aiheutuneen suoranaisen esinevahingon, kun siihen on syynä

  • yhteentörmäys
  • tieltä suistuminen
  • kaatuminen
  • äkillinen ja ennalta arvaamaton, vakuutuksen kohteeseen ulkoapäin vaikuttanut tapahtuma

Saman ehtokohdan alakohdan ”Rajoitukset” mukaan vakuutus ei korvaa aiheutunutta vahinkoa muun muassa silloin, kun

  • ajoneuvon osa tai laitteet ovat vahingoittuneet niiden rakenne-, valmistus-, tai ainevian, kulumisen tai puutteellisen kunnossapidon takia.

Vakuutusehtojen jaksossa ”Vakuutussopimuslaista johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia” olevan ehtokohdan 10.1 (Korvausmenettely, Korvauksen hakijan velvollisuudet, 69 § ja 72 §) mukaan korvauksen hakijan on annettava vakuutusyhtiölle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutusyhtiön vastuun selvittämiseksi. Tällaisia asiakirjoja ja tietoja ovat esimerkiksi ne, joiden avulla voidaan todeta, onko vakuutustapahtuma sattunut, kuinka suuri on vahinko ja kenelle korvaus on maksettava. Korvauksen hakija on velvollinen hankkimaan ne selvitykset, jotka ovat parhaiten hänen saatavissaan ottaen kuitenkin huomioon myös vakuutusyhtiön mahdollisuudet hankkia selvityksiä.

[…]

Vakuutusyhtiölle on varattava oikeus tarkastaa vaurioitunut ajoneuvo ennen kuin sitä ryhdytään korjaamaan.

[…]

Ratkaisusuositus

Voimassa olevan oikeuden mukaan korvauksen hakijalla on näyttötaakka siitä, että vakuutuksesta korvattava vahinkotapahtuma on sattunut. FINE toteaa, että vakuutussopimuslain 69 §:n ja sitä vastaavien vakuutusehtojen mukaan korvauksen hakijan on annettava vakuutusyhtiölle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutusyhtiön vastuun selvittämiseksi

FINE pitää asiakkaan vahinkoilmoituksessa olevaa kertomusta monttuun ajamisesta sinänsä uskottavana. Esillä olevassa tapauksessa oikean etuiskunvaimentimen ja tukivarren mahdolliset vauriot on kuitenkin korjattu ennen vahinkotapahtumasta ilmoittamista molemmat etuiskunvaimentimet vaihtamalla.

Vakuutusyhtiön käyttämän autovahinkotarkastajan selvityksen mukaan korjaamolta ei enää jälkikäteen ole ollut saatavissa selvitystä siitä, olivatko ajoneuvoon vaihdetut osat olleet vaurioituneet. Vahinkotarkastajan mukaan korjaamon työnjohtaja oli kertonut, että vastaaviin ajoneuvoihin oli vaihdettu tukivarsien heloja sekä iskunvaimentimia normaalin kulumisen vuoksi. Asiakas ei ole kiistänyt vahinkotarkastajan kertomusta. Asiakas ei ole esittänyt oman kertomuksensa lisäksi näyttöä oikean etupyörän vanteen vaurioista.

FINE toteaa, että asiakkaan auton ikä ja ajokilometrit huomioon ottaen on mahdollista, että auton iskunvaimentimet ovat kuluneet vaihtokuntoisiksi auton normaalin käytön seurauksena. Koska esillä olevassa tapauksessa molemmat etuiskunvaimentimet on vaihdettu ennen vahinkotapahtumasta vakuutusyhtiölle ilmoittamista ja muutakaan selvitystä monttuun ajamisen seurauksena ajoneuvolle mahdollisesti aiheutuneista vaurioista ei ole esitetty, FINE katsoo asiassa jäävän näyttämättä, että iskunvaimentimien vaihdosta aiheutuneet korjauskulut olisivat aiheutuneet monttuun ajamisen seurauksena autolle aiheutuneesta esinevahingosta. Myös oikean etupyörän vanteen vaurioituminen ja tästä mahdollisesti aiheutuneet korjauskulut jäävät asiassa näyttämättä. Tämän vuoksi FINE katsoo, että vakuutusyhtiön kielteinen korvauspäätös on ollut vakuutusehtojen mukainen.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön päätökseen.

FINE

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Siirala
Esittelijä 
Turunen

Tulosta