Haku

FINE-017975

Tulosta

Asianumero: FINE-017975 (2019)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 12.06.2019

Matkan peruuntuminen. Oliko matkalle lähdön estyminen aiheutunut pakottavasti vakuutetun omaisuuteen kohdistuneesta merkittävästä taloudellisesta esinevahingosta?

Tapahtumatiedot

Asiakkaan pomeranian koiranpennulta katkesi 23.11.2018 tapaturmaisesti kyynär- ja värttinäluu. Murtuma vaati leikkaushoitoa ja kontrollikäyntejä, ja asiakas perui matkansa Iso-Britanniaan. Matkan oli tarkoitus tapahtua 7.12.2018–10.12.2018, ja koiran oli ollut tarkoitus olla matkan ajan asiakkaan vanhempien luona hoidossa. Asiakas on hakenut korvausta matkan peruutumisesta matkavakuutuksestaan.

Vakuutusyhtiö on todennut 4.1.2019 päivätyssä korvauspäätöksessään, että matkavakuutuksesta korvataan matkan peruuntuminen, joka on aiheutunut pakottavasti vakuutetun Suomessa olevaan omaisuuteen kohdistuneesta merkittävästä taloudellisesta esinevahingosta. Vakuutusyhtiö on katsonut, ettei koiralle sattuvaa vahinkoa voida pitää merkittävänä taloudellisena esinevahinkona. Merkittävällä taloudellisella esinevahingolla tarkoitetaan esimerkiksi asunnolle tapahtuvaa palo- tai vesivahinkoa.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas on kertonut valituksessaan, että hoitokustannuksia oli syntynyt valituksen kirjoittamishetkellä 2 310 euroa, ja koiralle tullaan suorittamaan vielä yksi leikkaus. Asiakkaan arvio onnettomuudesta johtuvista kokonaiskustannuksista on siten yli 3 000 euroa. Koiran arvo on noin 3 000 euroa. Koiran hoitotoimenpiteet edellyttivät, että asiakkaan oli jäätävä matkan ajaksi Suomeen, mistä syytä matka peruuntui. Vahingon rajoittamiseksi asiakkaan miesystävä, jonka kanssa matka oli varattu, lähti matkaan yksin, jolloin korvattavaa vahinkoa syntyi ainoastaan asiakkaan matkakuluista. Matkan peruuntumisesta aiheutunut vahinko koostuu lentolipuista (150,40 euroa) sekä asiakkaan osuudesta majoituskustannuksista (247,70 euroa).

Vakuutusyhtiö on katsonut vastineessaan, että ehtokohdan mukaan merkittävän esinevahingon tulee vaatia vakuutetun läsnäoloa vahinkopaikalla. Läsnäolon tarkoituksena on rajoittaa taloudellisen lisävahingon syntyminen. Tässä kyseisessä tapauksessa koiran hoitokulut olisivat syntyneet joka tapauksessa, vaikka vakuutettu ei olisi läsnä vahinkopaikalla. Vakuutetun läsnäolo ei ole rajoittanut vahingon määrää, ja näin ollen kyseessä ei ole vakuutusehtojen mukainen merkittävän esinevahingon vuoksi korvattava matkan peruuntuminen.

Asiakas on lausunut lisäkirjelmässään, että ehtokohdan F300.4.3.1 mukaan pakottavuus tarkoittaa sitä, että vahingon hoitaminen edellyttää vakuutetun läsnäoloa vahinkopaikalla. Kyseisessä ehtokohdassa ei ole mainintaa siitä, että läsnäolon tulisi rajoittaa vahinkoa. Vakuutusyhtiön kanta on virheellinen, eikä se perustu vakuutusehtoihin.

Asiakkaan käsityksen mukaan vahingon hoitamisella tarkoitetaan muun ohella kaikkia vahinkoon liittyviä korjaustoimenpiteitä. Tässä tapauksessa koiran käyttäminen lääkärissä röntgenkuvausta, leikkausta sekä murtuman alkuvaiheen seurantaa ja lastan vaihtamista varten ovat olleet välttämättömiä toimenpiteitä vahingon hoitamiseksi. Nämä toimenpiteet ovat myös edellyttäneet asiakkaan läsnäoloa vahinkopaikalla. Sillä, mikä vaikutus asiakkaan läsnäololla on ollut kustannusten syntymiseen, ei ole asiassa merkitystä. Lienee selvää, että murtuneen jalan hoitamisesta aiheutuvat eläinlääkärikustannukset aiheutuvat siitä huolimatta, onko asiakas ollut läsnä tapahtumapaikalla vai ei. Vahingon hoitaminen on kuitenkin edellyttänyt edellä mainituin tavoin asiakkaan läsnäoloa.

Vakuutusyhtiö on tulkinnut ehtokohtaa ilmeisen suppeasti ja katsonut, että vahingon hoitamisen kannalta välttämätön edellytys läsnäololle syntyisi ainoastaan silloin, kun sillä voitaisiin välttää kustannusten syntyminen. Tämä tulkinta rajaisi korvattavuuden ulkopuolelle esimerkiksi kaikki vahinkoon liittyvät korjauskustan­nukset riippumatta siitä, ovatko ne tosiasiallisesti edellyttäneet vakuutetun läsnäoloa vahinkopaikalla. Ehtojen tulkintaa koskeva epäselvyys on tässäkin tapauk­sessa tulkittava laatijansa vahingoksi.

Alkuperäisessä korvauspäätöksessä on todettu, että korvattava vahinko olisi esimerkiksi asunnolle tapahtuva palo- tai vesivahinko. Lienee selvää, että tällaisessakin tapauksessa vahinko on jo aiheutunut asunnolle esimer­kiksi sen palaessa. Lienee myös selvää, että palovahingon korjauskustan­nukset syntyvät siitä huolimatta, että vakuutettu olisikin läsnä vahinkopaikalla.

Vakuutuslautakunta on todennut ratkaisusuosituksessa VKL 341/04, että automurto ja tavaroiden anastaminen on ollut vakuutettujen kannalta odottamaton tapahtuma, joka on pakottavasti vaatinut heitä tekemään rikosilmoituksen ja ryhtymään auton korjaustoimenpiteisiin. Nämä toimet ovat johtaneet siihen, ettei heidän ollut mahdollista ehtiä matkalleen. Ajoneuvon korjauskustannukset ovat aiheutuneet siitä huolimatta, että vakuutetut ovat jääneet vahinkopaikalle, eikä jääminen pois matkalta tai rikosilmoituksen tekeminen ole rajoittanut ajoneuvon korjaamisesta aiheu­tuneiden kustannusten määrää.

Joka tapauksessa asiakkaan läsnäololla on tässä tapauksessa tosiasiassa rajoitettu lisävahinkojen syntymistä. Koiran loukkaantu­minen on edellyttänyt ympärivuorokautista valvontaa. Terve koira kykenee olemaan yksin kotona työpäivän ajan, mutta loukkaantunutta koiraa ei työ­päivän ajaksi voi jättää yksin kotiin. Koira oli ollut tarkoitus viedä hoitoon asiakkaan vanhempien luo, jotka molemmat käyvät päivisin töissä. Jotta ympärivuorokautinen valvonta olisi toteutunut, olisi koira täytynyt viedä koirahoitolaan matkan ajaksi, mistä olisi aiheutunut lisäkustannuksia. Asiakkaan läsnäolo on näin ollen rajoittanut aiheutuneen vahingon määrää.

Sopimusehdot

Vakuutukseen sovellettavien, 1.7.2017 voimaan tulleiden matkavakuutusehtojen kohdan F300.4.3.1 mukaan matkan peruuntuminen on matkalle lähdön estyminen, joka on aiheutunut pakottavasti alla mainituista syistä:

– vakuutetun tai muun kohdassa F300.4.3.4 mainitun henkilön äkillisestä ja odottamattomasta sairastumisesta, tapaturmasta tai kuolemasta. Pakottavuus arvioidaan lääketieteellisin perustein.

– vakuutetun Suomessa olevaan omaisuuteen kohdistuneesta merkittävästä taloudellisesta esinevahingosta. Pakottavuudella tarkoitetaan sitä, että vahingon hoitaminen edellyttää vakuutetun läsnäoloa vahinkopaikalla.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, oliko matka peruuntunut pakottavasti vakuutetun Suomessa olevaan omaisuuteen kohdistuneesta merkittävästä taloudellisesta esinevahingosta. Pakottavuudella tarkoitetaan vakuutusehtojen mukaan sitä, että vahingon hoitaminen edellyttää vakuutetun läsnäoloa vahinkopaikalla.

Vakuutusyhtiö on katsonut korvauspäätöksessään, ettei koiran tapaturmaa voida pitää taloudellisesti niin merkittävänä, että se oikeuttaisi keskeytyskorvaukseen. Vakuutusyhtiön mukaan esimerkiksi tulipalo tai suuri vesivahinko, joiden selvittely vaatisi läsnäoloa vahinkopaikalla, täyttäisi vakuutusehtojen merkittävyyskriteerin. FINE toteaa, ettei taloudellista merkittävyyttä ole rahamääräisesti ehdoissa määritelty. Tulkinnallisissa tilanteissa ratkaisu tehdään ehtojen laatijan eli vakuutusyhtiön vahingoksi. Tämän mukaisesti FINE katsoo, että noin 3 000 euron arvioisen koiran vaativat vammat ja niiden aiheuttamat useiden tuhansien eurojen hoitokulut muodostavat sellaisen merkittävän taloudellisen vahingon, joka on vaatinut asiakasta pakottavasti jäämään vahinkopaikalle.

Vakuutusehdoissa korvattavuuden edellytykseksi ei ole asetettu, että vakuutetun läsnäolon tulisi rajoittaa vahinkoa. FINE katsoo, että koiran omistajana asiakkaan läsnäolo vahinkopaikalla on ollut välttämätöntä koiran hoidon ja eläinlääkärikäyntien järjestämisen vuoksi. Asiakkaan läsnäolo on toisaalta myös rajoittanut esinevahinkoa, koska koiran vammat olisivat pahentuneet ilman asianmukaista hoitoa. FINE katsoo edellä mainituin perustein, että vakuutusyhtiön tulee korvata asiakkaalle matkan peruuntumisesta aiheutuneet kustannukset.

Lopputulos

FINE suosittaa, että vakuutusyhtiö suorittaa korvauksen asiakkaan matkan peruuntumiskustannuksista vakuutusehtojen mukaisessa laajuudessa.

FINE

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta          

Hanén                                              Nikunlassi

Jaostopäällikkö                                Esittelijä

Tulosta