Haku

FINE-017875

Tulosta

Asianumero: FINE-017875 (2019)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 22.08.2019

Yhdistyksen oikeusturvavakuutus. Kahden vuoden sääntö. Irtisanomista ja vuosilomalle määräämistä koskevat riita-asiat. Ehtojen tulkinta.

Tapahtumatiedot

Vakuutettu A:lla oli toistaiseksi voimassa oleva työsuhde B Ry:n kanssa, josta hänet lomautettiin 30.5.2017. Työnantaja irtisanoi työsuhteen lopulta 19.9.2018.

A katsoi, että lomautukselle tai irtisanomiselle ei ole ollut perusteita. Hän katsoi myös, että työnantaja oli toiminut epäasiallisesti irtisanomismenettelyn yhteydessä. Niin ikään A:n mukaan työnantaja oli vastoin vuosilomalain määräyksiä määrännyt hänet vuosilomalle irtisanomisaikana. A vaati 27.9.2018 päivätyllä kirjeellä työnantajaltaan korvausta perusteettoman lomautuksen aiheuttamasta vahingosta yhteensä 26.000 euroa. Lomapalkan osalta A vaatii työnantajalta asianmukaista korvausta pitämättömistä lomistaan siten, että hänen ei katsota pitäneen vuosilomaansa irtisanomisaikanaan. Lisäksi A katsoo, että ottaen huomioon työnantajan laiminlyönnit, toiminnan ja epäasiallisen painostuksen, on hän oikeutettu huomattavaan korvaukseen perusteettoman irtisanomisen johdosta. B ry kiisti A:n vaatimukset kaikilta osin 2.11.2018 päivätyllä kirjeellä.

A on hakenut nimenomaan irtisanomista ja vuosilomalle määräämistä koskeviin riita-asioihin oikeusturvaetua Y ry:n jäsenilleen ottamasta ammatillisesta oikeusturvavakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö antoi asiassa päätöksen, jossa se epäsi oikeusturvaedun katsoen, että se ei voi myöntää etua, koska vakuutus ei ollut A:n osalta voimassa lomautuksesta alkaen. Perustelunaan vakuutusyhtiö viittaa tapauksessa sovellettaviin vakuutusehtoihin, joissa todetaan, että jos vakuutus on riidan syntyessä ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta on myös niiden seikkojen, joihin riita perustuu, tullut syntyä vakuutuksen voimassaoloaikana. Yhtiö toteaa, että A:n vakuutus on alkanut 1.4.2018 ja riidan on katsottava syntyneen 2.11.2018. Yhtiö toteaa, että lomauttamisen ajalta vaadittu vahingonkorvaus perustuu ajanjaksoon, jolloin vakuutus ei ollut voimassa A:n osalta, minkä vuoksi oikeusturvaetua ei voida myöntää myöskään muiden vaatimusten perusteella, vaikka ne ovat syntyneet vakuutuksen voimassaoloaikana. Näkemyksensä tueksi vakuutusyhtiö viittaa Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositukseen VKL 586/03, jonka mukaan kaikkien riidan perusteena olevien seikkojen tulee olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana, jos vakuutus on vakuutustapahtuman sattuessa ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta.

Asiakkaan valitus

A oli tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyysi asiassaan ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta.

Valituksessaan ja lisäkirjelmässään A toteaa ensinnäkin, että kysymyksessä on kaksi erillistä riita-asiaa, joihin molempiin vaaditaan oikeusturvaetua myönnettäväksi. Toinen riidoista koskee A:n perusteetonta irtisanomista ja toinen A:n määräämistä vuosilomalle irtisanomisajan kuluessa. Selvyyden vuoksi A tähdentää vielä, ettei asiassa ole haettu oikeusturvaetua lomautusta koskevaan riita-asiaan, koska sen suhteen on A:kin mukaan selkeää, että riidan peruste on syntynyt ennen vakuutuksen voimaantuloa.

A toteaa, että vastoin vakuutusyhtiön väitettä, perustuu irtisanomista koskeva riita nimenomaan irtisanomiseen, jolloin riidan peruste on 19.9.2018 päivätty ilmoitus työsuhteen päättymisestä. Samoin vuosiloman määräytymisajankohta perustuu samaan työnantajan ilmoitukseen, jossa myös vuosiloma-asiasta on ilmoitettu. Näkemyksensä tueksi A viittaa FINEn käytäntöön siitä, että nyt käsillä olevan kaltaisissa kestosopimuksessa on riidan perusteena pidetty sopimusrikkomusta eikä sopimuksen solmimisen hetkeä.

Valituksen mukaan sillä seikalla, että A on ollut lomautettuna ennen perusteetonta irtisanomista ja että A:lla on ollut myös lomautukseen liittyviä vaatimuksia, ei ole merkitystä arvioitaessa oikeusturvaedun myöntämistä nyt käsillä oleviin riita-asioihin. A:n mukaan irtisanominen ei myöskään ole ollut lomautuksen ennakoitavissa oleva seuraus. A toteaa myös, että vakuutusyhtiön viittaamasta tapauksesta ei voida tehdä sellaista johtopäätöstä, jonka mukaan irtisanomista ja vuosilomaa koskevien riitojen osalta oikeusturvaedun myöntäminen olisi sidottu lomautusta koskevan riita-asian potentiaaliseen korvattavuuteen.

A:n näkemyksen mukaan kysymys on selkeästi kahdesta erillisestä riita-asiasta, joihin tulee molempiin myöntää oikeusturvaetu. Sillä seikalla, että molempia koskevat vaatimukset on esitetty samassa kirjeessä, ei ole merkitystä asiaa arvioitaessa. A katsoo myös, ettei vakuutusyhtiö ole enää vastineen antamisen yhteydessä ole voinut vedota edukseen vakuutusehtojen kohtaan 10.2, koska siihen ei ole vedottu aikaisemmissa korvauspäätöksissä. Näkemyksensä tueksi A viittaa hyvään vakuutustapaan, jonka mukaan vakuutusyhtiön tulisi esittää kaikki tiedossaan olevat epäämisperusteet ensitilassa. Joka tapauksessa A katsoo, että kysymyksessä ei ole ehtokohdan 10.2 tarkoittama yksi vakuutustapahtuma, vaan kyseessä on toisistaan erilliset asiat, jotka perustuvat eri tapahtumiin, oikeustoimiin, olosuhteisiin ja oikeudenloukkauksiin.  

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan vakuutusyhtiö toistaa asian tapahtumatiedot sekä käsittelyvaiheet.  Niin ikään vakuutusyhtiö viittaa tapauksessa sovellettaviin vakuutusehtoihin sekä asiassa antamiinsa korvauspäätöksiin.

Vastineessaan ja lisäkirjelmässään vakuutusyhtiö toteaa edelleen, että irtisanomisen kohteena ollut A on kirjeessään 27.9.2018 yhdellä kertaa esittänyt kaikki vaatimuksensa B ry:lle. Riidan osat on myös nivottu toisiinsa: Riita on ehdotettu sovittavaksi siten, että B ry maksaa korvausta lomautuksen aiheuttamista vahingoista, jolloin muista ja vielä tarkemmin täsmentämättömistä vaatimuksista luovutaan. Vakuutusyhtiön käsityksen mukaan kyseessä on ehtokohdan 10.2 tarkoittama yksi vakuutustapahtuma.

Vastineessaan vakuutusyhtiö toteaa myös, että käytettävissä olevista asiakirjoista ei selviä, milloin A:han kohdistunut epäasiallinen painostus, kuulemisen laiminlyönti ja muut seikat ovat tapahtuneet. Vakuutusyhtiön käsityksen mukaan A:n irtisanominen on perustunut olennaisesti samoihin syihin ja olosuhteisiin, jotka ovat olleet olemassa ennen vakuutuksen alkamista ja johtaneet ensin A:n lomauttamiseen. Näin ollen yhtiö katsoo, että irtisanomista koskeva erimielisyys liittyy siten olennaisella tavalla A:n lomautukseen ja irtisanomisen perusteet, B ry:n huono taloudellinen tilanne ja tarjottavan työn vähyys, ovat asiallisesti samat kuin ennen vakuutuksen alkamista tapahtuneen lomautuksen perusteet.

Vuosilomalle määräämistä koskevan riidan osalta yhtiö toteaa, että tapauksessa on jäänyt epäselväksi, ovatko 27.9.2018 päivätyssä kirjeessä mainitut, A:n tekemät vuosilomia koskevat selvityspyynnöt työnantajalleen tapahtuneet vakuutuksen voimassaoloaikana vai ennen tätä. Näin ollen vakuutusyhtiö katsoo edellä kerrotuin perustein, että tämänkin riidan peruste on ainakin osittain syntynyt ennen vakuutuksen voimaantuloa.

Lopuksi vakuutusyhtiö viittaa vielä Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositukseen VKL 583/03, jossa oli kysymys siitä, että franchise-sopimusta koskevan riidan perusteena oli kaksi seikkaa, joista toinen oli tapahtunut ennen oikeusturvavakuutuksen alkamista ja toinen sen jälkeen. Lautakunta on todennut, että kaikkien riidan perusteena olevien seikkojen tulee tällaisessa tapauksessa olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana.

Vastineen mukaan myös tässä tapauksessa arvioitavana on riidan osapuolten toiminta ennen ja jälkeen vakuutuksen alkamisen ja näin ollen yhtiön käsityksen mukaan edellä mainituista ratkaisusuosituksesta ilmenevää ajattelua tulee soveltaa nyt käsiteltävään tapaukseen. Molemmissa tapauksissa on kysymys muusta kuin kertasopimuksen tulkitsemisesta. Tällöin kaikkien riidan perusteiden tulee olla olemassa vakuutuksen voimassaoloaikana.

Edellä selostamillaan perusteilla vakuutusyhtiö katsoo edelleen, että asiassa annettu korvauspäätös on asianmukainen.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Käsillä olevassa tapauksessa on riitaa siitä, onko vakuutettu A:lle myönnettävä oikeusturvaedut irtisanomista ja vuosilomalle määräämistä koskeviin riita-asioihin.

Sovellettavat vakuutusehdot

Tapauksessa sovellettavien ryhmäoikeusturvavakuutuksen ehtojen kohdan 10.1 mukaan vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma riita-asiassa on riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan tai määrältään yksilöity vaatimus on todisteellisesti ja yksilöidysti kiistetty perusteen tai määrän osalta. 
Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattunut vakuutustapahtuma. Jos vakuutus kuitenkin vakuutustapahtuman sattuessa on ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, tulee myös niiden seikkojen, joihin asiassa esitetty vaatimus, kiistäminen, työ- tai virkasuhteen päättämisilmoitus, syyte taikka epäilty rikos perustuu, olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana.

Vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan tällöin se aika, jonka tämä vakuutus yksin tai peräkkäin yhdessä muiden päättyneiden vastaavan sisältöisten oikeusturvavakuutusten kanssa on vakuutetun osalta ollut yhtäjaksoisesti voimassa. Jos vakuutustapahtuman sattuessa on voimassa useampia oikeusturvavakuutuksia, vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan kuitenkin vain tämä vakuutus.

Ehtokohdan 10.2 mukaan kysymyksessä on yksi vakuutustapahtuma silloin, kun vakuutetulla tai vakuutetuilla on useita riita- tai rikosasioita, jotka perustuvat samaan tapahtumaan, olosuhteeseen, oikeustoimeen tai oikeudenloukkaukseen taikka samaan tai samanlaiseen, vaikkakin eriperusteiseen vaatimukseen.

Asian arviointi

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat. Jos vakuutus on kuitenkin vakuutustapahtuman syntymisajankohtana ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, on myös niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, oltava syntyneitä vakuutuksen voimassaoloaikana

Nyt käsillä olevassa tapauksessa A:n vakuutus on alkanut 1.4.2018. Vakuutuslautakunta katsoo, että käytettävissään olevan selvityksen perusteella tapauksessa on syntynyt molempien esitettyjen tapahtumien osalta riita 2.11.2018, kun A:n työnantaja on kiistänyt kaikki A:n irtisanomisen johdosta esittämät vaatimukset. Näin ollen vakuutus ei siten ole ollut esitettyjen riitojen syntyhetkellä voimassa vakuutusehtojen edellyttämää kahta vuotta. Tällaisessa tilanteessa niiden seikkojen, joihin riita perustuu, tulisi olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana.

Vakuutuslautakunta toteaa, että työsuhteen irtisanomisen osalta riidan perusteen on vakiintuneesti katsottu olevan ne syyt, jonka johdosta vakuutettu on irtisanottu. Käsillä olevassa tapauksessa A on irtisanottu 19.9.2018. Irtisanomisilmoituksen mukaan irtisanomisen perusteet ovat samat kuin 15.5.2017 annetussa lomautusilmoituksessa. Lomautusilmoituksessa lomautuksen perusteeksi on ilmoitettu työsopimuslaissa tarkoitetut taloudelliset ja tuotannolliset syyt. Edellä todetuin perustein lautakunta katsoo, että A:n laittoman irtisanomisen johdosta esittämien vaatimusten perusteet ja niin ikään riidan perusteena olevat seikat ovat syntyneet ennen vakuutusturvan voimassaolon alkamista 1.4.2018 ja viimeistään A:n lomautuksen yhteydessä 30.5.2017, ottaen erityisesti huomioon, että A:n esitys työsopimuslain vastaisesta irtisanomisesta perustuu nimenomaan lomautusilmoituksessa mainittujen perusteiden tosiasialliseen puuttumiseen. Edellä selostettuun viitaten Vakuutuslautakunta on ottanut asian arvioinnissa huomioon sen, että A on ollut lomautettuna yhtäjaksoisesti aina työsuhteen varsinaiseen irtisanomiseen asti, jolloin myös riidan peruste on siten ollut olemassa lomautuksen alusta lähtien. Vakuutuslautakunta pitää siten vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vuosilomalle määräämistä koskeva riita perustuu vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan niin ikään samoihin perusteisiin kuin irtisanominen. Lautakunta katsoo riidan koskevan sitä, että A on määrätty vuosilomalle työsuhteen irtisanomisaikana. Näin ollen myös vuosilomalle määräämistä koskevan riidan on katsottava liittyvän olennaisilta osin ja erottamattomasti irtisanomista koskevaan riitaan ja näin ollen myös sen perusteen on samoin perustein katsottava syntyneen ennen A:n oikeusturvavakuutuksen voimaatuloa. Edellä todetuin perustein lautakunta ei suosita oikeusturvaedun myöntämistä myöskään tältä osin.

Asian ratketessa edellä todetulla tavalla Vakuutuslautakunta ei ota enemmälti kantaa muihin tapauksessa esitettyihin vaatimuksiin tai ehtotulkintoihin.

Lopputulos

Edellä selostetuin perustein ja käytettävissään olevan selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön päätöstä vakuutusehtojen mukaisena eikä suosita sitä muutettavaksi.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Hanén

Jäsenet:
Alinentalo-Pelttari
Karimäki
Korpiola
Rusanen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia