Haku

FINE-017755

Tulosta

Asianumero: FINE-017755 (2019)

Vakuutuslaji: Maatilavakuutus

Ratkaisu annettu: 09.05.2019

Lakipykälät: 9

Antibioottijäämän aiheuttama tilatankkiin varastoidun maidon pilaantuminen. Vakuutuksenantajan tiedonantovelvollisuus. Mistä vakuutuksesta vahinko tuli korvata? Omavastuun määrä.

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan 29.10.2018 lypsyasemalle saapunut lehmä oli epähuomiossa lypsetty normaalisti, kun sen antibioottihoidosta varoittava jalkapanta oli ollut likainen. Maidon antibioottipitoisuus oli havaittu ennen maidon toimitusta meijeriin ja maito oli jouduttu laskemaan viemäriin. Arvio menetetystä maitomäärästä oli noin 3000 litraa.

Vakuutusyhtiö on korvannut vahingon asiakkaan maatilavakuutuksesta vakuutuskirjaan merkityllä maataloustuotteiden 1 000 euron omavastuulla vähennettynä.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyytää asiassa ratkaisusuositusta. Asiakas vaatii vakuutusyhtiötä käsittelemään vahingon asiakkaan antibioottivahinkovakuutuksesta, jossa omavastuu on 20 prosenttia vahingon määrästä ja vähintään 500 euroa. Korvauksesta on nyt vähennetty 1 000 euron omavastuu, jolloin vaatimus on siis 500 euroa. 

Asiakkaan mukaan antibioottivahinkovakuutus on myyty hänelle siten, että kyseinen vakuutus korvaa myös itselle aiheutuneita vahinkoja. Vasta vahinkokäsittelyssä asiakkaalle on tullut ilmi, että antibioottivahinkovakuutus on vain tuotevastuuvakuutuksen lisäosa ja asiakas kokee näin ollen tulleensa petetyksi. Asiakas on tyytymätön myös asian käsittelyyn vakuutusyhtiössä ja toivoo kannanottoa vahingon käsittelyyn ja siinä ilmenneisiin epäkohtiin. 

Kyseessä olevan vahingon korvattavuuden selvittäminen vakuutusyhtiön vakuutusesitteiden ja vakuutusehtojen perusteella on asiakkaan näkemyksen mukaan lähes mahdotonta, sillä maatilavakuutuksen tuoteselosteessa ei kerrota antibioottimaitovahinkoihin liittyen mitään. Asiakas lisää, että tuoteselosteen tuotevastuuvakuutuksen osalta antibioottimaitovahinkovakuutuksen laajennuksesta ei ole mitään mainintaa ja vakuutusehtojen omaisuusvakuutusta koskevista ehdoista on kovin vaikea ymmärtää, että rajoitusehto ei koske antibiootin pilaamaa maitoerää. Lisäksi tuotevastuuvakuutuksen ehdoissa ei mainita, että tähän on saatavilla laajennus antibioottimaitovahinkojen varalle, joten mistään ei siis ole saatavissa tietoa, mitä antibioottimaitovahinkovakuutus todellisuudessa pitää sisällään. Vakuutuskirjalla tuotevastuuvakuutuksen laajennukseksi määritetyn vakuutuksen nimi on antibioottivahinkovakuutus, eikä antibioottivastuuvakuutus. Asiakkaan mukaan se, että vakuutuksen nimi on vahinkovakuutus, viittaa siihen, että kyseessä ei ole puhtaasti vastuuvakuutus. Lisäksi maininta vakuutuksesta korvataan myös antaa ymmärtää, että vakuutus korvaa sekä tuottajalle aiheutuneen vahingon että kolmannelle osapuolelle aiheutuneen vahingon.

Lisäkirjelmässään 25.2.2019 asiakas toteaa, että tapaamisessa vakuutusedustajan kanssa 7.4.2015 päivitettiin maatilavakuutus ja lisättiin antibioottimaitovahinkovakuutus tuossa yhteydessä. Asiakas kertoo olleensa aiemmin mukana meijerin järjestämässä koulutuksessa, jossa kehotettiin tarkistamaan vakuutusturva ja ostamaan tällainen vakuutus, mikäli sitä ei ole vielä. Asiakas muistelee kertoneensa tämän myös vakuutusedustajalle ja käydyn keskustelun kuluessa asiakkaan käsitykseksi vahvistui että vakuutusyhtiöllä oli myytävänä tällainen vakuutus, joka nimenomaan korvaa myös omalle omaisuudelle aiheutuneen vahingon. Vakuutuksen omavastuu on 20 % ja vähintään 500 euroa. Tapaamisen lopuksi asiakas kertoo saaneensa vakuutuksen tuoteselosteen, jossa ei kuitenkaan mainita sanaakaan antibioottimaitovahinkovakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö toteaa vastineessaan, että vahinko on käsitelty asiakkaan maatilavakuutuksesta, joka kattaa tilalla tuotetuille maataloustuotteille aiheutuneet äkilliset ja ennalta-arvaamattomat vahingot. Vakuutussopimuksen keskeinen sisältö on määritelty sekä vakuutuskirjalla että vakuutusehdoissa, joita ovat yleiset sopimusehdot ja kuhunkin vakuutukseen sovellettavat erityisehdot. Vakuutuskirjaan on merkitty vakuutussopimuksen yksilölliset tiedot, kuten vakuutuksen kohde, vakuutusturvan laajuus, mahdolliset yksilölliset ehdot, vakuutus- ja enimmäiskorvausmäärät sekä omavastuut.
 
Yhtiö lisää, että vakuutuskirjan perusteella vakuutetulla on voimassa laajan turvatason maatilaesinevakuutus, joka vakuutusehtojen kohdan 3.1 mukaisesti korvaa vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle äkillisestä ja ennalta-arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneet suoranaiset esinevahingot. Vakuutusehtojen kohdan 2.1.2.2 perusteella vakuutuksen kohteena olevaa omaisuutta ovat muun muassa maatalouden harjoittamiseen liittyvät tilalla tuotetut maataloustuotteet. Esinevakuutuksen vakiintuneena tarkoituksena on korvata vakuutetun omaisuudelle aiheutuneita vahinkoja ja siten esinevakuutuksesta ei esimerkiksi rajoitusehdon 4.20 perusteella korvata vakuutetun toiselle luovuttamasta antibioottimaidosta esitettyä vahingonkorvausvaatimusta eikä rajoitusehdon 4.23 perusteella muitakaan varallisuusvahinkoja.

Mainitut ehtokohdat eivät ole vakuutusyhtiön mielestä epäselviä eivätkä ristiriidassa muiden vakuutusehtojen kohtien tai vakuutuskirjan kanssa. Vakuutusehdoissa ja vakuutuskirjalla on yksiselitteisesti määritetty esinevakuutuksessa vakuutuksen kohteena oleva omaisuus ja tuolle omaisuudelle vakuutuksesta korvattavat vahingot sekä tuotevastuuvakuutuksesta tai sen laajennuksesta korvattavat vahingot. Vakuutetun tapauksessa saatujen tietojen perusteella antibioottimaidosta oli aiheutunut vahinkoa vain vakuutetulle itselleen, jonka vuoksi vahinko on käsitelty ainoastaan vakuutetun esinevakuutuksen perusteella esinevakuutuksen vakuutustapahtumakohtaisella omavastuulla vähennettynä.

Yhtiö lisää, että maatilavakuutusturvat tehneen yhtiön edustajan lausunnon mukaan vakuutetun kanssa oli myyntihetkellä käyty yleisesti läpi vastuuvakuutuksen korvausperiaate. Vakuutetulle oli lisäksi annettu maatilavakuutuksen tuoteseloste, jossa on kuvattu vakuutusturvien keskeinen sisältö. Valituksessaan vakuutettu ei ole esittänyt selvitystä siitä, että myyntitilanteessa tai muutoinkaan olisi annettu virheellistä tietoa esine- tai tuotevastuuvakuutuksen sisällöstä taikka jälkimmäiseen liittyvästä laajennuksesta. Virheellisyyttä ei yhtiön mukaan osoita pelkästään jälkikäteen tehtävä päättely käytyjen keskusteluiden sisällöstä.

Toisin kuin vakuutettu valituksessaan esittää, antibioottivahinkovakuutuksen nimi ei ole harhaanjohtava. Vakuutussopimuslaissa vahinkovakuutuksella tarkoitetaan vakuutusta, joka otetaan esinevahingon, vahingonkorvausvelvollisuuden tai muun varallisuusvahingon aiheuttaman menetyksen korvaamiseksi. Yhtiön näkemyksen mukaan myöskään vakuutuskirjatekstin merkityksestä ei voi muodostua sellaista epäselvyyttä kuin vakuutettu toteamuksessaan ”maininta vakuutuksesta korvataan myös antaa ymmärtää, että vakuutus korvaa sekä tuottajalle aiheutuneen vahingon että kolmannelle osapuolelle aiheutuneen vahingon” esittää. Asiayhteys huomioiden vakuutuskirja teksti kertoo asian niin kuin se on eli laajennuksen perusteella korvataan myös sellainen vahinko, jota vakioehtoisesta tuotevastuuvakuutuksesta ei korvata.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Maatilavakuutusehtojen (voimassa 1.3.2018 alkaen) Esinevakuutusta koskevien ehtojen kohdan 2 (Vakuutettava omaisuus) alakohdan 2.1 (Irtaimistot) alakohdan 2.1.2.2 (Maataloustuotteet ja tarvikkeet) mukaan vakuutuksen kohteena ovat maatilatalouden harjoittamiseen liittyvät
- tilalla tuotetut maataloustuotteet, myös silloin kun niitä varastointisopimuksen perusteella säilytetään tilalla

Ehtojen kohdan 3 (Vakuutusturvan sisältö ja korvattavat vakuutustapahtumat) alakohdan 3.1 (Laaja Maatilavakuutus) mukaan laaja maatilavakuutus korvaa äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneet suoranaiset esinevahingot. 

Ehtojen kohdan 4 (Vakuutustapahtumiin liittyvät yleiset rajoitukset) alakohdan 4.20 (Antibioottimaito) mukaan vakuutuksesta ei korvata antibioottimaidosta aiheutunutta vahingonkorvausvaatimusta eikä antibioottimaidosta johtuvaa maidon tilityshinnan alenemista.

Ehtojen kohdan 4.23 (Varallisuusvahinko, petos ja kavallus) mukaan vakuutuksesta ei korvata varallisuusvahinkoa eikä vahinkoa, joka on aiheutunut petoksesta, kavalluksesta tai muusta vilpillisestä menettelystä tai sopimuksen rikkomisesta.

Tuotevastuuvakuutusta koskevien ehtojen kohdan 4 (Korvattavat vakuutustapahtumat ja rajoitukset) alakohdan 4.1.1 (Korvattavat henkilö- ja esinevahingot) mukaan vakuutuksesta korvataan maatilatalouden sekä siihen liittyvän, vakuutuskirjaan merkityn liitännäiselinkeinotoiminnan harjoittajana toiselle aiheutunut henkilö- tai esinevahinko. Korvauksen edellytyksenä on, että vahinko on aiheutunut luovutetun tuotteen tai sen valmistus-, käyttö- tai säilytysohjeen virheellisyydestä tai puutteellisuudesta tai että:
- vahinko todetaan vakuutuskauden aikana
- vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa vahingosta ja
- vahinko on aiheutettu vakuutuksen voimassaoloalueella
Lisäksi edellytetään, että vakuutettu on luovuttanut tuotteen toiselle ja että vakuutetun hallinta- tai omistusoikeus tuotteeseen on päättynyt toimitus- tai kauppasopimuksen tai näihin verrattavien oikeustoimien perusteella.

Ehtojen kohdan 4.3 (Vakuutustapahtumiin liittyvät rajoitukset) alakohdan 4.3.11 (Antibiootin tai muun lääkeaineen pilaama maito) mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu toiselle elinkeinonharjoittajalle luovutetusta maidosta, joka sisältää antibioottia tai muuta vastaavanlaista lääkeainetta.
        
Vakuutuskirja 9.3.2018

Esinevakuutus
Laaja maatilavakuutus mukaan vakuutettuna ovat Maataloustuotteet ja tarvikkeet, tuotantosuunta Maidontuotanto, omavastuu 1 000 euroa.

Vastuuvakuutus
Maatilatalouden vastuuvakuutus, omavastuu 200 euroa
Maataloustuottajan tuotevastuuvakuutus, omavastuu 500 euroa
Antibioottivahinkovakuutus, omavastuu 20,00 % korvausmäärästä, vähintään 500 euroa

Tuotevastuuvakuutuksen ehdoista poiketen vakuutuksesta korvataan myös maidon sisältämistä antibioottijäämistä toiselle elinkeinonharjoittajalle aiheutuneita vahinkoja. Antibioottijäämien aiheuttamia vahinkoja korvataan vain yhdestä vakuutustapahtumasta vakuutuskauden aikana. Vakuutusmäärä 100.000 euroa on yhteinen tuotevastuuvakuutuksen kanssa. 

Vakuutetun omavastuu antibioottijäämien aiheuttamista vahingoista on 20 % vahingon määrästä, kuitenkin vähintään 500 euroa.

Antibioottivahinkojen suojeluohje: Vakuutetulla edellytetään hankintaosuuskunnan / meijerin tuotantosopimuksessa määriteltyä toimintatapaa eläinten antibioottihoidon yhteydessä.

Vakuutussopimuslain 9 §:n 1 momentin mukaan, jos vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt vakuutuksenottajalle antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.

Ratkaisusuositus

Asiassa on erimielisyyttä siitä, tuleeko aiheutunut vahinko korvata tilan maatilavakuutuksesta, jossa maataloustuotteiden omavastuu on 1 000 euroa vai antibioottivahinkovakuutuksesta, jossa omavastuu on 20 prosenttia vahingon määrästä ja vähintään 500 euroa.

Ohjesääntönsä mukaisesti FINE antaa ratkaisusuosituksia vakuutuksenottajan, vakuutetun, vahingonkärsineen, edunsaajan tai asianomaisen vakuutusyhtiön lautakunnalle esittämistä vakuutussuhteeseen liittyvistä, lain ja vakuutusehtojen tulkintaa ja soveltamista koskevista erimielisyyksistä. FINE antaa ratkaisusuosituksia yksittäisiin asiakkaan ja palveluntarjoajan välisiin riitakysymyksiin. FINEn toimivaltaan ei kuulu vakuutusyhtiöiden menettelyn yleiseen asianmukaisuuteen, kuten korvauskäsittelyn laatuun kohdistuvien valitusten tutkiminen.

FINE toteaa, että vakuutussopimuksen keskeinen sisältö on määritelty vakuutuskirjalla ja vakuutusehdoissa, joita ovat yleiset sopimusehdot ja kuhunkin vakuutusosaan sovellettavat erityisehdot. Vakuutuskirjaan on merkitty vakuutussopimuksen yksilölliset tiedot, kuten vakuutuksen kohde, vakuutusturvan laajuus, mahdolliset yksilölliset ehdot, vakuutus- ja enimmäiskorvausmäärät sekä omavastuut.

Selvityksen mukaan asiakkaalla on ollut käytössään tuote-esite, vakuutusehdot sekä vakuutuskirja ja myyntihetkellä on yleisesti käyty läpi vastuuvakuutuksen korvausperiaate. Tuote-esitteessä on kerrottu pääperiaatteet esinevakuutuksen ja tuotevastuuvakuutuksen korvauspiiristä ja rajoituksista. Vastuuvakuutusten osalta on kerrottu vastuuvakuutuksen korvaavan nimenomaan toiselle aiheutettuja vahinkoja. Vakuutusehdoissa on lisäksi kerrottu seikkaperäisesti vakuutusturvien sisältö. Nyt puheena olevan tuotevastuuvakuutuksen laajennuksena myydyn antibioottivahinkovakuutuksen sisältö on kuvattu asiakkaalle annetulla vakuutuskirjalla. 

FINE toteaa, että sovellettaessa vakuutussopimuslain säännöksiä vakuutuksenantajan tiedonantovelvollisuudesta vakuutuksenantaja on velvollinen näyttämään, että se on antanut vakuutusta tarjotessaan asiakkaalle vakuutusturvan sisällöstä lain mukaiset riittävät tiedot. Mikä asiakas väittää saaneensa vakuutuksenantajalta vakuutuksesta virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja, kuuluu näyttövelvollisuus tietojen virheellisyydestä tai harhaanjohtavuudesta asiakkaalle. 

Tässä tapauksessa käytettävissä olevan selvityksen perusteella FINE katsoo jääneen näyttämättä, että vakuutusyhtiö olisi antanut vakuutuksen myyntitilanteessa esine- ja tuotevastuuvakuutusten sisällöstä tai tuotevastuuvakuutuksen antibioottivahinkoja koskevasta laajennuksesta virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja, joiden perusteella asiakkaalla olisi ollut aihetta käsittää antibioottivahinkovakuutuksen korvaavan myös asiakkaan omalle omaisuudelle aiheutuvia vahinkoja.

Sovellettavien laajan turvatason maatilavakuutuksen vakuutusehtojen kohdan 4.20 perusteella vakuutuksesta ei korvata vakuutetun toiselle luovuttamasta antibioottimaidosta esitettyä vahingonkorvausvaatimusta eikä antibioottimaidosta johtuvaa maidon tilityshinnan alenemista. Tuotevastuuvakuutuksen, josta siis edellä todetuin tavoin korvataan vain toiselle aiheutuvia vahinkoja, ehtojen kohdan 4.3.11 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu toiselle elinkeinonharjoittajalle luovutetusta maidosta, joka sisältää antibioottia tai muuta vastaavanlaista lääkeainetta. 

Asiakkaalle tuotevastuuvakuutuksen laajennuksena myyty antibioottivahinkovakuutus on esitetty vakuutuskirjalla vastuuvakuutuksen pääotsikon ja maataloustuottajan tuotevastuuvakuutuksen alaotsikon alla, mistä on jo sinänsä ollut nähtävissä, että kyseinen vakuutus kuuluu vastuuvakuutuksiin.  Vakuutuskirjan antibioottivahinkovakuutusta koskevassa tekstissä vakuutus on lisäksi suoraan kytketty tuotevastuuvakuutukseen toteamalla, että antibioottivahinkovakuutuksesta korvataan tuotevastuuvakuutuksen ehdoista poiketen myös maidon sisältämistä antibioottijäämistä toiselle elinkeinonharjoittajalle aiheutuneita vahinkoja. Merkinnän perusteella vakuutuksen sisällöksi on ymmärrettävä se, että antibioottivahinkovakuutuksen perusteella korvauspiiriin luetaan myös tuotevastuuvakuutuksen vakioehtojen ulkopuolelle muutoin jäävät antibioottijäämistä johtuvat tuotevastuuvahingot. FINE katsoo, että vakuutuksen nimen tai sisällön ei voida katsoa olevan harhaanjohtavia tai epäselviä.

FINE toteaa, että esinevakuutuksessa vakuutuksen kohteena oleva omaisuus ja kyseiselle omaisuudelle vakuutuksesta korvattavat vahingot sekä tuotevastuuvakuutuksesta tai sen laajennuksesta korvattavat vahingot on yksiselitteisesti määritelty vakuutusehdoissa ja vakuutuskirjalla. Tapauksessa saatujen tietojen perusteella antibioottimaidosta oli aiheutunut vahinkoa vain asiakkaalle itselleen, jonka vuoksi vahinko tulee käsitellä esinevakuutuksen perusteella asiakkaan maataloustuotteelle aiheutuneena vahinkona esinevakuutuksen vakuutustapahtumakohtaisella 1 000 euron omavastuulla vähennettynä.

Edellä mainituin perustein FINE katsoo vakuutusyhtiön päätöksen olevan vakuutusehtojen mukainen eikä FINE suosita sen muuttamista.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava lakimies Isokoski
Esittelijä Pulkki
        
 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia