Haku

FINE-017723

Tulosta

Asianumero: FINE-017723 (2019)

Vakuutuslaji: Lääkevahinkovakuutus

Ratkaisu annettu: 09.09.2019

Välttämätöntä riskinottoa koskeva rajoitusehto. Rintasyövän hoitoon määrätyn Letrozol-lääkkeen aiheuttama osteoporoosi. Tuliko osteoporoosi korvata lääkevahinkona?

Tapahtumatiedot

Lääkevahinkoilmoituksen 30.10.2018 mukaan A:lle (s. 1950) tehtiin kesäkuussa 2012 rintasyöpäleikkaus. Liitännäishoitoina toteutettiin solunsalpaajahoidot, sädehoito sekä viisivuotinen hormonaalinen aromataasinestäjähoito Letrozol-lääkkeellä. Letrozol-hoito aloitettiin loppuvuodesta 2012. Letrozol aiheutti A:lle pahoja nivel- ja luustosärkyjä ja vaihdevuosioireita. Luuston tiheysmittausta ei A:n pyynnöstä tehty, koska hänen osteporoosiriskinsä oli arvioitu pieneksi. A lopetti lääkkeen käytön heinäkuussa 2017 sen aiheuttamien oireiden takia. Syöpähoitojen viisivuotiskontrollissa 16.1.2018 lääkäri suositteli luuston tiheyden mittaamista. Tutkimuksessa todettiin osteporoosi lannerangassa, oikeassa reisiluussa osteopenia ja vasemmassa osteoporoosi. A haki lääkevahinkovakuutuksesta korvausta Letrozolin aiheuttamasta osteoporoosista. 

Vakuutusyhtiö katsoi korvauspäätöksessään, että A:lla todettu osteoporoosi oli todennäköisesti aiheutunut Letrozol-lääkkeen käytöstä. Yhtiö viittasi kuitenkin vakuutuksen rajoitusehtoon, jonka mukaan lääkevahinkoa ei korvata, mikäli sairaus tai vamma on seurausta lääketieteellisesti välttämättömästä riskin ottamisesta hoidettaessa sairautta tai vammaa, joka hoitamattomana on hengenvaarallinen tai saattaa aiheuttaa vaikean ruumiinvamman. Yhtiö totesi A:n sairastaneen rintasyöpää, jonka hoitaminen edellyttää tehokasta ja asianmukaista hoitoa. Yhtiö katsoi, että A:n saama Letrozol-lääkitys oli ollut välttämätöntä hoidettaessa vakavaa sairautta. Lääkehoidon seurauksena aiheutunut osteoporoosi oli siten ollut seurausta vakuutusehtojen tarkoittamasta lääketieteellisesti välttämättömästä riskinotosta hoidettaessa sairautta, joka hoitamattomana voi olla hengenvaarallinen tai aiheuttaa vakavan ruumiinvamman. Näin ollen A:n hakemaa korvausta ei maksettu. 

Asiakkaan valitus

A ilmoittaa tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyytää Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta asiassa. A katsoo, ettei hänen sairastamansa rintasyöpä enää Letrozol-lääkettä määrättäessä ole ollut henkeä uhkaava, sillä syöpää oli tuolloin hoidettu jo leikkauksella, sytostaateilla ja sädehoidolla. Hormonaalisen liitännäislääkehoidon tarkoitus on estää syövän uusiutuminen ja se määrätään viideksi vuodeksi. Letrozol estää estrogeenin muodostumista elimistössä ja laskee elimistön estrogeenitasoja, jotka olivat A:lla alhaiset jo lääkettä määrätessä. Estrogeenin puutos aiheuttaa osteoporoosia. Hoidon alussa lääkäri arvioi, että A:n osteoporoosiriski on pieni. Riskiarviosta huolimatta A sai osteoporoosin, mutta sairaus olisi kuitenkin voitu välttää määräämällä lääkkeeksi Tamofen, joka ei aiheuta osteoporoosia. Myöskään estrogeenitasoja ei mitattu tai luuntiheysmittausta tehty missään vaiheessa hoitoja. A vaatii osteoporoosin korvaamista lääkevahinkona. 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toistaa vastineessaan aiemman kantansa. 

Lääketieteellinen selvitys

Vakuutuslautakunnalla on käytössään A:ta koskevaa lääketieteellistä selvitystä ajalta 1.1.2012 - 21.6.2018. 

Syöpätautien poliklinikan tekstin 26.7.2012 mukaan A on tullut kirurgin lähetteellä vastaanotolle rintasyövän liitännäishoitojen suunnittelua varten. A:lle on 12.6.2012 tehty leikkaus oikeassa rinnassa todetun 3,5 cm kokoisen kasvaimen vuoksi. Kasvain on ollut tyypiltään duktaalinen invasiivinen karsinooma (lähikudoksiin levinnyt tiehytkarsinooma). Muutoksen kookkauden vuoksi on päädytty rinnan ja kainaloimusolmukkeiden poistoon. Kasvaimen on todettu reagoivan progesteroniin (PR+ 38 %) ja matalasti estrogeeniin (ER low 7 %). A:lle on suositeltu liitännäishoidoiksi solunsalpaajahoitoa, sädehoitoa ja hormonihoitoa aromataasi-inhibiittorilla viiden vuoden ajan. A:n kanssa on keskusteltu koepalavastauksesta, rintasyöpään liittyvästä uusimisriskistä, liitännäishoitojen indikaatiosta, käytännön toteutuksesta ja mahdollisista haittavaikutuksista. Tekstin 13.12.2012 mukaan solunsalpaaja- ja sädehoidot ovat toteutuneet suunnitellusti ja A on aloittanut Letrozol-lääkkeen käytön ja sen oheen kalkki-D-valmisteen. 

Rintasyövän viisivuotiskontrollia koskevan tekstin 16.1.2018 mukaan A on lopettanut Letrozolin käytön heinäkuussa 2017 oma-aloitteisesti nivel- ja vaihdevuosioireiden vuoksi. Hormonilääkitystä A on ehtinyt käyttää 4,5 vuoden ajan. Tekstin 14.2.2018 mukaan A:lle on tehty luuntiheysmittaus, jossa on todettu osteoporoosi lannerangassa, oikeassa reisiluussa osteopenia ja vasemmalla osteoporoosi. 

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, tuleeko A:lle Letrozol-lääkkeen käytön seurauksena aiheutunut osteoporoosi korvata lääkevahinkona. 

Vakuutuslautakunta ei toimivaltansa puitteissa voi ottaa kantaa tehtyihin hoitoratkaisuihin. 

Sovellettavat vakuutusehdot

Lääkevahinkovakuutuksen ehtojen (voimassa 1.1.2017 alkaen) kohdan 4 (Lääkevahinko) mukaan lääkevahingolla tarkoitetaan ruumiillista sairautta tai vammaa tai psyykkistä sairautta, jonka vahingonkärsineen käyttämä, ehtojen kohdassa 2 tarkoitettu lääke on todennäköisesti aiheuttanut. (…) 

Ehtojen kohdan 6.1 mukaan lääkevahinkoa ei korvata, mikäli sairaus tai vamma on seurausta lääketieteellisesti välttämättömästä riskin ottamisesta hoidettaessa sairautta tai vammaa, joka hoitamattomana olisi hengenvaarallinen tai saattaa aiheuttaa vaikean ruumiinvamman. (…) 

Asian arviointi

Asiassa on osapuolten kesken riidatonta, että A:lla todettu osteoporoosi on todennäköisesti aiheutunut Letrozol-lääkkeen käytöstä. Riitaista on, onko kysymyksessä ollut vakuutusehdoissa tarkoitettu välttämätön riskinotto. 

Lääkkeiden käyttöön liittyy aina erilaisten haittavaikutusten mahdollisuus. Vakavia sairauksia tai vammoja hoidettaessa joudutaan lääkityksessä usein ottamaan tietoisia riskejä. Lääkevahinkovakuutuksen ehdoissa on rajattu korvattavuuden ulkopuolelle vahingot, jotka ovat aiheutuneet välttämättömästä riskinotosta sellaista sairautta tai vammaa hoidettaessa, joka hoitamattomana voi olla hengenvaarallinen tai aiheuttaa vaikean ruumiinvamman.

Rintasyövän hoito koostuu usein leikkauksesta, sädehoidosta ja lääkehoidosta. Hoitokokonaisuus määräytyy syövän ominaisuuksien ja levinneisyyden perusteella. Ensisijainen ja yleisin hoitomenetelmä on leikkaus. Rinnan säästävän leikkauksen jälkeen annetaan käytännössä aina sädehoitoa. Liitännäislääkehoitoa eli adjuvanttilääkehoitoa suositellaan yleensä, jos kainalon imusolmukkeista on löytynyt kasvainkudosta tai syövän uusiutumisen riski on suuri. Liitännäislääkehoidossa voidaan käyttää hormonaalisia hoitoja, solunsalpaajia ja vasta-ainehoitoa. Osa rintasyöpäsoluista käyttää hyväkseen elimistön omia hormoneja, käytännössä estrogeenia. Hormonaalisen hoidon tarkoituksena on estää estrogeenin vaikutus.

Vakuutuslautakunnan käytössä olevan lääketieteellisen selvityksen mukaan A:lla on vuonna 2012 todettu rintasyöpä, johon on leikkauksen liitännäishoidoiksi määrätty solunsalpaajahoidot, sädehoito ja viisi vuotta kestävä Letrozol-lääkitys. A on lopettanut Letrozolin käytön heinäkuussa 2017 ja ehtinyt käyttää lääkettä 4,5 vuoden ajan. Vuonna 2018 tehdyssä luuntiheysmittauksessa A:lla on todettu osteoporoosi lannerangassa ja vasemmassa reisiluussa ja osteopenia oikeassa reisiluussa. Vakuutuslautakunta toteaa, että A:lla on todettu kookas, korkeariskinen syöpä, johon annettu hoito on ollut hyväksytyn hoitokäytännön mukaista. Lautakunta katsoo, että kyse on ollut vakuutuksen rajoitusehdoissa tarkoitetusta välttämättömästä riskinotosta hoidettaessa sellaista sairautta, joka hoitamattomana voi olla hengenvaarallinen. Näin ollen Letrozol-lääkkeen käytöstä aiheutunut osteoporoosi ei oikeuta korvaukseen lääkevahinkovakuutuksesta. Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena. 

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen. 

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norio 
Sihteeri Laine

Jäsenet:
Jokelainen 
Järvinen
Mervaala
Soinila 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia