Haku

FINE-017671

Tulosta

Asianumero: FINE-017671 (2019)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 28.03.2019

Matkatavaroiden menettäminen. Varkaus. Vakuutuksesta korvattavat kulut.

Tapahtumatiedot

Asiakas oli suorittamassa Kanadassa vaihto-opiskelujaksoa ja lähti 30.11.2018 ystävänsä kanssa Miamiin viikon kestävälle lomamatkalle. Perjantaina 7.12.2018 oltuaan yökerhossa he pysähtyivät hakemaan ruokaa asiakkaan jäädessä odottamaan ravintolan ulkopuolelle. Outo mies lähestyi asiakasta kadulla ja asiakas menetti tajuntansa. Herätessään seuraavana aamuna noin kello 11.00, hän huomasi menettäneensä puhelimen, lompakon, kellon ja passin. Lompakon mukana asiakkaalta katosi Visa-yhdistelmäkortti, ajokortti, avainlukulista sekä lamppu, jossa luki asiakkaan käyttötilin IBAN. 

Asiakas sai hotellilta mukaansa tavarat, joita ystävä ei ollut pakannut mukaansa lähtiessään lentokentälle. Asiakas lähti tavoittamaan ystäväänsä lentokentältä taksilla, mutta huomasi saapuessaan lentokentälle, ettei hänellä ollut rahaa maksaa taksia, joten hän jätti tavaransa pantiksi taksikuskille. Palatessaan takaisin taksille asiakas huomasi taksin lähteneen asiakkaan tavarat, kuten aurinkolasit ja kuulokkeet mukanaan. Asiakkaan onnistui saada 9.12.2018 hätäsiirtona rahaa asioiden hoitamiseksi tarvittavan puhelimen ja liittymän hankintaa varten. Asiakas kertoo saaneensa 2000 euroa ystävänsä tutun avustuksella, jotta voisi lentää lähetystöön ja hankkia uuden passin. Tämän jälkeen asiakas lensi New Yorkiin, jossa yöpyi hotellissa muutaman yön ennen passin saamista perjantaina 14.12.2018, jonka jälkeen pääsi lentämään takaisin Kanadaan. Asiakas vaati korvausta ryöstössä menetetyistä tavaroista, taksiin kadotetuista tavaroista sekä tilanteesta selviytymisen aiheuttamista kuluista vakuutusyhtiöstä yhteensä 4.082,43 euroa.

Vakuutusyhtiö korvasi pikaruokaravintolan ulkopuolella varastetun omaisuuden osalta yhteensä 944,20 euroa sisältäen menetetyn puhelimen 499 euroa, josta vähennetään 25 prosentin ikävähennys, menetetyn kellon 96 euroa, menetetyn lompakon 50 euroa, menetettyä käteistä rahaa 43,95 euroa, passin hankintakulut 180 euroa ja passivarkaudesta aiheutuneita kuluja 200 euroa. Sen sijaan taksiin jätetyn omaisuuden osalta yhtiö eväsi korvauksen sillä perusteella, että menetykseen johtaneita tapahtumia ei voida pitää ennalta arvaamattomina. Taksiin noustessa on ollut tiedossa, ettei ole mahdollisuutta maksaa taksikulua ja siten on itse otettu riski jätettäessä tavarat taksikuskin haltuun. Yhtiö vetoaa lisäksi yleisten sopimusehtojen kohtaan 7.1., jonka mukaan, jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeästä huolimattomuudesta tai jos vakuutetun alkoholin tai huumausaineiden käyttö on vaikuttanut vakuutustapahtumaan, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä. Tässä tapauksessa yhtiö katsoo, että taksiin jätetyn omaisuuden menettäminen on johtunut törkeästä huolimattomuudesta.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas pyytää asiassa ratkaisusuositusta. Asiakkaan mukaan kokonaiskustannus on 4.082,43 euroa, josta vakuutusyhtiö on korvannut 944,20 euroa. Korvattavaksi asiakkaan mukaan jää siten 3.138,23 euroa, jota asiakas vaatii vakuutusyhtiötä korvaamaan. Asiakas kertoo, että hänet ryöstettiin South Beachilla Miamissa. Asiakkaan mukaan hänellä on erikseen matkatavaravakuutus ja matkustajavakuutus, mutta matkustajavakuutusta ei ole lainkaan huomioitu päätöksessä. Asiakkaan mukaan matkatavaroiden kadottamisen jälkeisiä kustannuksia kertyi 2.377,43 euroa ja hänen mukaan nämä pitäisi korvata matkustajan kriisiturvasta, matkan peruuntumisturvasta, matkan keskeytymisturvasta, matkan odottamisturvasta tai matkan myöhästymisturvasta.

Vakuutusyhtiö toistaa vastineessaan aiemman kantansa. Yhtiö toteaa, että matkatavaravakuutuksesta voidaan suorittaa korvausta siinä laajuudessa kuin vakuutussopimukseen sovellettavissa vakuutusehdoissa on määritelty. Ehtokohdan 4.1 mukaan vakuutuksesta korvataan suoranaiset esinevahingot, jotka ovat aiheutuneet äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta vakuutuksen voimassa ollessa. 

Yhtiön mukaan asiakkaalle on korvattu passin hankintakulut sekä ehtojen mukainen 200 euron enimmäiskorvaus passin varkaudesta aiheutuneista matka-, majoitus- ja puhelinkustannuksista. Taksinkuljettajan haltuun jätetyn omaisuuden osalta yhtiö toteaa, ettei kyseessä ole vakuutuksesta korvattava vahinko. Yhtiö katsoo, ettei voida pitää ennalta arvaamattomana, että jätettäessä ulkomailla omaisuutta taksiin vartioimatta, se varastetaan. 

Yhtiö lisää, että asiakas on lisäksi hakenut korvausta erilaisista kuluista otsikolla ”Tilanteesta selviytyminen”. Yhtiö lisää, että kulujen, joiden voidaan katsoa liittyvän passin varkauteen, yhtiö toteaa, että asiakkaalle on korvattu passin hankintakulut sekä ehtojen mukainen enimmäiskorvaus passin varkaudesta aiheutuneista matka-, majoitus- ja puhelinkustannuksista, eikä passin varkaudesta aiheutuneita kuluja voida korvata ehtojen mukaista enimmäiskorvausmäärää laajemmin. Muiden kulujen (kuten vaatehankinnat ja ruokaostokset) osalta yhtiö toteaa, että kyseiset kulut eivät ole matkatavaravakuutuksesta korvattavaa suoranaista esinevahinkoa, eivätkö siten kuulu matkatavaravakuutuksesta korvattavaksi. 

Yhtiö toteaa lopuksi, että vahinko on käsitelty yhtiössä matkatavaravakuutuksen perusteella. Vahinko tullaan käsittelemään myös asiakkaan matkustajavakuutuksen perusteella ja siitä annetaan erillinen korvauspäätös.

Sopimusehdot

Kodin ja tavaroiden vakuutukset (voimassa 1.4.2018 alkaen)

Matkatavaravakuutusta koskevan ehtokohdan 4.1. mukaan vakuutuksesta korvataan suoranaiset esinevahingot, jotka ovat aiheutuneet äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta vakuutuksen voimassaollessa. 

Matkatavaravakuutuksen ehtokohdan 4.2 mukaan vakuutusmäärästä riippumatta korvataan

- matkalippujen, viisumin tai passin varkaudesta matkan aikana aiheutuneet matka-, majoitus- ja puhelinkustannukset yhteensä enintään 200 euroon asti.

Matkatavaravakuutuksen ehtokohdan 6 mukaan, jos vahinko on vakuutusehtojen mukaan korvattava, vakuutuksessa noudatetaan kodin ja tavaroiden vakuutusten suojeluohjeiden kohtia 1,3 ja 6. Matkatavaravakuutuksessa ei sovelleta alivakuutusta koskevia korvaussääntöjä. Muutoin korvaus lasketaan vahinkovakuutusten korvaussääntöjen mukaan.

Vakuutusehtojen korvaussääntöjä koskevan ehtokohdan 6.2 (Ikävähennykset irtaimiston vahingossa) mukaan korvattavan esineen jälleenhankinta-arvosta lasketaan seuraavat vuotuiset vähennykset toisesta käyttövuodesta alkaen:
Omaisuus
- kodinkoneet 10 %
- digitaaliset kamerat  20 %
- muut elektroniset ja optiset laitteet 10 %

- tietotekniikkalaitteet, kuten tietokoneet ja matka- ja älypuhelimet, oheislaitteineen 25 %
- silmälasit, vaatteet, asusteet, jalkineet sekä urheiluvälineet ja varusteet 25 %

Vähennys lasketaan kertomalla prosenttiluku omaisuuden käyttöönottovuotta seuranneiden täysien kalenterivuosien lukumäärällä. Matka- ja älypuhelinten vähennys lasketaan kuitenkin kertomalla prosenttiluku omaisuuden käyttöönottovuoden jälkeen alkaneiden vuosien lukumäärällä. Ikävähennys on kuitenkin enintään 70 prosenttia. Ikävähennysten lisäksi vähennetään vakuutuskirjassa mainittu omavastuu.

Ikävähennystä ei tehdä esineen korjauslaskun mukaisista kustannuksista. Korvaus korjauskustannuksista on kuitenkin enintään tämän kohdan mukaan määritellyn omaisuuden arvon suuruinen. Ikävähennyksiä sovelletaan myös korvattaessa rakennuksen vakuutukseen kuuluvaa irtaimistoa.

Yleisten sopimusehtojen kohdan 7.1. mukaan, jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeästä huolimattomuudesta tai jos vakuutetun alkoholin tai huumausaineiden käyttö on vaikuttanut vakuutustapahtumaan, voidaan hänelle kuuluvaa korvausta alentaa tai se evätä.

Ratkaisusuositus

Matkatavaravakuutus on vapaaehtoinen vakuutus, jonka sisältö määräytyy vakuutuksenottajan ja vakuutuksenantajan välisen sopimuksen perusteella. Vakuutusyhtiön korvausvelvollisuus ja sen laajuus määrittyvät siten sen mukaan, mitä vakuutussopimukseen eli vakuutusehtoihin, vakuutuskirjaan ja mahdollisiin muihin sopimusasiakirjoihin on kirjattu. 

Sovellettavien ehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan suoranaiset esinevahingot, jotka ovat aiheutuneet äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta vakuutuksen voimassaollessa ja vakuutusmäärästä riippumatta matkalippujen, viisumin tai passin varkaudesta matkan aikana aiheutuneet matka-, majoitus- ja puhelinkustannukset yhteensä enintään 200 euroon asti.

FINE toteaa, että asiakkaalle on korvattu vakuutusehtojen mukaisesti passin hankintakulut, 200 euron enimmäiskorvaus passin varkaudesta aiheutuneista matka-, majoitus- ja puhelinkustannuksista sekä asiakkaalta anastettu puhelin, lompakko, käteinen ja kello. Muiden kulujen (kuten vaatehankinnat ja ruokaostokset) osalta FINE toteaa, että kyseiset kulut eivät ole matkatavaravakuutuksesta korvattavaa suoranaista esinevahinkoa, eivätkö siten kuulu matkatavaravakuutuksesta korvattavaksi. 

Taksinkuljettajan haltuun jätetyn omaisuuden osalta FINE toteaa, että tällaisessa tilanteessa omaisuuden menettämisen riski on erittäin suuri. FINE katsoo, että ottaen huomioon vahinkoriskin suuruuden tämän tyyppisessä tilanteessa, ei voida pitää ennalta arvaamattomana, että tavarat voidaan varastaa. Näin ollen kyse ei ole vakuutusehtojen mukaan korvattavasta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta esinevahingosta.

Edellä mainituilla perusteilla FINE katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on ehtojen mukainen, eikä suosita sen muuttamista.

Todettakoon lopuksi, että asiassa ei ole vielä annettu ratkaisua matkustajavakuutuksen osalta, joten FINE ei tältä osin ota kantaa vahingon korvattavuuteen matkustajavakuutuksesta.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä Pulkki
 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia