Haku

FINE-017667

Tulosta

Asianumero: FINE-017667 (2019)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 19.02.2019

Välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut.

Tapahtumatiedot

Asiakkaalle oli myönnetty oikeusturvaetu riitaan vakuutusyhtiön kanssa. Asiakkaan asuntoon oli murtauduttu ja asunnosta oli anastettu huomattava määrä koruja. Kotivakuutuksesta suoritettavaa korvausta koskevaa riitaa käsiteltiin FINEn riidanratkaisumenettelyssä.                                                                               

Vakuutusyhtiö on myöntänyt asiaan oikeusturvaedun, mutta jättänyt korvaamatta 7 375 euron laskusta 852,31 euron laskutuserän. Toimenpide-erittelyssä oli todettu, että kyseinen laskutuserä koski kirjallisuuden ja oikeustapauksien tutkimista. Vakuutusyhtiö on lausunut 2.1.2019 päivätyllä korvauspäätöksessä, että laskutuserässä ei ollut kyse korvattavan riita-asian hoitamisesta syntyneestä kulusta, vaan ammattitaidon ylläpitämisestä.

Asiakas oli vaatinut, että vakuutusyhtiö korvaisi myös vähennetyn osuuden. Vakuutusyhtiö on lausunut 16.1.2019 päivätyssä korvauspäätöksessä, että lakimiehen tulee ammattinsa puolesta tuntea alaan liittyvä oikeuskirjallisuus sekä asiaan liittyvät oikeustapaukset. Kysymys on asiamiehen jatkuvasta aktiivisesta ammattitaidon ylläpitämisestä. Vähennetyissä toimenpiteissä on ollut kyse ammattitaidon ylläpitämisestä, josta ei voi laskuttaa yksittäistä päämiestä.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas on katsonut valituksessaan, ratkaisukäytännön selvittämiseen liittyvää työtä on aikaisemminkin laskutettu etenkin potilasvahinkoasioissa. Vähennetyssä työssä on ollut kyse ratkaisukäytännön etsimisestä, tutkimisesta ja vertaamisesta hoidettavana olevaan tapaukseen. Asianajotoimeksiannon huolelliseen ja ammattitaitoiseen hoitamiseen kuuluu aina elimellisenä ja täysin välttämättömänä työnä juuri kyseiseen, hoidettavana olevaan tapaukseen liittyvän ratkaisukäytännön selvittäminen, tutkiminen ja vertailu.

Koska kulloiseenkin hoidettavana olevaan tapaukseen joudutaan etsimään mahdollisesti analogisia tai joiltain osin analogisia tapauksia tuhansien tapausten joukosta toimiston omasta ratkaisuarkistosta sekä eri oikeusturvaelinten internetissä ja painettuna julkaistuista tapauksista, on täysin kestämätön ja kohtuuton vakuutussopimusehtojen tulkinta, että tämä tarpeellinen ja välttämätön lakimiestyö olisi vain yleistä ammattitaidon ylläpitämistä. Kukaan yksityisen puolen asianajotoimintaa harjoittava kokenutkaan lakimies ei luonnollisesti voi hallita tuhansien tapausten ratkaisukäytäntöä ulkoa, saatikka kyetä ilman ajankäyttöä vertaamaan tapausten oikeustosiseikkoja kulloinkin hoidettavana olevaan
tapaukseen. Jokaisen yksittäisen toimeksiannon asianmukainen, ammattitaitoinen ja huolellinen hoitaminen edellyttää aina, että tapauksia etsitään ja niihin perehdytään. Tämä on tarpeen nimenomaan kulloinkin hoidettavan tapauksen hoitamisessa. Aina etsimisestä huolimatta analogisia tapauksia ei välttämättä löydy.

Asiamiehen toimiston henkilökunta pitää jatkuvasti aktiivisesti yllä ja kehittää ammattitaitoaan monin tavoin. Tätä yleistä ammattitaidon ylläpitämistä ja kehittämistä ei luonnollisesti koskaan laskuteta asiakkailta. Yleinen ammattitaidon ylläpitäminen oikeustapauksiin liittyen on esimerkiksi Edilexin oikeustapausuutisten seuraaminen sekä julkisuudessa muutoin tiedotettavien uusien oikeustapausten seuraaminen.

On selvää, että vakuutusyhtiön vähentämät toimenpiteet kuuluvat asianajotoimeksiannon hoitoon ja kuuluvat oikeusturvavakuutuksesta korvattaviksi. Vakuutusyhtiön tulkinta on perusteeton ja kohtuuton.

Vakuutusyhtiö on todennut vastineessaan, että korvausta koskevassa riidassa on keskeisesti ollut kysymys lausunnonpyytäjältä anastettujen ja vakuutusyhtiön korvaamien korujen arvosta sekä vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuuden täyttämisestä. Riidanalainen kysymys ei ole juridinen, vaan se on varsin yksinkertainen ja koskee asiassa esitettävää näyttöä. Näin ollen riitakysymys ei lähtökohtaisesti edellytä tutustumista oikeustapauksiin tai kirjallisuuteen.

Asiakkaan asiamies toimii yhtiössä, jonka ydinosaamista on yhtiön internet-sivujen mukaan "valittaminen Potilasvakuutuskeskuksen päätöksistä potilasvahinkolautakuntaan". Lisäksi yhtiö ilmoittaa hoitavansa riitoja, jotka koskevat lääkevahinkoja, liikennevahinkoja, yksityistapaturmia, työtapaturmia, viallisia rintaimplantteja ja tekoniveliä. Edellä mainitun vuoksi sekä yhtiön henkilökunnan julkituodut taustat huomioiden on pääteltävissä, että yhtiön henkilökunnan osaaminen keskittyy henkilövahinkoja koskeviin vakuutuskorvauksiin. Aiheeseen perehtyminen ei ole sellaista kulua, jonka asiamies voi laskuttaa päämieheltään, eikä se myöskään ole ehtokohtien 1 ja 7.4 mukaista välttämätöntä kulua. Lisäksi asiamiehen käyttämä taksa, 295 euroa tunnilta on kohtalaisen korkea, kun kyseessä ei ole Asianajajaliiton valvonnan alainen asianajotoimisto, ja päämiehen asia on ollut varsin yksinkertainen.

Vakuutusyhtiö katsoo, että sen tekemä päätös olla korvaamatta asian hoitamisesta aiheutuneita kuluja 852,31 euron osalta on vakuutusehtojen mukainen, eikä sitä tule muuttaa.

Asiakas on lausunut lisäkirjelmässään, että vakuutusyhtiön väite, ettei vakuutusehtojen soveltaminen korujen arvon määrittämisen osalta eikä vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuuden täyttämisen olisi juridinen kysymys, on todella outo. Kyseessä on puhtaasti juridisesta kysymyksestä, kuten myös näytön esittämisessä ja arvioinnissa on kyse.                        

Asiamiehen toimisto hoitaa kaikkia erilaisia asioita vakuutusyhtiötä vastaan. Esimerkiksi vuonna 2018 toimisto hoiti 33 vaativaa sopimusperusteiseen vakuuttamiseen liittyvää tapausta niin henkilö- kuin esinevakuutuksen piirissä. Vuonna 2018 toimisto hoiti yhteensä 237 tapausta, joista sopimusperusteiseen vakuuttamiseen liittyviä tapauksia oli 14 prosenttia.

Vakuutusyhtiö on lausunut lisävastineessaan, että kotivakuutuksesta korvattavien esineiden käyvän arvon määrittäminen perustuu asiantuntija-arvioon ja vakuutusyhtiön saamiin alennuksiin. Kysymys ei siten edellytä erityistä juridista tietämystä. Se, onko asiakkaalle annettu vakuutusta myytäessä oikeat ja riittävät tiedot vakuutuksen sisällöstä, ratkeaa sen pohjalta, mitä asiakkaalle on vakuutusta myytäessä todistettavasti kerrottu. Tämäkin asia ratkeaa siten yksinomaan asiassa esitettävän asiakirja- ja muun näytön perusteella.

Sopimusehdot

Oikeusturvavakuutusehtojen (voimassa 1.1.2016 alkaen) kohdan 1 mukaan vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja koh­tuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa kohdassa 4 tar­koitetuissa vakuutustapahtumissa.

Oikeusturvavakuutusehtojen kohdan 7.4 (Korvauksen määrä ja sen laskeminen) mukaan vakuutuksesta korvattavat asianajo- ja oikeudenkäyntikulut määrätään oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain oikeudenkäyntikuluja koskevien oikeusohjeiden mukaisesti.

Jos tuomioistuin ei asianosaisten myöntämisen vuoksi ole lausunut päätöksessään asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista, tai jos asia on ratkaistu sovintoteitse, korvattavat kustannukset suoritetaan ottaen huomioon myös vastaavanlaisissa asioissa yleensä tuomitut tai maksetut kulut. Kustannuksista korvataan kuitenkin enintään tuomioistuimen vakuutetun vastapuolen maksettavaksi velvoittama kulumäärä, ellei tuomioistuin ole ratkaisussaan ilmenevin perustein nimenomaisesti katsonut, että vakuutetun on itse kärsittävä kulunsa osittain tai kokonaan vahinkonaan.

Asiamiehen käytöstä korvataan kohtuullinen palkkio asiamiehen työstä ja välttämättömistä kuluista. Palkkion ja kulujen kohtuullisuutta määrättäessä otetaan huomioon riidanalaisen etuuden arvo, asian vaikeus ja laajuus sekä suoritetun työn määrä ja laatu. Korvattavien kustannusten määrä on kuitenkin enintään vakuutetun vastapuolelleen esittämän kuluvaatimuksen suuruinen.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, oliko vakuutusyhtiöllä velvollisuus suorittaa korvaus asianajajan 2,33 tunnin toimenpiteestä, jossa oli toimenpide-erittelyn mukaan” tutkittu oikeustieteellistä kirjallisuutta/oikeustapauksia”. Asiamiehen esittämän selvityksen mukaan toimenpiteessä oli kyse tutustumisesta aikaisempaan lautakunta- ja oikeuskäytäntöön.

Riidassa on ollut kysymys asiakkaalta anastettujen ja vakuutusyhtiön korvaamien korujen arvosta sekä vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuuden täyttämisestä. Vakuutusyhtiö on katsonut, ettei kysymys ole juridinen, vaan se on varsin yksinkertainen ja koskee asiassa esitettävää näyttöä. Näin ollen riitakysymys ei ole vakuutusyhtiön mukaan lähtökohtaisesti edellyttänyt tutustumista oikeustapauksiin tai kirjallisuuteen.

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 7.4 mukaan vakuutuksesta korvattavat asianajo- ja oikeudenkäyntikulut määrätään oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain oikeudenkäyntikuluja koskevien oikeusohjeiden mukaisesti. Asiamiehen käytöstä korvataan kohtuullinen palkkio asiamiehen työstä ja välttämättömistä kuluista. Palkkion ja kulujen kohtuullisuutta määrättäessä otetaan huomioon riidanalaisen etuuden arvo, asian vaikeus ja laajuus sekä suoritetun työn määrä ja laatu.

Vakuutuslautakunnassa omaksutun linjan mukaisesti asianajolaskun kohtuullisuutta arvioitaessa laskua tulee tarkastella pääsääntöisesti kokonaisuutena. FINE katsoo, että puheena oleva tapaus on suhteellisen tavanomainen vakuutusyhtiön ja vakuutuksenottajan välinen vakuutuskorvausta koskeva riita. Riidanalainen etuus oli kuitenkin kohtalaisen suuri ja asiakas oli saanut FINEn riidanratkaisumenettelyn aikana lisäkorvausta vakuutusyhtiöltä. FINE katsoo, ettei asiassa ole esitetty selvitystä siitä, miksi aikaisempaan oikeus- ja lautakuntakäytäntöön tutustuminen ei olisi ollut tarpeellista juuri tässä tapauksessa. Edellä mainitun perusteella FINE katsoo, että kyseessä olevista riidanalaisista toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset sisältyvät laskua kokonaisuutena arvioitaessa välttämättömiin ja kohtuullisiin asianajo- ja oikeudenkäyntikuluihin.

Lopputulos

FINE suosittaa vakuutusyhtiötä suorittamaan korvauksen

FINE

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä 
Nikunlassi

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia