Haku

FINE-017588

Tulosta

Asianumero: FINE-017588 (2019)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 08.05.2019

Varkauden yritys. Nosto-ovien vaurioituminen. All Risks -vakuutus. Rikkoutumisvahinko. Ikävähennykset.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksen kohteena olevan rakennuksen autotalleihin oli yritetty murtautua ovia rikkomalla 2.12 – 3.12.2018 välisenä yönä. Yhteensä kolmen autotallin nosto-ovien kahvat olivat poikki tai murtuneet ja ovien avautumisessa sekä nostolaitteiston toiminnassa oli häiriöitä.

Vakuutusyhtiö katsoi korvauspäätöksessään 7.12.2018, että kyse on vakuutuksesta korvattavasta vahingosta. Omavastuu on 800 euroa. Korjauskustannuksista vähennetään ehtokohdan 5.3.4 (Vahingon määrä koneen ja laitteen rikkoutumisvahingoissa) mukaisesti laitteiston ikään (vuodelta 2001) perustuva 65 %:n ikävähennys.

Asiakas pyysi vakuutusyhtiötä oikaisemaan päätöstään vedoten siihen, että vahinkotapauksessa kyse on ollut murrosta eikä vakuutusehdoissa tarkoitetusta rikkoutumisesta. Vaikka vakuutus on All Risks – tyyppinen, vahinkoon johtanut ilmiö on kuitenkin ollut murto tai ilkivalta, minkä vuoksi ikävähennys tulisi arvioida uudelleen.

Vakuutusyhtiö viittasi korvauspäätöksessään 3.1.2019 ehtokohtaan 5.3.4, jossa puhutaan nyt kyseessä olevalle omaisuudelle aiheutuneesta korvattavasta rikkoutumisvahingosta ja toisaalta ehtokohdassa 2.1.2 omaisuudelle aiheutuneesta vahingosta. Ehtokohdassa 5.3.4 ei All Risks – ehtojen hengen mukaisesti viitata mihinkään yksittäiseen vahinkoilmiöön, eikä siinä näin ollen aseteta rajoituksia sille, minkälaiseen vahinkoon ikävähennysehtoa voidaan soveltaa.

Vakuutusyhtiön käsityksen mukaan tässä vahinkotapauksessa nosto-oven mekanismi, joka kuuluu vakuutusehtojen kohdassa 2.1.1 mainittuun omaisuusjoukkoon, on rikkoutunut äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman seurauksena. Tämä merkitsee sitä, että vakuutetussa kohteessa on tapahtunut rikkoutumisvahinko riippumatta siitä, mikä on ollut rikkoutumisen juurisyynä. Kyseisessä tapauksessa vahinkotapahtumana on ollut murto/ilkivalta, jolloin vahinko on ehtojen mukaan korvaukseen oikeuttava. Vakuutusyhtiö ei muuttanut korvauspäätöstään.  

Asiakkaan valitus

Asiakas viittaa esittämiinsä oikaisupyyntöihin ja pyytää Vakuutuslautakunnan lausuntoa siitä, voiko vakuutusyhtiö tehdä ikävähennyksen murto- tai ilkivaltavahingon korjauskuluista.  

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö kiistää asiakkaan vaatimukset ja toistaa aikaisemman kantansa. Yhtiö katsoo, että käsiteltävänä olevassa vahinkotapauksessa äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma, joka on ollut murto- tai ilkivaltavahinko, on aiheuttanut vakuutetun koneen/laitteen (nosto-ovi) rikkoutumisen. Tämän perusteella ikävähennys tulee tehtäväksi ehtokohdan 5.3.4 mukaisesti. 

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Osapuolten välinen erimielisyys koskee sitä, onko vakuutusehtojen perusteella perusteltua tehdä ehtokohdan 5.3.4 mukainen ikävähennys tilanteessa, jossa korvattava vahinko on aiheutunut murtoyrityksestä.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Kiinteistövakuutusehtojen (voimassa 1.1.2018 alkaen) kohdan 3.1 (Korvattavat vahingot) mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteelle aiheutunut suoranainen esinevahinko sekä näissä ehdoissa erikseen mainitut muut kustannukset, jos esinevahinko on aiheutunut välittömästi vakuutuksen voimassa ollessa sattuneesta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta. Ennalta arvaamattomuutta arvioidaan objektiivisesti ja vahingon syyn, ei seurauksen perustella.

Ehtokohdan ES2 mukaan vakuutuksen kohteena on jäljempänä mainittu omaisuus.

Ehtokohdan 2.1 (Rakennus) mukaan vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjaan merkitty rakennus.

Ehtokohdan 2.1.1 (Rakennusta palvelevat koneet ja laitteet) mukaan rakennukseen kuuluvat, sen käyttöä palvelevat kiinteästi asennetut
- lämmitys-, jäähdytys-, sammutus-, vedenjakelu-, jätevesiviemäröinti-, sisäpuoliset sadevesiviemäröinti-, ilmanvaihto-, valvonta-, ja tiedonsiirtojärjestelmät. Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin kuuluvat myös lämpöpumput ja aurinkopaneelit sekä aurinkokeräimet,
- hissit, rullaportaat ja nosto-ovet,
- yksityistalouksien yhteiseen käyttöön tarkoitetut koneet ja laitteet.
- vakuutuksenottajan omistamat tai muutoin vakuutuksenottajan vahinkoriskillä olevat, rakennuksen käyttöä palvelevat rakennuksen ulkopuolella olevat kiinteät vesijohto-, jätevesiviemäri-, lämpö-, jäähdytys-, öljy-, kaasu- ja höyryputkistot, sähköjohdot, tiedonsiirtokaapelit sekä niihin liittyvät koneet ja laitteet yleiseen liittymään saakka.

Ehtokohdan 5.3.4 (Vahingon määrä koneen ja laitteen rikkoutumisvahingoissa)

Kohdassa 2.1.1 (ES) mainitulle omaisuudelle aiheutuneissa korvattavissa rikkoutumisvahingoissa tehdään kaikista korjaus- tai jälleenhankintakustannuksista mukaan lukien kohdassa 5.2 mainitut esinevahinkoon kuuluvat kustannukset 5 % vähennys jokaista alkanutta käyttövuotta kohti viidennestä käyttövuodesta alkaen. Käyttövuosien laskeminen aloitetaan asennusvuotta seuraavan kalenterivuoden alusta. Vähennys lasketaan kertomalla poistoprosentti käyttövuosien lukumäärällä. Vähennystä ei kuitenkaan sovelleta kohdassa 2.1.2 (ES) mainitulle omaisuudelle aiheutuneissa vahingoissa.

Asian arviointi

Osapuolten välillä on riidatonta, että vaurioituneet autotallien ovet kuuluvat ehtokohdassa 2.1.1 tarkoitettuihin koneisiin ja laitteisiin. Asiakas on vedonnut siihen, että tässä tapauksessa vahingon syynä on ollut murtoyritys tai ilkivalta, minkä johdosta kyse ei ole ollut ehtokohdassa 5.3.4 tarkoitetusta rikkoutumisvahingosta. Vakuutusyhtiö on puolestaan katsonut, että vakuutusehtojen mukainen korvattava tapahtuma on johtanut vakuutetun omaisuuden rikkoutumiseen, minkä vuoksi yhtiö vähentää ehtokohdan 5.3.4 mukainen ikävähennyksen vahingon korjauskuluista.   

Esillä olevassa tapauksessa sovellettavien kiinteistövakuutusehtojen ja vakuutuskirjan mukaan rakennus on vakuutettu tyypiltään laajalla All risks – vakuutuksella, joka korvaa ehtojensa mukaan kaikenlaisia äkillisiä ja ennalta arvaamattomia vahinkoja. Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutusehtojen perusteella sillä, onko äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinkotapahtuma ollut seurausta esimerkiksi varkauden yrityksestä, putkivuodosta, laitteiden rikkoutumisesta tai tulipalosta, ei lähtökohtaisesti ole merkitystä vahingon korvattavuuden kannalta. Vakuutusehdoissa on kuitenkin määräyksiä ikävähennyksistä, jotka koskevat vakuutusehdoissa lähemmin määriteltyjen koneiden ja laitteiden rikkoutumisvahinkoja (ehtokohta 5.3.4) ja vuotovahinkoja (ehtokohta 5.3.5).

Vakuutusehtojen kohdan 5.3.4 mukaan kohdassa 2.1.1 (ES) mainitulle omaisuudelle aiheutuneissa korvattavissa rikkoutumisvahingoissa tehdään kaikista korjaus- tai jälleenhankintakustannuksista mukaan 5 % vähennys jokaista alkanutta käyttövuotta kohti viidennestä käyttövuodesta alkaen. Ehtokohdan 2.1.1 (Rakennusta palvelevat koneet ja laitteet) mukaan tällaisia rakennukseen kuuluvia, sen käyttöä palvelevia kiinteästi asennettuja koneita ja laitteita ovat muun muassa hissit, rullaportaat ja nosto-ovet.

Tässä tapauksessa korvattava äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinkotapahtuma on nosto-ovien vaurioituminen todennäköisesti murtoyrityksen yhteydessä. Poliisin tutkintailmoituksen mukaan nosto-ovien kahvat ovat olleet poikki tai murtuneita. Vakuutuslautakunta katsoo, että nosto-ovien tällä tavoin vaurioitumista voidaan yleisen kielenkäytön mukaisesti pitää rikkoutumisena.

Ehtokohdan 5.3.4 mukaan sillä, mistä syystä ehtokohdassa tarkoitettu omaisuus on rikkoutunut, ei ole merkitystä ikävähennyksen tekemisen kannalta. Myöskään ehtokohdassa käytetty ilmaisu ”korvattavissa rikkoutumisvahingoissa” ei Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan viittaa siihen, että ikävähennyksen soveltumisen edellytyksenä olisi, että kyse on esimerkiksi laitteen rikkoutumisesta ilman ulkoista syytä tai laitteen vaurioitumisesta jonkin muun tapahtuman kuin murron tai ilkivallan seurauksena. Vakuutuslautakunta pitää näistä syistä vakuutusyhtiön korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita asiassa muutosta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Bygglin
Sihteeri Siirala

Jäsenet:
Maso
Sario
Vaitomaa
Yrttiaho

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia