Haku

FINE-017466

Tulosta

Asianumero: FINE-017466 (2019)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 15.05.2019

Förlängning av resa. Hade kundens resa förlängts på grund av en nära anhörigs allvarliga insjuknande?

Uppgifter om händelseförloppet

Kunden var på resa i USA tillsammans med sin dotter och hennes familj. Resan påbörjades 19.5.2018 och enligt den ursprungliga resplanen skulle den avslutas 29.5.2018. Syftet med resan var att kundens äldre barnbarn på resmålet skulle genomgå en operation som inte kan utföras i Finland. Det var meningen att kunden skulle ta hand om det yngsta barnbarnet medan föräldrarna var på sjukhuset tillsammans med det äldre barnbarnet. Operationen skulle ha utförts 23.5.2018, men det äldsta barnbarnet insjuknade i scharlakansfeber 22.5.2018 så operationen måste skjutas upp. Operationen företogs 29.5.2018 och kunden kunde resa hem 4.6.2018. Kunden sökte ersättning för de nya flygbiljetterna och de extra hotellnätterna från reseförsäkringen.

Försäkringsbolaget avslog ersättningsanspråket. Försäkringsbolaget konstate-rade att de ersättningsgilla orsakerna till avbrytande av resa uppräknas ut-tömmande i försäkringsvillkoren. I detta fall hade resplanerna ändrats ef-tersom kundens barnbarn hade insjuknat, operationen måste senareläggas och kunden var tvungen att stanna kvar för att ta hand om det yngsta barnbarnet. Enligt bolaget är detta inte en sådan ersättningsgill orsak till avbrytande av resa som avses i villkoren.

Försäkringsbolagets beslut ändrades inte vid det bolagsinterna ändringssökan-det. Bolaget konstaterade dessutom att det äldsta barnbarnets sjukdom hind-rade den planerade operationen, men inte hemresan. Operationen utfördes 29.5.2018, vilket var den ursprungliga hemresedagen. Det äldsta barnbarnet var då tillräckligt frisk för att opereras och skulle därmed också ha kunnat resa. Utan operationen skulle alla i ressällskapet ha kunnat resa tillbaka till Finland på den planerade dagen, så hemresan skulle inte ha förhindrats på grund av barnbarnets sjukdom. Dessutom har kunden meddelat att hon deltog i resan för att ta hand om det yngsta barnbarnet. Enligt bolaget skulle kunden ha kunnat resa till Finland tillsammans med det yngsta barnbarnet, trots att det äldsta barnbarnet och föräldrarna stannade kvar på resmålet.

Kundens yrkanden och tjänsteleverantörens ståndpunkt

Kunden anhåller om en beslutsrekommendation i ärendet och yrkar på att för-säkringsbolaget ersätter de extra kostnaderna för hemresa och hotell, sam-manlagt 1 399 euro.

Kunden berättar att hon åkte iväg på resan 19.5.2018 tillsammans med dottern och dennas familj. Det var meningen att äldsta barnbarnet skulle genomgå en operation 23.5.2018 och att kunden skulle sköta familjens knappt 1-åriga dot-ter. Äldsta barnbarnet fick emellertid feber dagen före operationen och dia-gnosen var scharlakansfeber. Operationen måste skjutas upp med sex dagar för att antibiotikakuren skulle hinna verka. Kunden anser att hon var tvungen att stanna kvar för att sköta det yngsta barnet eftersom föräldrarna behövdes på sjukhuset och att hon inte kunde åka hem till Finland med ett litet barn och resgods. Inte heller kunde hon ha stannat hemma i Finland med det yngsta barnbarnet från första början, eftersom man inte kan skilja ett så litet barn från föräldrarna i 16 dagar.

I en kompletterande skrivelse som kunden gett in till FINE 3.3.2019 konstaterar kunden att hon har rätt till ersättning i överensstämmelse med villkoren och att försäkringsbolagets tolkning inte motsvarar de skriftliga villkor som hon fått.

Försäkringsbolaget upprepar sin tidigare ståndpunkt och hänvisar till motive-ringen som det lagt fram.

Avtalsvillkor

Hemförsäkring (Reseförsäkringsvillkor), gäller från 1.1.2013

4  Försäkringsfall som ersätts och begränsningar i anslutning till dem

4.2 Sjukdom under resa

4.2.1 Sjukdom under resa är en sådan oförutsedd och plötslig sjukdom som kräver läkarvård, vars första symptom har yppats under resan eller som enligt allmän medicinsk erfarenhet annars ska anses ha fått sin början under resan. En förutsättning för att sjukdom under resa ska ersättas är att man har sökt läkarvård under resan eller inom 14 dygn efter att resan avslutades. Ifall det är fråga om en smittosam sjukdom, vars inkubationstid är längre än 14 dygn, tillämpas inte denna tidsfrist.

5  Annullering av resa

5.1 Den försäkrades nära anhöriga

Den försäkrades nära anhöriga är make/maka eller sambo, egna barn eller makens/makans eller sambons barn, barnbarn, adoptiv- eller fosterbarn, föräldrar, svärföräldrar, adoptivföräldrar, mor- eller farföräldrar, syskon eller halvsyskon, svärdotter eller svärson. Parterna i ett registrerat parförhållande jämställs med äkta makar. Med sambo avses en person som under äktenskapsliknande förhållanden lever tillsammans med den försäkrade och som enligt befolkningsregistret bor på samma adress med den försäkrade. Med nära anhörig till den försäkrade likställs en medresenär med vilken den försäkrade på tu man hand har beställt resan.

6. Avbrytande av resa

6.1. Med avbrytande av resa avses ändring av en resa som påbörjats från Finland, på grund av an tvingande orsak såsom

- den försäkrades sjukdom under resa enligt villkorspunkt 4.2. eller olycksfall under resa enligt villkorspunkt 4.1. Graden av tvingande skäl bedöms basis av medicinska grunder.

- allvarligt, plötsligt och förutsett insjuknande eller allvarligt olycksfall eller dödsfall, som drabbat den försäkrades nära anhörig som anges i punkt 5.1. Graden av tvingande skäl bedöms på basis av medicinska grunder.

- omfattande skada som drabbat sen försäkrades egendom i Finland.

Beslutsrekommendation

Tvisten i ärendet gäller huruvida kundens resa ändrats av en tvingande orsak eftersom en nära anhörig insjuknat allvarligt, plötsligt och oförutsett.

Enligt försäkringsvillkoren är en sjukdom under resa en sådan oförutsedd och plötslig sjukdom som kräver läkarvård, vars första symptom har yppats under resan eller som enligt allmän medicinsk erfarenhet annars ska anses ha fått sin början under resan. Med avbrytande av resa anses ändring av en resa som påbörjats från Finland på grund av en tvingande orsak såsom ett allvarligt, plötsligt och oförutsett insjuknande som drabbat den försäkrades nära anhörig. Graden av tvingande skäl bedöms på basis av medicinska grunder.

Enligt utredningen reste kunden med sin dotter och hennes familj. Kundens syfte var att ta hand om dotterns yngsta barn medan det äldsta opererades. Kundens resa påbörjades 19.5.2018 och enligt den ursprungliga resplanen skulle den avslutas 29.5.2018. Operationen skulle ha utförts 23.5.2018, men det äldsta barnbarnet insjuknade 22.5.2018 i scharlakansfeber och därför måste operationen senareläggas. Operationen utfördes 29.5.2018 och kunden kunde resa hem 4.6.2018.

Enligt den tillgängliga utredningen kunde operationen av kundens äldsta barn-barn utföras 29.5.2018 och därmed skulle det äldsta barnbarnet enligt en me-dicinsk bedömning också ha kunnat resa då. Den omständigheten att kunden och hennes familj beslutade att förlänga resan för att operationen senarelagts är inte relevant när man bedömer den förmåga att resa som avses i villkoren. FINE konstaterar att det i ärendet därmed inte har lagts fram något medicinskt tvingande skäl eller någon utredning på basis av vilken kundens resa skulle ha förlängts. Att det äldsta barnbarnets operation senarelades på grund av schar-lakansfeber som bröt ut före operationen och att kunden därför stannade kvar för att ta hand om det yngsta syskonet är inte en sådan ersättningsgill orsak att avbryta resan som avses i villkoren, och resan har därmed inte ändrats av ett enligt medicinsk bedömning tvingande skäl till följd av att en nära anhörig in-sjuknat. På de grunder som nämns ovan anser FINE att försäkringsbolagets be-slut är förenligt med försäkringsvillkoren, och FINE rekommenderar inte att beslutet ändras.

Slutresultat

FINE rekommenderar inte en ändring i ärendet.

FINE

Försäkrings- och finansrådgivningen            

Sektionschef Hanén
Föredragande Pulkki

 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia