Haku

FINE-017457

Tulosta

Asianumero: FINE-017457 (2020)

Vakuutuslaji: Yritysvakuutus

Ratkaisu annettu: 17.04.2020

Vahinkotapahtuman korvattavuus. Yrityksen omaisuuteen kohdistunut varkausvahinko. Kuuluiko vahinko vakuutuksen piiriin, kun omaisuuden säilytyspaikkana olleeseen pakettiautoon oli päästy auton omilla avaimilla?

Tapahtumatiedot

Asiakkaana olevan yrityksen pakettiauto anastettiin auton omilla avaimilla, jotka oli saatu haltuun samassa pihassa olleesta toisesta lukitsemattomasta ajoneuvosta. Pakettiautossa oli ollut asiakkaan omistamia sukellusvälineitä, joista osa jäi kateisiin ja osa saatiin vaurioituneena takaisin.

Asiakas haki korvausta sukellusvälineistä yrityksen omaisuusvakuutuksesta. Vakuutusyhtiö epäsi korvauksen päätöksellä 1.11.2018 vedoten vakuutusehtoihin, joiden mukaan vahingon korvaaminen edellyttää, että kohteeseen on menty rakenteita rikkoen tai avaimella luvatta tunkeutuen siten, että avaimet on saatu haltuun murron yhteydessä. Avainta ei ollut tässä tapauksessa saatu haltuun murron yhteydessä, vaan se oli ilmoitettu varastetuksi. Automurtoihin sovellettiin myös poikkeavaa omavastuuta.

Asiakas haki muutosta vakuutusyhtiön päätökseen ja vetosi siihen, että käräjäoikeus oli tuominnut tekijän törkeästä varkaudesta. Vakuutusyhtiön sisäinen muutoksenhakuelin antoi vahingosta 20.12.2018 edelleen epäävän päätöksen todeten, ettei auton avaimia ollut saatu haltuun murron tai ryöstön yhteydessä, vaan avain oli varastettu. Vakuutuksen korvauspiiriin ei vaikuttanut se, millä nimikkeellä asia oli käsitelty tai tuomittu käräjäoikeudessa.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas vaatii korvausta VRX-sukellustietokoneesta (arvo 950 euroa) ja HID 50W -su­kel­lus­va­lai­si­mes­ta (arvo 1 620 euroa). Tekijä on oikeudenkäynnissä tunnustanut tunkeutumisen ja anastuksen. Asiakas katsoo kohtuuttomaksi, ettei vakuutus korvaa yrityksen esineitä, jotka oli varastettu ja tahallisesti rikottu.

Vakuutusyhtiö toteaa, ettei vahingon ole osoitettu aiheutuneen yrityksen omaisuusrikosvakuutuksen ehtojen perusteella korvattavan vakuutustapahtuman seurauksena. Korvattavuuden edellytyksenä on, että vahinko on aiheutettu tunkeutumalla rakennukseen tai muuhun suojeluohjeen mukaisesti suojaavasti suljettuun säilytyspaikkaan sen rakenteita tai lukkoja vahingoittaen. Vakuutuksesta korvataan myös varkausvahinko, joka on aiheutettu tunkeutumalla rakennukseen, huoneistoon tai muuhun suojeluohjeen mukaisesti suljettuun säilytys-paikkaan avaimella, joka on saatu murtautumisen tai ryöstön yhteydessä. Yrityksen ajoneuvoon ei ollut murtauduttu ajoneuvon rakenteita tai lukkoja vahingoittaen taikka tunkeuduttu murtautumisen tai ryöstön yhteydessä haltuun saadulla avaimella.

Vakuutusyhtiö on tuonut lisäksi esiin, että asiakas on esittänyt esitutkinnassa ja käräjäoikeuden tuomiossa esitetystä poiketen saaneensa sukellusvalaisimen ja sukellustietokoneen vaurioituneina takaisin. Poliisin kuulustelukertomuksen ja käräjäoikeuden tuomion perusteella ainoastaan NLS-sukelluslamppu (arvo 1 100 euroa) oli palautunut asiakkaalle todettavasti rikkoutuneena. HID 50W -su­kel­lus­va­lai­simen (arvo 1 500 euroa) ei ole todettu palautuneen vakuutuksenottajalle rikkoutuneena. Vakuutusyhtiö katsoo, ettei sen osalta ole osoitettu aiheutuneen asiakkaalle vahinkoa.

FINE on pyytänyt asiakasta vielä selventämään, mitkä tavaroista saatiin takaisin vaurioituneena. Asiakas on ilmoittanut, että vaurioituneena on saatu takaisin NLS HID -sukellusvalaisin, jonka arvo on 1 500 euroa. FINE on tämän johdosta pyytänyt vakuutusyhtiötä vielä arvioimaan, voisiko vaurioituneena takaisin saadulle omaisuudelle aiheutunut vahinko tulla korvattavaksi omaisuusrikosvakuutuksen ehtojen mukaisena vahingontekona.

Vakuutusyhtiö on lausunut, että vaikka asiakas oli saanut varkauden vuoksi menetettyä omaisuuttaan vaurioituneena takaisin, tämä ei muuta vahinkomekanismia vakuutusehtojen tarkoittamaksi vahingonteoksi. Ajoneuvo ja siellä ollut irtaimisto oli varastettu hyödyntäen ajoneuvon omaa virta-avainta, joka oli saatu haltuun lukitsematta olleesta toisesta ajoneuvosta. Vakuutusyhtiö arvioi varastamisen jälkeen tapahtunutta omaisuuden vaurioitumista varkausvahingon seurannaisvahinkona ja siten murto- ja varkausvahinkoja koskevien vakuutusehtokohtien perusteella. Varkausvahinko ei täytä vakuutusehtojen kohdassa 5.4.1 määriteltyjä korvattavuuden edellytyksiä.

Sopimusehdot

Omaisuusrikosvakuutuksen 1.1.2014 alkaen voimassa olleiden vakuutusehtojen kohdan 5.4.1 mukaan omaisuusrikosvakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut
- murto
- ryöstö
- vahingonteko.

Vakuutetun omaisuuden säilytystilan (rakennuksen tai huoneiston) rakenteellisen murtosuojauksen on täytettävä vähintään suojeluohjeen rakenteellisen suojaustason 1 vaatimukset, ellei vakuutuskirjassa tai erityisehdossa ole edellytetty tätä korkeampaa rakenteellista suojaustasoa

Vakuutuksesta korvataan myös varkausvahinko, joka on aiheutettu tunkeutumalla rakennukseen, huoneistoon tai muuhun suojeluohjeen mukaisesti suljettuun säilytyspaikkaan avaimella, joka on saatu murtautumisen tai ryöstön yhteydessä.

Murtovahingolla tarkoitetaan tunkeutumista rakennukseen tai muuhun suojeluohjeen mukaisesti suojaavasti suljettuun säilytyspaikkaan sen rakenteita tai lukkoja vahingoittaen. Murtovahingoksi katsotaan myös omaisuuden anastus, joka on tehty murtamalla omaisuuden suojeluohjeen mukainen kiinnitys (esimerkiksi teräsketju) tai sen lukitus.

Ryöstövahingolla tarkoitetaan vahinkoa, jossa omaisuutta on anastettu käyttämällä henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa tai sen uhkausta (rikoslaki 31 luku 1 ja 2 §).

Vahingonteolla tarkoitetaan toisen omaisuuden oikeudetonta vahingoittamista. Vahingonteoksi katsotaan näissä ehdoissa myös vahinko, joka on aiheutettu tuntemattomaksi jääneellä ajoneuvolla.

Vakuutusehtojen kohdan 5.4.2 (Erityiset korvausedellytykset) mukaan rikosvahingon korvauksen edellytyksenä on, että
- vakuutettu omaisuus on vahingon sattuessa vakuutussopimuksessa mainitun suojeluohjeen mukaisesti suojattu
- vahinko pystytään yksilöimään yksittäiseksi, äkilliseksi tapahtumaksi
- tapahtumasta on tehty rikosilmoitus poliisille ja vakuutuksenottaja on tarvittaessa valmis todistamaan korvausvaatimukseen liittyvän omaisuusluettelon oikeaksi myös tuomioistuimessa
- ulkona aitauksessa olevasta ja vaihtelevilla paikoilla kuten ajoneuvossa säilyttävästä omaisuudesta on tehty merkintä vakuutuskirjaan.

Aitauksessa vakuutettavaksi omaisuudeksi hyväksytään ulkovarastointiin sopiva ja kokonsa puolesta sellainen omaisuus, ettei sen säilytys sisätiloissa ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista. Aitauksessa ei hyväksytä säilytettäväksi yksikköhinnaltaan arvokasta, pienikokoista ja helposti siirreltävää omaisuutta, vaikka se olisikin ulkokäyttöön ja ulkovarastointiin soveliasta.

Vakuutusehtojen kohdan 5.4.6 (Poikkeavat omavastuut omaisuusrikosvakuutuksessa) mukaan vakuutuksenottajan omavastuu on 25 % vahingon määrästä, kuitenkin vähintään 2 000 euroa tai vakuutuskirjaan merkitty tätä suurempi omavastuu, kun
- omaisuutta on anastettu ulkona olevasta ajoneuvosta, veneestä, perävaunusta, varastokontista tai sellaisesta työkohteesta, jossa ei ole rakennus- tai asennustyön lisäksi muuta toimintaa (esimerkiksi rakennus-, korjaus- tai asennustyömaan työmaavarasto tai uudisrakennustyömaan työkohde) …

Ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys yrityksen omaisuudelle aiheutuneen vahingon korvattavuudesta. Omaisuutta oli säilytetty lukitussa pakettiautossa, johon oli päästy toisesta lukitsemattomasta ajoneuvosta saaduilla avaimilla.

Tapaukseen sovellettavissa vakuutusehdoissa on määritelty korvattaviksi rikosvahingoiksi murto, ryöstö ja vahingonteko. Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan lisäksi varkausvahinko, joka on aiheutettu tunkeutumalla rakennukseen, huoneistoon tai muuhun suojeluohjeen mukaisesti suljettuun säilytyspaikkaan avaimella, joka on saatu murtautumisen tai ryöstön yhteydessä.

Vakuutusehtojen mukaan murtovahingolla tarkoitetaan tunkeutumista omaisuuden säilytyspaikkaan sen rakenteita tai lukkoja vahingoittaen ja ryöstöllä vahinkoa, jossa omaisuutta on anastettu käyttämällä henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa tai sen uhkausta.

Tässä tapauksessa asiakkaan omaisuus oli asiakirjojen mukaan varastettu pakettiautosta, johon ei ollut murtauduttu vaan autoon oli päästy sen omilla avaimilla. Poliisin esitutkintapöytäkirjan mukaan tekijä oli kertonut saaneensa pakettiauton avaimet haltuunsa toisesta lukitsematta olleesta autosta. Vakuutusehtojen mukaan varkausvahingon korvattavuus edellyttää sitä, että omaisuuden säilytyspaikkaan on päästy avaimilla, jotka on saatu murtautumisen tai ryöstön yhteydessä. Tässä tapauksessa pakettiauton avaimia ei ole saatu haltuun vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla murtautumisen tai ryöstön yhteydessä, joten kyseessä ei ole ollut vakuutusehdoissa korvattavaksi määritelty rikosvahinko.

Vakuutusehtojen mukaan vahingonteolla tarkoitetaan toisen omaisuuden oikeudetonta vahingoittamista. Tekijä oli käräjäoikeudessa tuomittu varkausrikoksesta. Asiassa ei ole esitetty selvitystä siitä, että tekijä olisi anastanut auton ja siinä olleen omaisuuden nimenomaisena tarkoituksenaan vahingoittaa autossa ollutta omaisuutta. Näin ollen FINE katsoo, ettei kyseessä ole ollut myöskään vakuutusehdoissa korvattavaksi määritelty vahingonteko.

FINE katsoo, ettei asiassa ole myöskään esitetty seikkoja, joiden perusteella edellä selostettua vakuutusehtojen sanamuodon mukaista tulkintaa voitaisiin pitää kohtuuttomaan lopputulokseen johtavana. Näin ollen FINE pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä asianmukaisena.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön päätökseen.


FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava lakimies Isokoski
Esittelijä Salo

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia