Haku

FINE-017266

Tulosta

Asianumero: FINE-017266 (2019)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 12.04.2019

Kiinteistönomistajan tuottamus. Liukkaudentorjunta.

Tapahtumatiedot

Asiakas (syntynyt vuonna 1948) oli kaatunut suorilta jaloilta myymäläkiinteistön jäisellä pysäköintialueella 17.2.2018 kello 13, ja hänet kuljetettiin ambulanssilla sairaalahoitoon teho-osastolle. Asiakkaalle oli aiheutunut kaatumisesta mm. kallonmurtuma. Asiakas oli vaatinut korvausta vahingosta aiheutuneista hoitokuluista ja pysyvästä haitasta kiinteistönomistajalta.

Asiakas on kertonut 20.8.2018 antamassaan selvityksessä, että parkkipaikka oli kauttaaltaan jäinen, eikä liukastumiskohdassa ollut hiekoitussepeliä. Ambulanssin ensihoitajan antaman selvityksen mukaan tien pinta oli todella liukas. Liukkauden vuoksi ensihoitaja päätti, että asiakas nostettiin paareille kauhapaareja käyttäen, jotta nosto olisi mahdollisimman tukeva. Ennen nostamista ensihoitaja joutui hakemaan hyvää asentoa poikkeuksellisen kauan, jotta hän ei olisi kaatunut noston aikana ja hän kertoi varoittaneensa myös työpariaan tien liukkaudesta. Ensihoitaja ei muista tapahtuman yksityiskohtia eikä pysty ottamaan kantaa siihen, oliko jään päällä lunta tai hiekoitusta, tai oliko tien pinta märkä.

Kiinteistönomistajan antamien tietojen mukaan pysäköintialue oli hiekoitettu viimeksi edellisenä päivänä kello 12-12.30, ja pysäköintialueen hiekoitus tehdään koneellisesti.

Kiinteistönomistajan vastuuvakuutusyhtiö on katsonut 14.3.2018 päivätyssä korvauspäätöksessä, ettei kiinteistönomistaja ole laiminlyönyt huolehtia kiinteistön liukkaudentorjunnasta. Alue oli hiekoitettu viimeksi edellisenä päivänä kello 12-12.30. Ilmatieteen laitokselta saatujen tietojen mukaan säätilassa ei ollut aiheutunut sellaisia olennaisia muutoksia, jotka olisivat aiheuttaneet lisäaurauksen tai -hiekoituksen tarpeen viimeisimmän hiekoituskerran ja kaatumisajankohdan välisenä aikana. Vahinkopaikan kunnossapito on hoidettu vahinkohetkellä asianmukaisesti, eikä kiinteistönomistaja ole vastuussa kaatumisesta aiheutuneesta vahingosta.

Asiakkaan valitus

Asiakas on katsonut valituksessaan, ettei tapahtumanpaikan hiekoitus ollut riittävä vahinkohetkellä. Asiakas vaatii korvausta hoitokuluista ja kuntoutuksesta sekä kaatumisesta aiheutuneesta pysyvästä haitasta. Asiakkaalle on aiheutunut keskivaikea aivovamma, jonka jälkioireina on ilmennyt väsyvyyttä, tasapainon heikkenemistä sekä täydellinen hajuaistin ja osittainen makuaistin menetys.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on viitannut vastineessaan korvauspäätökseen ja katsoo, ettei kiinteistön omistajalla ole korvausvastuuta liukastumisvahingosta, eikä korvausta näin ollen voida maksaa omistajan vastuuvakuutuksesta.

Vakuutetun kuuleminen

Vakuutuslautakunta on varannut vakuutettuna olevalle kiinteistönomistajalle tilaisuuden esittää asiassa kannanottonsa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, onko kiinteistönomistaja näyttänyt huolehtineensa kiinteistön kunnossapidosta asianmukaisesti.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Vakuutukseen sovellettavien 1.11.2012 alkaen voimassa olleiden kiinteistön vastuuvakuutuksen vakuutusehtojen kohdan 1.1 (Korvattavat vahingot) mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjaan merkityn kiinteistön omistajana toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot, jotka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja joista vakuutuksenottaja on voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Asian arviointi

Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan moitittavaa menettelyä eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Kiinteistönomistajalla on vakiintuneesti katsottu olevan korostunut velvollisuus huolehtia siitä, että kiinteistön alueella voidaan turvallisesti liikkua. Talvella kiinteistönomistajan on huolehdittava siitä, että kulkuväyliltä poistetaan lumi ja väylät hiekoitetaan tarpeen mukaan liukkauden torjumiseksi. Jos kiinteistöllä liikkuva henkilö vammautuu liukkauden aiheuttaman vahinkotapahtuman vuoksi, kiinteistönomistajan on vastuusta vapautuakseen osoitettava toimineensa liukkauden torjunnassa asianmukaisesti olosuhteiden edellyttämällä tavalla, tai vahingon johtuneen muusta syystä kuin kiinteistön liukkaudesta.

Pysäköintialue sijaitsee myymäläkiinteistön sisäänkäynnin läheisyydessä. Lautakunta toteaa, että nyt puheena olevan kaltaisella paikoitusalueella jalankulkua tapahtuu tyypillisesti paitsi varsinaisilla jalankulkuväylillä, myös pysäköintiruuduissa, kun autoilijat autosta poistuessaan siirtyvät jalankulkuväylälle. Tällä perusteella lautakunta katsoo, että jalankulkuväylien lisäksi myös pysäköintiruudut tulee pitää jalankulkuliikennettä tyydyttävässä kunnossa.

A:n ja ambulanssihenkilökunnan vakuutusyhtiölle antaman selvityksen mukaan pysäköintialue oli erittäin liukas.  Vakuutuslautakunta katsoo asiakkaan ja ambulanssihenkilökunnan vahinkopaikan kunnosta antaman selvityksen perusteella, ettei kaatumispaikka ollut liukkauden vuoksi jalankulkuliikennettä tyydyttävässä kunnossa.

Kiinteistönomistajan antaman selvityksen mukaan pysäköintialueella oli tehty viimeisin hiekoitus edellisenä päivänä kello 12-12.30. Asiassa ei ole esitetty selvitystä siitä, oliko alueen kuntoa tarkistettu hiekoituksen jälkeisenä aikana. Parkkipaikalla oleva hiekoitushiekka voi liikkua pois kulkualueelta autojen renkaiden mukana, ja tämän vuoksi kyseisen kaltainen liikennöity alue voi tulla helposti liukkaaksi hiekoituksesta huolimatta. Koska kiinteistönomistaja ei ollut näyttänyt, miten liukkaudentorjunnasta oli huolehdittu hiekoituksen jälkeen tai oliko alueen turvallisuutta tarkkailtu muuten, lautakunta katsoo, ettei kiinteistönomistaja ole osoittanut huolehtineensa liukkaudentorjunnasta asianmukaisesti. Koska vahingon ei ole osoitettu aiheutuneen myöskään muusta syystä kuin alueen liukkaudesta, lautakunta katsoo, että kiinteistönomistaja on korvausvastuussa A:n kaatumisesta aiheutuneesta vahingosta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa vastuuvakuutusyhtiötä korvaamaan vahingon vakuutusehtojen mukaisesti.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Nikunlassi

Jäsenet:
Karimäki
Korpiola
Rusanen
Sarpakunnas

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia