Haku

FINE-017123

Tulosta

Asianumero: FINE-017123 (2019)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 08.05.2019

Rankkasade. Sadevesijärjestelmän tukkeutuminen. Oliko kyseessä korvattava vuotovahinko?

Tapahtumatiedot

Rankkasateella 1.8.2018 sadevesiä pääsi rakennuksen rakenteisiin ja huoneistoihin sadevesiviemärin Y-haaran tukoksen vuoksi ja viemärin reunoille kertyneen sakan aiheuttaman virtauksen heikentymisen johdosta. Vettä oli noussut käytöstä poistetun ja tulppaamattoman viemärilinjan kautta painesäiliö- ja puhallinkonehuoneeseen. Vettä oli kertynyt myös katolle, josta vettä oli päässyt katon läpi rakennuksen rakenteisiin. Puhallinkonehuoneen lattian tulvittua vettä oli valunut alapuolen asuntoihin viemärilinjaa pitkin. Tulviminen toistui uudelleen 26.8.2018 kovan sateen aikana. 

Yhtiö antoi kielteisen korvauspäätöksen. Ehtojen mukaan kiinteistövakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu sadevesijärjestelmän tukkeutumisestä jäätymisen, lehtien tms. johdosta. Vakuutusyhtiö ei muuttanut aiemmin annettua korvauspäätöstä yhtiön sisäisessä muutoksenhakumenettelyssä annetussa uudessa korvauspäätöksessä. 

Asiakkaan valitus

Asunto-osakeyhtiö vaatii päätökseen oikaisua, sillä tässä vahingossa tukoksen oli aiheuttanut sakka, joka ei ole verrattavissa jäätymiseen tai lehtiin. Asunto-osakeyhtiö pyytää lautakuntaa tutkimaan, voiko ehtokohtaa ”vuoto- ja LVI-turvasta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu sadevesijärjestelmän tukkeutumisesta jäätymisen, lehtien tms. johdosta” soveltaa, kun kyseessä on niin sanottu normaali, sakan aiheuttama sadevesijärjestelmän tukos. 

Asunto-osakeyhtiö huomauttaa lisäkirjelmässään, että sen lisäksi, että vesiä on päässyt katon kautta rakenteisiin, niin vahinkokartoitusraportissa kirjoitetaan ”Käytöstä poistetun painesäiliön vesiputket on katkaistu lattian rajaan, putkia ei ollut tulpattu. Painesäiliö on poistettu käytöstä arviolta 20+ vuotta sitten. Painesäiliön ylivuotoputken poistoviemäri on johdettuna sadevesikaivojen vaakaviemäriin lattiarakenteessa. Viemärin tukkeuduttua, sadevedet ovat päässeet tulppaamattomasta poistoviemäristä painesäiliöhuoneeseen ja puhallinkonehuoneeseen.”

Vakuutusyhtiön vastine

Yhtiö toteaa vastineessaan, että kyseessä on sadevesijärjestelmän tukkeutumisesta aiheutunut vahinko. Vakuutusehdoissa on rajattu pois vahingot, jotka aiheutuvat sadevesijärjestelmän tukkeutumisesta lehtien tms. johdosta. 

Vahinkokartoitusraportista käy ilmi, että katolla betonisaumoissa on kasvustoa ja katolla sammalta. Sadevesien mukana katupöly, lehdet, sammal ja kasvusto muodostavat tätä sakkaa putkistoon. Vakuutusehtojen rajauksessa sadevesijärjestelmän tukkeutumisesta muusta syystä tarkoitetaan tätä pölyn, kasvuston jne. aiheuttamaa tukkeutumista. Yhtiön mukaan ei ole mitenkään ennalta arvaamatonta, että katolla oleva hienoaines menee sadevesiviemäriin. Lisäksi yhtiö katsoo, että tässä tapauksessa on kyseessä huollon laiminlyönti, koska sadevesiviemärit ovat käytännössä muurautuneet umpeen vuosien saatossa, kuten vahinkokartoitusraportin kuvissa sadevesiviemästä ilmenee. 

Yhtiö katsoo, että vahinko on aiheutunut myös siitä syystä, että vesikate / sen läpiviennit ovat olleet epätiiviitä. Vaikka vesi patoutuisi katolle, ei se saisi päästä vesikattorakenteen tai sen läpiviennin kautta rakenteisiin. 

Yhtiö toteaa lisävastineessaan, että on huomattava, että vahinko ei ylipäänsä ole aiheutunut mistään vakuutuksesta korvattavasta vakuutustapahtumasta. Viemärin tukkeutuminen on aiheutunut ainoastaan sen, että vettä on kertynyt katolle. Vahinko, josta nyt haetaan korvausta, on kuitenkin aiheutunut siitä, että vesi on päässyt kattorakenteiden kautta rakennukseen sisälle. Vahinkokartoitusraportista ilmenee myös se, missä kunnossa katto on ollut ja miksi vesi on päässyt rakennuksen sisälle. Kattorakenteiden vuotamisesta aiheutuneet vahingot eivät tule yhtiön mukaan korvattavaksi kyseisestä vakuutuksesta ehtokohdan 5.3 tai minkään muunkaan ehtokohdan perusteella. 

Yhtiö toteaa lisävastineessaan vielä, että vahinko ei olisi korvattava myöskään siltä osin kuin vesi on päässyt valumaan yli 20 vuotta aiemmin käytöstä poistetun painesäiliön tulppaamattomien putkien kautta. Yhtiö katsoo, että ei voida pitää ennalta-arvaamattomana, että vesi vuosien saatossa joskus pääsee kertymään kyseiseen tilaan, joten putket olisi tullut tulpata. 

Selvitykset

- Vahinkokartoitusraportti 5.9.2018

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse siitä, oliko kyseessä oleva vuotovahinko kiinteistövakuutuksesta korvattava vahinko. 

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Asuinrakennusten ehdot (voimassa 1.1.2018 alkaen)

Ehtojen kohdan 5 mukaan vakuutusturva korvaa vakuutetulle omaisuudelle äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneen suoranaisen omaisuusvahingon seuraavassa eritellyllä tavalla. 

Ehtojen kohdan 5.3 mukaan Vuoto ja LVI-turvasta korvataan vuotovahinko, jonka syynä on rakennuksen toimintaa palvelevan lämpö-, vesi- tai ilmastointitekniikan rikkoutuminen tai viemärin tukkeutuminen. Vuotovahingolla tarkoitetaan vahinkoa, joka aiheutuu nesteen, kaasun tai höyryn virtaamisesta rakennuksen kiinteistä LVI-putkistosta tai – laitteesta. 

Vuoto ja LVI-turvasta korvataan myös vesikaton äkillisestä ulkoapäin tapahtuvasta mekaanisesta rikkoutumisesta aiheutunut vahinko sekä vakuutuksen kohteena olevalla asuinrakennukselle että siihen näiden ehtojen mukaan sisältyvälle irtaimelle omaisuudelle. 

Vuoto ja LVI-turvasta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu 
- kulumisesta tai muusta vähitellen tapahtuvasta syystä
- sadevesijärjestelmän tukkeutumisesta jäätymisen, lehtien tms. johdosta

Asian arviointi

Voimassa olevan oikeuden mukaan näyttötaakka vakuutuksesta korvattavan vahingon syntymisestä on vakuutuskorvausta hakevalla. Jos tämä on näytetty ja vakuutusyhtiö haluaa sen jälkeen vedota rajoitusehtoon, on vakuutusyhtiöllä näyttötaakka rajoitusehdon soveltamisesta tapaukseen. 

Esillä olevassa tapauksessa on kyse vakuutusyhtiön vakiosopimusehtojen soveltamisesta. Yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaan vakioehtojen ollessa sisällöltään ristiriitaiset niitä tulkitaan laatijansa vahingoksi. Vakuutuksen rajoitusehtoja on lisäksi tulkittava suppeasti. 

Yhtiö on vedonnut rajoitusehtoon ja katsonut, että sadevesijärjestelmän tukkeutumisen on aiheuttanut sakka, joka olisi verrattavissa lehtiin. Rajoitusehdon mukaan Vuoto ja LVI-turvasta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu sadevesijärjestelmän tukkeutumisesta jäätymisen, lehtien tms. johdosta. Lautakunnan mielestä tämä ilmaisu viittaa siihen, että mistä hyvänsä syystä tapahtunutta tukkeutumista ei kuitenkaan ole rajattu korvauksen ulkopuolelle. Lautakunnan näkemyksen mukaan asiassa jää osapuolten esittämän aineiston perusteella epäselväksi, mistä viemäriputkistoa tukkinut lähemmin yksilöimättä jäänyt sakka ja muu aines ovat koostuneet. Tukosta ei näin ollen voida pitää rajoitusehdon luettelossa mainittuihin lehtiin tai jäätymiseen rinnastettavasta syystä aiheutuneena. Lautakunnan mielestä vakioehdot ovat tältä osin epäselvät ja niitä on tulkittava vakuutuksenottajan eduksi. Lautakunta katsoo, että ehtokohdan 5.3 sisältämä rajoitusehto ei näin ollen sovellu kyseessä olevaan tapaukseen.

Lautakunta toteaa, että vettä on päässyt ikääntyneen kattorakenteen läpi rakenteisiin. Asiassa esitettyjen selvitysten perusteella tämä ei kuitenkaan lautakunnan näkemyksen mukaan johdu sadevesijärjestelmän tukkeutumisesta, vaan katon rakenteiden puutteellisuudesta. Lautakunta katsoo, että kyseessä ei ole vakuutusehtojen mukaan korvattava vahinko.  

Lisäksi vettä on tulvinut tulppaamattomista putkien päistä pannuhuoneeseen. Käytöstä poistetun painesäiliön vesiputket oli katkaistu lattian rajaan ja putkia ei ollut tulpattu. Painesäiliön ylivuotoputken poistoviemäri on johdettuna sadevesikaivojen vaakaviemäriin lattiarakenteessa. Viemärin tukkeuduttua sadevedet ovat päässeet tulppaamattomasta poistoviemäristä painesäiliöhuoneeseen ja puhallinkonehuoneeseen. Lautakunta katsoo, että veden vuotamista tällaisista avoimeksi jätetyistä, sadevesiviemäristöön yhdistettyjen putkien päistä, ei esimerkiksi tukoksen sattuessa voida pitää ennalta arvaamattomana. 

Lopputulos

Vakuutuslautakunta katsoo jäävän näyttämättä, että vahinko johtuisi jostakin sellaisesta tapahtumasta, joka vakuutusehtojen mukaan tulisi vakuutuksesta korvattavaksi. Tämän vuoksi lautakunta ei suosita korvausta. 

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Bygglin
Sihteeri Turunen 

Jäsenet:
Maso
Sario
Rantala 
Yrttiaho

Tulosta