Haku

FINE-017108

Tulosta

Asianumero: FINE-017108 (2019)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 27.02.2019

Asia, joka liittyy yhteisomistussuhteeseen tai sen purkamiseen.

Tapahtumatiedot

Aviopuolisot M ja H ovat 7.2.2012 allekirjoittaneet sopimuksen koskien vuokratontilla olevan omakotitalon omistus- ja rahoitussuhteita. Sopimuksen mukaan H:n osuus kiinteistön kauppahinnasta ja varainsiirtoverosta on 27 prosenttia ja M:n 73 prosenttia. M ja H ovat 14.8.2013 allekirjoittaneet em. sopimusta täydentävän sopimuksen, jonka mukaan H suorittaa M:lle hänen taloon sijoittamastaan panoksesta 110 000 eurosta puuttuvan osan, jos se ei kerry talon kauppahinnasta kiinteistöön pantattujen lainojen maksun jälkeen.

M ja H ovat allekirjoittaneet edellä mainitun sopimuksen lisäksi 14.8.2013 velkakirjan, jonka mukaan H lyhentää 26 157 euron lainaa M:lle kunkin kuukauden 10. päivä 266 euroa. Velkakirjassa on sovittu velan eräännyttämisestä siten, että velkojalla on oikeus eräännyttää koko velkakirjan mukainen jäännöslaina korkoineen ja viivästyskorkoineen maksettavaksi mm. jos velkojan ja velallisen välinen avioeroasia tulee vireille, tai jos velkojan ja velallisen yhteinen asunto on myyty. L ja E ovat antaneet omavelkaisen yhteisvastuullisen takaussitoumuksen H:n velasta 14.8.2013.

M on eräännyttänyt 14.8.2013 tehdyn velkakirjan jäljellä olevan velan 7.9.2016.

M:n 15.6.2018 vireille laittamassa haastehakemuksessa vedotaan eräännyttämisperusteina M:n ja H:n avioeron vireille tuloon 22.1.2016 ja yhdessä omistetun kiinteistön myyntiin 30.12.2016. Kiinteistön kauppahinnasta 252 000 eurosta jäi velkojen maksun jälkeen M:lle rahaa 46 757,22 euroa, joten hänen sopimukseen perustuva vaatimuksensa H:ltä on 110 000- 46 757,22 eli 63 242,78 euroa.

M on hakenut korvausta yllämainittujen velkomusasioiden asianajokuluista oikeusturvavakuutuksen perusteella. Vakuutusyhtiö on evännyt korvauksen ja katsonut, että kyse on rajoitusehdon tarkoittamasta riidasta, joka koskee avioliiton päättymiseen liittyvää varallisuusriitaa.

M on valittanut päätöksestä ja todennut, että kyse on ollut keskinäiseen velkakirjaan liittyvästä takaisinmaksuvaatimuksesta, ja myös velan takaajat ovat riidassa osallisina. Toisaalta riita liittyy myös M:n ja H:n väliseen sopimukseen. Velkakirja ja sopimus oli tehty kauan ennen avioeroasian vireilletuloa, ja avioliiton purkaminen oli vain yksi sopimuksessa mainituista velan eräännyttämisperusteista.

Vakuutusyhtiö on vedonnut avioliiton päättymistä koskevan ehdon lisäksi rajoitusehtoon, jonka mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kustannuksia asiassa, joka liittyy yhteisomistussuhteeseen tai sen purkamiseen.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas on katsonut valituksessaan, että kyse ei ole ollut avioeroasiasta, vaan velkomuskanteesta.

Vakuutusyhtiö on todennut vastineessaan, että osapuolet ovat sopineet heidän yhteisomistukseensa hankitun kiinteistön omistus- ja rahoitussuhteista 7.2.2012 ja 14.8.2013 tehdyillä sopimuksilla. Yhteisomistussuhde on päättynyt, kun kiinteistö on myyty 30.12.2016.

M velkoo edellä mainittuihin sopimuksiin vedoten H:ltä 63 242,78 euroa. Kysymys on yhdessä omistetun omaisuuden jakamisesta, joka on tullut ajankohtaiseksi osapuolten välisen avioeron vuoksi. Asia siis liittyy yhteisomistussuhteeseen tai sen purkamiseen, ja lisäksi kysymys on avioeroon liittyvästä varallisuusriidasta.

Siltä osin kuin M esittää vaatimuksia 14.8.2013 tehtyyn velkakirjaan ja siihen liittyvään takaukseen perustuen, ovat velan eräännyttämisperusteet nimenomaan velkojan ja velallisen välinen avioero sekä velkojan ja velallisen yhteisen kiinteistön myynti. Näin ollen riita sekä velallista että takaajia vastaan koskee avioeroon liittyvää varallisuusriitaa ja liittyy yhteisomistussuhteen purkamiseen. Edellä kerrotuilla perusteilla asian hoitamisesta aiheutuvat asianajo- ja oikeudenkäyntikulut eivät ole rajoitusehtojen 4.6 ja 4.8 mukaan vakuutuksesta korvattavia.

Sopimusehdot

Vakuutusehtojen (voimassa 1.1.2018 alkaen) kohdan 2 (Vakuutuksen kohde ja tuomioistuimet) mukaan vakuutuksen kohteena ovat vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavunkäyttämisestäriita-, rikos- ja hakemusasioissa.

Kohdan 4.8 (Vakuutusturvan yleiset rajoitusehdot) mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kustannuksia asiassa, joka koskee avioeroa tai rekisteröidyn parisuhteen purkamista taikka avioeroon, avioliiton päättymiseen, yhteiselämän lopettamiseen, avioliitonomaisen yhteiselämän lopettamiseen, rekisteröidyn tai rekisteröimättömän parisuhteen purkamiseen tai päättämiseen liittyviä varallisuusriitoja- tai muita vaatimuksia.

Kohdan 4.6 (Vakuutusturvan yleiset rajoitusehdot) mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kustannuksia asiassa, joka liittyy yhteisomistussuhteeseen tai sen purkamiseen.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, oliko vakuutusyhtiöllä velvollisuus myöntää oikeusturvaetu M:n velkomusriitoihin takaajia ja entistä puolisoa H:ta kohtaan. Oikeusturvavakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kustannuksia asiassa, joka liittyy yhteisomistussuhteeseen tai sen purkamiseen. Vakuutuslautakunta on katsonut ratkaisukäytännössään, että ”liittymisellä” tarkoitetaan, että asialla on looginen, todettavissa oleva yhteys rajoitusehdon tarkoittamaan asiaan, kuten tässä tapauksessa yhteisomistussuhteen purkamiseen.

M ja H olivat allekirjoittaneet 7.2.2012 sopimuksen koskien vuokratontilla olevan omakotitalon omistus- ja rahoitussuhteita. Sopimuksen mukaan H:n osuus kiinteistön kauppahinnasta ja varainsiirtoverosta on 27 prosenttia ja M:n 73 prosenttia. M ja H ovat allekirjoittaneet edellä mainitun sopimuksen lisäksi 14.8.2013 velkakirjan, jonka mukaan H lyhentää 26 157 euron lainaa M:lle kunkin kuukauden 10. päivä 266 euroa. Velkakirjassa on sovittu velan eräännyttämisestä siten, että velkojalla on oikeus eräännyttää koko velkakirjan mukainen jäännöslaina korkoineen ja viivästyskorkoineen maksettavaksi mm., jos velkojan ja velallisen välinen avioeroasia tulee vireille, tai jos velkojan ja velallisen yhteinen asunto on myyty. L ja E ovat antaneet omavelkaisen yhteisvastuullisen takaussitoumuksen H:n velasta 14.8.2013.

M on eräännyttänyt 14.8.2013 tehdyn velkakirjan jäljellä olevan velan 7.9.2016.

M:n 15.6.2018 vireille laittamassa haastehakemuksessa vedotaan eräännyttämisperusteina M:n ja H:n avioeron vireille tuloon 22.1.2016 ja yhdessä omistetun kiinteistön myyntiin 30.12.2016. 

FINE katsoo, että sekä riita H:n että takaajien kanssa liittyy rajoitusehdon tarkoittamalla tavalla yhteisomistussuhteen purkamiseen, koska velan eräännyttämisperusteena oli mainittu M:n ja H:n yhdessä omistaman kiinteistön myynti. Näin ollen kyseessä ei ole korvattava vakuutustapahtuma, eikä vakuutusyhtiöllä ole velvollisuutta myöntää oikeusturvaetua riitaan.

Koska asia ratkeaa edellä selostetuin perustein, FINE ei katso tarpeelliseksi ottaa tarkemmin kantaa muihin asiassa esitettyihin perusteisiin.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

FINE

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä 
Nikunlassi

 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia